Інклюзивна освіта інклюзивна icon

Інклюзивна освіта інклюзивна
Скачати 151.9 Kb.
НазваІнклюзивна освіта інклюзивна
Дата конвертації28.09.2013
Розмір151.9 Kb.
ТипДокументи

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

Інклюзивна (франц. inclusif – включає у себе, від лат. include – вміщую, включаю) або включаюча освіта – термін який використовують для опису процесу навчання дітей з особливими потребами. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, що виключає будь-яку дискримінацію дітей, що забезпечує рівне відношення до всіх людей, але створює особливі умови для дітей, що мають особливі освітні потреби.

ПОНЯТТЯ ІНКЛЮЗІЇ – СТРАТЕГІЯ ДОСЯГНЕННЯ

«Освіта для всіх»

В останні роки ЮНЕСКО вивчило підходи, які впливають на досягнення цілей «Освіта для всіх». Одна із цих основних стратегій виникла на ґрунті інклюзивної освіти. Концепція інклюзії – це цілісний підхід до вирішення багатьох із цих проблем. Все йде від переконання, що всі діти повинні відвідувати однакові навчальні заклади, незалежно від їх культурного й соціального рівня й від їхніх здатностей і можливостей. Зусилля повинні бути зосереджені на забезпеченні рівного формального доступу до всіх типів освіти. ЮНЕСКО визначає інклюзію як «процес обігу й реагування на розмаїтість потреб всіх, що навчаються через збільшення участі в навчанні, культурах і співтовариствах і скороченні відмови від надходження в навчальні заклади й відрахування з них». «Це приведе до змін і модифікації підходу, до структури в змісті, до загального бачення, що торкнеться всіх дітей певних потреб, і до переконання, що це є відповідальністю системи навчати всіх дітей».

Якість – необхідний елемент у заохоченні інклюзивної освіти, і право на освіту – це не тільки забезпечення доступу, але й забезпечення успіху кожної людини в освітньому процесі з раннього дитинства до дорослого життя при якісній освіті й твердому фундаменті для подальшої освіти й професійної діяльності. ЮНЕСКО наголошує, що просування систем інклюзивної освіти – ключ до того, щоб допомогти всім тим, хто виключений з освітню систему.

Система освіти повинна задовольняти потреби учнів, щоб кожний знав свої права, учився й розвивався. Це обов’язок всіх секторів уряду – працювати в співробітництві, щоб гарантувати більш послідовну освітню політику, звернену до виключених груп.

Можливості, цілі, зміст і значення інклюзивної освіти вимагають розширення. Це відбувається переважно через те, що моделі інтеграції не були задовільними, щоб відповідати потребам учнів. Дійсно, різні форми виключення, здається, беруть під сумнів здатність освітніх систем забезпечувати ефективне навчання.


^ СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО В ОБЛАСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

На сьогоднішній день інклюзивна освіта на території України регулюється Конституцією України, законом «Про освіту», законом «Про соціальний захист інвалідів в Україні», а також Конвенцією про права дитини й Протоколом №1 Європейської конвенції про захист прав людини й основних свобод.

В 2008 році Україна підписала Конвенцію ООН «Про права інвалідів». У статті двадцять четвертій Конвенції говориться, що з метою реалізації права на освіту держави-учасники повинні забезпечити інклюзивну освіту на всіх рівнях і навчання протягом всього людини життя.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ


№ 855 від 11 вересня 2009 року


Про затвердження

Плану дій щодо запровадження

інклюзивного навчання

у загальноосвітніх навчальних

закладах на 2009-2012 роки


З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття якісної освіти, інтеграцію їх у суспільство шляхом запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, на виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 26 серпня 2009 року, протокол № 9/1-2 наказую:

 1. Затвердити План дій щодо запровадження інклюзивного навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки (додається).

 2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.), Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.), Інституту спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук України (за згодою) (Засенко В. В.), Українському науково-методичному центру практичної психології і соціальної роботи (Панок В. Г.), Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

  1. Забезпечити виконання Плану дій, затвердженого цим наказом.

  2. Подавати інформацію про стан виконання Плану дій департаменту загальної середньої та дошкільної освіти що півроку до 1 січня та 1 липня.

 3. План дій опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та розмістити на сайті міністерства.

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П. Б.Міністр І. О. Вакарчук


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до «Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання

у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 рр.»


 1. ^ Обґрунтування необхідності прийняття акта.

Розроблення «Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах до 2012 року» (далі – Плану дій) викликано необхідністю вирішення важливих питань щодо забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими освітніми потребами.

На сьогодні найбільш поширеною формою навчання таких дітей є спеціальні загальноосвітні школи та школи-інтернати. У 2008/2009 навчальному році функціонували 385 спеціальних загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів з контингентом 48, 5 тис. осіб, у тому числі 47 спеціальних загальноосвітніх шкіл з продовженим днем, у яких здобували освіту, проживаючи в сім’ї, 4,8 тис. дітей з особливими освітніми потребами. Щороку в Україні зменшується на 1,5-2 тис. вихованців інтернатних закладів для дітей з особливими освітніми потребами, що пов’язано з їх інтеграцією у загальноосвітні навчальні заклади.

Разом з тим, ураховуючи світові тенденції розвитку освіти, в Україні все більшого поширення набуває спільна форма навчання та виховання дітей з особливостями розвитку та їх здоровими однолітками.

За оперативними даними, із 100 тис. дітей з особливими освітніми потребами, які інтегровані у загальноосвітні школи, 45 відсотків складають діти з інвалідністю. Це діти з проблемами розумового розвитку, сенсорними порушеннями (глухі, зі зниженим слухом, сліпі, зі зниженим зором), порушеннями опорно-рухового апарату.

Водночас, на сьогодні організаційно-методичні засади навчального процесу у загальноосвітніх школах орієнтовані на дитину, яка нормально розвивається, без урахування особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими потребами. Невідповідність форм і методів педагогічного впливу на таких дітей може створювати передумови для формування у них негативного ставлення до навчання, девіантної поведінки.

Важливу роль в досягненні гуманітарного, соціального та економічного розвитку осіб з особливими потребами відіграє інклюзивне навчання. Спільна освіта дітей з обмеженими можливостями та їх здорових однолітків є основою їхньої інтеграції та соціальної адаптації.

Інклюзивне навчання повною мірою не є альтернативою спеціальній освіті, проте воно значно розширює її можливості. Школи з інклюзивним навчанням мають працювати у тісному зв'язку із спеціальними загальноосвітніми навчальними закладами, використовуючи напрацьовані методики роботи з дітьми тієї чи іншої нозології, залучати до консультування спеціалістів із багаторічним досвідом роботи з такою категорією дітей. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває організація своєчасного системного психолого-педагогічного супроводу учнів з порушеннями розвитку.

Приведення системи освітньої роботи у відповідність до потреб сім'ї та змісту сучасних корекційно-освітніх послуг, обов’язкове включення батьків в процес навчання та виховання дитини може здійснюватися тільки в контексті спільної взаємодії педагогів, батьків, психологів, медичних працівників, а також різних інституцій, котрі опікуються долею таких дітей.

Відповідно до Указів Президента України, доручень Уряду низкою розпорядчих документів міністерством визначені завдання органам управління освітою щодо створення умов для вільного доступу дітей з інвалідністю до приміщень навчальних закладів, здійснення контролю за врахуванням потреб дітей з обмеженими фізичними можливостями при будівництві, проведенні реконструкції та капітальних ремонтів будівель та приміщень навчальних закладів.

Разом з тим, впровадження інтегрованого та інклюзивного навчання потребує створення відповідного освітнього середовища, забезпечення наукового супроводу, створення навчальних програм, навчальної методичного забезпечення.

Ключовим фактором розвитку інклюзивної освіти має бути відповідна підготовка педагогів до роботи з дітьми з особливими потребами.

Успішне впровадження інтегрованого та інклюзивного навчання дітей з особливими потребами, потребує вирішення завдань на державному рівні, а саме: формування нової філософії державної політики щодо дітей з особливостями психофізичного розвитку, удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази у відповідності до Конвенції ООН про права дитини, реалізації та поширення моделі інтегрованого та інклюзивного навчання дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

Прийняття акта забезпечить батькам можливість усвідомленого вибору місця для здобуття дітьми з особливими потребами якісної освіти, допоможе уникнути численних проблем, що призводять до напруження і загострення міжособистісних стосунків, порушення родинних зв’язків, послаблення інституту сім’ї в цілому.

 1. ^ Мета і шляхи її досягнення.

Метою введення у дію Плану дій є реалізація державної політики щодо формування нової філософії ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, забезпечення їх конституційних прав і державних гарантій на здобуття якісної освіти, здійснення комплексної реабілітації таких дітей, набуття ними побутових та соціальних навичок, розвиток здібностей, втілення міжнародної практики щодо збільшення кількості загальноосвітніх закладів з інклюзивною освітою, готових до надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами.

Прийняття Плану дій сприятиме забезпеченню права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на інтеграцію в суспільство шляхом створення умов для безперешкодного доступу до якісної освіти, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб.

Разом з тим це сприятиме організації психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами, здійсненню системних психолого-педагогічних заходів, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних новоутворень.

Шляхи розвитку інклюзивної освіти в Україні: удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, створення умов для безперешкодного доступу до навчальних закладів, починаючи з дошкільних, збереження єдиного освітнього простору, приведення системи освітньої роботи у відповідність до потреб дитини, сім’ї, відповідна підготовка педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.

 1. ^ Правові аспекти.

Правовою основою Плану дій є: Конституція України, закони України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про охорону дитинства», Укази Президента України від 20.03.2008 р. № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», від 18.12.2007 р. № 1228 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2008 р. № 1352-р «Про затвердження комплексного плану заходів з розвитку освіти в Україні на період до 2011 року».

Реалізація Плану дій потребує внесення змін до чинних нормативно-правових актів в частині впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах.

 1. ^ Фінансово-економічне обґрунтування.

Фінансування буде здійснюватися у межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті на відповідний рік, та за рахунок інших джерел.

 1. ^ Громадське обговорення.

Проект Плану дій було розміщено на сайті (громадське обговорення) Міністерства освіти і науки України, надіслано для обговорення та надання пропозицій до Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Пропозиції та зауваження, надіслані під час громадського обговорення, враховано.

 1. ^ Прогнози результатів.

Реалізація Плану дій сприятиме удосконаленню нормативних засад, впровадженню інноваційних технологій, демократичних підходів в організації освітнього процесу дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітніх навчальних закладів, проведенню діагностики та реабілітації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, наданню їм комплексної педагогічної, психологічної, корекційно-розвиткової допомоги, починаючи з раннього віку, сприятиме ранньому включенню дітей із складними порушеннями розвитку у навчально-реабілітаційний процес.

  1. ^ ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ІНКЛЮЗІЇ ВІСІМ ПРИНЦИПІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ:

 1. Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень;

 2. Кожна людина здатна почувати й думати;

 3. Кожна людина має право на спілкування й на те, щоб бути почутою;

 4. Всі люди необхідні одна одній;

 5. Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємин;

 6. Всі люди потребують підтримки й дружби ровесників;

 7. Для всіх хто навчається досягнення прогресу скоріше може бути в тім, що вони можуть робити, чим у тім, що не можуть;

 8. Розмаїтість підсилює всі сторони життя людини.

Інклюзивні співтовариства:

 • Бути інклюзивним означає шукати шляхи для всіх дітей бути разом під час навчання (включаючи дітей з інвалідністю).

 • Інклюзія – це приналежність до співтовариства (групі друзів, школі, тому місцю де живемо)

Інклюзія означає – розкриття кожного учня за допомогою освітньої програми, що досить складна, але відповідає його здібностям.

Інклюзія враховує потреби, також як і спеціальні умови й підтримку, необхідні учневі й учителям для досягнення успіху.

 • В інклюзивному навчальному закладі кожного приймають і вважають важливим членом колективу;

 • Учня зі спеціальними потребами підтримують однолітки й інші члени співтовариства для задоволення його спеціальних освітніх потреб.

Важливі складові інклюзії:

 • Розробити філософію, що підтримує відповідну інклюзивну практику;

 • Всебічно плануйте інклюзію;

 • У процес створення інклюзивного навчального закладу включаються й учителі й адміністрація;

 • Залучайте батьків;

 • Сформуйте розуміння інвалідності у працівників навчального закладу та учнів;

 • Навчайте весь персонал закладу освіти (включаючи охоронців, кухарів і т. п.).

Хибні уявлення про інклюзію:

 • Уявлення, що присутність у навчальному закладі самого по собі досить;

 • Уявлення, що нормально кидати у воду того хто не вміє плавати;

 • Фокусування не на цілях, а на діях;

 • Коли основною спрямованістю послуг є навчання програмі, а не задоволення індивідуальних освітніх потреб дитини;

 • Уявлення, що мовчазне сидіння – це нормальна альтернатива участі в навчанні.

Існуючі бар’єри:

 • Архітектурна неприступність навчальних закладів;

 • Діти з особливими освітніми потребами часто діагностуються такими яких неможливо навчати;

 • Більшість вчителів і директорів масових навчальних закладів недостатньо знають про проблеми інвалідності й не готові до залучення дітей-інвалідів у процес навчання;

 • Батьки дітей інвалідів не знають, як відстоювати права дітей на освіту й відчувають страх перед системою освіти й соціальної підтримки.

Законодавчі ресурси:

 • Конституція України;

 • Закон України «Про освіту»;

 • Закон України «Про соціальний захист інвалідів»

 • Протокол № 1 до Конвенції про захист прав людини й основних свобод;

 • Конвенція про права дитини.

Правила інклюзивного навчального закладу

 • Всі учні рівні в навчальному співтоваристві;

 • Всі учні мають рівний доступ до процесу навчання протягом дня;

 • У всіх учнів повинні бути рівні можливості для встановлення й розвитку важливих соціальних зв’язків;

 • Планується й проводиться ефективне навчання

 • Працівники, залучені в процес навчання, навчені стратегіям і процедурам які полегшують процес включення, тобто соціальну інтеграцію серед однолітків;

 • Програма й процес навчання враховує потреби кожного учня;

 • Родини беруть активну участь у житті навчального закладу;

 • Залучені працівники настроєні позитивно й розуміють свої обов’язки.

Принципи формування індивідуальної програми навчання:

 • Підходить для всіх учнів – не тільки для учнів з інвалідністю;

 • Засоби пристосування до широкого кола можливостей учня;

 • Спосіб виразити прийняття й повагу індивідуальних особливостей навчання

 • Застосовність до всіх складових частин програми й звичній манері поводження в групі учнів;

 • Обов’язок всіх працівників, залучених у процес навчання;

 • Найбільш імовірне підвищення успішності учня.


Звичайний вчитель може бути успішним за умови, якщо:

 • він досить гнучкий,

 • його цікавлять труднощі й він готовий пробувати різні підходи;

 • він поважає індивідуальні розбіжності;

 • він може слухати й застосовувати рекомендації інших членів команди;

 • він почуває себе впевнено в присутності іншого дорослого в навчальній аудиторії;

 • він згодний працювати з іншими вчителями в одній команді.

Результати інклюзії:

 • В учнів є можливість для значимої, активної й постійної участі у всіх заходах загальноосвітнього процесу;

 • Адаптація як можна менш нав’язлива й не сприяє виробленню стереотипів;

 • Заходи спрямовані на включення учня, але досить для нього складні;

 • Індивідуальна допомога не відокремлює та не ізолює учня;

 • З’являються можливості для узагальнення й передачі навичок;

 • Педагоги загального й спеціального викладання розподіляють обов’язки в плануванні, проведенні й оцінюванні знань;

 • Існують процедури оцінки ефективності знань, вмінь й навичок.

Інклюзивні співтовариства включають:

 • Зміна поглядів у цілому:

 • Розмаїтість включає кожного;

 • Необхідність почати раніше, щоб змінити переконання:

 • Чим раніше освоєна поведінка, тим краще вона запам’ятовується;

 • Можливість для кожного бути успішним.

Соціальні зміни:

 • Створення співтовариства, у якому кожен вважає свій внесок важливим;

 • Створення співтовариства, у якому партнери працюють разом;

 • Почніть із вашого маленького співтовариства – і ви побачите результат ваших старань по мірі поширення вашого досвіду;

 • Дія відрізняється від переконань і теорії!


ІІІ. ВАРІАНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Спецшколи й інтернати – освітні установи із цілодобовим перебуванням що навчають, створені з метою надання допомоги родині у вихованні дітей, формування в них навичок самостійного життя, соціального захисту й всебічного розкриття творчих здібностей дітей. Також на території України існує система будинків-інтернатів соціального захисту, у яких різні освітні програми здійснюються силами соціальних педагогів. Однак де-юре такі будинки-інтернати не є освітніми установами й не можуть видавати документ про освіту. В 2009 році для будинків-інтернатів почав розроблятися спеціальний освітній стандарт.

^ Корекційні класи загальноосвітніх шкіл – форма диференціації освіти, що дозволяє вирішувати завдання своєчасної активної допомоги дітям з обмеженими можливостями здоров’я. Позитивним фактором у цьому випадку є наявність у дітей-інвалідів можливості брати участь у багатьох навчальних заходах нарівні зі своїми однолітками з інших навчальних груп, а також те, що діти вчаться ближче до будинку й виховуються в родині.

Домашнє навчання – варіант навчання дітей-інвалідів, при якому викладачі освітньої установи організовано відвідують дитину й проводять із нею заняття безпосередньо по місцю його проживання. У такому випадку, як правило, навчання здійснюється силами педагогів найближчої освітньої установи, однак в Україні існують і спеціалізовані школи надомного навчання дітей-інвалідів. Домашнє навчання може вестися по загальній або допоміжній програмі, побудованої з урахуванням можливостей учня. По закінченні навчання дитині видається атестат про закінчення школи загального зразка із вказівкою програми, по якій вона проходила навчання.

^ Дистанційне навчання – комплекс освітніх послуг, що надається дітям-інвалідам за допомогою спеціалізованого інформаційно-освітнього середовища, що базується на засобах обміну навчальною інформацією на відстані (супутникове телебачення, радіо, комп’ютерний зв’язок і т. п.).

Для здійснення дистанційного навчання необхідно мультимедійне встаткування (комп’ютер, принтер, сканер, веб-камера, навушники або аудіо-колонки в перспективі 3D технології і т. ін.), за допомогою якого буде підтримуватися зв’язок дитини із центром дистанційного навчання. У ході навчального процесу проходить як спілкування викладача з дитиною у режимі он-лайн, так і виконання учнем завдань, присланих йому в електронному виді, з наступним відправленням результатів у центр дистанційного навчання.Схожі:

Інклюзивна освіта інклюзивна iconПлан постійнодіючого семінару для вчителів, що навчають дітей з особливостями розвитку тема: Інноваційні підходи до забезпечення якісною освітою дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного та індивідуального навчання
Формування понять «спеціальна освіта», «інтеграція», «інклюзія», «інклюзивна освіта», «інклюзивна школа», ексклюзія»
Інклюзивна освіта інклюзивна iconОголошення конкурсу інноваційних мікропроектів «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»
«Громадянське суспільство» Канадсько-українського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» оголошується...
Інклюзивна освіта інклюзивна iconСтавлення до інклюзивної освіти Чи знаєте Ви, що таке «інклюзивна освіта»
Чи вплине, на Вашу думку, спільне проведення дозвілля дітей різних категорій на покращення морального виховання особистості?
Інклюзивна освіта інклюзивна iconГоловне управління освіти, науки Львівської обласної державної адміністрації
Львівський національний університет імені І. Франка Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами...
Інклюзивна освіта інклюзивна iconЛекторій для батьків «Що таке інклюзивна освіта?»
Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація...
Інклюзивна освіта інклюзивна iconРоль методичних кабінетів у научно-методичному супроводі інклюзивної освіти в містах та районах
Але разом з цим більш широкого розвитку набуває й інклюзивна освіта, яка передбачає, що діти з особливими освітніми потребами відвідують...
Інклюзивна освіта інклюзивна iconСпівпраця з родинами, діти яких потребують інклюзивного навчання та виховання
Як відомо, інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту...
Інклюзивна освіта інклюзивна iconІнклюзивна освіта: вимоги сьогодення
Ххі столітті чітко визначено, що рівний доступ до якісної освіти є національним пріоритетом І передумовою виконання міжнародного...
Інклюзивна освіта інклюзивна iconІнклюзія (від Inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті. Це політика й процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах. Інклюзивна освіта
Консультація для батьків «Залучення дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір»
Інклюзивна освіта інклюзивна iconСписок керівників опорних шкіл з напрямку «Інклюзивна модель освіти»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи