Програма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень пояснювальна записка вступ icon

Програма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень пояснювальна записка вступ
Скачати 428.03 Kb.
НазваПрограма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень пояснювальна записка вступ
Сторінка4/4
Дата конвертації19.12.2012
Розмір428.03 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4

11 клас


(175 год, 5 год на тиждень, резервний час – 5 год)

Зміст навчального матеріалу
^

Навчальні досягнення учнів

Тема 5. Границя та неперервність функції. Похідна та її застосування (50 год).

Границя послідовності. Основні теореми про границі послідовностей.

Границя функції в точці.

Основні теореми про границі функції в точці.

Неперервність функції в точці і на проміжку.

Властивості неперервних функцій. Точки розриву функції.

^ Поняття границі функції на нескінченності. Нескінченна границя функції.

Вертикальні та горизонтальні асимптоти графіка функції.

[Чудові границі.]

Задачі, які приводять до поняття похідної.

Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. ^ Рівняння дотичної до графіка функції. Правила диференціювання: похідна суми, добутку і частки функцій. Складена функція. Похідна складеної функції.

Похідні степеневої та тригонометричних функцій.

Ознаки сталості, зростання й спадання функції. Екстремуми функції. Найбільше і найменше значення функції на проміжку.

^ Застосування похідної для розв’язування рівнянь та доведення нерівностей.

Друга похідна. Поняття опуклості функції. Точки перегину.

Знаходження проміжків опуклості функції та точок її перегину.

Застосування першої та другої похідних до дослідження функцій та побудови їх графіків. Асимптоти графіка функції.

Застосування похідної для розв’язування задач, зокрема прикладного змісту.


Формулює означення границі послідовності і границі функції в точці; неперервності функції.

Формулює основні властивості границі функції та використовує їх до знаходження границь заданих функцій.

^ Пояснює геометричний і фізичний зміст похідної.

Формулює означення похідної функції в точці, правила диференціювання, достатні умови зростання і спадання функції, необхідні й достатні умови екстремуму функції.

Знаходить кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції в даній точці.

Знаходить похідні функцій.

Застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції.
Знаходить найбільше і найменше значення функції.

Досліджує функції за допомогою похідної та будує графіки функцій.

Розв’язує прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

Застосовує результати дослідження функції за допомогою похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей та до доведення нерівностей.

^ Описує поняття опуклості функції та точок перегину.

Застосовує другу похідну для знаходження проміжків опуклості функції та точок її перегину.

Досліджує функції за допомогою першої та другої похідних і використовує одержані результати для побудови графіків функцій.
^ Тема 6. Показникова та логарифмічна функції (25 год)

Степінь із дійсним показником. Показникова функція.

Логарифми та їх властивості. Логарифмічна функція.

^ Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності та їх системи, зокрема з параметрами.

Похідні показникової і логарифмічної функцій.

Застосування показникової та логарифмічної функцій у прикладних задачах.

Формулює означення показникової та логарифмічної функцій та їх властивості.

Формулює означення логарифму та властивості логарифмів.

^ Будує графіки показникових і логарифмічних функцій.

Перетворює вирази, які містять логарифми.

Знаходить похідні показникових, логарифмічних, степеневих функцій і застосовує їх до дослідження цих класів функцій.

Розв’язує показникові та логарифмічні рівняння і нерівності та їх системи, зокрема з параметрами.
^ Тема 7. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. (15 год)

Випадковий дослід і випадкова подія. Відносна частота події.

Ймовірність події.

Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку. ^ Перестановки, розміщення, комбінації.

Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення. Графічне представлення інформації про вибірку.

Обчислює відносну частоту події.

Обчислює ймовірність події, користуючись її означенням і комбінаторними схемами.

^ Пояснює зміст середніх показників та характеристик вибірки.

Знаходить числові характеристики вибірки даних.

^ Тема 8. Інтеграл та його застосування (25 год)

Первісна та її властивості.

Невизначений інтеграл та його властивості.

Визначений інтеграл, його фізичний та геометричний зміст. Формула Ньютона-Лейбніца. Обчислення площ плоских фігур^ . Обчислення об’ємів ті.

Використання інтеграла до розв’язування прикладних задач.

Формулює означення первісної і невизначеного інтеграла та їх основні властивості.

^ Описує поняття визначеного інтеграла.

Формулює властивості визначеного інтеграла.

Знаходить первісні та визначений інтеграл за допомогою правил знаходження первісних та перетворень.

^ Тема 9. Рівняння, нерівності та їх системи. Узагальнення та систематизація. (20 год)

Методи розв’язування рівнянь з одною змінною (рівносильні перетворення, заміна змінної, застосування властивостей функцій тощо). Рівняння з параметрами.

^ Методи розв’язування нерівностей з однією змінною (рівносильні перетворення, метод інтервалів, заміна змінної, застосування властивостей функцій тощо).

Системи рівнянь та методи їх розв’язування (рівносильні перетворення та використання рівнянь-наслідків, заміна змінної, застосування властивостей функцій тощо).

Розрізняє класи рівнянь, нерівностей, їх систем, методи їх розв’язування.

Обґрунтовує рівносильність виконаних перетворень.

Застосовує загальні методи та прийоми до розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем.

Розв’язує рівняння, нерівності, системи рівнянь та нерівностей з параметрами.

За описами реальних ситуацій розв’язує задачі, моделями яких є відомі рівняння або системи рівнянь.


^ Повторення курсу алгебри і початків аналізу (35 год)
ГЕОМЕТРІЯ

10 клас


(140 год, 4 год на тиждень, резервний час – 20 год)


^ Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Тема 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії (28 год)

Аксіоми планіметрії. Система опорних фактів курсу планіметрії. Геометричні і аналітичні методи розв’язування планіметричних задач. Приклади застосування координат і векторів до розв’язування планіметричних задач та складання рівнянь чи систем рівнянь за умовою геометричної задачі.

Розрізняє означувані і неозначувані поняття, аксіоми і теореми, властивості геометричних фігур.

Використовує вивчені в основній школі формули і властивості для розв’язування планіметричних задач.

^ Тема 2. Вступ до стереометрії (12 год)

Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії та наслідки з них. Просторові геометричні фігури. Початкові уявлення про многогранники.

Найпростіші задачі на побудову перерізів многогранників.

^ Поняття про аксіоматичний метод.


Розрізняє означувані і неозначувані поняття, аксіоми і теореми.

Називає основні поняття стереометрії.

Наводить приклади просторових геометричних фігур.

Формулює аксіоми стереометрії та наслідки з них.

^ Пояснює застосування аксіом стереометрії до розв’язування геометричних і практичних задач.

Розв’язує задачі на побудову перерізів.

^ Тема 3. Паралельність прямих і площин у просторі (40 год)

Розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні, мимобіжні прямі. Ознака мимобіжності прямих.

Розміщення прямої та площини у просторі: пряма і площина, що перетинаються, паралельні пряма і площина. Ознака паралельності прямої та площини.

Розміщення двох площин у просторі: площини, що перетинаються, паралельні площини. Ознака паралельності площин. Існування площини, паралельної даній площині. Властивості паралельних площин.

Паралельне проектування, його властивості. [^ Поняття про центральне проектування.] Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії.

Задачі на побудову перерізів многогранників. Методи слідів і проекцій побудови перерізів.

Формулює означення паралельних і мимобіжних прямих, паралельних прямої і площини, паралельних площин; ознаки паралельності прямих і площин; властивості паралельних прямих і площин.

Класифікує взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі.

^ Знаходить і зображує паралельні прямі та площини на малюнках і моделях.

Будує зображення фігур.

Розв׳язує задачі на застосування властивостей та ознак паралельності прямих і плошин.

Застосовує метод слідів та проекцій для побудови перерізів та розв’язання задач.


^ Тема 4. Перпендикулярність прямих і площин у просторі (40 год)

Перпендикулярність прямих у просторі.

Перпендикулярність прямої та площини. Ознака перпендикулярності прямої та площини.

Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри.

Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин. Зв’язок між паралельністю та перпендикулярністю прямих і площин.

Кути у просторі: між прямими, між прямою і площиною, між площинами.

Відстані у просторі: від точки до прямої, від точки до площини, від прямої до паралельної їй площини, [від точки до фігури], між паралельними площинами, між мимобіжними прямими, [між двома фігурами].

Ортогональне проектування. ^ Площа ортогональної проекції многокутника.

Практичне застосування властивостей паралельності та перпендикулярності прямих і площин.

Формулює означення перпендикулярних прямих у просторі, прямої, перпендикулярної до площини, перпендикулярних площин; властивості та ознаки перпендикулярних прямих і площин.

Обґрунтовує взаємозв’язок паралельності й перпендикулярності прямих і площин у просторі.

Використовує вивчені властивості та ознаки до розв’язування задач.

Обчислює відстані і кути у просторі.

11 клас


(140 год, 4 год на тиждень, резервний час – 4 год)


^ Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Тема 5. Координати та вектори у просторі (32 год)

Прямокутна система координат у просторі. Відстань між точками. Координати середини відрізка. Поділ відрізка у даному відношенні.

Вектори у просторі. Рівність векторів. Колінеарність векторів. Компланарність векторів. Операції над векторами (та їх властивості: додавання і віднімання векторів, множення вектора на число, скалярний добуток векторів. Розкладання вектора за трьома некомпланарними векторами. Кут між векторами.

Рівняння площини, сфери.

^ Застосування методу координат та векторів до розв’язування геометричних задач.

Користується аналогією між векторами на площині та у просторі.

^ Будує точки і вектори у просторовій прямокутній системі координат за їх координатами.

Записує формули відстані між точками, координат середини відрізка, скалярного добутку.

Знаходить суму і різницю векторів, добуток вектора на число, скалярний добуток векторів, кут між векторами у випадках, коли вектори задані геометрично або координатами.

Розпізнає рівняння площини і сфери.

Застосовує координати, вектори для розв’язування геометричних задач.

^ Тема 6. Многогранники (28 год)

Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Многогранні кути. Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники. Призма. Пряма і правильна призми. Паралелепіпед. Піраміда. Зрізана піраміда. Правильна піраміда. Площі бічної та повної поверхонь призми, піраміди, зрізаної піраміди.

^ Відношення площ поверхонь подібних многогранників.

Правильні многогранники.

Розпізнає основні види многогранників та їх елементи.

Формулює означення двогранного кута, лінійного кута двогранного кута, многогранного кута, многогранників, вказаних у змісті програми.

Обґрунтовує властивості многогранників, формули для обчислення площ бічної та повної поверхонь призми, піраміди, зрізаної піраміди.

^ Будує зображення многогранників та їх елементів, користуючись властивостями паралельного проектування.

Обчислює основні елементи многогранників.

Будує перерізи многогранників площиною.

Використовує вивчені формули і властивості для розв’язування задач.

^ Тема 7. Тіла обертання (20 год)

Тіла і поверхні обертання.

Циліндр, конус, зрізаний конус, їх елементи. Перерізи циліндра і конуса (осьові та площиною, паралельною до основи; переріз циліндра площиною, паралельною до його осі; переріз конуса площиною, яка проходить через його вершину). Площина, дотична до циліндра (конуса).

Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Частини кулі (сегмент, сектор, пояс) Площина (пряма), дотична до сфери.

Розпізнає види тіл обертання та їх елементи.

^ Будує зображення тіл обертання, їх елементів, перерізів.

Обчислює основні елементи тіл обертання.

Обґрунтовує властивості тіл обертання, застосовує їх до розв’язування задач.

^ Тема 8. Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл (36 год)

Поняття про об'єм тіла. Основні властивості об'ємів.

Об'єми призми, паралелепіпеда, піраміди, зрізаної піраміди.

Об'єми тіл обертання: циліндра, конуса, зрізаного конуса, кулі та її частин. Відношення об'ємів подібних тіл. Поняття про площу поверхні. Площі бічної та повної поверхонь циліндра, конуса, зрізаного конуса. Площа сфери.

Формулює основні властивості об’ємів.

Записує формули для обчислення об’ємів паралелепіпеда, призми, піраміди, зрізаної піраміди, циліндра, конуса, зрізаного конуса, площ бічної та повної поверхонь циліндра, конуса, зрізаного конуса, площі сфери.

Розв’язує задачі на обчислення об’ємів і площ поверхонь геометричних тіл, використовуючи: основні формули, розбиття тіл на простіші тіла.
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач

(20 год)

1   2   3   4Схожі:

Програма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень пояснювальна записка вступ iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень Пояснювальна записка
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст і державні вимоги до рівня загальноосвітньої...
Програма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень пояснювальна записка вступ iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту пояснювальна записка
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...
Програма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень пояснювальна записка вступ iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас Рівень стандарту, академічний рівень Пояснювальна записка
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень пояснювальна записка вступ iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Академічний рівень Пояснювальна записка
Вступ. Програма призначена для навчання біології на академічному рівні у класах універсального, спортивного, математичного, фізичного,...
Програма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень пояснювальна записка вступ iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія профільний рівень 10 клас (70 годин) Історія філософії Пояснювальна записка
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
Програма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень пояснювальна записка вступ iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень

Програма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень пояснювальна записка вступ iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів естетика 11 клас Профільний рівень пояснювальна записка
Це, насамперед, музичне та образотворче мистецтво, художня культура та естетика. Їх об’єднує загальний принцип “культуротворення”,...
Програма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень пояснювальна записка вступ iconПрограма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...
Програма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень пояснювальна записка вступ iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11 клас Профільний рівень Пояснювальна записка
Даний курс має допомогти учням якомога краще збагнути природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови...
Програма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень пояснювальна записка вступ iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Економіка 10-11 класи Профільний рівень Пояснювальна записка
«Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (Постанова Кабінету Міністрів України від 14. 01. 2004 №24). Програма...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи