Постанова від 26 квітня 2003 р. N 634 Київ icon

Постанова від 26 квітня 2003 р. N 634 Київ
Скачати 228.58 Kb.
НазваПостанова від 26 квітня 2003 р. N 634 Київ
Дата конвертації04.04.2013
Розмір228.58 Kb.
ТипПостанова


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2003 р. N 634

Київ


Про затвердження Комплексної програми

реалізації на національному рівні рішень,

прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого

розвитку, на 2003-2015 роки


( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 746 ( 746-2005-п ) від 16.08.2005 )


З метою виконання домовленостей у рамках підсумкових

документів, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого

розвитку (Йоганнесбург, 2002 рік), Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити Комплексну програму реалізації на національному

рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого

розвитку, на 2003-2015 роки (далі - Програма), що додається.


2. Фінансування заходів, визначених Програмою на 2003 рік,

здійснюється в межах асигнувань, передбачених державним бюджетом

( 380-15 ) відповідним центральним органам виконавчої влади.


3. Міністерству економіки та з питань європейської

інтеграції, Міністерству фінансів під час формування показників

проектів Державної програми економічного і соціального розвитку

України і Державного бюджету України протягом 2004-2015 років

передбачати виходячи з можливостей бюджету кошти на здійснення

заходів, визначених Програмою.


4. Установити, що реалізація рішень, прийнятих на

Всесвітньому самміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки, є

одним з пріоритетних напрямів діяльності центральних і місцевих

органів виконавчої влади.


5. Відповідальним виконавцям Програми подавати щороку до

15 лютого Міністерству екології та природних ресурсів інформацію

про стан справ, а Міністерству екології та природних ресурсів

разом з Національною академією наук щороку до 1 березня доповідати

Кабінетові Міністрів України про хід виконання Програми.


6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого

віце-прем'єр-міністра України.


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ


Інд. 33


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 квітня 2003 р. N 634


^ КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

реалізації на національному рівні рішень, прийнятих

на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку,

на 2003-2015 роки


I. Загальні положення


Глави держав та урядів, представники міжнародних і неурядових

організацій, підприємницьких кіл визнали на Всесвітньому самміті у

Йоганнесбурзі (ПАР, 2002 р.), що довгострокова стратегія сталого

розвитку, схвалена міжнародним співтовариством у 1992 році на

Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку в

Ріо-де-Жанейро, залишається визначальною у подальшому.


Цю Програму розроблено з метою забезпечення комплексного

системного підходу до формування та реалізації державної політики

на принципах сталого розвитку.


Актуальність Програми визначається внутрішніми

соціально-економічними та екологічними передумовами, міжнародними

домовленостями України, а також необхідністю запровадження

системного, інтегрованого підходу до формування та впровадження на

національному рівні основних принципів сталого розвитку на основі

сучасного науково-методологічного обгрунтування.


У Політичній декларації, прийнятій учасниками самміту,

підкреслюється необхідність інтеграції трьох компонентів сталого

розвитку - економічного зростання, соціального розвитку та охорони

навколишнього природного середовища.


Від складного і напруженого процесу становлення державних

інституцій, формування нових суспільно-політичних відносин, засад

соціально-економічного реформування і розроблення ідеології

сталого розвитку як підгрунтя державної стратегії XXI століття з

другої половини минулого десятиріччя в Україні зроблено перші

кроки до сталого розвитку на національному рівні. За рішеннями

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради

України, місцевих органів виконавчої влади було розроблено

програмні документи, в яких враховано принципи сталого розвитку,

спрямовані на розв'язання національних, регіональних і глобальних

проблем захисту навколишнього природного середовища.


Виконання завдань Програми буде важливою складовою

стратегічного планування переходу України до сталого розвитку та

інтегрування її у європейське і світове співтовариство.


II. Основна мета і завдання Програми


Програма визначає стратегію і шляхи розв'язання глобальних та

загальносуспільних проблем в Україні з метою забезпечення сталого

розвитку, а отже, є важливою складовою державної політики,

орієнтованої на забезпечення економічного зростання, соціального

розвитку, створення безпечних умов для життя людини та відтворення

навколишнього природного середовища.


Основними завданнями Програми є ліквідація бідності,

впровадження моделей сталого виробництва та споживання,

спрямованих на забезпечення життєдіяльності людства, охорона і

раціональне використання природних ресурсів, оптимізація ресурсної

бази економічного та соціального розвитку.


Для досягнення основної мети та виконання заходів, визначених

Програмою, передбачається здійснити науково-методичне та

організаційно-інституційне забезпечення впровадження засад сталого

розвитку.


III. Науково-методологічне та організаційне

забезпечення


З метою вирішення завдань та забезпечення

науково-методологічного обгрунтування заходів, визначених

Програмою, організації виконання рішень, прийнятих на Всесвітньому

самміті зі сталого розвитку, доцільно розширити обсяг

науково-дослідницької та методологічної роботи, удосконалити

нормативно-правову базу системи координації та контролю за

виконанням центральними і місцевими органами виконавчої влади

прийнятих зобов'язань.


Розроблення науково-методологічних засад виконання завдань та

заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за такими

напрямами:


підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи Національної

комісії сталого розвитку України при Кабінеті Міністрів України.


Національна академія наук,

Мінекономіки, Мінекоресурсів,

Мінпраці.


2003 рік;


розроблення проекту комплексної програми наукових досліджень

проблем сталого розвитку України.


Мінекоресурсів, Національна

академія наук, Мінекономіки,

Мінпраці, МОН, Мін'юст.


2003-2004 роки;


утворення в структурі Мінекоресурсів та Мінпраці окремих

підрозділів з питань впровадження основних принципів сталого

розвитку в межах граничної чисельності працівників їх апарату.


Мінекоресурсів, Мінекономіки,

Мінпраці.


2003 рік;


визначення відповідальних виконавців з питань впровадження

принципів сталого розвитку в усіх центральних органах виконавчої

влади; утворення у міру необхідності робочих груп з питань

розроблення і здійснення конкретних заходів, спрямованих на

реалізацію політики сталого розвитку у відповідних секторах

національної економіки.


Міністерства, інші центральні

органи виконавчої влади.


2003-2004 роки;


активізація на регіональному рівні освітньої та

просвітницької діяльності з питань сталого розвитку.


МОН, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська

міські державні адміністрації.


2003 рік;


забезпечення активної взаємодії з Комісією сталого розвитку

ООН, установами, програмами та фондами ООН, іншими міжнародними

організаціями, включаючи Глобальний екологічний фонд та міжнародні

фінансові і торговельні установи.


МЗС, Мінекоресурсів,

Мінекономіки, Мінпраці, МОН.


Постійно;


зміцнення дво- та багатостороннього співробітництва, у тому

числі з країнами - членами Європейського Союзу, з метою ефективної

реалізації рішень Всесвітнього самміту зі сталого розвитку.


МЗС, Мінекоресурсів,

Мінекономіки, Мінпраці, МОН.


Постійно.


На основі систематичних даних державної системи спостережень

і результатів наукових досліджень буде підготовлено наукову

доповідь та щорічники, присвячені оцінці стану виконання

підсумкових документів Всесвітнього самміту зі сталого розвитку.


IV. Очікувані результати


Виконання Програми забезпечить комплексний системний підхід

до формування державної політики на принципах сталого розвитку,

орієнтованої на забезпечення економічного зростання, соціального

розвитку, створення безпечних умов для життя людини та відновлення

навколишнього природного середовища.


У результаті виконання основних завдань, визначених

Програмою, очікується досягнення таких цілей, як зменшення рівня

бідності, підвищення добробуту населення та забезпечення його

продуктивної зайнятості, стабілізація соціального становища в

державі та злагода в суспільстві, підвищення енергоефективності

виробничих процесів, кардинальна структурна перебудова економіки,

технологічне переоснащення виробництва, розвиток наукоємних

галузей, збільшення використання відновлюваних джерел енергії,

відновлення і підтримання екологічної рівноваги.


V. Джерела фінансування


Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься

в межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, а

також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.


VI. Заходи щодо виконання Програми


-----------------------------------------------------------------

Рішення | Зміст заходу на | Відповідальні | Строк

Всесвітнього | виконання | виконавці |виконання,

самміту зі | рішення самміту | | роки

сталого | | |

розвитку | | |

-----------------------------------------------------------------

У соціальній сфері


1. Зменшити реалізація Стратегії Мінпраці, інші 2003-2015

вдвічі подолання бідності, заінтересовані

частку затвердженої Указом центральні

населення, Президента України органи

доходи якого від 15 серпня виконавчої

становлять 2001 р. N 637 влади

менше ніж 1 ( 637/2001 ), що

долар США сприятиме зменшенню

на день (до вдвічі до 2015 року

2015 року) питомої ваги

населення, вартість

добового споживання

якого не перевищує

4,3 долара США за

паритетом

купівельної

спроможності


2. Створити підготовка Мінпраці, 2003

спільний пропозицій щодо Мінфін,

світовий участі України у МЗС,

фонд для створенні спільного Мінекономіки,

ліквідації світового фонду для Мін'юст

бідності та ліквідації бідності

сприяння та сприяння

соціальному соціальному і

і людському людському розвитку

розвитку у

країнах, що

розвиваються


3. Зменшити виконання в повному Держводгосп, 2003-2010

вдвічі частку обсязі Комплексної Держжитло-

населення, програми комунгосп

яке не має першочергового

доступу до забезпечення

ресурсів сільських населених

безпечної пунктів, що

питної води користуються

(до 2015 привізною водою,

року) централізованим

водопостачанням у

2001-2005 роках і

прогноз до 2010 року

(постанова Кабінету

Міністрів України

від 23 листопада

2000 р. N 1735

( 1735-2000-п ) та

Загальнодержавної

програми розвитку

водного господарства

України (Закон

України від 17 січня

2002 р. N 2988-III

( 2988-14 )


4. Зменшити виконання в повному Держжитло- 2003-2010

вдвічі частку обсязі Програми комунгосп,

населення, розвитку Рада міністрів

яке не має водопровідно- Автономної

доступу до каналізаційного Республіки

санітарного господарства Крим, обласні,

забезпечення (постанова Кабінету Київська та

(до 2015 Міністрів України Севастопольська

року) від 17 листопада міські держ-

1997 р. N 1269 адміністрації

( 1269-97-п )

відповідно до

орієнтовних обсягів

фінансування в

2002-2005 роках

(постанова Кабінету

Міністрів України

від 1 червня 2002 р.

N 721 ( 721-2002-п )


5. До 2015 року подальше здійснення МОЗ, 2003-2005

реалізувати заходів щодо Академія

програми та зниження дитячої та медичних

ініціативи материнської наук,

щодо зниження смертності, Мінфін,

на 15 визначених Указами Мінекономіки

відсотків Президента України

смертності від 24 січня та

новона- 2001 р.

роджених, N 42 ( 42/2001 )

дітей до "Про додаткові

п'яти років заходи щодо

материнської забезпечення

смертності виконання

порівняно з Національної

базовим програми "Діти

показником України" на період

2000 року до 2005 року" і від

26 березня 2001 р.

N 203 ( 203/2001 )

"Про Національну

програму

"Репродуктивне

здоров'я 2001-2005"

та розпорядження

Кабінету Міністрів

України від

29 березня

2002 р. N 161

( 161-2002-р ) "Про

затвердження

Концепції безпечного

материнства", що

дасть змогу знизити

до 2006 року

рівень дитячої

смертності на 12,

материнської - на 18

відсотків порівняно

з базовим показником

2000 року


6. Зменшити до виконання заходів, МОЗ, 2003-2010

2005 року на визначених Програмою Академія

25 відсотків профілактики медичних наук

поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу

ВІЛ- на 2001-2003 роки

інфекції/ (постанова Кабінету

СНІДу Міністрів України

серед молоді від 11 липня

віком від 15 2001 р. N 790

до 24 років у ( 790-2001-п ).

найбільш Розроблення проекту

уражених відповідної програми

країнах та до на 2004-2008 роки.

2010 року в Стабілізація до

усьому світі початку 2005 року

ситуації з поширення

ВІЛ-інфекції/СНІДу

серед уразливих груп

населення (особливо

серед споживачів

ін'єкційних

наркотиків,

зменшення до 2010

року на 25 відсотків

її поширення серед

молоді віком від 15

до 24 років


7. Зміцнити створення правових Національна 2003

зв'язки між засад для академія наук,

наукою та організації МОН

освітою в науково-освітніх

інтересах центрів

сталого

розвитку на

всіх рівнях з

метою обміну

знаннями,

досвідом і

передовою

практикою


8. Надавати забезпечення МОН, 2003-2006

державним виконання державних Національна

науково- наукових і академія наук,

дослідним науково-технічних Мінекономіки,

організаціям програм з Мінфін

підтримку в пріоритетних

розробленні напрямів розвитку

нових науки і техніки на

екологічно 2002-2006 роки

чистих видів (постанова Кабінету

продукції та Міністрів України

виробничих від 24 грудня

технологій 2001 р. N 1716

( 1716-2001-п )


9. Сприяти реалізація Держком- 2003-2005

рівноправній Національного плану сім'ямолодь

участі жінок дій щодо поліпшення

у процесі становища жінок та

прийняття сприяння

рішень на впровадженню

всіх рівнях, гендерної рівності у

включенню суспільстві на

гендерних 2001-2005 роки

аспектів до (постанова Кабінету

національних Міністрів України

програм і від 6 травня

стратегій 2001 р. N 479

( 479-2001-п ).

Розроблення та

сприяння прийняттю

Закону України "Про

державні гарантії

рівних прав і

можливостей жінок і

чоловіків".

Забезпечення

виконання Указу

Президента України

від 25 квітня

2001 р. N 283

( 283/2001 ) "Про

підвищення

соціального статусу

жінок в Україні"


10. Сприяти виконання завдань, Мінпраці 2003-2005

продуктивній визначених Державною

зайнятості програмою зайнятості

згідно з населення на

Декларацією 2001-2004 роки

Міжнародної (Закон України від

організації 7 березня 2002 р.

праці про N 3076-III

найважливіші ( 3076-14 ) і

принципи і Національною

права у програмою

сфері професійної

праці реабілітації та

зайнятості осіб з

обмеженими

фізичними

можливостями на

2001-2005 роки

(Указ Президента

України від

13 липня

2001 р. N 519

( 519/2001 )


11. Сприяти виконання заходів, Держтур- 2003-2010

сталому визначених Державною адміністрація,

розвитку програмою розвитку інші

туризму туризму на 2002-2010 заінтересовані

шляхом роки (постанова центральні

формування на Кабінету Міністрів органи

місцевому України від виконавчої

рівні 29 квітня 2002 р. влади, Рада

відповідної N 583 ( 583-2002-п ) міністрів

інфра- Автономної

структури Республіки

Крим, обласні,

Київська та

Севастопольська

міські

держадмі-

ністрації


В економічній сфері


1. Забезпечити розроблення проекту Національна 2003

доступ Енергетичної академія наук,

населення до стратегії України на Мінпаливенерго

сучасних період до 2030 року

систем та дальшу

енергоза- перспективу

безпечення (розпорядження

Президента України

від 27 лютого

2001 р. N 42

( 42/2001-рп ),

постанова Верховної

Ради України від

24 травня 2001 р.

N 2455-III

( 2455-14 )


2. Ввести в дію виконання комплексної Мінпаливенерго, 2003-2010

програми, державної програми Мінекономіки,

спрямовані на енергозбереження інші

підвищення України (постанова центральні

енерго- Кабінету Міністрів органи

ефективності України від 5 лютого виконавчої

та збільшення 1997 р. N 148 влади, Рада

використання ( 148-97-п ), міністрів

відновлюваних розроблення та Автономної

джерел енергії здійснення заходів Республіки

щодо використання Крим, обласні,

відновлюваних джерел Київська та

енергії біологічного Севастопольська

походження міські держ-

адміністрації


3. Відновити до реалізація Концепції Мінагрополі- 2015

2015 року розвитку рибного тики, Мінеко-

продуктивність господарства України ресурсів

рибних (постанова Верховної

ресурсів до Ради України від

рівня їх 13 липня 2000 р.

максимально N 1885-III

сталого ( 1885-14 )

значення


4. Подання розроблення проекту МОН 2003

допомоги і Закону України "Про

мобілізація державне регулювання

ресурсів для трансферу

підвищення технологій"

продуктивності

та

конкуренто-

спроможності

промисловості,

активізація

трансферу

екологічно

чистих

технологій на

взаємо-

узгоджених

преференційних

умовах


5. Досягти до забезпечення Мінекоресур- 2003-2020

2020 року виконання в повному сів, Держбуд,

такого обсягу обсязі Національна

виробництва і Загальнодержавної академія наук,

використання програми поводження МОЗ,

хімічних з токсичними Мінпром-

речовин та відходами (Закон політики,

небезпечних України від Мінагро-

відходів, який 14 вересня 2000 р. політики

би дав змогу N 1947-III

мінімізувати ( 1947-14 )

їх шкідливий

вплив на

довкілля і

здоров'я

людини


6. Здійснювати забезпечення Держводгосп 2003-2010

фінансування виконання

заходів у Комплексної програми

рамках розвитку меліорації

Конвенції про земель і поліпшення

боротьбу з екологічного стану

опустелюванням зрошуваних та

у тих країнах, осушених угідь у

що потерпають 2001-2005 роках та

від серйозної прогноз до 2010 року

посухи та/або (постанова Кабінету

опустелювання, Міністрів України

особливо в від 16 листопада

Африці (через 2000 р. N 1704

Глобальний ( 1704-2000-п )

екологічний

фонд)


7. Поповнити підготовка Мінекоре- 2003

кошти пропозицій щодо сурсів,

Глобального можливих форм участі Мінекономіки,

екологічного України в Мінфін

фонду до 2,92 Глобальному

млрд. доларів екологічному фонді

США


8. Впровадити розроблення і Мінагро- 2003-2005

екологічно затвердження проекту політики

чисті, Комплексної

ефективні і інноваційної

дієві методи програми підвищення

підвищення родючості грунтів та

родючості боротьби з

грунтів та сільськогосподарськими

боротьби з шкідниками

сільсько-

господарськими

шкідниками


В екологічній сфері


1. Запровадити забезпечення Мінекоре- 2003-2005

інтегроване виконання сурсів

управління Національної

водними програми

ресурсами та екологічного

забезпечити оздоровлення басейну

виконання до Дніпра та поліпшення

2005 року якості питної води

планів щодо (постанова Верховної

ефективного Ради України від

водозабез- 27 лютого 1997 р.

печення N 123/97-ВР

з підтримкою в ( 123/97-ВР ),

цій сфері впровадження

країн, що басейнового принципу

розвиваються управління в галузі

використання,

охорони та

відтворення водних

ресурсів України


2. Забезпечити на виконання Мінекоре- 2003-2005

національному Комплексної програми сурсів,

і діяльності з Мінагро-

регіональному припинення політики

рівні незаконного вилову

виконання до риби іноземними

2005 року судами в

міжнародного територіальному морі

плану дій щодо та виключній

управління (морській)

рибними економічній зоні

запасами і до України на

2004 року - 2002-2006 роки

міжнародного (постанова Кабінету

плану дій із Міністрів України

запобігання, від 12 вересня

стримування і 2002 р. N 1353

ліквідації ( 1353-2002-п )

нелегального

рибальства


3. Створити до виконання Мінекоре- 2003-2010

2012 року Загальнодержавної сурсів

зразкову програми охорони та

мережу відтворення довкілля

захищених Азовського і Чорного

морських морів (Закон України

акваторій від 22 березня

2001 р. N 2333-III

( 2333-14 )


4. Запровадити до створення системи МОН, 2003-2004

2004 року під регулярної Мінекоре-

егідою ООН екологічної сурсів

регулярну звітності з оцінки

глобальну стану акваторій

звітність і Азовського і Чорного

оцінювання морів у контексті

стану збалансованого

морського екологічного

середовища, у розвитку

тому числі

соціально-

економічних

аспектів

(поточних і

прогнозних) на

основі

регіональних

даних


5. Здійснити виконання Програми Держжитло- 2003-2010

модернізацію розвитку комунгосп,

муніципальних водопровідно- Рада міністрів

очисних споруд каналізаційного Автономної

у період господарства Республіки

2003-2010 (постанова Кабінету Крим, обласні,

років у рамках Міністрів України Київська та

Глобальної від 17 листопада Севастопольська

програми дій 1997 р. N 1269 міські

щодо захисту ( 1269-97-п ) держадмі-

морського відповідно до ністрації

середовища від орієнтовних обсягів

наземних фінансування в

джерел 2003-2005 роках

забруднення (постанова Кабінету

Міністрів України

від 1 червня 2002 р.

N 721 ( 721-2002-п )


6. Виконання підготовка до Мінеко- 2003

зобов'язань за ратифікації русурсів,

Рамковою Кіотського протоколу МЗС

конвенцією ООН до Рамкової

про зміну конвенції ООН про

клімату зміну клімату

( 995_801 )


7. Розширити до підготовка проекту Мінеко- 2003

2010 року нової редакції ресурсів,

доступ країн, Програми припинення Мінпром-

що в Україні політики

розвиваються, виробництва та

та країн з використання

перехідною озоноруйнуючих

економікою до речовин з метою

технологій забезпечення

застосування виконання Україною

екологічно вимог Монреальського

ефективних протоколу

замінників ( 995_215 )

речовин, що

руйнують

озоновий шар


8. Вжити негайних виконання Державної Держком- 2003-2015

заходів щодо програми "Ліси лісгосп,

нагляду за України" на Мінагрополітики,

виконанням 2002-2015 роки Мінекоресурсів,

лісового (постанова Кабінету Міноборони,

законодавства Міністрів України МНС, Рада

і здійсненням від 29 квітня міністрів

міжнародної 2002 р. N 581 Автономної

торгівлі ( 581-2002-п ) Республіки

лісомате- Крим, обласні,

ріалами Київська та

Севастопольська

міські

держадмі-

ністрації


9. Забезпечити виконання Мінеко- 2003-2010

зниження до Загальнодержавної ресурсів

2010 року програми формування

існуючих національної

темпів втрати екологічної мережі

біологічного України на

різноманіття 2000-2015 роки

(Закон України від

21 вересня 2000 р.

N 1989-III

( 1989-14 )


( Заходи із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 746

( 746-2005-п ) від 16.08.2005 )Схожі:

Постанова від 26 квітня 2003 р. N 634 Київ iconПостанова від 26 квітня 2003 р. Київ №632
...
Постанова від 26 квітня 2003 р. N 634 Київ iconПостанова від 13 квітня 2011 р. N 561 Київ
Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
Постанова від 26 квітня 2003 р. N 634 Київ iconПостанова від 23 квітня 2012 р. №327 Київ
З метою забезпечення послідовного впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя Кабінет Міністрів України...
Постанова від 26 квітня 2003 р. N 634 Київ iconПостанова від 26 квітня 2003 р. №616
Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу
Постанова від 26 квітня 2003 р. N 634 Київ iconПостанова від 25 квітня 2012 р. №340 Київ
Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною...
Постанова від 26 квітня 2003 р. N 634 Київ iconПостанова від 5 квітня 1994 р. N 226 Київ
Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціального захисту населення, Уряду Республіки Крим
Постанова від 26 квітня 2003 р. N 634 Київ iconПостанова від 22 червня 2005 р. N 507 Київ
Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. N 1243 ( 1243-2002-п ) "Про невідкладні питання діяльності...
Постанова від 26 квітня 2003 р. N 634 Київ iconП о с т а н о в а від 23 квітня 1999 р. N 663 Київ Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон { Із змінами, внесеними згідно з Постанова
Установити для працівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності крім державних службовців, а
Постанова від 26 квітня 2003 р. N 634 Київ iconПостанова від 20 квітня 2011 р. №462 Київ Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Постанова від 26 квітня 2003 р. N 634 Київ iconПостанова від 20 квітня 2011 р. №462 Київ Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи