Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 08010103 icon

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 08010103
НазваМетодичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 08010103
Сторінка1/4
Дата конвертації26.09.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


Міністерство аграрної політики України

Луганський національний аграрний університет
Бєлослудцева В.М., Комінова Г.Г., Мільчевська Ж.І.
Тимчасові методичні вказівки

до дипломного проектування


для студентів спеціальності 7.08010103

«Землеустрій та кадастр»


Луганськ – 2011


УДК 378.663.141


Бєлослудцева В.М., Комінова Г.Г., Мільчевська Ж.І. Тимчасові методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.08010103 “Землеустрій та кадастр» ,Луганськ: ЛНАУ, 2011. – 54 с.


Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги при виконанні дипломних проектів (робіт) студентам денної і заочної форм навчання, які навчаються за спеціальністю 7.08010103 “Землеустрій та кадастр”.

При написанні тимчасових методичних вказівок використані: Навчально-методичний посібник з дипломного проектування у вищих навчальних закладах Мінагрополітики України, методичні вказівки Київського, Львівського, Харківського, Воронезького аграрних університетів та інших вищих навчальних закладів, а також інструкції, нормативно-довідкові матеріали, відібрані з різних літературних джерел.


Рецензенти: Мілєхін П.О., начальник головного управління Держкомзему в Луганській області, доцент, канд. с.-г. наук;

Радов С. Г., зав. каф. землевпорядкування і кадастру ЛНАУ, доцент, канд. техн. наук.


Методичні вказівки рекомендовані до видання на засіданні методичної ради будівельного факультету (протокол №____ 2011р.)


ЗМІСТ

Передмова …………………………………………………………………..

4

1

Загальні відомості ………………………………………………….

5
1.1

Основні поняття і терміни ………………………………….

5
1.2

Основні етапи дипломного проектування …………………

6

2

Тематика дипломного проектування……………………………...

9

3

Організація дипломного проектування …………………………

14
3.1

Розробка завдання на дипломне проектування…………....

14
3.2

Календарний план……………………………………………

14
3.3

Відомість дипломного проекту (роботи)………………......

14
3.4

Реферат……………………………………………………….

14
3.5

Пояснювальна записка………………………………………

15
3.6

Графічні матеріали………………………………………….

16

4

Оформлення матеріалів дипломного проекту (роботи)..……..

17

Додатки ……………………………………………………………………..

23


ПЕРЕДМОВА


Фахівець за чинним освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» спеціальності 7.08010103 “Землеустрій та кадастр” відповідно до напряму підготовки 0801 «Геодезія, картографія та землеустрій» повинен мати теоретичну та практичну підготовку.

Виконання дипломних проектів (робіт) є заключним етапом навчання студентів і має за мету систематизувати знання, розширити і закріпити професійні уміння та навички до вирішення завдань, максимально наближених до виробництва.

Виконуючи дипломний проект (роботу) студент поглиблює знання з фундаментальних та фахових дисциплін, оволодіває навичками співставлення результатів своїх досліджень із літературними даними, аналізу, узагальнення і літературного оформлення одержаних результатів з теми проектування, користування передовими комп’ютерними технологіями, які необхідні для майбутньої професійної діяльності випускника.

Необхідною умовою до дипломного проектування є наявність матеріалів, зібраних студентом під час виробничої практики або за місцем роботи в проектних установах із землеустрою, організаціях Державного земельного кадастру, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

До дипломного проектування студент допускається після повного завершення теоретичного курсу навчання та виробничої практики згідно з навчальним планом.

Методичні вказівки до дипломного проектування розроблені відповідно до рекомендованого міністерством аграрної політики України навчально-методичного посібника «Дипломне проектування у вищих навчальних закладах Мінагрополітики України» за редакцією Т.Д.Іщенко й І.М.Бендери.

Окремі розділи методичних вказівок розкривають особливості оформлення дипломних проектів (робіт) за змістом та обсягами, складання списку використаних літературних джерел.

 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Найбільш розповсюдженою формою контролю знань та атестації в вищому навчальному закладі є виконання дипломних проектів (робіт) та публічний їх захист на засіданні Державної атестаційної комісії (ДАК).

Успішний захист дипломного проекта (роботи) є підставою для присвоєння випускникові освітньо-кваліфікаційного рівня «Інженер з землеустрою та кадастру» із врученням йому диплома державного зразка (звичайного чи з відзнакою).

^ 1.1 Основні поняття і терміни

Проект (від лат. Projectus – кинутий уперед) – сукупність документальних матеріалів для реалізації задуманого об’єкта. Проект включає схеми, розрахунки, креслення, макети, моделі і обґрунтування прийнятих рішень, які дають змогу заздалегідь передбачити технічні, технологічні та експлуатаційні якості проектованого об’єкта.

Проектування – створення проекту – прототипу, прообразу передбачуваного або можливого об’єкту (стану).

^ Дипломний проект – випускна самостійна робота студентів вищих навчальних закладів, складається з теоретичних та експериментальних досліджень, вишукувань, розрахунків, креслень та пояснювальної записки.

^ Дипломна робота – випускна самостійна робота студентів вищих навчальних закладів, що має навчально-дослідний характер. Мета дипломної роботи - систематизація, перевірка та узагальнення набутих студентами теоретичних знань і практичних навичок.

^ Процес проектування полягає в аналізі проектної ситуації (збиранні і уточненні), синтезі (пошуку) та оцінюванні рішень. Проектування – багатоступеневий (багатостадійний) процес із послідовною деталізацією проектних рішень. Первинний опис об’єкту проектування (завдання на проектування) є неповним (умовним, приблизним, несистематизованим), а кінцевий опис об’єкта (результат проектування), як правило, характеризується визначеністю, однозначністю, систематизованістю, ефективністю.

^ Об’єктом проектування в дипломних проектах і роботах є природні, природно-технічні, технологічні, соціально-економічні, екологічні системи. Приклад об’єкта: земля, ґрунт, вода, споруди, ландшафт, територія агропромислового підприємства, населеного пункту, сільської ради, адміністративного району, області тощо.

^ Мета проектування – це запланований результат. Результат має бути конструктивним, тобто спрямованим на розроблення проектного рішення ліпшого, ніж було раніше, показниками якості або процесу її досягнення.

^ 1.2 Основні етапи дипломного проектування

Підготовка дипломного проекту (роботи) здійснюється в кілька етапів. Основні з них такі:

 • вибір теми і схвалення її на кафедрі;

 • складання і виконання календарного плану роботи над нею;

 • вивчення літератури і розробка плану дипломного проекту (роботи);

 • виконання дипломного проекту (роботи) згідно з календарним планом;

 • ознайомлення дипломного керівника з текстом дипломного проекту (роботи) і врахування його зауважень;

 • захист дипломного проекту (роботи) перед державною комісією за графіком роботи ДАК.


Дипломне проектування проводиться на основі фактичного матеріалу, зібраного випускниками на підприємствах різних форм власності, територіальних управліннях (відділах) Держкомзему України, місцевих радах протягом виробничої практики. Це дає змогу:

 • систематизувати та поглибити здобуті знання, творчо застосовувати їх для вирішення практичних завдань;

 • виявляти здібності студента щодо підбору, систематизації та аналізу інформації та предмета дипломного проектування;

 • поглиблювати навички аналізу еколого-економічних та соціальних показників, закріпити володіння системним підходом, інструментарієм та прийомами обґрунтування управлінських рішень;

 • розвивати вміння вести науковий пошук, узагальнювати різні методичні підходи та концепції, аргументувати власну точку зору з проблеми, що висвітлюється;

 • вміти застосовувати екологічне та земельне законодавство;

 • знати і дотримуватися стандарту, як при написанні розрахунково-пояснювальної записки, так і при оформленні графічних матеріалів;

 • сформувати навички розробки конкретних висновків та пропозицій.

Загальними вимогами до дипломного проекту (роботи) є:

 • чіткість побудови роботи;

 • структурно-логічна послідовність викладення розділів чи підрозділів;

 • чіткість формулювань, що виключає можливість суб’єктивного і неоднозначного тлумачення;

 • переконливість аргументації та обґрунтованість висновків і пропозицій.

Дипломний проект (робота) виконується студентом під керівництвом викладача кафедри «Землевпорядкування і кадастру». Керівник дипломного проекту (роботи):

 • видає завдання на проектування;

 • допомагає в розробці календарного плану виконання дипломного проекту;

 • рекомендує літературу, довідкові та інструктивні матеріали;

 • надає дипломнику методичні рекомендації кафедри щодо виконання роботи;

 • надає дипломнику згідно із затвердженим на кафедрі графіком консультативну допомогу у виконанні роботи;

 • періодично перевіряє виконання календарного плану та правильність розрахунків виконання дипломником окремих етапів роботи;

 • читає і редагує висновки;

 • читає роботу в останньому, але не переплетеному варіанті, звертаючи увагу автора на недоліки в її змісті та оформленні, які ще доцільно і можливо усунути до попереднього захисту на кафедрі;

 • консультує студента щодо змісту його доповіді під час захисту роботи;

 • висловлює поради з процедури виступу на засіданні ДАК (зовнішній вигляд, манера поведінки, жести, відповіді на запитання, заключне слово тощо);

 • бере участь у засіданні кафедри під час попереднього захисту роботи, керівником якої він є;

 • висловлює останні зауваження і побажання після розгляду роботи на кафедрі;

 • перевіряє виконану роботу.

Періодичність звітування дипломника про хід виконання дипломного проекту (роботи) має бути не рідше одного разу на тиждень для випускників очної форми та одного разу на два тижні – для заочної форми навчання.

Робота над дипломним проектом (роботою) повинна бути завершена за 14 днів до початку роботи Державної атестаційної комісії та надана на перевірку керівнику.

Завершений дипломний проект (робота) проходить рецензування спеціалістами з виробництва та наукових установ, що мають відповідну кваліфікацію і стаж роботи за фахом не менше 3 років.

До захисту допускаються дипломні проекти (роботи), що оформлені згідно з методичними вказівками, підписані дипломником, керівником і консультантами, пройшли нормоконтроль та попереднє слухання. Після оцінювання ступеня готовності дипломного проекту (роботи) завідувач кафедри допускає студентів до захисту та робить відповідний запис на титульному аркуші.

У випадку, коли студент не виконав план і завдання кваліфікаційної роботи, постійно порушував графік звітування про хід виконання, за поданням керівника роботи на засіданні кафедри розглядають питання про неможливість допуску такої роботи до захисту перед ДАК. Протокол засідання кафедри подають у деканат, який виносить прийняте рішення на затвердження вченою радою факультету. Не допуск до захисту є підставою для відрахування з університету.

Дипломний проект є самостійною роботою. Студент несе повну відповідальність за його якість, повноту виконання та своєчасність завершення роботи.


 1. ^ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Тематика дипломного проектування пропонується кафедрою до початку проходження переддипломної практики. Вона має бути актуальною, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку науки і практики землеустрою і земельного кадастру, Земельному кодексу України, Законам України «Про землеустрій», «Про оцінку земель», «Про охорону земель» та іншим законодавчим документам, що пов’язані з раціональним використанням і охороною земель, грошовою оцінкою земель в умовах здійснення земельної реформи і переходу до ринкових умов господарювання.

У процесі проходження практики тема дипломного проектування може бути уточнена, або ж студент може запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її розробки.

Вихідними документами для дипломного проектування є планово-картографічні, обстежувальні матеріали, відомості про стан використання земель, показники господарської діяльності сільськогосподарських підприємств на час складання проекту і на перспективу, приватизацію земель, грошове оцінювання земель та інші, які студент отримує у період виробничої практики.

У залежності від завдання і змісту дипломного проектування його тематика може торкатися різних рівнів здійснення землеустрою: регіонального, локального, зокремленого (робочі проекти).

Орієнтовна тематика дипломного проектування:

 1. Регіональні програми використання та охорони земель.

 2. Схеми землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень.

 3. Спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання.

 4. Спеціальні тематичні карти земель: один із видів документації із землеустрою.

 5. Картографування екологічних систем і ситуацій.

 6. Геоінформаційне моделювання при створенні тематичних карт.

 7. Агроекологічний моніторинг земель засобами геоінформаційного моделювання.

 8. Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень.

 9. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

 10. Проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад.

 11. Проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів.

 12. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

 13. Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань.

 14. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь.

 15. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів.

 16. Робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращення сільсько-господарських земель, підвищення родючості земель.

 17. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

 18. Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку.

 19. Впорядкування території ріллі сільськогосподарського підприємства.

 20. Впорядкування території пасовищ сільськогосподарського підприємства.

 21. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів.

 22. Проект грошового оцінювання земель та його використання у межах категорій земель або економіко-планувальної зони міста, населеного пункту.

 23. Застосування ГІС - технологій в проектах нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

 24. Територіальна організація еколого-ландшафтної системи землеробства в сільськогосподарському підприємстві.

 25. Проект формування землекористування сільськогосподарського підприємства на приватно-орендній основі.

 26. Оптимізація технологічного навантаження і формування схеми протиерозійних заходів на території сільської (селищної, міської) ради.

 27. Протиерозійна організація території сівозмін в сільськогосподарському підприємстві.

 28. Проект протиерозійних заходів на території землекористування.

 29. Проекти реконструкції системи захисних лісових насаджень.

 30. Топографо-геодезичні методи вивчення водно-фізичних властивостей ґрунтів під сільськогосподарськими культурами.

 31. Топографо-геодезичне забезпечення проекту еколого-ландшафтної організації території.

 32. Обґрунтування способів і методів перенесення в натуру (на місцевість) проектів землеустрою.

 33. Геодезичне забезпечення встановлення меж прибережних захисних смуг водойм.

 34. Геодезичне забезпечення встановлення (зміни) меж населених пунктів.

 35. Геодезичне забезпечення розробки проектів розподілу території кварталу (мікрорайону) на прибудинкові території.

 36. Проект розподілу та формування прибудинкових територій кварталу міста

 37. Проект управління земельними ресурсами – як механізм впровадження і подальшого функціонування сталого розвитку землекористувань на території сільської (селищної, міської) ради.

 38. Управління земельними ресурсами на місцевому рівні ( на прикладі місцевої ради).

 39. Особливості управління землями сільськогосподарського призначення (на прикладі місцевої ради).

 40. Управління процесом трансформації прав власності на землю.

 41. Управління землями природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення (на прикладі об’єкта або території природно-заповідного фонду).

 42. Земельні спори: одна із функцій управління земельними ресурсами.

 43. Запровадження ринку земель: етапи розвитку та його удосконалення.

 44. Нормативно-правове забезпечення реєстрації земель.

 45. Правове забезпечення орендних відносин.

Приклади змісту дипломних проектів (робіт) наведені у додатку А.


Дипломний проект (робота) передбачає:

 • аналіз існуючого стану використання земель;

 • розробку та обґрунтування проектних пропозицій з теми;

 • розробку робочих проектів для окремих заходів у разі необхідності, тощо.

Матеріали дипломного проекту (роботи) розміщуються в такій послідовності:

 • титульний аркуш (додаток Б);

 • завдання на дипломний проект (роботу) (додаток В);

 • календарний план (додаток Г);

 • відомість проекту (додаток Д);

 • реферат (додаток Е);

 • зміст (додаток Ж);

 • пояснювальна записка:

 • вступ;

 • основна частина;

 • висновки та пропозиції;

 • список використаних джерел (додаток З);

 • додатки;

 • графічні матеріали.

Загальний обсяг пояснювальної записки повинен містити 60-70 сторінок комп’ютерного тексту. Дипломний проект (робота) оформлюється згідно із «Стандартом підприємства».


^ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Відповідальність за організацію дипломного проектування несуть деканат, кафедра та керівники.

3.1 Розробка завдання на дипломне проектування

Завдання на дипломне проектування розробляє та видає студенту керівник дипломного проекту (роботи) за формою, наведеною в додатку В. Воно регламентує основні моменти розробки дипломного проекту:

 • остаточно сформульовану тему, затверджену наказом ректора;

 • перелік вихідних матеріалів;

 • назви розділів, які формують зміст пояснювальної записки;

 • перелік і масштаб графічних матеріалів;

 • прізвища консультантів з окремих питань проекту;

 • термін подання закінченого дипломного проекту на кафедру.

Завдання підписується керівником, студентом і затверджується завідувачем кафедри.

^ 3.2 Календарний план

Студент на основі затвердженого завдання складає календарний план дипломного проекту(роботи), додаток Г.

3.3 Відомість дипломного проекту (роботи)

Для дипломних проектів (робіт) відповідно до ГОСТ 2.120-73 складається відомість проекту. У відомості вказується найменування текстових і графічних документів проекту, їх формат і кількість.

Зразок відомості проекту наведено у додатку Д.

3.4 Реферат

Основна мета реферату – подання в стислому вигляді найточнішої й достатньо повної інформації про суть дипломного проекту. Викладення в тексті завдання та змісту дипломного проекту повинне бути чітким і коротким, без повторення назв розділів і підрозділів.

При написанні реферату використовується загальноприйнята термінологія. Обсяг реферату дипломного проекту (роботи) повинен складати 0,75 сторінки тексту.

Згідно зі стандартом реферат повинен містити такі відомості:

 • УДК;

 • тему, прізвище дипломника;

 • обсяг дипломного проекту (кількість сторінок, ілюстрацій, таблиць, додатків, використання літературних джерел, аркушів графічної частини тощо);

 • методи проведення роботи, характеристику об'єкта та його оцінку;

 • конкретні результати роботи, економічну ефективність, пропозиції щодо нової організації об’єкта;

 • ключові слова.

Зразок написання реферату наведено у додатку Е.

^ 3.5 Пояснювальна записка

Пояснювальна записка повинна мати відповідну структуру.

Вступ. Формулюється суть даної теми, її значення та актуальність, подається коротка характеристика складових частин дипломного проекту.

^ Основна частина. Складається з таких розділів: теоретичний розділ, нормативно-правове забезпечення проекту, земельно-кадастрова інформація, характеристика об’єкта, топографо-геодезична забезпеченість району робіт, проектна частина, еколого-економічне обґрунтування проекту або вартість проекту, охорона праці.

Розділ “Охорона праці” повинен бути присвячений розробці питань поліпшення умов праці, техніки безпеки та запобіганню травматизму при польових і камеральних топографо-геодезичних та землевпорядних роботах.

^ Висновки та пропозиції. У стислій формі висвітлюється суть проектного рішення, його ефективність, практичне значення розробки для виробництва. Подаються рекомендації щодо реалізації проектного рішення загалом або окремих його питань, які, на думку автора, доцільно втілити у виробництво.

^ Список використаних джерел. Згідно зі стандартом підприємства в дипломному проекті після висвітлення усіх розділів оформлюється список використаних джерел – сукупність бібліографічних відомостей про документ, наукову статтю тощо, наведених за певними правилами, які необхідні й є достатніми для загальної характеристики та їх ідентифікації. Огляд літератури може бути кваліфіковано написаний лише після вивчення студентом 20-30 джерел літератури різних видів. Студент має опрацювати монографії, збірники наукових праць, статті періодичних видань, нормативно-правові акти, навчальні посібники тощо. Зразок оформлення такого списку наведено в додатку З.

Додатки. Оскільки при розробці дипломного проекту (роботи) використовується значний обсяг даних, пов’язаних із статистичною інформацією та її обробкою, проведенням розрахунків, з використанням виробничих матеріалів, їх оформляють як додатки. Вони є продовженням пояснювальної записки і розміщуються в порядку посилання на них у тексті.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки, мати заголовок, розміщений вгорі аркуша симетрично до тексту. По правому краю рядка над заголовком пишуть слово “Додаток” і велику літеру, що позначає порядковий номер додатка. Додатки позначаються послідовно великими літерами української абетки.

^ 3.6 Графічні матеріали

Перелік креслень і таблиць графічної частини залежить від теми і встановлюється керівником дипломного проекту (роботи), про що вказується у завданні на проектування.

Усі креслення дипломного проекту оформляються згідно з діючими інструктивними вимогами та умовними позначеннями. Кількість графічних матеріалів не повинна бути менше п’яти аркушів формату А1. За необхідності допускається використовувати інші формати.

При оформленні графічних документів, для яких відсутні нормативні матеріали (наприклад, при виготовленні схеми розвитку мережі внутрішньогосподарських доріг), усі питання оформлення погоджують з керівником або призначеним консультантом з оформлення графічної частини дипломного проекту.

Числові масштаби розміщують у центрі графічного матеріалу на відстані 10-20 мм від нижньої рамки. Масштаби для графічної частини дипломного проектну слід вибрати залежно від розмірів об’єкта зображення, відповідно до нормативних положень, а також змісту і призначення графічного документа.

У верхній частині аркуша на відстані 10-20 мм нижче рамки, в ув’язці з зображенням, розміщується надпис, який повинен відображати зміст конкретного графічного матеріалу. Перенесення слів у надписі не допускається.


 1. ^ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДИПЛОМНОГО

ПРОЕКТУ (РОБОТИ)

Дипломний проект (робота) має бути написаний державною мовою.

Текст розміщують на одному боці аркуша паперу формату А4 із застосуванням текстового редактора Word, шрифт «Times New Roman» 14-го розміру, через 1,5 інтервали, з полями: верхнє та нижнє – по 2,0 см, праве – 1,0 см, ліве – 2,5 см.

Пошкодження аркушів, помарки і сліди неповністю видаленого тексту не допускаються.

Текстова частина поділяється на розділи, підрозділи, пункти. Кожний розділ починається з нової сторінки; підрозділи і пункти пишуться з абзацу.

Розділи нумеруються арабськими цифрами без крапки в кінці, вступ і висновки нумерації не підлягають.

У межах розділів нумеруються підрозділи, номер яких складається із номера розділу і номера підрозділу, розділених крапкою. Наприклад, “2.1” (перший підрозділ другого розділу).

Номер пункту включає номер розділу, підрозділу і пункту, розділених крапками і без крапки в кінці. Наприклад, “2.1.1” (перший пункт першого підрозділу другого розділу).

Заголовки розділів пишуться симетрично до тексту великими літерами (розмір шрифту 14). Заголовки підрозділів пишуться малими літерами з першою великою, з нового рядку (з абзацу, який дорівнює п'яти знакам). Крапка в кінці заголовків не ставиться, а також не дозволяється підкреслювати заголовки і переносити в них слова.

У випадку, коли заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапками. Відстань між заголовком і текстом становить один інтервал.

Текстова частина (сторінки) нумерується арабськими цифрами. Номер ставиться у правому верхньому куті аркуша без крапки в кінці. Титульний аркуш, завдання, реферат і перша сторінка вступу не нумеруються.

Креслення, схеми, графіки, фотографії і таблиці, які розміщені на окремих сторінках записки, включаються в загальну (наскрізну) нумерацію сторінок. Якщо розміри ілюстрації чи таблиць більші за формат А4, їх вважають однією сторінкою і розміщують в кінці тексту після висновків (у додатках).

Умовні позначення й формули в тексті розміщують після посилань на них, посередині сторінки. Вище і нижче від них залишається не менше одного вільного рядка. Нумерація формул проводиться в межах розділу арабськими цифрами, наприклад:

(4.2)

де Еп – середньорічний потенційний змив зі схилів, т/га;

^ К – гідромеліоративний показник зливового стоку ґрунту;

П – добуток показників відносного змивання ґрунту на коефіцієнт, який враховує ступінь змитості ґрунту;

^ R – чинник рельєфу, що враховує довжину схилу та його крутизну;

Z – коефіцієнт, який враховує змив ґрунту стоком талих вод.

У тексті посилання на порядковий номер формули подається в дужках, наприклад, “у формулі (4.2)”.

Цифровий матеріал подається зазвичай у таблицях. Таблиця має заголовок, рядки, боковик і графи.

Заголовки граф і рядків таблиці слід писати з великої літери, підзаголовки – з малих. Не дозволяється ділити головку таблиці по діагоналі.

Таблицю з великою кількістю рядків переносять на наступну сторінку, де після заголовка слід подавати рядок нумерації граф. При переносі таблиці з правого боку пишуть “Продовження табл. 3”.

Усі таблиці повинні мати заголовок, а слово “Таблиця” розміщують з правого боку над таблицею. Таблиці нумерують аналогічно ілюстраціям. Їх, як і рисунки, розміщують після першого згадування про них у тексті. Приклад побудови таблиці наданий в додатку К.

Посилання в тексті на таблицю оформляється скорочено, наприклад, “у табл. 2.4”, а у випадку повторного посилання – “див. табл. 2.4”.

Для пояснення змісту тексту в таблиці, використовують примітки, які розташовують безпосередньо після тексту таблиць, яких вони стосуються. Слово “Примітка” друкується з великої літери з абзацного відступу і в тому ж рядку подається текст примітки.

^ Позначення документів. Кожному документу дипломного проекту (роботи) присвоюється відповідне позначення. Згідно з ГОСТ 2.201-80 це позначення повинно мати таку структуру.

^ ХХ.ХХ-ХХ ХХХХ ХХ ХХ ХХ. ХХХ. ХХХХ

(1 група) (2 група) (3 група) (4 група)

Перша група – код навчального закладу: перші два знаки – код спеціальності; потім два знаки – код кафедри; два останні знаки після дефіса – код виду документу, що розробляється: дипломний проект – ДП, дипломна робота – ДР.

^ Друга група – номер наказу ректора про закріплення тем дипломних проектів (робіт) і далі через пропуск рік (останні дві цифри) місяць і день підписання наказу.

^ Третя група – порядковий реєстраційний номер документа: порядковий номер прізвища студента в наказі про затвердження теми його дипломного проекту (роботи).

Четверта група – шифр документа згідно з ГОСТ 2.102-68 і ГОСТ 2.601-74. не передбачені стандартами шифри присвоєні науково-методичною лабораторією університету за погодженням з деканатом. Перелік шифрів наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Зразки шифрів документів, що входять до складу дипломних проектів (робіт)

Назва документа

Шифр документа

Відомість проекту

ВП

Пояснювальна записка

ПЗ

^ Таблиця (як окремий документ)

ТБ

Розрахунок (як окремий документ)

РР

Графічні матеріали

ГМ


Якщо у дипломному проекті (роботі) є кілька документів однакового шифру, то після шифру через пропуск ставлять номер потрібного документа.
^

Приклади позначення


1. Пояснювальна записка дипломного проекту (шифр проставляється на обкладинці і титульному аркуші)

10.6.7 - ДП. 213 10 04 04. 029. ПЗ

2. План “Існуючий стан використання земель та їх правовий режим на території сільської ради” (шифр проставляється в основному написі на відповідному листі графічних матеріалів дипломного проекту)

10.6.7 - ДП. 213 10 04 04. 029. ГМ

Зміст і форма штампа повинні відповідати прийнятому стандарту оформлення (додаток Л).


ДОДАТКИ


Додаток А


Приклади змісту дипломних проектів (робіт)


Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь


Вступ1

Методологічні питання формування агроландшафтів2

Нормативно-правове забезпечення проекту землеустрою3

Земельно-кадастрова інформація4

Підготовчі роботи при здійсненні землеустрою5

Загальна характеристика господарства


5.1

Кліматичні умови


5.2

Рельєф


5.3

Ґрунти


5.4

Характеристика організації виробництва6

Проектні рішення


6.1

Організаційно-господарські заходи


6.2

Організаційно-територіальні заходи


6.3

Організація території ріллі, пасовищ та сіножатей


6.4

Екологічне обґрунтування проектних рішень


6.5

Економічне обґрунтування проектних рішень


6.6

Перенесення проекту в натуру та проведення авторського нагляду


7

Охорона праціВисновкиСписок використаних джерелДодатки

Продовження додатку А


^ Проект землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення


Вступ
1

Теоретично-правові основи використання земель природно-заповідного фонду1.1

Поняття та склад земель природно-заповідного фонду1.2


1.3

Охорона та використання земель природно-заповідного фонду

Правове регулювання використання земель природно-заповідного фонду1.4

Проведення землеустрою на землях природно-заповідного фонду
2

Характеристика природно-заповідного фонду Луганської області та тенденції його розвитку2.1

Формування природно-заповідного фонду області2.2

Сучасний стан природно-заповідного фонду області2.3

Встановлення в натурі меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду
3

Державний земельний кадастр та облік територій і об’єктів природно-заповідного фонду3.1

Застосування даних земельного кадастру3.2

Межа як невід’ємний атрибут земельної ділянки3.3

Облік земель в системі державного земельного кадастру3.4

Програмний комплекс обліку земель3.5

Розподіл земель в межах об’єкта проектування3.6

Облік територій та об’єктів природно-заповідного фонду
4

Розроблення проекту землеустрою з встановлення меж території природно-заповідного фонду4.1

Загальна характеристика об’єкта землеустрою4.2

Порядок розроблення проекта землеустрою4.3

Топографо-геодезична забезпеченість району робіт4.4

Фінансування робіт з встановлення межі об’єкта природно-заповідного фонду
5

Охорона праці5.1

Техніка безпеки в польових умовах5.2

Техніка безпеки в камеральних умовах5.3

Пожежна безпека
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Продовження додатку А


^ Застосування ГІС - технологій в проектах

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Вступ
1

Теоретична та методологічна база грошової оцінки земель населених пунктів
2

Законодавчі та нормативні акти, як основа грошової оцінки земель населених пунктів
3

Методичні основи нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
4

Загальні відомості про населений пункт
5

Порядок проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів5.1

Топографо-геодезична вивченість об’єкту робіт5.2

Складання карти агровиробничих груп ґрунтів земель сільськогосподарського призначення на території населеного пункту5.3

Визначення базової вартості земель5.4

Землеоціночна структуризація території. Визначення факторів, що впливають на розрахунок коефіцієнту Км2 та оцінка їх ролі5.5

Визначення локальних факторів, що впливають на оціночну вартість конкретної земельної ділянки і значення коефіцієнту Км3
6

Нормативна грошова оцінка земель різного функціонального використання6.1

Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського використання6.2

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського використання
7

Розробка нормативної грошової оцінки земель населених пунктів в середовищі програмного комплексу LPS 20047.1

Призначення комплексу7.2

Створення нового проекту7.3

Картографічне вікно систем7.4

Грошова оцінка земель населеного пункту7.5

Характеристика населеного пункту7.6

Розрахунок витрат на освоєння і облаштування території (Цнм)7.7

Земельно-оціночна структуризація населеного пункту7.8

Визначення меж економіко-планувальних зон і коефіцієнта місця розташування земельної ділянки Км27.9

Вибір локальних факторів
Продовження додатку А


7.10

Грошова оцінка окремої земельної ділянки в економіко-планувальній зоні
8

Застосування муніципально-інформаційної системи при розрахунку нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки8.1

Призначення муніципально-інформаційної системи8.2

Модель кадастрової бази геоданих8.3

Модуль грошової оцінки
9

Охорона праці
Висновки
Список використаних джерел
Додатки


Продовження додатку А


^ Проект протиерозійних заходів на території землекористування


Вступ
1

Літературний огляд за темою
2

Загальна характеристика господарства та його земельно-правовий статус
3

Характеристика кліматичних умов господарства3.1

Температурний режим повітря3.2

Температурний режим ґрунту3.3

Запаси вологи в ґрунті3.4

Вологість повітря і вітровий режим3.5

Ґрунтовий покрив і його кадастрова оцінка
4

Методика виконання робіт
5

Результати польових вишукувань5.1

Таксаційне обстеження захисних лісових насаджень5.2

Визначення ерозійної ситуації в господарстві


5.2.1

Визначення тенденції ерозійно-акумулятивних процесів на улоговинних водозборах картографічними методами


5.2.2

Визначення потенційних втрат ґрунту від пилових бур


5.3.3

Визначення потенційних втрат ґрунту від зливової ерозії
6

Проект реконструкції захисних насаджень у господарстві
7

Еколого-економічна ефективність робіт з реконструкції захисних лісових насаджень
8

Охорона праці
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Продовження додатку А


^ Оптимізація технологічного навантаження і формування схеми протиерозійних заходів на території сільської (селищної, міської) ради

  1   2   3   4Схожі:

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 08010103 iconМетодичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання
Мета та завдання на дипломне проектування
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 08010103 iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування для студентів спеціальності 070904
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування” для студентів спеціальності 070904 „Землевпорядкування...
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 08010103 iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №5 з дисципліни «Веб проектування» для студентів спеціальності 05010103 «Системне проектування»
Мета роботи. Ознайомлення з основними підходами щодо створення логічної та фізичної структури сайту
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 08010103 iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №7 з дисципліни «Веб проектування» для студентів спеціальності 05010103 «Системне проектування»
Мета роботи. Ознайомитися с основними правилами вибору та реєстрації доменної адреси та хостинги. Практичне засвоєння розміщення...
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 08010103 iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №8 з дисципліни «Веб проектування» для студентів спеціальності 05010103 «Системне проектування»
Мета роботи. Ознайомитися з основними підходами щодо оптимізації сайтів. Дослідження та аналіз видів Інтернет реклами, її ефективності...
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 08010103 iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №4 з дисципліни «Веб проектування» для студентів спеціальності 05010103 «Системне проектування»
Мета роботи. Набути навичок зі створення макету сторінок, модульної сітки, основних елементів навігації. Ознайомитися з основними...
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 08010103 iconМетодичні вказівки по виконанню дипломного проекту «вимоги безпеки до технічного стану І устаткування транспортних засобів» для студентів з спеціальності 07010102 «Організація перевезень І управлін
Укладачі: Маліченко Володимир Ілліч викладач спеціальних дисциплін, вищої категорії, магістр, автотранспортного технікуму нувгп
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 08010103 iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №3 з дисципліни «Веб проектування» для студентів спеціальності 05010103 «Системне проектування»
Мета роботи. Ознайомитися з основними етапами розробки веб-сайту. Розробка стратегії створення індивідуального сайту. Вибір теми,...
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 08010103 iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №6 з дисципліни «Веб проектування» для студентів спеціальності 05010103 «Системне проектування»
Мета роботи. Дослідити різні сімейства шрифтів та застосувати їх до текстових елементів сайту. Ознайомитися з різними колірними схемами...
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 08010103 iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №1 з дисципліни «Веб проектування» для студентів спеціальності 05010103 «Системне проектування»
Мета роботи. Ознайомитися з основними редакторами, які призначені для веб-розробника. Дослідити структуру html-сторінки, основні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи