Розпорядження 30. 06. 2011 смт Білогір’я №241/2011-р Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01. 06. 2011 року №202/2011-р icon

Розпорядження 30. 06. 2011 смт Білогір’я №241/2011-р Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01. 06. 2011 року №202/2011-р
Скачати 63.89 Kb.
НазваРозпорядження 30. 06. 2011 смт Білогір’я №241/2011-р Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01. 06. 2011 року №202/2011-р
Дата конвертації17.12.2012
Розмір63.89 Kb.
ТипРозпорядження
Україна

БІЛОГІРСЬКА РАЙОННА державна АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.06.2011 смт Білогір’я № 241/2011-рПро внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01.06.2011 року № 202/2011-рНа підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі­ністрації”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, з метою організації виконання Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”:

1. Внести зміни до регламенту Білогірської районної державної адмі­ністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміні­страції від 01 червня 2011 року № 202/2011-р, доповнивши його розділом 6.6. “Порядок розгляду запитів на інформацію і організації роботи із запи­тувачами” згідно з додатком.

2. Керівникам управлінь, інших структурних підрозділів, апарату рай­держадміністрації організувати ознайомлення працівників з регламентом Білогірської районної державної адміністрації у частині внесених змін та зобов’язати їх керуватися ними у практичній діяльності.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника, заступників голови райдерж­адміністрації.


Голова адміністрації В.ЗаріцькийДодаток

до розпорядження голови районної державної адміністрації

30.06.2011 № 241/2011-р
6.7.
^

Порядок розгляду запитів на інформацію і організації роботи із запитувачами


6.7.1. Реалізація громадянами України конституційного права на віль­ний доступ до інформації в районній державній адміністрації здійснюється згідно з вимогами законів України “Про інформацію”, “Про доступ до пу­блічної інформації” та інших нормативно-правових актів.

Організація розгляду запитів на інформацію покладається на відпові­дальну особу з питань запитів на інформацію районної державної адміністрації.

6.7.2. Запити на інформацію можуть бути подані до райдержадмі­ністрації у письмовій, усній чи іншій формі (поштою, за телефоном, факсом, електронною поштою) за вибором запитувача.

Заповнення та подання запитів на інформацію здійснюється відпо­відно до Порядку складання, подання запиту на інформацію до райдерж­адміністрації.

6.7.3. Усі запити на інформацію підлягають реєстрації. Діловодство за запитами на інформацію, надісланими поштою та засобами факсимільного зв’язку, ведеться загальним відділом апарату райдержадміністрації згідно з Інструкцією з діловодства у Білогірській районній державній адміні­страції. Діловодство за запитами на інформацію, переданими адміністрації іншим способом (усно, за телефоном, факсом, електронною поштою), ве­деться відповідальною особою з питань запитів на інформацію.

Щодо запитів, які надійшли електронною поштою, усно, за телефоном та особисто передані відповідальній особі з питань запитів на інформацію запитувачем, здійснюється карткова система реєстрації.

Запиту присвоюється реєстраційний індекс у форматі 03-10/2011, де 03 – номер справи, в якій зберігається документ, 10 – номер запиту у порядку надходження, 2011 – поточний рік.

Діловодство за документами, складеними на виконання запитів на інформацію ведеться загальним відділом апарату райдержадміністрації у встановленому порядку.

Реєстраційні картки, запити на паперових носіях та відповіді на них формуються у справи та зберігаються протягом 2 років з дати реєстрації у відповідальної особи з питань запитів на інформацію, після чого пере­даються в архів загального відділу апарату райдержадміністрації.

6.7.4. Первинний розгляд запитів на інформацію із наданням доручень на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснює голова райдержадміні­страції, а у випадку його відсутності – перший заступник, заступники голови райдержадміністрації.

Відповідальна особа з питань запитів на інформацію передає через загальний відділ апарату райдержадміністрації запити структурним підроз­ділам райдержадміністрації та її апарату, які згідно з резолюціями готують проект відповіді запитувачу.

Працівники структурних підрозділів райдержадміністрації невідкладно (протягом однієї години після отримання повідомлення про надходження за­питів) отримують запити в загальному відділі апарату райдержадміністрації.

6.7.5. Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, яким надано доручення на підготовку проекту відповіді запитувачу, подають про­ект відповіді відповідальній особі з питань запитів на інформацію. До про­екту відповіді у разі необхідності додаються копії документів.

Термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але не може перевищувати 5 робочих днів. У разі якщо запит стосується на­дання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжений до 20 робочих днів.

У разі продовження терміну розгляду запиту відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації та її апарату, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну, зазначеного в реєстраційній картці відповідного запиту як термін виконання запиту, готує проект листа на адресу запитувача про продовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин про­довження та передає його на розгляд відповідальній особі з питань запитів на інформацію.

У випадку надходження запиту на інформацію, необхідну для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, відповідальна особа з питань запитів на інформацію перевіряє обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України “Про доступ до публічної інформації” та об’єктивні обставини відповідного запиту. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованим, він розглядається в загальному порядку та у від­повіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

Якщо запит на інформацію стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазна­чений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).

6.7.6. Підготовлений проект відповіді запитувачу, завізований керівни­ком структурного підрозділу, який готував проект (у випадку, коли інфор­мацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують усі керівники), передається відповідальній особі з питань запитів на інфор­мацію, яка також візує проект відповіді та надає на підпис голові, першому заступнику голови, заступникам голови райдержадміністрації згідно з компетенцією, визначеною розпо­ділом обов’язків. У разі їх відсутності підпис на відповіді ставить посадова особа відповідно до взаємозаміщення повноважень між ними.

Після підписання відповідь на запит разом з додатками передається відповідальною особою з питань запитів на інформацію до загального від­ділу апарату райдержадміністрації для відправлення запитувачу.

6.7.7. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміні­страції та її апарату несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовленого структурним підрозділом проекту відповіді.

6.7.8. Контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підго­товки проектів відповідей структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату здійснює відповідальна особа з питань запитів на інформацію.

Датою фактичного виконання відповідним структурним підрозділом рай-держадміністрації та її апарату завдання з розгляду відповідного запиту на інфор­мацію вважається дата передачі завізованої керівником структурного підрозділу відповіді на запит відповідальній особі, яка проставляється на відповіді.

У разі порушення термінів підготовки проекту відповіді запитувачу структурним підрозділом райдержадміністрації та її апарату відповідальна особа з питань запитів на інформацію протягом одного робочого дня інфор­мує про цей факт заступника голови з організаційно-кадрових питань райдержадміні­страції для вжиття відповідних заходів.

6.7.9. У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону, на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту залучаються працівники юридичного сектору апарату райдержадміністрації для невід­кладного надання правової допомоги і ідентифікації документа.

Якщо документ містить одночасно ознаки запиту на інформацію та звернення громадян, то в частині звернення він передається на розгляд загального відділу відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, у частині запиту на інформацію документ розглядається відповідальною особою з питань запитів на інфор­мацію відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

У випадку якщо частина документу не відноситься до сфери дії вказаних законів, то в цій частині документ передається загальному відділу апарату райдержадміністрації для розгляду його в загальному порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства у Білогірському районі державній адміністрації.


Заступник голови адміністрації О.ПримакСхожі:

Розпорядження 30. 06. 2011 смт Білогір’я №241/2011-р Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01. 06. 2011 року №202/2011-р iconРозпорядження голови райдержадміністрації від 15. 06. 2011 року №412/2011-р «Про виконання обов’язків голови райдержадміністрації», внести зміни до регламенту Волочиської районної державної адмі­ністрації,
Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 21. 11. 2007 року №860/2007-р
Розпорядження 30. 06. 2011 смт Білогір’я №241/2011-р Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01. 06. 2011 року №202/2011-р iconРозпорядження 08. 07. 2011 смт Білогір’я №249/2001-р Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації від 06. 06. 2011 №208/2011
Указу Президента України від 05. 05. 2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»...
Розпорядження 30. 06. 2011 смт Білогір’я №241/2011-р Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01. 06. 2011 року №202/2011-р iconРозпорядження 29. 09. 2011 смт Білогір’я №342/2011-р Про план роботи районної державної адміністрації на ІV квартал 2011 року На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації», розпорядження голови...
Розпорядження 30. 06. 2011 смт Білогір’я №241/2011-р Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01. 06. 2011 року №202/2011-р iconРозпорядження смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 30. 06. 2011 смт Білогір’я №241/2011-р Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01. 06. 2011 року №202/2011-р iconРозпорядження 27. 09. 2012 смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 30. 06. 2011 смт Білогір’я №241/2011-р Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01. 06. 2011 року №202/2011-р iconРозпорядження 27. 12. 2012 смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 30. 06. 2011 смт Білогір’я №241/2011-р Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01. 06. 2011 року №202/2011-р iconРозпорядження 25. 06. 2012 смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 30. 06. 2011 смт Білогір’я №241/2011-р Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01. 06. 2011 року №202/2011-р iconРозпорядження 31. 03. 2011 смт Білогір’я №122/2011-р Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 04. 2010р №103/2010-р
Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 8 квітня 2010 №103/2010-р „Про районний комітет з економічних...
Розпорядження 30. 06. 2011 смт Білогір’я №241/2011-р Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01. 06. 2011 року №202/2011-р iconРозпорядження «19» грудня 2011 року №821 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 жовтня 2011 року №555
Купріної О. Ю.», внести до додатку 1 розпорядження голови райдержадміністрації від 17 жовтня 2011 року №555 «Про внесення змін до...
Розпорядження 30. 06. 2011 смт Білогір’я №241/2011-р Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01. 06. 2011 року №202/2011-р iconРозпорядження голови райдержадміністрації від 13. 04. 2011 року №304/2011-р «Про затвердження проекту земелеустрою щодо консервації деградованих і малопродуктивних земель на території Волочиського району»,
Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 22. 02. 2011 року №106/2011-р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи