Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування для студентів спеціальності 070904 icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування для студентів спеціальності 070904
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування для студентів спеціальності 070904
Сторінка1/6
Дата конвертації01.03.2014
Розмір0.74 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6


Міністерство аграрної політики України

Луганський національний аграрний університет


Кафедра землевпорядкування

і кадастру


ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ЩОДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ СІВОЗМІН ТА ВПОРЯДКУВАННЯ УГІДЬ

(ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ)


Методичні вказівки до виконання курсової роботи

з дисципліни „Землевпорядне проектування”

для студентів спеціальності 7.070904

Землевпорядкування і кадастр”


2004


УДК 332.3


Бєлослудцева В.М., Медведська Г.В. Проект землеустрою щодо еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь (підготовчі роботи) / Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування” для студентів спеціальності 7.070904 „Землевпорядкування і кадастр”. – Луганськ, ЛНАУ. – 2004. – 25 с.


В методичних вказівках висвітлені зміст і порядок проведення підготовчих робіт до складання проектів землеустрою щодо еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь: підготовка планово-картографічної основи, складання контурної відомості та експлікації земель по угіддях, акту землевпорядного обстеження, завдання на розробку проекту землеустрою, виготовлення креслення контурів, картограми крутизни схилів, креслення землевпорядного обстеження. Вказівки містять 37 сторінок, 6 додатків.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 7.070904 „Землевпорядкування і кадастр” денної і заочної форм навчання.


Рецензенти: ?_____________________________________________________?

Радов С. Г., завідуючий кафедрою землевпорядкування і кадастру ЛНАУ, канд. техн. наук, доцент.


Рекомендовано до видання методичною радою будівельного факультету Луганського національного аграрного університету, протокол № __ від ____2004 року.


Редактор


Відповідальний за випуск


@ Луганський національний аграрний університет, 2005


ЗМІСТ


Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Підготовчі та обстежувальні роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Камеральні підготовчі роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.1 Отримання і вивчення вихідних матеріалів і документів . . . . . . . . . . . .

1.2 Виготовлення планової основи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Вирахування площ контурів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Виготовлення креслення контурів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Складання контурної відомості та експлікації земель . . . . . . . . . . . . .

1.6 Вивчення землекористування (землеволодіння) господарства і організації виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Польове землевпорядне обстеження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Землевпорядне обстеження землекористування (землеволодіння)

і виробничих підрозділів, а також землекористувачів інших категорій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Проведення спеціальних обстежень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Складання акта і креслення землевпорядного обстеження . . . . . . . . . .

3 Розробка завдання на складання проекту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Орієнтовна програма пояснювальної записки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Список використаних джерел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4

6

7

8

9

10

11

12


13

17


18

19

20

22

23

25

27ВСТУП


Сучасний землеустрій в умовах переходу народного господарства до багато­укладної ринкової економіки, реформування земельних відносин і створення сільськогосподарських підприємств і господарств з різними формами господарювання на засадах приватної власності на землю, екологічної нестабільності навколишнього середовища, зростаючої потреби в продуктах харчування та сільськогосподарській сировині ставить перед собою нові вимоги до змісту і показників проекту землеустрою щодо еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь (проектів внутрігосподарського зем­леустрою).

Відповідно до Закону України „Про землеустрій” такі проекти розробляються з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращання природних ландшафтів [3].

Сучасні перетворення земельної власності та соціально-економічної структури землекористування в аграрній сфері ще далекі від свого повного і невідворотного завершення та юридичного закріплення. Новостворені господарства не мають юридично сформованих та технічно оформлених землеволодінь та землекористувань і планово-картографічних матеріалів на них. В зв’язку з цим вони не можуть раціонально здійснювати свою господарську діяльність на землі, яка знаходиться у них на правах власності та користування на умовах оренди. Стан землекористування ускладнюється тим, що орендодавцями є громадяни (власники державних актів на право приватної власності на землю) і юридичні особи (сільські ради). Земельні ділянки передаються в оренду суб’єкту господарської діяльності на різні періоди. На частину земель, якими користуються новостворені підприємства, відсутні будь-які правовстановлюючі документи, в тому числі на землі спільної власності колишніх недержавних сільськогосподарських підприємств (КСП), а також на частку земель колишньої колективної власності, права на які не посвідчені сертифікатами на право на земельну частку (пай) або місцезнаходження власників цих сертифікатів не встановлене. Відсутні нормативно-технічні акти відносно порядку розробки і змісту проектів землеустрою щодо еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь. Лише законом України «Про землеустрій» встановлено, що такі проекти вирішують питання:

а) розміщення виробничих будівель і споруд;

б) організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни, виходячи з екологічних та економічних умов, формування інженерної та соціаль-ної інфраструктури;

в) визначення типів і видів сівозміни з урахуванням спеціалізації сільсь-когосподарського виробництва;

г) складання схем чергування сільськогосподарських культур у сівозміні;

ґ) проектування полів сівозміни;

д) розробку плану переходу до прийнятної сівозміни;

е) перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни [3].

Передача сільськогосподарських земель у приватну власність ускладнює роботу проектувальника: вже не можна проектувати за старою методикою, пристосованою до земель державної власності. Наприклад, лісосмуги розміщували, враховуючи рельєф, ґрунти, керуючись нормативами відстаней між лісосмугами по зонах країни, тобто там, де лісосмуги потрібні. Нині слід зважати на те, що земельні масиви поділені на паї, які є приватною власністю і запроектувати лісосмугу можна лише за згодою власника земельного паю.

Науково-технічною радою при Луганському обласному головному управлінні земельних ресурсів схвалені Тимчасові рекомендації щодо складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь сільськогосподарських підприємств. Тимчасовими рекомендаціями встановлений більш детальний зміст робіт і документів, що складаються при розробці відповідних проектів землеустрою [3]. Також рекомендовано дотримуватись Програми освоєння еколого-ландшафтної системи землеробства в Луганській області на період до 2010 року [2].

Складність робіт та широке коло питань, що вирішуються в проекті землеустрою щодо еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядку-вання угідь зумовлюють його поділ на три курсові роботи:

  • підготовчі роботи;

  • організація сівозмін та впорядкування угідь;

  • еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь.


^ ПІДГОТОВЧІ ТА ОБСТЕЖУВАЛЬНІ РОБОТИ


Для складання проекту землеустрою щодо еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь необхідно мати дані, що характеризують землеволодіння (землекористування) сільськогосподарського підприємства, якість його земель, існуючу організацію території та виробництва, його ефективність, перспективи розвитку. Ці відомості отримують в результаті проведення підготовчих робіт, які поділяються на польові та камеральні.

Метою підготовчих робіт є:

а) збирання, узагальнення і аналіз матеріалів і документів, що характеризують природні та економічні умови господарства, його розвиток, використання земель;

б) розробка попередніх пропозицій і рекомендацій щодо складу, змісту і основних задач проекту землеустрою [6,7].

До переліку вихідних даних для розробки проектів землеустрою, які необхідно зібрати , належать:

1 матеріали роздержавлення та паювання земель;

2 проекти землеустрою щодо організації території земельних часток ( паїв);

3 технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку (уточнити назву) та технічна документація щодо передачі земельних часток ( паїв) власникам земельних сертифікатів;

4 дані про оренду земельних часток ( паїв), земельних ділянок в розмірі земельної частки (паю) та не витребуваних паїв з позначенням номерів земельних ділянок;

5 проекти створення нових землеволодінь і землекористувань;

6 договори оренди земель державної власності;

7 державні акти на право постійного користування землею;

8 державні акти на право власності на земельну ділянку;

9 експлікація земель фактичного землекористування;

10 дані про попередників сільськогосподарських культур на орних землях господарства;

11 матеріали бонітування ґрунтів;

12 креслення агровиробничих груп ґрунтів та крутості схилів;

13 дані про наявність громадського та особистого поголів’я худоби;

14 дані про наявність та приналежність виробничих будівель і споруд;

15 дані про бажану структуру посівних площ сільськогосподарських культур [13].

  1   2   3   4   5   6Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування для студентів спеціальності 070904 iconМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Програмування" для студентів спеціальності 091501
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Програмування" для студентів денної форми навчання спеціальності 091501. Укл.:...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування для студентів спеціальності 070904 iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Теоретико-організаційні Основи менеджменту у сфері спорту" для студентів IV курсу спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Теоретико-організаційні основи менеджменту у сфері спорту” для студентів...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування для студентів спеціальності 070904 iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №5 з дисципліни «Веб проектування» для студентів спеціальності 05010103 «Системне проектування»
Мета роботи. Ознайомлення з основними підходами щодо створення логічної та фізичної структури сайту
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування для студентів спеціальності 070904 iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №8 з дисципліни «Веб проектування» для студентів спеціальності 05010103 «Системне проектування»
Мета роботи. Ознайомитися з основними підходами щодо оптимізації сайтів. Дослідження та аналіз видів Інтернет реклами, її ефективності...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування для студентів спеціальності 070904 iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №7 з дисципліни «Веб проектування» для студентів спеціальності 05010103 «Системне проектування»
Мета роботи. Ознайомитися с основними правилами вибору та реєстрації доменної адреси та хостинги. Практичне засвоєння розміщення...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування для студентів спеціальності 070904 iconМетодичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 08010103
Бєлослудцева В. М., Комінова Г. Г., Мільчевська Ж.І. Тимчасові методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування для студентів спеціальності 070904 iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №4 з дисципліни «Веб проектування» для студентів спеціальності 05010103 «Системне проектування»
Мета роботи. Набути навичок зі створення макету сторінок, модульної сітки, основних елементів навігації. Ознайомитися з основними...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування для студентів спеціальності 070904 iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №3 з дисципліни «Веб проектування» для студентів спеціальності 05010103 «Системне проектування»
Мета роботи. Ознайомитися з основними етапами розробки веб-сайту. Розробка стратегії створення індивідуального сайту. Вибір теми,...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування для студентів спеціальності 070904 iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №1 з дисципліни «Веб проектування» для студентів спеціальності 05010103 «Системне проектування»
Мета роботи. Ознайомитися з основними редакторами, які призначені для веб-розробника. Дослідити структуру html-сторінки, основні...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування для студентів спеціальності 070904 iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №6 з дисципліни «Веб проектування» для студентів спеціальності 05010103 «Системне проектування»
Мета роботи. Дослідити різні сімейства шрифтів та застосувати їх до текстових елементів сайту. Ознайомитися з різними колірними схемами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи