Екзаменаційні питання з курсу icon

Екзаменаційні питання з курсу
Скачати 62.03 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання з курсу
Дата конвертації27.04.2013
Розмір62.03 Kb.
ТипДокументи

Екзаменаційні питання з курсу

Комп’ютерна схемотехніка”


1. Дати означення основних логічних операцій. Навести їх таблиці істинності, логіко-математичну символіку, та умовне зображення відповідних логічних елементів.

2. Зобразити принципову схему базового логічного елемента транзисторно-транзисторної логіки. Пояснити принцип його роботи, таблицю істинності. Навести його логіко-математичну символіку та умовне зображення на принципових схемах.

3. Зобразити принципову схему базового логічного елемента КМДН-логіки. Пояснити принцип його роботи, таблицю істинності. Навести його логіко-математичну символіку та умовне зображення на принципових схемах.

4. Зобразити принципову схему базового логічного елемента емітерно-зв’язаної логіки. Пояснити принцип його роботи, таблицю істинності. Навести його логіко-математичну символіку та умовне зображення на принципових схемах.

5. Пояснити основні правила і закони алгебри логіки. Довести закон інверсії диз’юнкції.

6. Охарактеризувати позиційні системи. Показати переваги двійкової системи числення над іншими з точки зору технічної реалізації обчислювальних пристроїв. Переведення чисел з одної системи числення в іншу.

7. Особливості виконання арифметичних операцій (додавання, віднімання, множення та ділення) в двійковій системі числення.

8 Форми подання чисел в ЕОМ. Пояснити переваги і недоліки форми подання чисел з фіксованою крапкою.

9. Форми подання чисел в ЕОМ. Пояснити переваги і недоліки форми подання чисел з плавучою крапкою.

10. Прямий, обернений та доповняльний коди, їх особливості та використання в ЕОМ.

11. Особливості комбінаційних логічних пристроїв (КЛП). Етапи проектування КЛП. Навести приклад побудови КЛП.

12. Охарактеризувати функціонально повні системи логічних елементів.

13. Комбінаційні інтегральні мікросхеми. Пояснити принцип дії дешифратора та шифратора. Навести їх умовні позначення.

14. Комбінаційні інтегральні мікросхеми. Пояснити принцип дії мультиплексора та демультиплексора. Навести їх умовні позначення.

15. На основі таблиці істинності однорозрядного напівсуматора двійкових чисел скласти вираз його логічних рівнянь, на основі яких побудувати схему напівсуматора. Реалізувати однорозрядний суматор на основі напівсуматорів. Навести приклад побудови багаторозрядного суматора на базі однорозрядних суматорів.

16. Зобразити схему синхронного RS-тригера, побудованого на логічних елементах І-НЕ, та пояснити його функціонування. Навести таблицю переходів RS-тригера. Вказати приклади застосування RS -тригера.

17. D-тригер. Навести його умовні зображення та пояснити принцип роботи. Навести таблицю переходів D-тригера. Скласти логічне рівняння D-тригера. Пояснити, як на базі D-тригера можна реалізувати лічильниковий тригер. Вказати приклади застосування D -тригера.

18. Лічильниковий Т-тригер. Навести його умовні зображення та пояснити принцип роботи. Навести таблицю

19. Універсальний JK-тригер. Навести його умовні зображення та пояснити принцип роботи. Навести таблицю переходів JK-тригера. Скласти логічне рівняння JK-тригера. Пояснити, як на базі JK-тригера можна реалізувати лічильниковий тригер та D-тригер. Вказати приклади застосування JK -тригера.

20. Загальна характеристика регістрів. Навести схему послідовного регістра та пояснити принцип його роботи. Вказати основні параметри та приклади застосування послідовного регістра.

21. Загальна характеристика регістрів. Навести схему паралельного регістра та пояснити принцип його роботи. Вказати основні параметри та приклади застосування послідовного регістра.

22. Послідовний підсумовуючий лічильник. Навести схему чотирьохрозрядного лічильника та пояснити його роботу за допомогою часової діаграми. Пояснити переваги і недоліки такого лічильника в порівнянні з паралельним.

23. Паралельний підсумовуючий лічильник. Навести схему чотирьохрозрядного лічильника та пояснити його роботу за допомогою часової діаграми. Пояснити переваги і недоліки паралельного лічильника в порівнянні з послідовним.

24. Принцип роботи віднімаючого лічильника на інтегральних

мікросхемах та часові діаграми його роботи.

25. Лічильник імпульсів з довільним модулем підрахунку. Навести схему лічильника з модулем підрахунку „7” та пояснити його роботу за допомогою часової діаграми. Пояснити, як визначається кількість тригерів в лічильнику імпульсів з довільним модулем підрахунку

26. Пояснити принцип цифро-аналогового перетворення. Навести та проаналізувати схему ЦАП з матрицею резисторів R-2R. Пояснити особливості матриці резисторів R-2R. Встановити залежність між вхідним та вихідним сигналами ЦАП. Пояснити основні параметри ЦАП.

27. Пояснити принцип цифро-аналогового перетворення. Навести та проаналізувати схему ЦАП з ваговими резисторами. Встановити залежність між вхідним та вихідним сигналами ЦАП. Пояснити основні параметри ЦАП.

28. Провести порівняльний аналіз основних методів аналого-цифрового перетворення. Показати переваги і недоліки цих методів.

29. Аналого-цифровий перетворювач інтегруючого типу. Навести його схему та часову діаграму роботи. Описати принцип його роботи. За скільки робочих тактів виконується одне перетворення вхідного сигналу таким АЦП?

30. Аналого-цифровий перетворювач порозрядного кодування. Навести його схему та часову діаграму роботи. Описати принцип його роботи. За скільки робочих тактів виконується одне перетворення вхідного сигналу таким АЦП?

31. Паралельний аналого-цифровий перетворювач. Навести його схему та описати принцип його роботи. За скільки робочих тактів виконується одне перетворення вхідного сигналу таким АЦП?

32.Оперативні запам’ятовувальні пристрої статичного типу. Навести функціональну схему та пояснити принцип їх дії. Пояснити часову діаграму їх роботи та основні параметри. Пояснити переваги і недоліки ОЗП статичного типу. Вказати області застосування таких ОЗП.

33. Оперативні запам’ятовувальні пристрої динамічного типу. Навести схему їх запам’ятовувального елемента та пояснити принцип його дії. Пояснити часову діаграму їх роботи та основні параметри. Пояснити переваги і недоліки ОЗП динамічного типу. Вказати області застосування таких ОЗП.

34. Постійні запам’ятовувальні пристрої. Призначення, класифікація та основні параметри. Вказати області застосування ПЗП. Виконати порівняльний аналіз ПЗП відомих Вам типів.

35. Постійні запам’ятовувальні пристрої з ультрафіолетовим стиранням інформації. Пояснити принцип дії запам’ятовувальної комірки. Вказати області застосування ПЗП-УФ та їх параметри.

36. Пояснити принципи побудови мікропроцесорних систем. Проаналізувати особливості фон-нейманівської та гарвардської архітектур мікропроцесорів.

37. Вказати основні параметри базового мікропроцесора. Зобразити структурну схема базового мікропроцесора. Пояснити призначення кожного структурного вузла мікропроцесора.

38. Дати характеристику шин мікропроцесора. Пояснити призначення та особливості використання сигналів шини даних, шини адреси та шини керування.

32. Стекова організація пам’яті в мікро-ЕОМ. Використання стеку при вкладених перериваннях.

41. Пояснити принцип формування часових інтервалів в мікро-ЕОМ. Програмовані таймери-лічильники та особливості їх використання.


42. Навести структуру базової мікро-ЕОМ. Пояснити призначення та особливості роботи вузлів в мікро-ЕОМ.

43. Пояснити організацію резидентної пам’яті даних мікро-ЕОМ. Вказати особливості її регістрів спеціальних функцій.

44. Пояснити організацію резидентної та зовнішнньї пам’яті програм базової мікро-ЕОМ.

45. Розкрити особливості портів базової міко-ЕОМ.

46. Проаналізувати види адресації в мікропроцесорних системах

47. Пояснити принцип формування часових інтервалів в мікро-ЕОМ. Програмовані таймери-лічильники та особливості їх використання.

48. Функціональна схема таймера-лічильника мікро-ЕОМ у режимі 2. Охарактеризувати її відмінності у режимах 0, 2 і 3.

49. Стекова організація пам’яті в мікро-ЕОМ. Використання стеку при вкладених перериваннях.

50. Пояснити структуру системи переривань базової мікро-ЕОМ. Яким чином задають рівні пріоритету переривань. Як встановлюють заборону та дозвіл переривань в базовій мікро-ЕОМ.

51. Обмін даними між мікро-ЕОМ і зовнішніми пристроями в послідовному коді. Синхронна та асинхронна передачі послідовних кодів. Послідовні інтерфейси.

52. Охарактеризувати систему команд базової мікро-ЕОМ. Проаналізувати групу команд передачі керування.

53. Охарактеризувати систему команд базової мікро-ЕОМ. Проаналізувати групу команд пересилання.

54. Охарактеризувати систему команд базового мікропроцесора. Проаналізувати групу арифметичних команд.

55. Стандартні форми запису логічних функцій. Мінімізація логічних функцій за допомогою карт Карно.

56. На основі таблиці істинності перетворювача двійкового коду в «семисегментний» код записати вираз для однієї з його функцій. Виконати її мінімізацію за допомогою карти Карно та скласти схему її реалізації в базисі І-НЕ.Схожі:

Екзаменаційні питання з курсу iconЕкзаменаційні питання з курсу «сучасна російська мова»
Понятие об имени существительном, морфологические категории, синтаксическая роль (примеры)
Екзаменаційні питання з курсу iconЕкзаменаційні питання з курсу історія держави і права України
Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського і Речі Посполитої
Екзаменаційні питання з курсу iconЕкзаменаційні питання з курсу "основи соціології"
Бюрократія. Східна та західна бюрократія (М. Вебер). Функції та дисфункції бюрократії
Екзаменаційні питання з курсу iconКонтрольні екзаменаційні питання з курсу теорії держави і права
Поняття методології теорії держави і права. Методи дослідження державних і правових явищ
Екзаменаційні питання з курсу iconЕкзаменаційні питання з фізичної географії
Орографічна характеристика території України. Сейсмічність і грязьовий вулканізм
Екзаменаційні питання з курсу iconЕкономіко-правовий ін-т кнлу 2009/2010 навч рік Екзаменаційні питання з курсу “Вища математика” Розділ І. Аналітична геометрія І алгебра
Вільний вектор як паралельне перенесення. Арифметичні операції над вільними векторами: множення вектора на число, сума та різниця...
Екзаменаційні питання з курсу iconПідсумкові заліково-екзаменаційні питання
Українська національна культура як самобутній соціокультурний феномен, її характерні риси та ознаки
Екзаменаційні питання з курсу iconЕкзаменаційні питання з екологічного права
Загальна характеристика екологічних прав та обов'язків: поняття, класифікація, особливості
Екзаменаційні питання з курсу iconЕкзаменаційні питання Поняття трудового договору
...
Екзаменаційні питання з курсу iconЕкзаменаційні питання з історії України для студентів заочної форми навчання
Політичне становище українських земель у складі Російської імперії в першій половині 19 ст
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи