Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації icon

Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації
НазваРозпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації
Сторінка16/16
Дата конвертації17.12.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипРозпорядження
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

10.1. Апарат райдержадміністрації, відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє, за дорученням голови райдержадміністрації, проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

перевіряє, за дорученням голови районної державної адміністрації, виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови райдержадміністрації районними підрозділами центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації;

за дорученням голови райдержадміністрації, проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, посадовими особами райдержадміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, районними підрозділами центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку райдержадміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях адміністрації та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

10.2. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання, покладених на нього завдань взаємодіє із обласними та районними підрозділами центральних органів виконавчої влади, апаратом та структурними підрозділами обласної та районної державних адміністрацій, а також з органами місцевого самоврядування.

10.3. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується головою райдержадміністрації.11.
^

Розпорядок роботи

районної державної адміністрації11.1. Районна державна адміністрація працює за 40-годинним п’ятиденним робочим тижнем з двома вихідними днями. Робочі дні тривають: з понеділка по четвер – з 8-ї до 17-ї години 15 хвилин, у п’ятницю – з 8-ї до 16-ї години. Перерва на обід з 12-ї до 13-ї години. Вихідні дні – субота, неділя. Час початку робочого дня адміністрації може змінюватися головою районної державної адміністрації за погодженням з профспілковим комітетом.

11.2. Облік робочого часу працівників апарату районної державної адміністрації здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації за табелями встановленої форми. Підписані відповідальними за облік робочого часу особами та затверджені заступником голови районної державної адміністрації табелі у встановлені строки подаються до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату для нарахування зарплати.

11.3. Чергування в районній державній адміністрації здійснюється цілодобово працівниками апарату, управлінь та відділів райдержадміністрації в неробочий час та у вихідні і святкові дні.

11.4. Винесення майна з будинку райдержадміністрації, перенесення майна з однієї робочої кімнати в іншу проводиться лише з дозволу начальника або спеціаліста відділу фінансово - господарського забезпечення апарату.

Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, закріплюється за працівниками, які в них працюють. Працівники апарату адміністрації несуть відповідальність за збереження і правильність користування закріпленим майном, при звільненні з роботи здають його спеціалісту відділу фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, про що робляться відповідні відмітки в обхідному аркуші.12.
^

Матеріально-технічне забезпечення діяльності

районної державної адміністрації


12.1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації проводиться відділом фінансово – господарського забезпечення апарату адміністрації.

12.2. Відділ фінансово – господарського забезпечення здійснює заходи по утриманню в належному стані службових приміщень, проведенню поточного та капітального ремонтів, придбання та ремонт меблів, обладнання, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, забезпечення працівників апарату канцелярським знаряддям, папером, телефонним зв’язком.


Заступник

голови адміністрації М.ПодлєснийДодаток 1

до регламенту Білогірської

районної державної адміністрації ^ ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ

щодо проекту розпорядження голови райдержадміністрації

____________________________________________________

(назва)


1. Ураховані зауваження (пропозиції)


Редакція частини проек­ту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (про­позиції) та їх зміст

Спосіб врахування2. Неврегульовані розбіжності


Редакція спірної частини проекту розпорядження

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (про­позиції) та їх зміст

Спосіб врахування(найменування посади керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)
(підпис)
(ініціали та прізвище)_____ ____________________ 20___ р.Додаток 2

до регламенту Білогірської

район­­ної державної адміністрації ^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

________________________________________________

(назва)


1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на вико­нання акта законодавства, доручення Президента України, Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть про­блеми, на розв’язання якої спрямовується розпорядження, і причини її ви­никнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегу­лювання питання.

^ 2. Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

^ 3. Правові аспекти

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспіль­них відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсут­ність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряд­жень.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов’язків гро­мадян, про це зазначається окремо.

^ 4. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпоряд­ження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

^ 5. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про ро­боту, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті голов­ним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

^ 6. Регіональний аспект

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністра­тивно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення про­екту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення у проекті.

^ 7. Громадське обговорення

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоно­вані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

^ 8. Прогноз результатів

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, за­значаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, по­рівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть до­даватися до пояснювальної записки.


(найменування посади керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)
(підпис)
(ініціали та прізвище)


_____ ____________________ 200_ р.
Додаток 3

до регламенту Білогірської

район­­ної державної адміністрації ^ ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

____________________________________________________

(назва)Зміст положення чинного розпорядження

Зміст відповідного положення проекту розпорядження(найменування посади керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)
(підпис)
(ініціали та прізвище)_____ ____________________ 200_ р.
Додаток 4

до регламенту Білогірської районної державної адміністрації (найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)Відповідно до Регламенту Білогірської районної державної адміністрації повертаємо проект розпорядження _____________________________

(назва)

для приведення його у відповідність з вимогами пункту ____________ зазначеного Регламенту.

Додаток: на ______ арк.


(заступник голови адміністрації)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Додаток 5

до регламенту Білогірської районної державної адміністрації 


висновок

юридичного відділу апарату райдержадміністрації до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

_______________________________________________________

(назва)

Проект розпорядження розроблено(найменування структурного
підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

1)(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,
розпорядженням голови облдержадміністрації)

2)(вимогам нормопроектувальної техніки – зазначаються
недоліки, зокрема логічні та змістовні)

2. Узагальнений висновок(наводиться узагальнений висновок та
пропозиції щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття
та обґрунтованість проекту, доцільність способу правового врегулювання питання
порушеного в ньому)


Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

(найменування посади працівника юридичного сектору)
(підпис)
(ініціали та прізвище)(завідувач юридичного сектору)
(підпис)
(ініціали та прізвище)


_____ ____________________ 20__ р.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16Схожі:

Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 27. 09. 2012 смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 25. 06. 2012 смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 27. 12. 2012 смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 22. 09. 2008 смт Білогір’я №338/2008-р Про затвердження Положення про апарат Білогірської районної державної адміністрації
Керуючись статтями 6, 25, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 09. 01. 2014 смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 30. 06. 2011 смт Білогір’я №241/2011-р Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01. 06. 2011 року №202/2011-р
Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01. 06. 2011 року №202/2011-р
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 29. 09. 2011 смт Білогір’я №342/2011-р Про план роботи районної державної адміністрації на ІV квартал 2011 року На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації», розпорядження голови...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження „16" березня 2011 року №64 смт. Білогір"я Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату Білогірської районної ради
З метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавчої дисципліни, встановлення загальних правил діяльності виконавчого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи