Положення про апарат районної державної адміністрації icon

Положення про апарат районної державної адміністрації
Скачати 81.11 Kb.
НазваПоложення про апарат районної державної адміністрації
Дата конвертації19.12.2012
Розмір81.11 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від 26” _вересня 2011 року № 512_


ПОЛОЖЕННЯ
про апарат районної державної адміністрації.


1. Апарат районної державної адміністрації (далі - апарат) є структурним підрозділом районної державної адміністрації. Апарат утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові райдержадміністрації.

2. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації " та іншими Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями апарату є :

 • правове, організаційне, кадрове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

 • підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів;

 • систематична перевірка виконання актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації;

 • надання методичної та іншої практичної допомоги управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування.

4. Організація роботи апарату здійснюється відповідно до Регламенту районної державної адміністрації, інструкції з питань діловодства в районній державній адміністрації, а також цього Положення.

5. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

 • опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голові та заступникам голови районної державної адміністрації;

 • перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, здійснює контроль за своєчасним подання ними доповідей, інформацій та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації;

 • здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації і забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки;

 • аналізує акти органів місцевого самоврядування, накази керівників управлінь відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації на відповідність чинному законодавству;
 • бере участь відповідно до чинного законодавства у реалізації заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів та референдумів;

 • вживає заходів щодо забезпечення прозорості та відкритості в діяльності районної державної адміністрації, створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації шляхом оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Близнюківської районної державної адміністрації та надання публічної інформації на запити громадян в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

 • організовує, за дорученням голови районної державної адміністрації, взаємодію відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації з органами прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки, державною контрольно-ревізійною службою, іншими контролюючими органами, установами й організаціями, що належать до системи центральних органів виконавчої влади;

 • аналізує за дорученням голови районної державної адміністрації роботу органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу у поліпшенні організації їх роботи, готує пропозиції про поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

- здійснює організаційне забезпечення засідань колегії райдержадміністрації, адміністративно – господарського активу, оперативних та апаратних нарад, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками;

- організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює і аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян, перевіряє стан цієї роботи в підрозділах райдержадміністрації;

 • забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію райдержадміністрації з центральними органами державної влади України, обласною державною адміністрацією, обласною та районною радою;

 • проводить за дорученням голови районної державної адміністрації перевірки діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування в межах і порядку встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції апарату;

- опрацьовує та подає на розгляд голові районної державної адміністрації пропозиції по покращенню їх роботи та забезпечує контроль за їх виконанням;

 • визначає та узагальнює роботу управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції апарату;

 • проводить відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрації плану роботу, пов'язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохочення працівників районної державної адміністрації, ство-


рення кваліфікаційного резерву і ведення обліку кадрів, вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації;

 • забезпечує облік, проходження , контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до державного архіву. Перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації стан цієї роботи в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм допомогу в організації цієї роботи;

 • готує матеріали щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян району державними нагородами, заохоченнями обласної та районної державних адміністрацій;

 • надає методичну допомогу створеним головою районної державної адміністрації дорадчим та іншим допоміжним органам, службам , комісіям у виконанні ними своїх повноважень;

 • аналізує разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації соціально-економічне та суспільно-політичне становище в районі, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення, бере участь у підготовці звітів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку території, а також про реалізацію повноважень делегованих районною радою;

 • забезпечує ведення як звичайного діловодства, так і з грифами обмеженого доступу;

 • здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації ;

- виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням голови районної державної адміністрації.

6. Апарат має право :

- залучати спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками ) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики, безоплатно, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

- вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції апарату .

7. Робота апарату та його структурних підрозділів планується у порядку, встановленому головою районної державної адміністрації.


8. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян .

9. Апарат очолює керівник апарату районної державної адміністрації.

10. Керівник апарату районної державної адміністрації:

- здійснює керівництво діяльністю апарату і організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів ;

 • забезпечує контроль за виконанням відділами , управліннями та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації Конституції України, Законів України , актів Президента України та Уряду, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації ;

 • подає голові райдержадміністрації на погодження матеріали щодо структури і штатної чисельності працівників районної державної адміністрації, пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади працівників апарату райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників, замовлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів;

 • повертає відділам, управлінням та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, районним службам проекти розпоряджень та інші матеріали, підготовлені і внесені до райдержадміністрації з порушенням встановленого порядку;

- затребує від структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств установ і організацій необхідні для райдержадміністрації матеріали і звіти про виконання рішень;

 • забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію райдержадміністрації з районною радою у процесі поточної діяльності;

 • бере участь у розробленні та реалізації заходів щодо удосконалення організаційних структур виконавчої влади ;

 • контролює дотримання вимог Закону України " Про державну службу ";

 • забезпечує формування кадрового резерву;

 • затверджує положення про відділ, сектор ( службу ) апарату;

- забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації;

- організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності;

- виконує інші обов'язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.

11. Керівник апарату райдержадміністрації несе персональну відповідальність за законність прийнятих ним рішень.

12. Структуру, штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату та видатки на його утримання затверджує голова районної державної адміністрації. Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.


13. Відділи, сектори, інші служби апарату здійснюють свої повноваження на підставі положення про відділ, сектор ( службу).

14. Керівників відділів, секторів (служб) та інших структурних підрозділів апарату призначає на посаду та звільняє з посади голова районної держаної адміністрації за поданням керівника апарату райдержадміністрації.


Керівник апарату районної

державної адміністрації Н.М.Покас


/Борисовська Н.Л./
Схожі:

Положення про апарат районної державної адміністрації iconПоложення про апарат районної державної адміністрації
Апарат районної державної адміністрації (далі апарат) є структурним підрозділом районної державної адміністрації. Апарат утворюється...
Положення про апарат районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 24. 01. 2013 №27 положення про апарат районної державної адміністрації
Апарат районної державної адміністрації (далі – апарат) складається зі структурних підрозділів, що організаційно забезпечують основну...
Положення про апарат районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 09 січня 2013 року №26 положення про апарат районної державної адміністрації
Апарат районної державної адміністрації (далі – апарат) складається зі структурних підрозділів, що організаційно забезпечують основну...
Положення про апарат районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації № положення про апарат районної державної адміністрації Загальні засади
Апарат районної державної адміністрації (далі – Апарат) є складовою частиною структури районної державної адміністрації і підпорядковується...
Положення про апарат районної державної адміністрації iconПоложення про апарат районної державної адміністрації
Апарат районної державної адміністрації (далі апарат) складається зі структурних підрозділів, що організаційно забезпечують основну...
Положення про апарат районної державної адміністрації iconРозпорядження голови Волочиської районної державної адміністрації 02. 06. 2011 №378/2011-р положенн я про апарат Волочиської районної державної адміністрації
Апарат районної державної адміністрації (далі – апарат) є структурним підрозділом районної державної адміністрації. Апарат районної...
Положення про апарат районної державної адміністрації iconПоложення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови...
Положення про апарат районної державної адміністрації iconПро затвердження Положення про апарат районної державної адміністрації
...
Положення про апарат районної державної адміністрації icon23 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 січня 2013 року №27
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» внести до розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 січня...
Положення про апарат районної державної адміністрації iconПоложення про апарат Волочиської районної державної адміністрації
Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, ст. 44 Типового регламенту місцевої державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи