Зареєстровано затверджено icon

Зареєстровано затверджено
Скачати 182.64 Kb.
НазваЗареєстровано затверджено
Дата конвертації18.03.2013
Розмір182.64 Kb.
ТипПротокол
ЗАРЕЄСТРОВАНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством юстиції України


“__”___________________200__ р.

Свідоцтво №________________


Установчою конференцією засновників і представників

Регіональної

громадської організації


„Львівський Клуб Шанувальників Автотранспортніх Засобів”

Протокол №1

від “...” місяць 200... року


С Т А Т У Т

Регіональної громадської організації

Львівський Клуб Шанувальників Автотранспортніх Засобів


м. Львів ....... рік

 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Регіональна громадська організація „Львівський Клуб Шанувальників Автотранспортніх Засобів” (далі – Клуб) – Регіональна громадська організація, яка створюється для задоволення та захисту соціальних, економічних, творчих, спортивних та інших інтересів своїх членів та інших громадян на засадах, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

1.2. Клуб здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, добровільного вступу та виходу членів Клубу, спільності інтересів та рівності прав членів Клубу, добровільності та самоврядування, а також відповідно до Конституції України, Закону України "Про об’єднання громадян", нормативно-правових актів України та цього Статуту.

1.3. Діяльність Клубу має суспільний характер і не суперечить його взаємодії з органами державної влади та не позбавляє права на отримання державної підтримки.

1.4. Клуб є громадською організацією з регіональним статусом і його діяльність на дату реєстрації поширюється на територію регіону.Клуб може створювати місцеві осередки на території Регіону та за його межами, може засновувати або вступати в міжнародні (неурядові) громадські організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України. У разі поширення діяльності на територію іншої держави Клуб має право здійснити перереєстрацію в громадську організацію з міжнародним статусом.

1.5. Місцеві осередки Клубу, які є юридичними особами, створені на території України, реєструються у відповідності до чинного законодавства України; ті що не набувають с

татусу юридичної особи, легалізуються шляхом повідомлення про заснування.

1.6. Рішення про створення Місцевого осередку приймається Правлінням Клубу за власною ініціативою, а також за колективною ініціативою членів Клубу (не менше 2/3), які проживають на території однієї області (або іншої адміністративно-територіальної одиниці обласного або регіонального рівня). Місцеві осередки діють на підставі своїх положень, які приймаються Загальними зборами членів осередку та затверджуються Правлінням Клубу. Положення про місцевий осередок не повинно суперечити Статуту Клубу.

1.7. Клуб набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації Міністерством юстиції України у порядку, визначеному чинним законодавством України. Клуб володіє майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, емблему, штамп, бланки зі своїм найменуванням та інші реквізити, зразки яких затверджуються Правлінням Клубу.

1.8. Клуб використовує власну символіку, що затверджується на Загальних зборах членів Клубу та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством України.

1.9. Офіційними мовами у діловодстві та діяльності Клубу є українська мова, а мовою міжнаціонального спілкування – російська.

1.10. Юридична адреса Клубу: м.Львів ........................................

1.11. Повна назва Клубу:

 • українською мовою: Регіональна громадська організація „Львівський Клуб Шанувальників Автотранспортніх Засобів ”;

 • російською мовою: Региональная общественная организация „Львовский клуб почитателей Автотранспортных средств”.

1.12. Скорочена назва Клубу:

 • українською мовою: „Львівський Тюнінг Клуб ”;

 • російською мовою: «Львовский Тюнинг Клуб”;

 • англійською мовою: „Lviv Tuning Club”


^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КЛУБУ


2.1 Головною метою діяльності Клубу є задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, спортивних та інших інтересів своїх членів та сприяння розбудові та розвитку в Україні автомобільного спорту, пропаганді та популяризації удосконалення автомобілів.

2.2 Для досягнення головної мети діяльність Клубу спрямована на реалізацію наступних завдань:

 • сприяння у вихованні морально та фізично здорового покоління;

 • сприяння пропаганді та популяризації автомобільних видів спорту в Україні, підвищенні їх ролі у всебічному та гармонічному розвитку особи, формуванні здорового способу життя, залученні молоді до занять авто спортом, підвищенні ролі українського автомобільного спорту на міжнародній арені;

 • сприяння популяризації автомобілів, підвищенні громадського інтересу до удосконалення ;

 • сприяння створенню умов для спортивно-технічної підготовки молоді;

 • сприяння наданню можливості всім бажаючим для реалізації індивідуальних потреб в авто-спортивній, авто-технічній, професійній та любительській діяльності в оволодінні практичними уміннями та навичками водіння автомобілю;

 • сприяння здійсненню початкової підготовки та удосконаленню майстерності автоспортсменів та автовласників;

 • сприяння забезпеченню умов для оволодіння знаннями правил дорожнього руху, законодавчими нормами і правилами, які регулюють або тісно пов’язані з дорожнім рухом;

 • сприяти розвитку молодіжних видів спорту та програм по підтримці останніх;

 • сприяння наданню фінансової, технічної, інформаціної та іншої допомоги прихильникам удосконалення та іншим автолюбителям;

 • сприяння організації та проведенню семінарів з проблемних питань теорії і практики автомобільного спорту;

 • сприяння організації та проведенню спортивних змагань, вистав, демонстрацій, інших заходів, спрямованих на привернення уваги до проблем автомобілізації та автоспорту в Україні;

 • сприяння формуванню та підготовці національних збірних команд з автомобільних видів спорту;

 • сприяння взаємодії з розробниками, виробниками, продавцями та обслуговувальниками автомобільної техніки;

 • створення підприємств, організацій, необхідних для реалізації Статутних завдань і програм;

 • сприяння зміцненню та розвитку контактів між організаціями, що представляють національні та регіональні спортивні федерації, асоціації тощо, сприяння активній діяльності різних автоорганізацій та автооб’єднань;

 • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих програм, що спрямовані на поліпшення правового і соціально-економічного становища автомобільного спорту та автомобілізації в Україні;

 • сприяння фізичним, юридичним особам у досягненні ними поставлених цілей, якщо останні співпадають з напрямками діяльності Клубу, визначеними цим Статутом та не протирічать чинному законодавству України.

 • зміцнення матеріально-технічної бази Клубу;

 • сприяння організації відпочинку членів Клубу, проведення автомобільних спортивних зборів та спортивно туристичних зборів, рейсів, трофеїв;

 • сприяння створенню та організації роботи автомобільних навчальних закладів, сертифікаційних центрів з напрямків своєї діяльності в межах своїх повноважень;

 • здійснення необхідної господарської діяльності, шляхом створення підприємств, установ, організацій, з метою забезпечення виконання статутних завдань згідно чинного законодавства;

 • сприяння створенню і вдосконаленню навчально-матеріальної, автомобільно-спортивної та автотехнічної бази для виконання автомобільної діяльності та технічного обслуговування і ремонту автомобільної техніки своїх членів.^

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛУБУ3.1. Для виконання статутної мети та завдань Клуб, відповідно до чинного законодавства України, має такі права:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

 • представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських організаціях;

 • утворювати відповідно до законодавства України місцеві осередки Клубу;

 • об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань Клубу;

 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;

 • обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями;

 • самостійно визначати форми, об’єкти, суб’єктів та обсяги розповсюдження інформації для пропагування своїх ідей та мети;

 • засновувати засоби масової інформації;

 • засновувати підприємства і організації – суб’єкти підприємницької діяльності для досягнення цілей, визначених цим Статутом;

 • займатися видавничою діяльністю шляхом створення видавництв;

 • одержувати відповідно до чинного законодавства України від органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, фізичних та юридичних осіб інформацію, яка стосується діяльності Клубу;

 • мати у власності майно та майнові права як на території України, так і на території інших держав, відповідно до чинного законодавства України та інших держав;

 • популяризувати своє ім'я (назву), символіку.

3.2. Відповідно до чинного законодавства Клуб має такі обов’язки:

 • забезпечити виконання своїх статутних завдань;

 • забезпечити вільний доступ до звітів, документів про господарську та фінансову діяльність Клубу уповноваженим на це законодавством України особам та органам.^

4. ЧЛЕНИ КЛУБУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ4.1. Засновники Клубу є членами Клубу.

4.2. Членство у Клубі може бути індивідуальним та колективним.

4.3. Індивідуальними членами Клубу можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які користуються (або хочуть користуватися) автомобілем, які прагнуть до вдосконалення свого автотранспортного засобу , які підтримують мету та завдання Клубу, сплачують членські внески або іншою активною діяльністю в установленому порядку сприяють реалізації мети та завдань Клубу.

4.4. ^ Колективними членами Клубу можуть бути трудові колективи установ, організацій, підприємств, та інших громадських організацій а також члени об’єднань громадян, які підтримують мету та завдання Клубу, сплачують членські внески, надають матеріальну підтримку Клубу або іншою активною діяльністю в установленому порядку сприяють реалізації мети та завдань Клубу. Колективні члени Клубу діють через своїх повноважних представників.

4.5. Індивідуальні та колективні члени Клубу в особі своїх повноважних представників мають рівні права й обов'язки.

4.6. Члени Клубу сплачують вступні та щомісячні членські внески у розмірах, які передбачаються відповідними положеннями і затверджуються Правлінням Клубу.

4.7. Прийняття та вихід членів Клубу проводиться за рішенням Правління Клубу на підставі письмової заяви члена або протоколу загальних зборів колективу, поданих на ім’я Президента Клубу.

4.8. Члени Клубу, які систематично не виконують чи неналежним чином виконують покладені на них обов’язки, або які перешкоджають своїми діями виконанню Клубом статутних завдань, можуть бути виключені зі складу членів Клубу за рішенням Правління Клубу.

4.9. Добровільний вихід зі складу членів Клубу здійснюється на підставі одностороннього волевиявлення члена шляхом подання письмової заяви Президенту Клубу з наступним прийняттям рішення Загальними зборами або Правлінням Клубу.

4.10. Права Членів Клубу:

 • брати участь у всіх заходах, що проводить Клуб;

 • вносити пропозиції в органи Клубу з питань, які пов’язані з діяльністю Клубу;

 • заслуховувати звіти Ревізійної Комісії щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна громадської організації;

 • звертатися з запитами до органів Клубу і одержувати на них відповіді;

 • звертатись до Клубу за допомогою щодо захисту своїх інтересів та за іншою підтримкою, в тому числі матеріальною та фінансовою;

 • одержувати повну інформацію про діяльність Клубу;

 • обирати і бути обраними у керівні та контрольні органи Клубу;

 • вийти у будь-який момент зі складу членів Клубу, подавши про це заяву Президентові Клубу;

 • користуватись іншими правами згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

4.11. Члени Клубу зобов’язані:

 • брати безпосередню участь у діяльності Клубу;

 • дотримуватися положень цього Статуту і сприяти виконанню завдань Клубу;

 • брати участь в заходах, що проводяться Клубом;

 • пропагувати мету та завдання Клубу;

 • виконувати рішення Загальних зборів та інших керівних органів Клубу;

 • своєчасно сплачувати вступний та щомісячні членський внески.

4.12. Член Клубу може бути виключений з Клубу за вчинення дій, які ганьблять репутацію Клубу, погіршують громадську думку про діяльність Клубу, та інші дії, які завдають значної шкоди Клубу та його діяльності. Рішення про виключення зі складу Членів Клубу приймається кваліфікованою більшістю (не менше двох третіх) від правомочного складу Правління.


^ 5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

СТАТУТНИХ ОРГАНІВ КЛУБУ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ


5.1. Для забезпечення діяльності Клубу створюються такі органи управління – Загальні збори Клубу (далі за текстом – Загальні збори) – вищий керівний колегіальний орган управління, Правління Клубу – керівний колегіальний орган Клубу, що діє в період між Загальними зборами, Президент Клубу, Ревізійна Комісія – розпорядчий та контролюючий орган Клубу. Всі органи Клубу обираються терміном на 1 (один) рік. Одні й ті ж особи можуть займати відповідні посади неодноразово.

5.2. Вищим керівним колегіальним органом Клубу є ^ Загальні збори членів Клубу, що скликаються у кожну останню пятницу поточного місяця згідно календарних днів, в міру потреби та у зв'язку зі знаменними подіями, але не рідше одного разу на рік. Дата, місце проведення, порядок денний Загальних зборів визначаються Правлінням Клубу.

5.3. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Правлінням Клубу за вимогою не менше половини членів Правління чи Президентом Клубу. Дата проведення позачергових Загальних зборів повинна бути призначена не пізніше 30 днів від дня офіційного надходження відповідної вимоги до Правління чи прийняття ним відповідного рішення.

5.4. Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні не менше половини членів Клубу.

5.5. Рішення на Загальних зборах приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх за винятком випадків, встановлених цим Статутом.

5.6. Загальні збори Клубу мають право розглядати будь-яке питання діяльності Клубу.

До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

 • внесення змін та доповнення до Статуту;

 • визначення основних напрямів діяльності Клубу;

 • затвердження щорічного бюджету Клубу;

 • затвердження річного плану роботи Клубу;

 • прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Клубу;

 • обрання відкритим голосуванням строком на 4 роки та відкликання членів Правління Клубу, Президента Клубу та двох Віце-Президентів;

 • обрання з числа членів Клубу Ревізійної Комісії у складі 6-ти чоловік. При обранні членів Ревізійної Комісії перевагу мають особи з вищою юридичною та економічною освітою.

 • затвердження Положення про Ревізійну Комісію;

 • затвердження символіки Клубу;

 • заслуховування та затвердження звітів Президента Клубу про результати виконання річного плану Клубу, програм Клубу, звітів Ревізійної Комісії про результати фінансово-господарської діяльності Клубу.

5.7. Затвердження Статуту та перше обрання керівних органів Клубу відбувається на установчій конференції засновників і представників.

5.8. З метою досягнення ефективності та оперативності в управлінні Клубом, Загальні збори можуть делегувати свої окремі повноваження Правлінню Клубу з наступним затвердженням на Загальних зборах рішень, прийнятих Правлінням Клубу.

5.9. У період між скликаннями Загальних зборів керівництво діяльністю Клубу здійснює Правління Клубу, яке обирається Загальними зборами строком на чотири роки. Президент Клубу за посадою очолює Правління.

5.10. Правління Клубу – керівний колегіальний орган Клубу. Правління Клубу скликається Президентом Клубу за необхідністю, але не менше одного разу на місяць. На першому засіданні Правління обирається секретар. Обов’язки ведення засідання під час відсутності Президента Клубу покладаються на Віце-президента Клубу, а за їх відсутності – на старшого за віком члена Правління.

5.11. На секретаря Правління покладаються обов’язки складання протоколів засідань Правління Клубу та повідомлення членів Правління про час та місце засідань Правління.

5.12. Члени Правління Клубу можуть бути відкликані до закінчення терміну їх повноважень на підставі рішення більшості членів Правління, за винятком Президента Клубу.

5.13. У випадку, якщо член Правління Клубу вибув з його складу до закінчення терміну своїх повноважень, Правління Клубу може кооптувати до свого складу нового члена на термін до наступних Загальних зборів із числа членів Клубу та із врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом з наступним затвердженням на Загальних зборах.

5.14. Правління Клубу правомочне вирішувати питання, віднесені Статутом до його повноважень, якщо в засіданні беруть участь не менше 2/3 його членів. Рішення Правління Клубу приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні. За рівновагою голосів, голос Президента Клубу є вирішальним. У засіданні Правління має право брати участь Голова Ревізійної Комісії Клубу з правом дорадчого голосу.

5.15. Правління Клубу:

 • за поданням Президента Клубу призначає дату, місце проведення, порядок денний чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до положень цього Статуту;

 • виконує затверджені Загальними зборами щорічні плани роботи Клубу;

 • опрацьовує проект річного бюджету Клубу для внесення на розгляд Загальних зборів;

 • розглядає питання про прийом в члени Клубу та виключення зі складу членів Клубу з підстав, передбачених цим Статутом;

 • затверджує зразки печатки, штампу, бланків з назвою Клубу;

 • затверджує Положення про порядок сплати та розмірів вступних та членських внесків;

 • приймає рішення про створення та припинення діяльності господарчих товариств Клубу, затверджує їх Статути;

 • координує діяльність місцевих осередків Клубу;

 • приймає рішення про обрання керівних органів підприємств, організацій;

 • приймає рішення про надання ідейної, організаційної та матеріальної підтримки іншим об’єднанням громадян, надання допомоги в їх створенні у межах коштів, передбачених на ці цілі програмою Клубу;

 • створює за необхідністю робочі групи з членів Клубу для обговорення окремих питань, пов’язаних з його діяльністю;

 • обговорює програму Клубу, подану Президентом Клубу;

 • приймає рішення про виключення зі складу членів Клубу;

 • приймає рішення з усіх питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів.

5.16. Президент Клубу обирається Загальними зборами Клубу строком на чотири роки.

5.17. Президент Клубу:

 • здійснює представницькі функції;

 • представляє інтереси Клубу без довіреності в межах своєї компетенції в органах державної влади, управління, у відносинах з юридичними та фізичними особами;

 • має право першого підпису фінансових документів;

 • діє від імені Клубу без доручення з представницьких питань, питань залучення коштів та матеріальних цінностей;

 • розпоряджається майном та коштами Клубу для забезпечення поточної діяльності Клубу;

 • укладає договори з фізичними та юридичними особами, включно і трудові, видає доручення, відкриває в установах банку розрахункові та інші рахунки, дає вказівки, обов'язкові до виконання для всіх працівників Клубу;

 • визначає пріоритетні напрямки використання фінансових коштів та майна Клубу для виконання відповідних програм і планів на поточний рік;

 • очолює та здійснює керівництво Правлінням Клубу, скликає та веде засідання Правління Клубу;

 • подає на затвердження Загальними зборами Клубу щорічну програму Клубу;

 • подає на затвердження Загальними зборами Клубу проект щорічного бюджету Клубу;

 • приймає рішення з питань поточної фінансово-господарської діяльності Клубу;

 • укладає трудові договори (контракти), організує облік та звітність Клубу, розглядає інші питання діяльності Клубу;

 • формує штатний розпис працівників апарату Клубу, визначає форми та розміри оплати праці працівників апарату Клубу;

 • подає на затвердження Загальними зборами Клубу річний звіт про результати діяльності Клубу та виконання програм Клубу;

 • вносить на Загальні збори та Правління Клубу подання про виключення із складу членів Клубу щодо конкретної особи з підстав, передбачених Статутом;

 • має право винести на обговорення Загальних зборів та Правління Клубу будь-яке питання щодо діяльності Клубу;

 • вирішує інші питання, необхідні для забезпечення поточної діяльності Клубу та які не входять до компетенції інших органів Клубу.

5.18. Ревізійна Комісія – статутний орган Клубу, на який покладено обов’язок здійснювати внутрішній контроль за фінансово-господарською діяльністю Клубу, цільовим використанням майна та коштів Клубу, призначених для здійснення діяльності Клубу та розпорядчі функції згідно Положення про Ревізійну Комісію, що затверджується Загальними зборами Клубу. Персональний склад Ревізійної Комісії обирається Загальними зборами Клубу строком на 4 роки з числа членів Клубу у складі 6-ти чоловік. Перевагу під час обрання мають особи із вищою юридичною та економічною освітою. Члени Правління Клубу, Президент Клубу не можуть бути членами Ревізійної Комісії.

5.19. Перевірки фінансово-господарської діяльності Клубу здійснюються Ревізійною Комісією у формі чергових та позачергових ревізій або перевірок (далі  перевірки). Чергові перевірки проводяться не рідше одного разу на рік. Позачергові – на вимогу Президента Клубу, чи за власною ініціативою Ревізійної Комісії.

5.20. Ревізійна Комісія для належної реалізації своїх повноважень має право вимагати від Президента Клубу, інших керівних осіб Клубу та від посадових осіб апарату Клубу надання їй всіх необхідних для цього матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірок та ревізій.

5.21. Ревізійна Комісія складає висновок за річними звітами та балансами Клубу про фінансово-господарську діяльність Клубу та про результати виконання благодійної програми за минулий рік і подає свої висновки на розгляд Загальних зборів.

5.22. Для проведення перевірок та ревізій Ревізійна Комісія може залучати аудиторські організації.

5.23. Контроль, у порядку визначеному чинним законодавством України, за діяльністю Клубу здійснюють також органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

5.24. Апарат Клубу. Безпосереднє виконання завдань Клубу здійснює апарат Клубу.

5.25. Апарат Клубу діє на підставі Положення про Апарат Клубу, що затверджується Правлінням Клубу.

5.26. На працівників апарату Клубу поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

5.27. Апарат Клубу очолює Віце-президент Клубу.

5.28. Віце-президент виступає від імені Клубу без доручення при здійсненні повноважень, передбачених Положенням про Апарат Клубу.

 1. ^

  КОШТИ ТА МАЙНО КЛУБУ6.1. У власності Клубу можуть перебувати: рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, цінні папери, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах згідно чинного законодавства України.

6.2. Клуб може для забезпечення своєї діяльності брати кредити в установах банків.

6.3. Джерелами формування майна та коштів Клубу є:

 • членські внески;

 • надходження з місцевого бюджету;

 • благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;

 • нарахування від прибутку підприємств, організацій, створених Клубом.

6.4. Право власності на майно та кошти Клубу від імені Клубу реалізують Загальні збори, а також інші органи управління Клубу у межах їх компетенції, визначеної цим Статутом.

6.5. Використання грошових коштів i майна Клубу здійснюється за напрямками та на цілі, визначені Загальними зборами, в порядку, передбаченому цим Статутом.

 1. ^

  ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ7.1. Клуб перебуває на обліку у державних податкових органах, органах статистики інших органах, передбачених чинним законодавством України, та надає їм відповідну податкову, статистичну тощо звітність відповідно до форм, у порядку та в обсягах, встановлених чинним законодавством України.

7.2. Створені Клубом установи, організації та підприємства зобов'язані вести бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції i вносити до бюджету платежі в порядку i в розмірах передбачених чинним законодавством України. 1. ^ ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЛУБУ


8.1. Зміни та доповнення до Статуту Клубу вносяться за рішенням Загальних зборів Клубу.

8.2. Рішення про внесення змін і доповнень до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 2/3 учасників Загальних зборів Клубу.

8.3. Про зміни, що сталися в статутних документах, Клуб у 10-денний строк повідомляє Міністерство юстиції України.


^ 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ


9.1. Припинення діяльності Клубу здійснюється шляхом реорганізації або ліквідації за рішенням Загальних зборів членів Клубу прийнятого 2/3 голосів від право чинного складу.

9.2. Для здійснення ліквідації Клубу утворюється ліквідаційна комісія, до якої переходять повноваження з розпорядження майном Клубу відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Ліквідація чи реорганізація Клубу здійснюється також за рішенням суду.

9.4. Кошти та інше майно Клубу при припиненні діяльності Клубу, в тому числі і в наслідок ліквідації, не можуть перерозподілятися між його членами і передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або спрямовуються в доход держави.

9.5. У разі реорганізації права та обов’язки Клубу переходять до його правонаступника (ків).


Схожі:

Зареєстровано затверджено iconДовідка про роботу комунальної 5-ої міської клінічної поліклініки м. Львова Робота поліклініки визначена Статутом к 5-ої мкп, який затверджено 06. 05. 2005р начальником уоз лмр та зареєстровано державним реєстратором
Робота поліклініки визначена Статутом к 5-ої мкп, який затверджено 06. 05. 2005р начальником уоз лмр та зареєстровано державним реєстратором...
Зареєстровано затверджено iconДовідка про роботу комунальної 5-ої міської клінічної поліклініки м. Львова Робота поліклініки визначена Статутом к 5-ої мкп, який затверджено 06. 05. 2005р начальником уоз лмр та зареєстровано державним реєстратором
Робота поліклініки визначена Статутом к 5-ої мкп, який затверджено 06. 05. 2005р начальником уоз лмр та зареєстровано державним реєстратором...
Зареєстровано затверджено iconДовідка про роботу комунальної 5-ої міської клінічної поліклініки м. Львова Робота поліклініки визначена Статутом к 5-ої мкп, який затверджено 06. 05. 2005р начальником уоз лмр та зареєстровано державним реєстратором
Робота поліклініки визначена Статутом к 5-ої мкп, який затверджено 06. 05. 2005р начальником уоз лмр та зареєстровано державним реєстратором...
Зареєстровано затверджено icon«зареєстровано» «затверджено» Установчими зборами
Миколаївської обласної асоціації фермерів та приватних землевласників «Відродження»
Зареєстровано затверджено iconЗатверджено наказом Міністерства охорони здоров'я
Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22. 03. 1996 р. №59; зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16...
Зареєстровано затверджено iconЗареєстровано дубровицьким районним управлінням юстиції Рівненської області Наказ № від 2008 року Свідоцтво № Начальник Дубровицького районного управління юстиції Рівненської області І. Ю. Васінська затверджено

Зареєстровано затверджено iconЗареєстровано затверджено
Братство) – добровільна, не­за­лежна, неприбуткова, громадська організація, яка об’єднує науковців І пе­да­го­гів Університету “Львівський...
Зареєстровано затверджено iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технолоій нвчання загальноосвітніх навчальних закладів
Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №407 від 20. 05. 2004 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14....
Зареєстровано затверджено iconМетодичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році Укладач: Нелін Є. П., кандидат педагогічних наук
У міністерстві юстиції зареєстровано наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 3 листопада 2011 року №1254,...
Зареєстровано затверджено iconМетодичні рекомендації для учителів математики щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році Укладач: Нелін Є. П., кандидат педагогічних наук
У міністерстві юстиції зареєстровано наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 3 листопада 2011 року №1254,...
Зареєстровано затверджено iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
Затверджено Наказом Міністра освіти І науки України. Наказ №407 від 20. 05. 2004 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи