Проект «Етапи духовного становлення учнів на основі інтерактивних технологій» icon

Проект «Етапи духовного становлення учнів на основі інтерактивних технологій»
Скачати 222.19 Kb.
НазваПроект «Етапи духовного становлення учнів на основі інтерактивних технологій»
Дата конвертації27.09.2013
Розмір222.19 Kb.
ТипДокументиУправління освіти і науки України

Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської ради Київської області


Проект «Етапи духовного становлення учнів на основі інтерактивних технологій»


Підготувала психолог:

Яворська Тетяна Василівна


Біла Церква

2012


Як сформувати креативну особистість


Головною проблемою сучасної школи є опанування учнями вмінь та навичок саморозвит­ку та самовиховання творчої особис­тості, що значною мірою вирішується шляхом упровадження інноваційних технологій.

Виходячи з цього, в спеціалізованій школі №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій розро­блений проект «Етапи духовного са­мовиховання учнів на основі ін­терактивних технологій». Цей проект і став ядром системи всієї виховної ро­боти в закладі, яка ставить собі за мету формування самодостатньої, духовно зрілої особистості (див. схему 1).


^ Проект «Етапи духовного становлення учнів на основі інтерактивних технологій»


Учасники: учні 1-11-х класів.

Мета проекту: набуття фізичної досконалості, культури гуманних взаємин, формування патріота та грома­дянина України, виховання толерантної, духовно ба­гатої, всебічно розвиненої особистості, людини-гуманіста, здатної примножувати національну та сві­тову культуру.

Принципи:

 • гуманізму: формування виховної системи школи на засадах особистісної зорієнтованості, вра­хування індивідуально-психологічних особливостей особистості, її творчого потенціалу;

 • демократизму: формування партнерських сто­сунків між учнем і вчителем, командою і лідером, колективом і вільною особистістю;

 • соціалізації: спрямованість на формування економічного та екологічного мислення, професійної зорієнтованості, активної життєвої позиції;

 • доцільності: встановлення гармонії між змістом та формами, вихованням та самовихованням.

Методи і прийоми: анкети, бесіди, диспути, вікторини, рольові ігри, круглі столи, впра­ви, дебати, години спілкування, аукціони, зустрічі, самопрезентації, ток-шоу, брейн-ринги, колективні творчі справи, конференції, свята, вечори.

Характеристика проекту:

 • за методом: діяльніший, орієнтований на самовиховання;

 • за характером: змішаний;

 • за кількістю учасників: колективний;

за терміном виконання:довготривалий.
Поетапна реалізація проекту:

І етап : індивідум.

ІІ етап: особистість.

ІІІ етап: громадянин.

ІVетап:повноцінний член суспільства.

^ Програми І етапу: «Здоров'я. Інтелект. Самопі­знання».

Програми ІІ етапу: «Характер. Пошук себе. Со­ціальна роль».

Програми ІІІ етапу: «Школа. Нація, країна. Пла­нета».

Програми ІVетапу:«Соціальна самореалізація. Професійна самореалізація. Духовна самореаліза­ція».

Очікуваний результат: Від людини розумної до людини духовної.

Схема 1

Система виховної роботи Білоцерківської спеціалізованої загальноосвітньої школи №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій

^ Пріоритети виховання: здоровий, високо ерудований, само досконалий, діяльнісно зорієнтований, прагматично спрямований, креативний, духовно зрілий громадянин України

^ На принципах: гуманізму, демократизму, соціалізації,доцільності

Виховна проблема: самовиховання учнів через інтерактивні технології як вищий етап самореалізації творчої особистості
^ Цілі і завдання:

Формування потреби і навичок здорового способу життя

Виховання гуманітарно зорієнтованої особистості

Виховання економічно підготовленої, життєво активної особистості

Виховання морально стійкої та духовно багатої особистості
^ Джерела виховного впливу

сімя

педагогічний колектив

учнівський колектив

громадськість
^ Кроки виховання

індивідум

особистість

громадянин

повноцінний член суспільства
^ Програми формування самопізнання і самореалізації

Здоров’я

інтелект

самопізнання

харак-

тер

пошук себе

Соціа-льна роль

Шко-ла

Нація, країна

Пла-нета

соціальна

Про-фесі-йна

Ду-хов-на
^ Найоптимальніші прийоми самопізнання і самореалізації

Анкети, бесіди, диспути, репортажі

Віктори- ни, круглі столи,свята-обряди

Реквієм,ро-льові ігри, цільові досліджен-ня

Ток-шоу, дебати, акції

Зустрічі – консиліу-ми, вправи. змагання

Тренінги, аукціони, брейн-рин-ги, інтелект-шоу

КВК, турніри, КТС,самопрезентації

Зустрічі, ділові ігри, конференції, «дерево рішень»

^ Форми і методи

Соціальні служби, центри, громадські організації

Психологічна служба

Батьки

Учнівське самоврядування

Гуртки, клуби, секції

Засоби масової інформації
^ Самодостатня особистість школяра

Модель самодостатньої особистості учня

Програма індивідуального розвитку і саморозвит­ку особистості:

1. ^ Психологічний аспект:

а) доброта;

б) міцне здоров'я;

в) сила нервової системи;

г) рухливість нервових процесів.

б) міцне здоров'я;

в) сила нервової системи;

г) рухливість нервових процесів.

2. ^ Пізнавальний аспект:

а) інтелектуальне сприйняття;

б) високе напруження уваги;

в) загальний розумовий розвиток;

г) самостійність мислення:

 • спритність, швидкість розвитку, економічність мислення;

 • вдумливість, глибина розуму;

 • критичність мислення;

 • гнучкість мислення;

 • узагальненість мислення;

 • швидкість та міцність засвоєних знань;

 • володіння прийомами розумової діяльності(аналіз, синтез, узагальнення, систематичність, кла­сифікація, абстрагування);

ґ) інтелектуальне творче мислення (креативність, інтуїція, творче уявлення, оригінальність, асоціатив­ність, інтелектуальна активність).

3. ^ Мотиваційний аспект:

а) потреба в самоактуалізації;

б) потреба у творчості;

в) потреба в інтелектуальній діяльності;

г) пізнавальна спрямованість;
ґ) мотив досягнення;

д) потреба в лідерстві.

4. ^ Аспект відносин:

а) спеціальні здібності;

б) розвинутий науковий світогляд;

в) самоповага;

г) незалежність особистості;

г) вольові якості особистості:

 • схильність до ризику;

 • активність, завзятість, ініціативність;

 • висока самоорганізованість і здатність до са­моврядування;

д) комунікативні якості;
є) якості вихованості.


«Етапи духовного самовиховання учня» розроблені з урахуванням вікових особливостей ді­тей:

 • «Етап І» - «Індивідум» - 1-й клас;

 • «Етап II» - «Особистість» -2-4-ті класи;

 • «Етап III» - «Громадянин» -5-8-мі класи;

 • «Етап IV» - «Повноцінний член суспільства» -9-11-ті класи.

Головна ідея проекту полягає в умілій організації процесу самовиховання школярів засобами інтер­активних технологій через програми: «Здоров'я», «Ін­телект», «Самопізнання», «Характер», «Пошук себе», «Соціальна роль», «Гімназія», «Нація, країна», «Пла­нета», «Соціальна самореалізація», «Професійна самореалізація», «Духовна самореалізація».

До реалізації цих програм залучені всі джерела ви­ховного впливу: сім'я, педагогічний та учнівський ко­лективи, громадськість.

У 1-му класі (етап І «Індивідум») вся робота спрямована на вивчення індивідуаль­но-типологічних особливостей учнів, їхнього пси­хологічного стану та пізнавальних можливостей формування колективу й культури спілкування, запобігання труднощам учнів у навчанні.

Тут проводиться тестування з метою оцінювання рівня адаптації учнів до нових умов навчання, до­слідження мікроклімату в класному колективі, тре­нінгові заняття «Учися вчитися», години спілкування «Твій режим дня», «Що означає харчуватися раціо­нально», «Я і моя самооцінка», «Який я».

З метою залучення батьків до активної співпраці практикується проведення родинних свят, батьків­ських зборів-тренінгів «Давайте познайомимось!», «Шляхи підвищення ефективності інтелектуальної діяльності», «Психофізичні особливості дитини».

Етап II— «Особистість» — ставить за мету ви­вчення кожним учнем свого характеру, усві­домлення «Я-концепції» як необхідної умови фор­мування позитивних якостей, виховання бажання самовдосконалення й самовизначення. У 2—4-х класах широко використовуються такі інтер­активні технології, як виховання в дискусії (диспути «Як співіснують добро і зло?», «Чому в мене такий характер?», «У чому сенс життя?»), «займи позицію», «зміни позицію», «відкритий мікрофон» та ін.

Усвідомити себе як особистість учням допома­гають:

 • ведення індивідуальних щоденників;

 • складання особистої програми самовдоскона­лення;

 • конкурси «Мій характер у малюнках», «Друж­ній шарж»;

• написання твору-мініатюри «Моє майбутнє».
Робота з батьками в цих класах спрямована на зміцнення впливу батьків щодо формування харак­теру й самооцінки дитини.

^ У 5-8-х класах (етап III - «Громадя­нин») створюються умови для самореалізації учнів у процесі пізнавальної, трудової, ігрової, спортивної, художньо-естетичної, організаторської діяльності, формуються риси толерантної особистості, творця і проектувальника свого життя.

Реалізації цієї мети підпорядковані інтерактивні форми й методи виховної роботи: рольові ігри «Сі­мейні традиції і свята», «Стажисти-інопланетяни»,захист проектів «Діловий одяг», відкритий мікрофон «Що таке толерантність?», дискусія «Значення спо­собу життя в підготовці громадянина, працівника,сім'янина», «Що означає бути патріотом?», «Стиль життя. Внутрішня та зовнішня краса».

Етап IV— «Повноцінний член суспільства» (9-11 класи) — виховує активну життєву позицію учнів, навчає відстоювати власну думку, формує почуття лідера, уміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму. У цей період формується творче «Я», цілісна гуманна особистість.

^ У старших класах активно використовуються: практикуми «Як позбутися своїх недоліків?», диспути «Мода чи індивідуальність?», захист самохарактеристик, самопрезентація «Я в майбутньому» профорієнтаційні рольові ігри, створення моделі «Випускник школи», заняття з елементами тренінгу «Усвідомлене батьківство», цільові дослідження, ток-шоу, акції, брейн-ринги, «дерево рішень».

Виховний процес у школі будується на принципах гуманізму (на засадах особистісної; зорієнтованості, враховуються індивідуально-психологічні особливості особистості, її творчий потенціал); демократизму (формуються партнерські стосунки між учнем і вчителем, вихователем, командою і лідером, колективом і вільною особистістю); соціалізації (спрямованість на формування екологічного та еко­номічного мислення, професійної зорієнтованості, активної життєвої позиції особистості); доцільності (встановлення гармонії між змістом та формами ви­ховання й самовиховання).

У роботі з учнями враховуються і законо­мірності виховного процесу, і єдність навчання, ви­ховання та розвитку.

Сучасний виховний процес у закладі базується на традиціях школи духовній історії України, зви­чаях та обрядах, національній культурі українського народу,проводиться велика інформаційно-просвітницька та пошукова робота.

З метою реалізації програм самопізнання і са­мовиховання вміло використовуються традиційні й інтерактивні методи та прийоми: соціометричні дослідження, індивідуальна робота, дискусії, дебати, рольові ігри, анкетування, колективні творчі справи, ток-шоу, конференції, репортажі, конкурси, зустрічі, тренінги, «розумовий штурм», «дерево рішень», «криголам», «килим ідей», «акваріум», «мікрофон».

У рамках проекту проводитимуться найрізноманітніші цікаві, змістовні виховні заходи різного спрямування: захист проектів «Наш клас у 2013 році», захист індиві­дуальних щоденників саморозвитку і самовиховання, творча естафета знайомств класних колективів, збір-знайомство «Естафета улюблених занять».

Великі можливості для самореалізації своїх здіб­ностей мають учні й під час проведення тра­диційних шкільних заходів: захисту науково-дослідницьких робіт, ко­зацьких забав, інтелектуальних ігор, дня учнівського самоврядування, творчих звітів перед батьками, конкурсів пісні, поезії, акцій милосердя.

Особливе місце у виховному процесі відіграє пси­хологічна робота. Кроки спілкування з практичним психологом проходять через консультації, індивіду­альні бесіди, тренінги, психологічні дослідження, ан­кетування. Активним суб'єктом виховної роботи є біб­ліотека, яка веде просвітницьку діяльність зі збе­реження традицій школи.

Результативність виховної роботи виявляється в тому, що учні демонструють інтелектуальну, ін­формаційну, дослідницьку культуру, володіють на­вичками лідера, уміють жити в злагоді з іншими та із собою, володіють навичками саморозвитку, само­визначення та самовдосконалення (див. схему 2 ).


Схема 2^ Модель формування особистості учняЕтап І. Індивідум

1-й клас

Мета: виокремлення учнем себе як особистості з навколишнього світу, формування навичок самопізнання та самозбереження.

Зміст етапу: вивчення індивідуально-типологічних особливостей, психічного стану, пізнавальних можливостей учня. Увага, пам'ять, мислення як основа навчальної діяльності школярів. Працездатність учнів. Організація режиму дня. Формування колективу і культура спілкування. Розумовий розвиток та інтелект . Запобігання труднощам у навчанні учнів.

^ Методи і форми реалізації (1-ші класи)

Діагностика і проведення

Впровадження ключових понять

^ Прогнозування і перспективи

Здоров’я

Інтелект

Самопізнання

Особистість

Громадя- нин

Повноцін- ний член суспільств-ва

1.Попереджувальний моніторинг у початкових класах ( спільні засідання педради, виховні заходи,відвідуван- ня уроків у початкових класах, консультації для обдарованих дітей, психотренінги).

2.Вхідна діагностика з метою вивчення рівня адаптованості( вступне тестування, анкетування, індивідуальні бесіди, психологічні тестування, вироблення попередніх рекомендацій щодо особистісного розвитку школяра).

3.Підготовка та проведення психолого-педагогічного консиліуму

Година спілкування «Бережи свій час».

Зустріч з лікарем «Бережи здоров’я змолоду».

Індивідуальна бесіда «Лікар тобі радить».

Свято «Сила – грація».

Виховна година «Гармонія душі й тіла».

Урок-подорож «Загартуван- ня організму».

Заняття «Що маю знати, щоб зберегти своє здоров’я».

Свято «Тато, мама, я – спортивна сім”я».


Відверта розмова «Умій учитись, щоб уміти трудитись.

Самоконтроль за власною поведінкою.

Свято «За науку – цілуй батька і матір в руку».

Фестиваль мальованих фільмів пізнавальної тематика. Подорож у Читай – місто.

Бесіда «Навчання – право й обов’язок учня».

Гра-змагання «Знання та вміння знайдуть собі застосування».

Інтелектуальний хокей

Година спілкування «Загубити довір’я легко, а завоювати - важко».

Дискусія «Чи існують сьогодні лицарі?»

Творча естафета «Знайомства класних колективів».

Урок «Законодавство на захисті людини».Година спілкування «Що я ціную»

Бесіда «Толерантність і я: як поєднати?»

Спроба самоаналізу «якості особистості».

Тестування «Як уберегтися від…»

Відверта розмова «Я серед людей»

Дискусія «Дисципліна - свобода чи необхідність?»

Збір «Розкажи мені про себе».

Консультація «Чи можна сформувати свій характер».

Свято «Я» - презентація себе.

Анкета «Я і моє оточення».

Круглий стіл «Мистецтво ґречності: Чи володію я ним?»

Анкета-скарбничка «Думаю, мрію, пропоную».

Усний журнал «Декларація прав дитини».

Година спілкування

Свято першого дзвоника.

Місячник «Увага, діти!»

Бесіда «Ми – майбутні громадяни України».

Складання родовідного дерева.

Заочна подорож «краса рідного краю».

Похід у ліс

Година спілкування «Нема світі милішого як матінка люба».

Турнір «Лицарі ввічливос-ті».

Бесіда «Світ наших захоплень».

День добрих справ.

Усний журнал «Люби і знай свій рідний край».


ІІ етап. Особистість

2-4-ті класи

Мета: вироблення алгоритму формування особистості, включення ЇЇ в соціальну дійсність.

Зміст етапу: характер як неповторне, ціле, індивідуальне поєднання психологічних рис особистості. Самовиховання як необхідна умова розвитку особистості. Мистецтво стати і бути людиною. Бути особистістю. Орієнтування на загальнолюдські цінності. Цінності та принципи особистого життя. Культура здоров'я і здо­ровий спосіб життя. Усвідомлення «Я-концепції» як необхідної умови формування позитивних якостей. Самовдосконалення як формування характеру. Спрямованість особистості та її творчий потенціал як чинники самовизначення.

^ Методи і форми реалізації (2-4-ті класи)

Діагностика і пропевдика

Впровадження ключових програм

^ Прогнозування і перспектива

Індивідум

Характер

Пошук себе

Соціальна роль

Громадянин

Повноцінний член суспільства

Тренінг «Здоровий спосіб життя і моє майбутнє».

Козацькі розваги.

Суд над шкідливими звичками.

Урок самовиховання «Розмова зі своєю совістю».

Моя школа майбутнього.

Уроки – орієнтації «Я і моє оточення».

Аукціон рис толерантної особистості

Дискусія «Дисципліна – свобода чи необхідність?».

Складання інструктивного збірника «Як повести за собою».

Диспут «Що таке добро, а що таке зло?».

Година спілкування «Посієш звичку – пожнеш характер».

Конкурс «Міс толерантність».

Твір - роздум «Байдужість – крок до зради».

Навчання «Самоконтроль за власною поведінкою».

Анкета «Як позбутися негативних рис характеру»

«Моя мета в житті».

Бесіда «Як себе реалізувати».

Бесіда - порада «Як попередити шкідливі звички».

Диспут «Чи все в житті стосується тебе».

Година класного керівника «Як розвинути свої здібності».

Аукціон рис толерантності особистості.

Конкурс на кращу пропозицію до плану.

Міні – практикум «Як позбутися своїх недоліків»


Конкурс «Що таке «Я»?».

Складання промови на захист дружби.

Дискусія «Яким я себе бачу».

Роздум «Мої ролі в житті».

Аукціон ідей родинної педагогіки.

Інформаційне повідомлення «Три сторони спілкування».

Твір - мініатюра «Я» власними очима.

Година спілкування «Друг – це друге «Я».


Трудовий десант.

Тиждень правових знань.

Новорічні та різдвяні дійства.

Поле чудес «Імена й символи козацтва».

Усний журнал «сторінками Червоної книги».

Бесіда «Ми – майбутні громадяни України».

Година українського фольклору.

Бесіда «Віч – на –віч з природою».

Азбука здоров’я


Обговорення Декларації прав людини.

Аналіз розвідки корисних справ.

Економічний вісник «Економіка і ми».

Турнір ерудитів і знавців предметів.

Година спілкування «Моє майбутнє».

Диспут «Мода і смак».

Конкурс «Природа, майстерність, фантазія»^ Етап III. Громадянин

5-8-мі класи

Мета: формування соціальної активності, національно-патріотичної та громадянської свідомості.

Зміст етапу: створення оптимального соціокультурного мікроклімату в класному колективі та умов самореалізації учнів у процесі пізнавальної, трудової, ігрової, спортивної, художньо-естетичної організаторської діяльності. Прилучення учнів до культурних надбань українського народу, кращих зразків світової культури. Утвердження пріоритетності гуманного життя на землі в ринкових умовах. Формування рис толерантної особистості творця свого життя.

^ Методи і форми реалізації (5-8 –мі класи)

Діагностика і пропедевтика

Впровадження ключових програм

^ Прогнозування і перспектива

Індивідум

Особистість

Школа

Нація, країна

Планета

Повноцінний член суспільства

Диспут «Наркоманія – дорога в прірву, чи ..?»

Групова справа «Проблема на долоні».

«Розумовий штурм».

«Проблема підлітка сьогодні».

Урок-пропозиція «Що таке інтелект».

Гра – прес-конференція «Сторінки твоїх підручників».

«Розумовий штурм» «Цивілізація».

Диспут «Що таке життєві цілі?».

Диспут «Раннє статеве життя: за і проти»


Аукціон «Риси толерантної особистості».

Дискусія «Характер людини: природжений чи соціально набутий?»

Рольова гра «Мої недоліки».

Аналіз ситуацій морально - естетичного змісту.

Диспут «Чи вміємо ми відстоювати свою думку».

Ділова гра «Програма дій».

Олімпіада «Відкрий у собі талант».

Батьківська школа.

Роздум «Моє місце».

Диспут «Злочин проти людства, миру та людяності. Що це?»

Новорічні ті різдвяні дійства.

Молодіжні розваги на Андрія.

Шевченківські дні.

День книги.

Творчий звіт школи

Година спілкування «У нас одна Батьківщина – рідна Україна».

Конкурс поезії «Вишнева моя Україно».

Класний вогник «Літературні надбання нашого краю».

Година спілкування «Як парость виноградної лози, плекайте рідну мову».

Подорож сімейними традиціями.

Бесіда «Що в імені моїм».

Година куратора «Я і національна культура».

Твір-роздум «Конституція в моєму житті»


Година спілкування «Що означає бути громадянином держави».

Бесіда «Як побачити красу».

Урок-пам'ять «Страшне творіння – атомне дитя».

Дискусія «Менталітет різних національностей: спільне та відмінне».

Подорож у небувалі країни.

Класна година «Українці за кордоном».

Заочна подорож визначними куточками світу

Диспут «Мода чи індивідуальність?».

Акція «Добрі справи».

Анкета самооцінки, самохарактеристи-ки.

Захист проектів «Наш клас у 2013 році».

Круглий стіл «мистецтво – засіб творення особистості».

Зустрічі «Наші професії».

Гра «Юний менеджер».

Змагання «Знай та вмій».

Бесіда «Що означає бути патріотом».

Збір-розмова «Себе я в дзеркалі бачу».

Виставка «Світ моїх захоплень».^ IV Етап. Повноцінний член суспільства

9-11-ті класи

Мета: формування духовної, зрілої особистості випускника, його підготовка до повноцінного дорослого життя і самореалізації в суспільстві.

Зміст етапу: вироблення в кожного учня умінь, навичок активно діяти, розв'язуючи найважливіші питання країни, свого колективу, формувати та висловлювати власну думку. Формування почуття лідера, уміння працювати на принципах партнерства, демократизму. Якісний розвиток особистості, яка усвідомлює своє призначення, шукає зміст свого життя, гуманно ставиться до людей і навколишнього середовища. Формування творчого «Я».

^ Методи і форми реалізації (9-11-ті класи)

Діагностика і пропедевтика

Впровадження ключових програм

^ Прогнозу- вання і перс -пектива

Індиві-дум

Особистість

Громадянин

Соціальна самореалізація

Професійна само- реалізація

Духовна само реалізація


Модель випускни- ка


Круглий стіл «Екологічні проблеми – наші проблеми».

Спортивно-ту-ристсь-кі походи.

Вечори цікавої інформації

Захист науко- во-дослідниць-ких робіт.

Урок «Сучасний світ і людинаТвір –роздум «Що таке особистість?»

Захист самохаракте-ристик.

Відкритий мікрофон «Що таке толерантні- сть».

Усний журнал «Образ людини в дзеркалі гуманізму».

Пошукова робота на основі понять «гуманізм,добро, шляхетність»

Рольова гра «Народження істини, але загострення стосунків».

Диспут «Про яке майбутнє мрієш ти?».

Дні довіри.

Дискусія «Сенс життя. У чому він?».

Вечір зустрічі з випускника-ми.

Вручення атестатів.

Випускний бал.

Дослідження «З історії мого прізвища».

Подорож «Найстаріша книга нашої родини».

Конференція «Біль, що не знає кордонів».

Співана поезія «Душі людської глибина».

Фотовистав- ка «Краса врятує світ».

Телеміст «Україна і світ».

Обговорення «Вічні цінності очима школяра».

Круглий стіл «Сімейні традиції».

Відкритий мікрофон «Батьки і діти».

Година спілкування «Совість – моральний атрибут».

Конференція «Сім’я як носій духовних цінностей».

Відверта розмова «Я і суспільство».

Конкурс на кращого оратора «Інтелігентна людина. Яка вона?».

Година класного керівника «Створи себе сам».

Свято «Я» - презентація себе.

Дискусія «Значення способу життя у підготовці громадяни- на, працівника, сім’янина».

Рольова гра «шукаю свою професію».

Диспут «Моя мета в житті».

Самопрезентація «Я в майбутньому»

Круглий стіл «Моє майбутнє»


Усний журнал «Сучасна музика за законами естетики».

Відверта розмова «Яку людину можна назвати духовною».

Складання хрестоматії моральних цінностей людини.

Година куратора «Права людини у традиціях українського народу».

Свято «Доброта душі людської».

Підготовка промови на захист дружби і честі.

Дискусія «Що є краса: поезія чи проза; що є краса: розруха чи життя?».

Гра-дебати «Людина сьогодні».


Здоровий, високоерудований, самодостатній, діяльнісно зорієнтова- но, прагматичний, креативний, духовно зрілий громадянин Української державиСхожі:

Проект «Етапи духовного становлення учнів на основі інтерактивних технологій» iconСписок педагогів Харківського району, переможців ХХ обласної виставки-презентації педагогічних ідей І технологій 2013 року за темою «Формування ключових компетентностей учнів на основі інноваційних освітніх технологій»
«Формування ключових компетентностей учнів на основі інноваційних освітніх технологій»
Проект «Етапи духовного становлення учнів на основі інтерактивних технологій» icon18 березня 2013 р на базі Богуславської спеціалізованої школи №1 відбулося засідання шппд з проблеми «Використання інтерактивних технологій – запорука успіху в навчанні учнів початкових класів»
Богуславської спеціалізованої школи №1 відбулося засідання шппд з проблеми «Використання інтерактивних технологій – запорука успіху...
Проект «Етапи духовного становлення учнів на основі інтерактивних технологій» iconСоціалізація учнів початкових класів через використання інтерактивних технологій з досвіду роботи

Проект «Етапи духовного становлення учнів на основі інтерактивних технологій» iconРозробки уроків з теми «літосфера» з використанням інтерактивних технологій
Мета: сформувати в учнів первинні знання про будову Землі і літосферу; розвивати вміння учнів працювати зі схемами атласу і підручника;...
Проект «Етапи духовного становлення учнів на основі інтерактивних технологій» iconУдк в’ячеслав Шинкаренко мультимедійні технології як засіб компетентнісного становлення майбутніх eчителів музики
Тті на основі вивчення та аналізу психолого-педагогічної, літератури розглянуті мультимедійні технології як засіб компетентнісного...
Проект «Етапи духовного становлення учнів на основі інтерактивних технологій» iconНауково-методична рада
Удосконалення сучасних освітніх технологій та впровадження нових інтерактивних технологій на уроках математики, фізики, інформатики...
Проект «Етапи духовного становлення учнів на основі інтерактивних технологій» iconМетодичні рекомендації учителям щодо використання тестових технологій у процесі вивчення географії в загальноосвітній школі Використання тестових технологій здійснюється в три етапи
Тапі вчитель здійснює відбір або самостійно розробляє тестові завдання. Головними вимогами до них є відповідність меті навчання,...
Проект «Етапи духовного становлення учнів на основі інтерактивних технологій» iconМетодичні рекомендації учителям щодо використання тестових технологій у процесі вивчення біології в загальноосвітній школі Використання тестових технологій здійснюється в три етапи
Тапі вчитель здійснює відбір або самостійно розробляє тестові завдання. Головними вимогами до них є відповідність меті навчання,...
Проект «Етапи духовного становлення учнів на основі інтерактивних технологій» iconМетодичні рекомендації учителям щодо використання тестових технологій у процесі вивчення історії та правознавства в загальноосвітній школі Використання тестових технологій здійснюється в три етапи
Тапі вчитель здійснює відбір або самостійно розробляє тестові завдання. Головними вимогами до них є відповідність меті навчання,...
Проект «Етапи духовного становлення учнів на основі інтерактивних технологій» iconНаказ №18 Про проведення XХ міської виставки-презентації педагогічних
Організувати міську XХ виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій за темою «Формування ключових компетентностей учнів на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи