Наказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти icon

Наказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти
Скачати 207.61 Kb.
НазваНаказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти
Дата конвертації02.03.2014
Розмір207.61 Kb.
ТипНаказ

Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Наказ МОНмолодьспорт №329 від 13.04.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№329 від 13 квітня 2011 року

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за №566/19304

Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти

Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад" та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів наказую:

1. Затвердити Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, що додаються.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. До 01.08.2011 розробити вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) з предметів інваріантної складової навчального плану.

3. Розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства та на освітньому порталі "Єдине освітнє інформаційне вікно України".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Б.М.Жебровського.

Міністр Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

13.04.2011 №329

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за №566/19304

КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

1. Ці Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів (вихованців) (далі - учні) у системі загальної середньої освіти та встановлюють відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень.

2. Ці Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: початковий, середній, достатній, високий (додатки 1 та 2).

Перший рівень - початковий. Відповідь учня (учениці) фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.

Другий рівень - середній. Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.

Третій рівень - достатній. Учень (учениця) знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня (учениці) правильна, логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.

Четвертий рівень - високий. Знання учня (учениці) є глибокими, міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його (її) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові.

3. За цими Критеріями оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів на уроках і вдома, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної, зокрема індивідуальне, групове та фронтальне опитування; письмової, зокрема самостійні та контрольні роботи, тестування; графічної, зокрема робота з діаграмами, графіками, схемами, контурними картами; практичної, зокрема виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проектів, робота з біологічними об'єктами, виготовлення виробів.

При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:

характеристики відповіді: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;

якість знань;

сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;

рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати гіпотези;

самостійність оцінних суджень.

4. Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової навчального плану закладу.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах оцінювання здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У випадку невідповідності рівня навчальних досягнень учня (учениці) цим Критеріям позначається "не атестований".

Особливості оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до цих Критеріїв.

До інших систем оцінювання може відноситися рейтингова система, яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює можливості для:

підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;

розширення можливості в індивідуальній підготовленості учнів на кожному етапі навчального процесу;

підвищення об'єктивності оцінювання не лише протягом навчального року, а й за весь період навчання;

градації значущості балів, які отримують учні за виконання різних видів робіт (самостійна робота, підсумкова робота, творча робота, олімпіади, виставки, конкурси творчих робіт, науково-дослідні й художні проекти, діяльність в органах учнівського самоврядування, у соціально-корисних проектах тощо).

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо.

Портфоліо - це накопичувальна система оцінювання, що передбачає формування уміння учнів ставити цілі, планувати і організовувати власну навчальну діяльність; накопичення різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку; активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.

Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо.

Впровадження рейтингової системи оцінювання та методу оцінювання - портфоліо здійснюється з урахуванням рекомендацій МОНмолодьспорту.

Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти О.В.Єресько


^ Оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов


Види оцінювання


Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне та підсумкова державна атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили. Тому тематичне оцінювання з іноземної мови доцільно проводити саме за результатами поточного оцінювання.


Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Адіювання

Початковий

1

Учень розпізнає на слух найбільш поширені слова у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.
2

Учень розпізнає на слух найбільш поширені словосполучення у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.
3

Учень розпізнає на слух окремі прості непоширені речення і мовленнєві зразки, побудовані на вивченому мовному матеріалі в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.

Середній

4

Учень розпізнає на слух прості речення, фрази та мовленнєві зразки, пред’явлені в нормальному темпі.
5

Учень розуміє основний зміст пред’явлених у нормальному темпі невеликих за обсягом текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі.
6

Учень розуміє основний зміст пред’явлених у нормальному темпі невеликих за обсягом текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.

Достатній

7

Учень розуміє основний зміст пред’явлених у нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.
8

Учень розуміє основний зміст стандартного мовлення у межах вивчених тем, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.
9

Учень розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також “схоплює” основний зміст чітких повідомлень.

Високий

10

Учень розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також основний зміст чітких повідомлень.

Високий

11

Учень розуміє тривале мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.
12

Учень без особливих зусиль розуміє тривале мовлення й основний зміст повідомлень.

Читання


Початковий

1

Учень уміє розпізнавати та читати окремі вивчені слова.
2

Учень уміє розпізнавати та читати окремі вивчені словосполучення.
3

Учень уміє розпізнавати та читати окремі прості непоширені речення.

Середній

4

Учень уміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту короткі прості тексти, побудовані на вивченому матеріалі.
5

Учень уміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту короткі тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.
6

Учень уміє читати з повним розумінням короткі тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.

Достатній

7

Учень уміє читати з повним розумінням короткі тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє знаходити потрібну інформацію в текстах інформативного характеру.
8

Учень уміє читати з повним розумінням тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, знаходити і аналізувати потрібну інформацію.
9

Учень уміє читати з повним розумінням адаптовані тексти, знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та робити відповідні висновки.

Високий

10

Учень уміє читати з розумінням основного змісту нескладні адаптовані тексти, використовуючи словник, уміє аналізувати їх.

Високий

11

Учень уміє читати адаптовані тексти, уміє аналізувати і робити висновки, порівнює отриману інформацію з власним досвідом.
12

Учень уміє читати адаптовані тексти, у разі необхідності використовуючи словник, уміє аналізувати їх і робити власні висновки.

Письмо

Початковий

1

Учень уміє писати вивчені слова.
2

Учень уміє писати вивчені словосполучення.
3

Учень уміє писати прості непоширені речення.

Середній

4

Учень уміє написати листівку за зразком.
5

Учень уміє написати коротке повідомлення за зразком у межах вивченої теми.
6

Учень уміє написати короткого особистого листа за зразком.

Достатній

7

Учень уміє написати коротке повідомлення за вивченою темою, використовуючи опори.
8

Учень уміє без використання опори написати повiдомлення за вивченою темою, зробити нотатки.
9

Учень уміє написати повідомлення на запропоновану тему, заповнити анкету.
10

Учень уміє написати повідомлення, висловлюючи власне ставлення до проблеми, написати особистого листа.

Високий

11

Учень уміє передати свої міркування з у межах вивченої тематики, використовуючи різноманітні мовні засоби.
12

Учень уміє передати свої міркування з широкого кола питань у межах вивченої тематики, використовуючи різноманітні мовні засоби.

Говоріння


Початковий

1

Учень знає вивчені найбільш поширені слова, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні.
2

Учень знає вивчені найбільш поширені словосполучення, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні.
3

Учень використовує прості непоширені речення з опорою на зразок.

Середній

4

Учень використовує у мовленні прості речення і за опорами робить короткі повідомлення; у його мовленні є помилки.
5

Учень уміє робити короткі повідомлення з вивченої теми за опорами, вживаючи прості речення, ставить запитання і відповідає на них з опорою на зразок; у його мовленні є помилки.
6

Учень висловлюється за опорами в межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, малюнка, уміє починати і закінчувати розмову, погоджуватися або не погоджуватися; в його мовленні є помилки.

Достатній

7

Учень уміє зв’язно висловлюватися відповідно до навчальної ситуації, малюнка, робити повiдомлення з теми, простими реченнями передавати зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, ставити запитання та відповідати на них; у його мовленні є помилки, які не заважають спілкуванню.
8

Учень уміє логічно висловитися у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, а також у зв’язку зі змістом прочитаного, почутого або побаченого, висловлюючи власне ставлення до предмета мовлення; уміє підтримувати бесiду, вживаючи короткі репліки; у його мовленні є помилки, які не заважають спілкуванню.
9

Учень уміє логічно висловлюватися у межах вивчених тем, передавати основний зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті репліки; у його мовленні є помилки, які не заважають спілкуванню.

Високий

10

Учень уміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивчених тем, у його мовленні можуть бути незначні помилки.
11

Учень уміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивчених тем, аргументуючи власне ставлення до предмета спілкування; у його мовленні можуть бути незначні помилки.
12

Учень уміє вільно висловлюватись та вести бесіду в межах вивчених тем, гнучко та ефективно користуючись мовними засобами.
Тематичне оцінювання з іноземної мови проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал. Не допускається проведення оцінювання із кожного виду мовленнєвої діяльності окремо і диференційоване виставлення оцінок за них.

Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються. Вимоги до перевірки зошитів регламентуються Міністерством освіти і науки України.


^ Семестрове оцінювання


Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). До журналу робиться, наприклад, такий запис:

15.12. Аудіюв.
18.12. Говор.
22.12. Читання.
25.12. Письмо
Критерії оцінювання знань, навичок і умінь

Творча робота

12 — 0 помилок

9 — 4 помилки

6 — 7 помилок

3 — 10 помилок

11 — 1—2 помилки

8 — 5 помилок

5 — 8 помилок

2 — 11 помилок

10 — 3 помилки

7 — 6 помилок

4 — 9 помилок

1 — 12 помилок

Диктант

12 — 0 помилок

9 — 4 помилки

6 — 7 помилок

3 — 10 помилок

11 — 2 помилки

8 — 5 помилок

5 — 8 помилок

2 — 11 помилок

10 — 3 помилки

7 — 6 помилок

4 — 9 помилок

1 — 12 помилок

^ Переклад і тестування

100 % — 12 балів

68—75 % — 8 балів

36—43 % — 4 бали

92—99 % — 11 балів

60—67 % — 7 балів

28—35 % — 3 бали

84—91 % — 10 балів

52—59 % — 6 балів

20—27 % — 2 бали

76—83 % — 9 балів

44—51 % — 5 балів

12—19 % — 1 бал

^ Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів


Додаток 1
до Критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі
загальної середньої освіти


КРИТЕРІЇ
оцінювання навчальних досягнень
учнів початкової школи


------------------------------------------------------------------

|Рівні навчальних|Бали|Загальні вимоги до знань, умінь і навичок |

| досягнень | | учнів |

|----------------+----+------------------------------------------|

| I. Початковий | 1 |Учні засвоїли знання у формі окремих |

| | |фактів, елементарних уявлень |

| |----+------------------------------------------|

| | 2 |Учні відтворюють незначну частину |

| | |навчального матеріалу, володіють окремими |

| | |видами умінь на рівні копіювання зразка |

| | |виконання певної навчальної дії |

| |----+------------------------------------------|

| | 3 |Учні відтворюють незначну частину |

| | |навчального матеріалу; з допомогою вчителя|

| | |виконують елементарні завдання, потребують|

| | |детального кількаразового їх пояснення |

|----------------+----+------------------------------------------|

| II. Середній | 4 |Учні відтворюють частину навчального |

| | |матеріалу у формі понять з допомогою |

| | |вчителя, можуть повторити за зразком певну|

| | |операцію, дію |

| |----+------------------------------------------|

| | 5 |Учні відтворюють основний навчальний |

| | |матеріал з допомогою вчителя, здатні з |

| | |помилками й неточностями дати визначення |

| | |понять |

| |----+------------------------------------------|

| | 6 |Учні будують відповідь у засвоєній |

| | |послідовності; виконують дії за зразком у |

| | |подібній ситуації; самостійно працюють зі |

| | |значною допомогою вчителя |

|----------------+----+------------------------------------------|

| III. Достатній | 7 |Учні володіють поняттями, відтворюють їх |

| | |зміст, уміють наводити окремі власні |

| | |приклади на підтвердження певних думок, |

| | |частково контролюють власні навчальні дії |

| |----+------------------------------------------|

| | 8 |Учні вміють розпізнавати об'єкти, які |

| | |визначаються засвоєними поняттями; під час|

| | |відповіді можуть відтворити засвоєний |

| | |зміст в іншій послідовності, не змінюючи |

| | |логічних зв'язків; володіють вміннями на |

| | |рівні застосування способу діяльності за |

| | |аналогією; самостійні роботи виконують з |

| | |незначною допомогою вчителя; відповідають |

| | |логічно з окремими неточностями |

| |----+------------------------------------------|

| | 9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, |

| | |застосовують знання в стандартних |

| | |ситуаціях, володіють вміннями виконувати |

| | |окремі етапи розв'язання проблеми і |

| | |застосовують їх у співробітництві з |

| | |учителем (частково-пошукова діяльність) |

|----------------+----+------------------------------------------|

| IV. Високий | 10 |Учні володіють системою понять у межах, |

| | |визначених навчальними програмами, |

| | |встановлюють як внутрішньопонятійні, так |

| | |і міжпонятійні зв'язки; вміють |

| | |розпізнавати об'єкти, які охоплюються |

| | |засвоєними поняттями різного рівня |

| | |узагальнення; відповідь аргументують |

| | |новими прикладами |

| |----+------------------------------------------|

| | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог |

| | |навчальних програм, вміють застосовувати |

| | |способи діяльності за аналогією і в нових |

| | |ситуаціях |

| |----+------------------------------------------|

| | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі|

| | |та в межах вимог навчальних програм, |

| | |усвідомлено використовують їх у |

| | |стандартних та нестандартних ситуаціях; |

| | |самостійні роботи виконують під |

| | |опосередкованим керівництвом; виконують |

| | |творчі завдання |

------------------------------------------------------------------


Додаток 2
до Критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі
загальної середньої освіти


КРИТЕРІЇ
оцінювання навчальних досягнень учнів
основної й старшої школи


------------------------------------------------------------------

|Рівні навчальних|Бали| Вимоги до знань, умінь і навичок учнів |

| досягнень | | |

|----------------+----+------------------------------------------|

| I. Початковий | 1 |Учні розрізняють об'єкти вивчення |

| |----+------------------------------------------|

| | 2 |Учні відтворюють незначну частину |

| | |навчального матеріалу, мають нечіткі |

| | |уявлення про об'єкт вивчення |

| |----+------------------------------------------|

| | 3 |Учні відтворюють частину навчального |

| | |матеріалу; з допомогою вчителя виконують |

| | |елементарні завдання |

|----------------+----+------------------------------------------|

| II. Середній | 4 |Учні з допомогою вчителя відтворюють |

| | |основний навчальний матеріал, можуть |

| | |повторити за зразком певну операцію, дію |

| |----+------------------------------------------|

| | 5 |Учні відтворюють основний навчальний |

| | |матеріал, здатні з помилками й |

| | |неточностями дати визначення понять, |

| | |сформулювати правило |

| |----+------------------------------------------|

| | 6 |Учні виявляють знання й розуміння основних|

| | |положень навчального матеріалу. Відповіді |

| | |їх правильні, але недостатньо осмислені. |

| | |Вміють застосовувати знання при виконанні |

| | |завдань за зразком |

|----------------+----+------------------------------------------|

| III. Достатній | 7 |Учні правильно відтворюють навчальний |

| | |матеріал, знають основоположні теорії і |

| | |факти, вміють наводити окремі власні |

| | |приклади на підтвердження певних думок, |

| | |частково контролюють власні навчальні дії |

| |----+------------------------------------------|

| | 8 |Знання учнів є достатніми. Учні |

| | |застосовують вивчений матеріал у |

| | |стандартних ситуаціях, намагаються |

| | |аналізувати, встановлювати найсуттєвіші |

| | |зв'язки і залежність між явищами, фактами,|

| | |робити висновки, загалом контролюють |

| | |власну діяльність. Відповіді їх логічні, |

| | |хоч і мають неточності |

| |----+------------------------------------------|

| | 9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, |

| | |застосовують знання в стандартних |

| | |ситуаціях, уміють аналізувати й |

| | |систематизувати інформацію, використовують|

| | |загальновідомі докази із самостійною і |

| | |правильною аргументацією |

|----------------+----+------------------------------------------|

| IV. Високий | 10 |Учні мають повні, глибокі знання, здатні |

| | |використовувати їх у практичній |

| | |діяльності, робити висновки, узагальнення |

| |----+------------------------------------------|

| | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог |

| | |навчальних програм, аргументовано |

| | |використовують їх у різних ситуаціях, |

| | |уміють знаходити інформацію та |

| | |аналізувати її, ставити і розв'язувати |

| | |проблеми |

| |----+------------------------------------------|

| | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі|

| | |та в межах вимог навчальних програм, |

| | |усвідомлено використовують їх у |

| | |стандартних та нестандартних ситуаціях. |

| | |Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, |

| | |узагальнювати опанований матеріал, |

| | |самостійно користуватися джерелами |

| | |інформації, приймати рішення |

------------------------------------------------------------------Схожі:

Наказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти iconНаказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти Відповідно до статті 34 Закону України " ",
Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Наказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти iconНаказ №150 Про посилення контролю за дотриманням педагогами навчальних закладів Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів
З метою забезпечення контролю за об’єктивністю оцінювання рівня навчальних досягнень учнів відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних...
Наказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти iconНаказ №329 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004 тел. (0342) 55-22-25, тел факс 55-22-72, 55-18-49
Наказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти iconНаказ №124 Про ведення класних журналів, учнівських зошитів та вимоги до письмових робіт у початкових і 5-11 класах
Мон україни від 05. 05. 08 №371 „Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти”...
Наказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти iconДодаток 2 до наказу Міністерства освіти І науки від 17. 06. 2013 року №772 о проект
Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304, інших нормативних актів у галузі загальної середньої освіти, з урахуванням...
Наказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти iconОсновними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної...
Наказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти iconО рієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх
Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304, інших нормативних актів у галузі загальної середньої освіти, з урахуванням...
Наказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти iconНаказ №319 Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...
Наказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від "27" лютого 2008 за №151/14842
Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Наказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів наказую
Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи