Програма курсу за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні» icon

Програма курсу за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні»
Скачати 360.59 Kb.
НазваПрограма курсу за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні»
Дата конвертації20.12.2012
Розмір360.59 Kb.
ТипПрограма

А.П. Забарна, Ю.В.Триус, І.О. Завадський

Програма курсу за вибором
«Microsoft Excel у профільному навчанні»


Для 11-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів природничо-математичного напряму профілізації та економічного профілю суспільно- гуманітарного напряму профілізації

Пояснювальна записка

Мета та завдання профільного навчання з інформатики

Навчальна програма призначена для організації вивчення курсу інформатики за вибором в 11-12 класах загальноосвітніх нав­чальних закладів в обсязі 52 год. Програма розроблена відповід­но до Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл [1], Концепції загальної серед­ньої освіти (12-річна школа) [3], Державного стандарту базової і повної середньої освіти (4] та Концепції профільного навчання в старшій школі [2].

Згідно Концепції програми інформатизації загальноосвітніх нав­чальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл [1] у 12-річній профільній школі навчання інформатики має бути професійно спрямоване, тобто диференційоване за обсягом і змістом залеж­но від інтересів і спрямованості допрофесійної підготовки школя­рів. Випускники класів більшості зазначених профілів навчання у майбутньому працюватимуть у галузі наук про життя та медич­них наук, де домінуючими видами діяльності є:

 • дослідження загальних властивостей і закономірностей роз­витку природних об'єктів;

 • здійснення систематизації живих істот;

 • оцінювання впливу на природні процеси різних факторів;

 • оцінювання наслідків різних видів діяльності людини;

 • прогнозування впливу різних явищ на природні процеси;

 • прийняття оптимальних рішень під час розв'язування про­фесійних задач;

 • організація та раціональне планування своєї професійної ді­яльності;

 • здійснення заходів щодо впровадження пової техніки та но­вих інформаційних технологій;

 • розроблення шляхів виходу з різноманітних професійних ситуацій;

 • дослідження фізичних і фізико-хімічних явищ у живих орга­нізмах, виливу різних фізичних факторів на живі системи;

 • підготовка і проведення біологічних та хімічних досліджень;

 • розгляд і вирішення питань, пов'язаних з охороною навко­лишнього середовища та збільшенням його багатств.

Отже, під час навчання учнів інформатики в профільній школі для підготовки до їхньої майбутньої професійної діяльності в га­лузі наук про життя та медичних наук слід забезпечити форму­вання таких інформатичних компетенцій, як:

 • застосовування інформаційних технологій в навчанні та по­всякденному житті;

 • побудова інформаційних моделей і дослідження їх засобами ІКТ;

 • уміння давати оцінку процесу й результатам інформаційно- технологічної діяльності;

 • уміння враховувати закономірності перебігу інформаційних процесів у своїй діяльності;

 • володіння навичками аналізу та оцінювання інформації з ог­ляду на практичну та особистісну значимість;

 • розуміння сутності інформаційного підходу під час дослі­дження об'єктів різноманітної природи, знання основних ета­пів системно-інформаційного аналізу;

 • оволодіння основними інтелектуальними операціями, таки­ми, як аналіз, порівняння, узагальнення, синтез, формаліза­ція повідомлень, виявлення причинно-наслідкових зв'язків;

 • розуміння сутності технологічного підходу до організації ді­яльності;

 • знання особливостей автоматизованих технологій інформа­ційної діяльності;

 • розуміння принципів роботи, характеристик і обмежень тех­нічних пристроїв, призначених для автоматизованого і авто­матичного виконання інформаційних процесів.

Зазначимо, що володіння цими інформатичними компетенція- ми є також основою успішної професійної діяльності в тих га­лузях, в яких працюватимуть учні з класів інших чотирьох про­філів: фізико-математичного, математичного, фізичного та еко­номічного.

Метою курсу інформатики за вибором «Microsoft Excel у про­фільній школі» є формування в учнів згаданих вище інформа­тичних компетенцій через надання теоретичної бази знань і вироблення практичних навичок з використання табличного процесора для опрацювання результатів наукових досліджень, розв'язування практичних задач з природничої тематики.

^ Завдання курсу:

 • формування знань і систематизація прийомів обробки даних за допомогою програмних засобів;

 • вироблення навичок та вмінь свідомого використання сучас­них комп'ютерних інформаційних засобів і технологій для створення й опрацювання числових даних;

 • забезпечення міжпредметних зв'язків інформатики з біоло­гією, екологією, хімією;

 • формування в учнів наукового світогляду, потреби в самоос­віті, ініціативи;

 • підготовка учнів до використання інформаційних технології! у майбутній професійній діяльності;

 • організація профорієнтаційної роботи з учнями, забезпечен­ня професійного самовизначення.

^ Структура навчальної програми

Програма побудована на принципах неперервності, наступності та «спірального підходу», тобто вона передбачає постійне онов­лення знань, умінь та навичок, а також повернення до раніше вив­ченого матеріалу на якісно новому рівні.

Фундаментом курсу інформатики за вибором «MS Excel у профіль­ній школі» є знання, вміння і навички, які мають бути сформовані під час вивчення базового курсу інформатики (9 клас), а саме |4]:

 • знання про історію, будову і сфери застосування комп'ютерів;

 • уміння працювати в графічній оболонці операційної системи з файлами, каталогами, дисками;

 • уміння працювати з головним меню прикладних програм;

 • уявлення про призначення та основні операції, які можна ви­конувати за допомогою текстового редактора;

 • уміння редагувати нескладні текстові документи за допомо­гою текстового редактора.

Нижче наведена структура навчальної програми та орієнтовний розподіл навчального часу.Розділи, теми

Кількість годин

1.

Основи роботи в середовищі табличного процесора (4 год.)
2.

Розв'язування розрахункових задач (6 год.)
2.1.

Базові операції з обробки даних

3

2.2.

Використання вбудованих функцій

3

3.

Аналіз даних (19 год.)
3.1.

Побудова діаграм

2

3.2.

Використання функцій ТП для роботи з базою даних

2

3.3.

Обчислення підсумкових показників

3

3.4.

Розв'язування задач на підбір параметра

5

3.5.

Розв'язування оптимізаційних задач

7

4

Статистична обробка експериментальних даних (9 год.)
4.1.

Визначення основних статистичних характе­ристик вибірки

4

4.2.

Основи кореляційного аналізу

5

5.

Макроси та функції користувача (5 год.)
5.1.

Створення та використання макросів

3

5.2.

Розв'язування задач із використанням функцій користувача табличного процесора

2
Екскурсія та виконання навчального проекту/ Основи Visual Basic for Applications

6
Разом

45
^

Особливості організації профільного навчання інформатики


Організовуючи профільне навчання інформатики, вчитель виконує подвійне завдання. По-перше, він має сформувати в учнів уміння і навички щодо використання інформаційних тех­нологій на більш високому рівні. Мова йде про поглиблення тих знань з інформатики, які учні отримали в основній школі. По- друге, вчитель має навчити учнів раціонально використовувати програмні засоби під час розв'язання задач з профільного напряму Передбачається, що для ефективної реалізації постав­леної мсти профільного навчання інформатики будуть розробле­ні детальні методичні рекомендації (посібники) з викладенням теоретичних відомостей щодо розв'язування прикладних задач (природничої, математичної, економічної сфер) та інтерпретації розв'язків. Ці рекомендації міститимуть опис постановки при­кладної задачі, математичну модель, опис вхідних і вихідних да­них, очікувані результати, критерії аналізу отриманих результатів. Оскільки зміст курсу інформатики для профільної школи дасть змогу широко реалізовувати міжпредметні зв'язки, рекоменду­ється організовувати проведення бінарних уроків: інформати­ка + біологія, інформатика + екологія, інформатика + хімія, ін­форматика + економіка.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться за 12- бальною системою. Критерії такого оцінювання описано далі в таблиці. Для отримання учнем певного балу його досягнення мають відповідати критеріям, вказаним для цього балу та всіх менших балів.

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів
І Початковий

1

Учень має деяке уявлення про електронні таблиці (ЕТ)
2

Учень відрізняє вікно табличного процесора під ві­кон інших програмних засобів
3

Учень має уявлення про табличний процесор MS Excel та його призначення, про введення інформації до ЕТ, про використання готової ЕТ для одержання певної інформації; може вказати основні функції табличного процесора
ІІ Середній

4

Учень розпізнає задачі природничого характеру, розв'язування яких потребує використання ЕТ. Має початкові знання про введення та редагуван­ня інформації в ЕТ. Уміє відкривати документ ТП, створювати просту розрахункову таблицю за зраз­ком та зберігати документ ТІ І на диску. Уміє виділя­ти окремі клітинки та їх діапазони, копіювати та пе­реміщувати інформацію, що зберігається в таблиці, а також змінювати дані, введені в клітинки
5

Учень за допомогою вчителя може створити елек­тронну таблицю з використанням формул, а також побудувати діаграму; уміє самостійно вводити та редагувати інформацію, подану у вигляді таблиці
6

Учень володіє основними навичками роботи в сере­довищі ЕТ, вміє самостійно вводити, редагувати і формувати табличну інформацію. За зразком може сформувати електронну таблицю для розв'язання навчальної задачі з використанням функцій мате­матичної статистики та надбудови «Підбір парамет­ра». Уміє будувати діаграми та графіки
IІІ. Достатній

7

Учень добре орієнтується у середовищі табличного процесора, знає його основні можливості та прави­ла опрацювання інформації, уміє самостійно опра­цьовувати табличну інформацію за допомогою вбу­дованих функцій і операцій табличного процесора. Здатен самостійно спроектувати і створити ЕТ для виконання навчального завдання, передбаченого програмою. Застосовує у формулах функції таблич­ного процесора

8

Учень знає основні операції ЕТ, які можна виконува­ти з даними. Може виправити помилку, вказану вчи­телем. Використовує інтерактивну довідкову систе­му. Використовує ТИ для розв'язання навчальних оптимізаційних задач із застосуванням надбудови Підбір параметра. За зразком може сформувати електронну таблицю для розв'язання навчальної за­дачі з використанням надбудови Пошук розв'язку

9

Учень вільно володіє засобами ТИ. Знає основні правила пошуку інформації та її фільтрації у середо­вищі ЕТ. Уміє створювати списки, впорядковувати, знаходити і фільтрувати дані, форматувати та реда­гувати побудовані діаграми. Розуміє поняття опти мізаційної задачі. Використовує ТП для розв'язання навчальної оптимізаційної задачі із застосуванням надбудови Пошук розв'язку. Використовує функції для роботи з базами даних, уміє створювати та реда­гувати зведені таблиці, створювати запити

ІV. Високий

10

Учень досконало (в межах навчальної програми) знає і використовує можливості ТП. Самостійно виконує навчальні завдання на розв'язання оптимі­заційних задач, побудову прогностичної регресійної моделі, обробку статистичних даних за допомогою вбудованих функцій математичної статистики; на створення бази даних, пошук і впорядкування даних в ЕТ, створення зведених таблиць і запитів; виконан­ня аналізу даних. Для розв'язання навчальної зада­чі використовує макроси та функції користувача

11

Учень знаходить і використовує додаткові джерела інформації. Уміє використовувати результати опра­цювання ЕТ (таблиці, графіки, діаграми); визнача­ти і використовувати потрібні функції для розв'язу­вання задач, добирати потрібний тип діаграм і буду­вати складені діаграми; здійснювати в таблиці по­шук даних за складеними критеріями; аналізувати дані за допомогою засобів, вбудованих в ЕТ
^

Рекомендації щодо роботи з програмою


Програмою передбачаються теоретичні та практичні заняття, які обов'язково проводяться в комп'ютерному класі. Теоретичні за­няття проводяться вчителем з одночасною демонстрацією мож­ливостей табличного процесора за допомогою проектора або без­посередньо на екрані монітора. Практичні роботи виконуються учнями самостійно під керівництвом вчителя. Передбачається, що під час практичних робіт учні будуть користуватися спеціаль­но розробленим посібником для практичних робіт. Індивідуальні завдання для практичних робіт учні отримують заздалегідь, за де­кілька днів до проведення роботи.

Учитель визначає конкретні програмні засоби для забезпечення навчання інформатики, серед яких мають бути:

 • операційна система;

 • табличний процесор.

Практичні роботи, індивідуальні га колективні проектно-дослід­ницькі роботи, на які відводиться понад 1 год, викопуються упро­довж кількох занять, згідно з розкладом.

Підбираючи навчальну літературу для учнів, учитель може корис­туватися переліком літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України.

Зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

Виходячи з того, що курс за вибором розрахований па навчання інформатики в профільній школі, зміст навчального матеріалу складається з теоретичних відомостей, переліку комп'ютерній: навичок і вмінь, а також орієнтовних практичних робіт із при­родничо-математичної та економічної сфер. Перелік задач, які виносяться для проведення практичних робіт, подано в розділі «Лабораторний практикум»

(49 год + 3 год резервного навчального часу; 1 год на тиждень)

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1. Основи роботи в середовищі табличного процесора (4 год)

Призначення табличного процесора (ТП). Створення, від­криття й збереження документів у середовищі ТП. Поняття електронної книги. Робота з вікнами книг.

Основні елементи електронної книги. Аркуші, клітинки, діа­пазони клітинок. Адреси клітинок і діапазонів клітинок. Ви­ділення клітинок і діапазонів клітинок.

Поняття формату клітинки та формату даних. Перегляд, введення й редагування даних. Форматування клітинок. Створення та форматування електронних таблиць. Автовведення. Введення професій.

Практична робота № 1

Учень

 • називає призначення та основні функції ТП;

 • наводить приклади задач на опрацювання числових да­них, що розв'язуються засобами ТП;

 • описує поняття електронної книги, аркушу, клітинки та діапазону клітинок; правила запису адрес клітинок і діапа­зонів клітинок;

 • уміє створювати, відкривати й зберігати електронні книги; вводити дані в клітинки; виділяти клітинки та їх діапазони; форматувати зовнішній вигляд клітинок і задавати формат даних; створювати і форматувати електронні таблиці;

 • розв'язує за допомогою ТП нескладні розрахункові задачі;

 • використовує функцію автовведення під час уведення да­них; засіб Прогресія для введення числових рядів;

 • дотримується правил редагування клітинок ЕТ, відкриття ЕТ та збереження табличних даних на зовнішніх носіях.

2. Розв'язування розрахункових задач (6 год)

2.1. Базові операції з обробки даних (3 год)

Використання формул. Автозаповнення діапазонів. Віднос­ні, абсолютні й змішані адреси.

Практична робота № 2

Учень

 • наводить приклади задач, для розв'язання яких потрібні формули;

 • пояснює правила запису формул; поняття абсолютної, від­носної та змішаної адреси;

 • використовує формули із вказівкою присвоєння та ариф­метичними операціями;

 • уміє вводити формули; копіювати формули у діапазони шляхом протягування; добирати тип адреси у формулі за­лежно від поставленої задачі та заповнюваного діапазону.

2.2. Використання вбудованих функцій (3 год)

Вбудовані функції в середовищі табличного процесора. Кате­горії функцій.

Використання вбудованих функцій для розв'язування розра­хункових задач. Використання логічних функцій для опра­цювання табличних даних. Практична робота №3

Учень

 • наводить приклади використання вбудованих формул та функцій, зокрема логічних, в середовищі ТП;

 • вводить в клітинки ЕТ формули, в яких використовують­ся вбудовані функції;

 • формулює принцип створення розрахункових ЕТ;

 • обґрунтовує доцільність (корисність, необхідність) вико­ристання середовища ТП для розв'язання задач природни­чої (математичної, економічної) сфери.

3. Аналіз даних (19 год)

3.1. Побудова діаграм (2 год)

Побудова діаграм і графіків па основі табличних даних. Ви­значення типу діаграми залежно від сформульованої задачі. Настроювання параметрів діаграм.

Практична робота № 4

Учень

 • аналізує типи діаграм, які використовуються для подання графічних даних;

 • оцінює ефективність подання графічних даних у вигляді діаграм;

 • будує діаграми та графіки на основі табличних даних.

3.2. Використання функцій ТП для роботи з базою даних (2 год)

Табличні бази даних. Основні операції над даними в базі. Падання діапазонам імен та їх використання. Вбудовані функції TIT для роботи з базою даних. Створення запитів до баз даних із використанням функцій ТП для роботи з базами даних.

Практична робота № 5

Учень

 • наводить приклади природничих (математичних, еконо­мічних) задач на використання функцій роботи з базою даних в середовищі ТП;

 • описує та вміє використовувати функції ТІЇ для роботи з базою даних;

 • уміє надавати діапазонам імена та використовувати їх

у формулах; автоматизувати процес пошуку даних в елек­тронних таблицях;

 • створює та редагує занити до бази даних за допомогою функцій для роботи з базою даних.

3.3. Обчислення підсумкових показників (3 год)

Упорядкування, пошук, фільтрування та групування даних у середовищі ТП. Створення та редагування зведених таб­лиць. Консолідація даних.

Практична робота № 6

Учень

 • наводить приклади природничих (математичних, еконо­мічних) задач на обчислення підсумкових показників;

 • формулює принципи групування даних у середовищі ТП;

 • виконує групування табличних даних; аналіз та фільтру­вання даних, що зберігаються в ЕТ;

 • застосовує засіб консолідації даних для обчислення під­сумкових показників для даних, розміщених на різних ар­кушах і книгах; автофільтр та розширений фільтр;

 • створює та редагує зведені таблиці;

 • дотримується правил пошуку даннх та їх фільтрування в середовищі ТП.

3.4. Розв'язування задач на підбір параметра (5 год)

Поняття про чисельні методи розв'язання задач. Точність отриманих результатів і розрядність подання результатів. Множина розв'язків задач на підбір параметра.

Використання засобу табличного процесора Підбір парамет­ра для розв'язування алгебраїчних рівнянь. Графічно-чисель­ний метод розв'язання рівнянь. Практична робота № 7

Учень

 • наводить приклади прикладних задач на добирання пара­метра;

 • пояснює наявність множини розв'язків для задач на підбір параметрів;

 • формулює порядок розв'язання задачі на добирання пара­метрів;

порівнює множини розв'язків задач на добирання пара­метрів;

аналізує результати розв'язування задач на добирання па­раметрів, точність одержаних результатів та розрядність подання результатів.

3.5. Розв'язування оптимізаційних задач (7 год)

Поняття про оптимізаційні задачі, цільову функцію, систему обмежень на розв'язки оптимізаційних задач. Приклади оптимізаційних задач з різних сфер людської діяльності. Основ­ні етани розв'язування оптимізаційних задач за допомогою комп'ютера. Апроксимація експериментальних даних. Використання вбудованого засобу середовища табличного процесора Пошук розв'язку для розв'язування оптимізаційних задач. Розв'язування задач на пошук екстремумів функ­цій однієї змінної. Встановлення обмежень па параметри. Встановлення параметрів пошуку розв'язку. Побудова звітів за результатами, за стійкістю, за граничними умовами. Пара­метричний аналіз. Побудова лінії тренду. Практична робота № 8

Учень

 • пояснює поняття оптимізаційної задачі та поняття цільо­вої функції;

 • наводить приклади онтимізаційних задач;

 • описує етапи розв'язування оптимізаційної задачі за допо­могою надбудови Пошук розв'язку в середовищі ТП; сут­ність апроксимації експериментальних даних;

 • пояснює призначення звіту за результатами, звіту за стійкі стю, звіту за граничними умовами;

 • встановлює параметри пошуку рішення; формулює основні вимоги до задач на пошук розв'язку; обґрунтовує принцип встановлення параметрів пошуку рі шення (кількість ітерацій, методів пошуку, час); аналізує результати розв'язування оптимізаційної задачі; різні варіанти апроксимації експериментальних даних; оцінює ефективність використання середовища 'ГИ для розв'язування прикладних онтимізаційних задач; розв'язує реальні оптимізаційні задачі за допомогою надбу дови Пошук розв'язку;

 • уміє будувати лінію тренду.

4. Статистична обробка експериментальних даних (9 год)

4.1. Визначення основних статистичних характеристик ви­бірки (4 год)

Поняття математичної статистики. Генеральна та вибрана сукупності. Вибірка. Репрезентативність вибірки. Основні статистичні характеристики вибірки (середнєзначення, стан­дартне відхилення, мода, медіана, асиметрія). Статистичні функції ТП.

Використання статистичних функцій для розв'язування ста­тистичних задач, опрацювання експериментальних даних. Практична робота № 9

Учень

 • називає основні поняття математичної статистики;

 • наводить приклади дослідницьких задач, для розв'язання яких використовуються методи математичної статистики; використання статистичних функцій в середовищі ТГІ;

 • формулює принцип створення статистичних електронних таблиць;

 • обґрунтовує доцільність (корисність, необхідність) вико­ристання середовища ТП для розв'язання статистичних задач природничої (математичної, економічної) сфери;

 • описує порядок обчислення основних статистичних харак­теристик вибірки;

 • пояснює та формулює правила використання статистич­них функцій в середовищі ТП;

 • аналізує результати статистичного опрацювання даних.

4.2. Основи кореляційного аналізу (5 год)

Ряд розподілу. Статистична залежність, коефіцієнт парної лі­нійної кореляції, кореляційна таблиця. Побудова інтерваль- них рядів розподілу. Побудова діаграм рядів розподілу.

Побудова лінійної регресійної моделі. Обчислення коефіці­єнтів парної лінійної регресії.

Поняття кореляції статистичних показників. Використання функції КОРРЕЛ для розрахунку коефіцієнтів кореляції. Практична робота № 10

Учень

 • наводить приклади природничих (математичних, еконо­мічних) дослідницьких задач, на знаходження статистич­них залежностей; прикладних задач, в яких необхідно визначити коефіцієнт кореляції;

 • розпізнає задачі, для розв'язання яких необхідно викори­стовувати методи математичної статистики;

 • описує та пояснює порядок використання функцій КОРРЕЛ в середовищі ТП;

 • розв'язує задачі на опрацювання статистичних даних;

 • описує порядок побудови рядів розподілів та їх діаграм;

 • аналізує та оцінює отримані результати;

 • уміє будувати дискретний та інтервальний ряд розподілу на основі даних виоірки.

5. Макроси та функції користувача (5 год) 5.1. Створення та використання макросів (3 год)

Поняття про макроси. Автоматичний запис та виконання макросів.

Практична робота №11

Учень

 • наводить приклади використання макросів;

 • описує порядок створення та використання макросів у ЕТ;

 • пояснює призначення макросів;

 • формулює основні вимоги до використання макросів;

 • аналізує та оцінює роботу макросів та різних способів ви­конання макросів;

 • розв'язує прикладні задачі з використанням макросів;

 • дотримується правил створення, запису та використання макросів.

5.2. Розв'язування задач із використанням функцій кори­стувача табличного процесора (2 год)

Функції користувача.

Створення та використання функцій користувача. Практична робота № 12

Учень

наводить прилади використання функцій користувача;

 • описує порядок створення та використання функцій кори­стувача;

пояснює призначення функцій користувача;

 • формулює основні вимоги до використання функцій кори­стувача;

 • аналізує та оцінює роботу функцій користувача;

 • розв'язує прикладні задачі з використанням функцій кори­стувача;

 • дотримується правил створення, запису та використання функцііі користувача.

6 ( Б ). Екскурсія та виконання навчального проект)' ( 6 год ) — лише для групи профілів Б

Організація екскурсій:

 • на одне з підприємств, де використовуються інформаційно- комунікаційні технології, зокрема ТИ, для розв'язування задач з природничої (математичної, економічної) сфери;

до ВНЗ на факультети (у науково-дослідні лабораторії біо­логічного, хімічного або екологічного профілю), де інфор­маційні технології, зокрема ТИ, використовуються для розв'язування реальних задач;

 • до лікарні, де 'ГП використовується для ведення статистич­ного обліку діяльності медичної установи.

Виконання навчального проекту:

Розв'язання за допомогою ТП однієї з задач, умову якої було сформульовано під час екскурсії, або іншої реальної задачі з біології, хімії або екології.

Учень

 • наводить приклади практичних задач, для розв'яза

яких використовується ІКТ; • описує вхідні та вихідні дані реальних задач на вир ництві чи у дослідній лабораторії;

 • пояснює особливості використання ТИ па виробні (у дослідній лабораторії, лікарні);

 • оцінює доцільність використання ТП на виробний (у дослідній лабораторії, лікарні).
6 (М,Е). Основи Visual Basic for Applications (6 год) — лише для групи профілів М та Е

Реалізація основних алгоритмічних конструкцій у мові Vi­sual Basic for Applications. Операції з елементами електрон­них таблиць у мові VBA. Практична робота № 13

Учень

 • наводить приклади стандартних функцій у мові VI дач, розв'язання яких потребує програмування маї

 • описує та пояснює основні синтаксичні конструкці' VBA;

 • використовує засоби мови VBA для обробки даних тронних таблицях.^

Лабораторний практикум


Лабораторний практикум містить приклади задач, які можна за­пропонувати учням під час вивчення цього курсу за вибором за­лежно від їхнього профілю навчання. Для більш зручного подан­ня змісту практичних робіт позначимо групи профілів певними літерами:

 • літерою Б — біолого-хімічний,біолого-фізичний, біолого-гео- графічний, біотехнологічний, хіміко-технологічний, фізико- хімічний, агрохімічний, екологічний;

 • літерою М-фізико-математичний, математичний, фізичний;

 • літерою Е — економічний.

Практична робота N91. Задачі на створення, редагування та форматування електронних таблиць

Група Б. Створення таблиці з відомостями про чисельність попу­ляцій видів та площі ареалів їх розповсюдження. Група М. Створення таблиці з відомостями про області визначен­ня та області значень деяких функцій.

Група Е. Створення таблиці показників економічної діяльності підприємства.

^ Практична робота № 2. Задачі на створення, редагування та форматування електронних таблиць із формулами

Група Б. Хімічний склад тіла людини; маса деяких органів дорос­лої людини: виконання нескладних розрахунків в таблицях; ство­рення таблиці оцінювання небезпечних викидів при сналюваїїні вугілля; оцінка технологічних параметрів нафтопереробного під­приємства.

Група М. Створення таблиці множення; табулювання значень по­ліномів та інших раціональних функцій.

Група Е. Складання платіжно-розрахункової відомості заробіт­ної плати та зведеної відомості заробітної плати, виконання не­складних розрахунків у цих таблицях.

^ Практична робота № 3. Робота з функціями в ТП

Група Б. Задачі на створення ЕТ за результатами медичних об­стежень: обрахунок кількості лікарняних; створення та обробка таблиці медичних обстежень (вік, стать, тиск, зріст, вага, пульс); визначення коефіцієнта ваги; визначення забруднення повітря (об- числення кількості грамів отруйного газу в літрі повітря); розроб­ка спрощеної математичної моделі співіснування хижаків та їхніх

жертв па спільній території; визначення річного приросту популя­ції; визначення загальної концентрації нітрогену у стічних водах.

Група М. Обчислення значень функції на заданому проміжку; задачі на розв'язування квадратного та біквадратного рівнянь; розв'язування нелінійного рівняння методом ділення відрізка навпіл з використанням циклічних посилань; обчислення визна­ченого інтеграла методом прямокутників та методом трапецій. Група Е. Складання платіжно-розрахункової та зведеної відомо­стей заробітної плати із зазначенням утриманого податку та відра­хувань із заробітної плати до пенсійного фонду, фонду страхуван­ня непрацездатності, фонду зайнятості та профспілкового фонду; складання таблиці надходження та продажу товару, розрахунок ви­ручки від продажу товару, розрахунок ПДВ; розрахунок прогнозо­ваної виручки; облік товарного запасу; розрахунок платежів за во­ду; розрахунок платежів за електроенергію; розрахунок прибутку або витрат у разі внесення коштів на депозит або купівлі товару в кредит; фінансові функції MS Excel.

Практична робота № 4. Побудова гістограм, кругових діаграм та графіків

Група Б. Визначення динаміки захворювання на грип; віднос­ної частки угідь різних типів в Україні в 1 ст. н.е. та наприкінці XX століття; визначення підвищення температури атмосфери Землі за роками; динаміки зміни чисельності популяцій; розра­хунок чисельності населення міста.

Група М. Побудова графіків функції (лінійних, квадратичних); графічне розв'язування систем рівнянь; побудова графіка руху тіла, кинутого під кутом до горизонту; побудова графіків функцій двох змінних.

Група Е. Побудова діаграми «Відрахування до пенсійного фон­ду за місяць»; побудова графіка з накопиченням «Премія за квартал»; побудова графіка з накопиченням «Порівняння відра­хувань податку з доходів»; побудова кругової діаграми для визна­чення частки різних фірм-виробників продуктів, які зберігають­ся на складі; визначення точки рівноваги попиту та пропозиції, задачі на візуалізацію числових даних, які вимагають добирання типу діаграми; визначення залежності вкладених у виробництво коштів і отриманого прибутку; динаміки продажу товару впро­довж року; залежності продажу певного товару від сезону; визначення фірми-постачальника партій товару та загальної ви­ручки від його продажу.

Практична робота № 5. Використання функцій ТП для роботи з базою даних

Обчислення середнього й мінімального значення в полі бази да­них, визначення кількості непустих клітинок, складання ношуко- иого запиту.

Група Б. Обробка даних у базах: «Екологія людини: Харчування (білки, жири, вуглеводи, калорійність, таблиця продуктів); Гігіє­на праці (таблиця енерговитрат)»; «Граничнодопустимі концен­трації деяких шкідливих речовин в атмосфері населених пунк­тів»; «Лікарські рослини України»; «Червона книга мого краю»; <■ Каталог квітів»; «Мешканці Київського зоопарку».

Група М. Обробка даних у базах: «Прайс-лист магазину комп'ю­терної техніки»; «Кадри»; «Учні школи»; «Читачі бібліотеки», <■ Розклад руху потягів»; «Телефонний довідник»; «Бібліотечний

каталог».

Група Е. Обробка даних у базах: «Облік залишку товару на скла­ді»; «Об'єкти нерухомості міста, що перебувають у комунальній власності», «Каталог підписних видань», «Список учасників кон­ференції».

Практична робота № 6. Обчислення підсумкових показників

Групи Б, М та Е. У базах даних з попередньої практичної роботи: відфільтрувати дані за допомогою автофільтра та розширеного фільтра, відсортувати їх, згрупувати за певною ознакою й обчис­лити проміжні підсумки, а також створити зведену таблицю та виконати консолідацію даних з кількох баз.

Практична робота № 7. Задачі на підбір параметра

Група Б. Розв'язування задач на обчислення калорійності про­дуктів харчування, складання дієтичного меню; розрахунок енер­говитрат при певному типі навантаження людини. Група М. Розв'язування нелінійних та трансцендентних рівнянь; (цстосуванпя графічно-чисельного методу для розв'язування задач на пошук екстремумів та розв'язування рівнянь.

Група Е. Розв'язування задач на підбір процентної ставки й ос­новних задач з мікроекономіки.

Практична робота № 8. Розв'язування оптимізаційних задач

Група Б. Розв'язування задачі на розподіл ресурсів; складання іаблиці харчування людини для певного тину навантаження; розв'язування задачі про раціон; визначення виду функціональної залежності концентрації речовини від періоду часу та оцінка її концентрації у водоймі в момент викиду.

Група М. Пошук екстремумів функцій однієї змінної; складання звітів до розв'язування задач на пошук екстремумів; розв'язуван­ня задач лінійного програмування, зокрема транспортної задачі; побудова функції апроксимації за заданими числовими рядами. Група Е. Розв'язування задачі на розподіл ресурсів; задачі про оп­тимальний план випуску продукції; про розкрій матеріалу; про призначення; транспортної задачі; дослідження характеру зміни рівня виробництва деякої продукції за певний період часу.

Практична робота № 9. Визначення основних статистичних характеристик вибірки

Група Б. Визначення статистичних характеристик для таких да­них: тривалість життя (середня, максимальна, мінімальна) птахів (домашніх тварин, риб); дані медичного обстеження; визначення динаміки захворювання на грип; обробка результатів опитування (визначення медіани, моди, середнього вибіркового, дисперсії, се- редньоквадратичного відхилення).

Група М. Статистична обробка результатів опитування, вибірки та ряду розподілу (визначення медіани, моди, середнього вибір­кового, дисперсії, середні,оквадратичного відхилення), обробка результатів перепису населення.

Група Е. Визначення співробітників з максимальною та міні­мальною заробітними платами; визначення середньої заробітної плати робітників; визначення товару із найбільшим залишком; визначення найдешевшої та найдорожчої закупівельної ціни на придбані партії товару з кодом ; визначення середньої закупі­вельної ціни товару з кодом .

Практична робота № 10. Основи кореляційного аналізу

Група Б. Задачі на визначення залежності діастолічного тиску від віку людини; завантаженості вулиць автотранспортом; концен­трації шкідливих речовин у воді; визначення залежності медич­них показників від віку вибраної групи обстежених; дослідження залежностей між популяціями та екологічними факторами. Група М. Побудова рівняння парної лінійної регресії методом найменших квадратів.

Група Е. Задачі па використання фінансових функцій, сценаріїв; прогнозування розміру виручки, яку буде отримано за поточний

квартал від продажу партії товару з кодом за стандартних

умов продажу, якщо закупівельна ціна одиниці товару , кіль­кість одиниць товару в партії , передбачений залишок на скла­ді в кінці кварталу ; аналіз ринку нерухомості в рідному місті

та визначення основних параметрів, що впливають па вартість квартир.

Практична робота №11. Макроси

Група Б. Створення каталогів для автоматизованої вибірки да­них: «Відомості про лікарські препарати та рослини»; «Споживні якості продуктів харчування»; «Екологія регіонів України». Ство­рення макросу для автоматизованого планування засіву культур па посівних площах.

Група М. Створення макросу для автоматизованої побудови роз­різів тривимірних поверхонь.

Група Е. Створення каталогів для автоматизованої вибірки да­них: «Показники фінансової та промислової діяльності підпри­ємств», «Облік товарів на складі», «Об'єкти нерухомості міста». Створення макросу для автоматизованого форматування прайс- аркушів, пенсійних або платіжних відомостей.

Практична робота № 12. Функції користувача

Група Б: Обчислення обсягів муніципального водопостачання. Група М. Створення функцій для обчислення алгебраїчного ви­разу.

Група Е. Створення функцій користувача для розрахунку подат­ку з доходів, прибуткового податку.

Практична робота № 13. Програмування макросів

Група М. Програмування ігор «Морський бій», «Хрестики-нулики», «Бій в пам'яті», «Життя».

Група Е. Програмування бізнес-гри «Цінова конкуренція на олігопольному ринку».
^

Список використаної літератури


 1. Концепція програми інформатизації загальноосвітніх нав­чальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл (Рішення колегії МОН від 27.04.2001)// Комп'ютер в школі та сім'ї. 2000, № 3. — С. 3-10.

 2. Концепція профільного навчання в старшій школі// Інформа­ційний збірник Міністерства освіти і науки України, 2003, № 4.-С. 3-15.

 3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)// Ін­формаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - Січень 2002, № 2. - К.: Педагогічна преса, 2002. - 23 с.

 4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Поста­нова Кабінету міністрів України від 14.01.2004 №24.

 5. Інформатика. Програми для загальноосвітніх навчальних за­кладів. — Запоріжжя: Прем'єр, 2003.

 6. Руденко В.Д. Збірник практичних робіт з інформатики /За ред. В.М. Мадзігона. — К.: Видавнича група BHV, 1999. — 96 с.

 7. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практич­ний курс інформатики/ За ред. В.М. Мадзігона. — К.: Фенікс, 1997. - 304 с.

 8. Біологія та екологія з комп'ютером /ІО. Дорошенко, Н. Семе- нюк, Л. Семко. — К.: Вид. дім «III кіл ний світ»: Вид. Л. Галіци- на, 2005. — 128 с. — (Б-ка «Шкіл, світу»),

 9. Економічні задачі в Excel / Упоряд. Н. Вовковінська. — К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. — 112 с. — (Б-ка «Шкіл, світу»).

 10. Електронні таблиці Excel: Конспекти уроків/Упоряд. Н. Вов­ковінська. — К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. — 112 с. — (Б-ка «Шкіл, світу»).

 11. Триус Ю.В. Комп'ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики: Монографія. — Черкаси: Брама— Ук­раїна, 2005. - 400 с.
^

Список рекомендованої літератури


  1. Основи екології. Збірник ситуаційних задач /Упоряд. М.А. Герц, А.І. Герц, І.І. Герц. — Тернопіль: Мандрівець, 2000.-96 с.

  2. Основи екологічних знань: Пробний мас. підручник для уч­нів 10-11 кл. середніх загальноосв. закладів/ Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. - К.: Либідь, 2000. - 336 с.

  3. Лабораторний та польовий практикум з екології/ І.В. Бейко, В.М. Боголюбов, І.Г. Вишенська та ін./ Під ред. В.П. Замостя- на та Я.П. Дідуха. — К.: Фітосоціоцентр, 2000. — 216 с.

  4. Жалдак М.І., Триус Ю.В. Основи теорії і методів оптиміза- ції. — Черкаси: Брама —Україна, 2005. — 608 с.

  5. Гельман В.Я. Решение математических задач средствами Excel. Практикум. - СПб.: Питер, 2003. - 240 с.
Схожі:

Програма курсу за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні» iconПрограма курсу за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні»
Концепції програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл [1], Концепції загальної середньої...
Програма курсу за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні» iconПартнерство в навчанні
Перейти на мережу "Партнерство в навчанні" в спільноту ms excel у профільному навчанні
Програма курсу за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні» iconMs excel у профільному навчанні список завдань

Програма курсу за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні» iconMicrosoft Excel также иногда называется Microsoft Office
Она предоставляет возможности экономико-статистических расчетов, графические инструменты и, за исключением Excel 2008 под Mac os...
Програма курсу за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні» iconПрограма для створення й обробки електронних таблиць. Ярлик Microsoft Excel 2000 має вигляд на мал Microsoft Excel
Разметка страниц – зручний для остаточного форматування таблиці перед друкуванням. Межі поміж сторінками у цьому режимі відображаються...
Програма курсу за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні» iconМастикаш Ірина Степанівна
Програмне забезпечення: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer, abby fine Reader
Програма курсу за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні» iconПрограма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Програма курсу за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні» iconПрограми курсів за вибором рекомендовано Міністерсвом освіти І науки
Досліджуючи гуманітарне право. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10-12 кл. (17 год)
Програма курсу за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні» iconПрограма курсу за вибором «Ми господарі Євро-2012»
З метою інформування учнівської молоді про підготовку та проведення в Україні фінального етапу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року...
Програма курсу за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні» iconПрограма курсу за вибором «Ми господарі Євро-2012»
З метою інформування учнівської молоді про підготовку та проведення в Україні фінального етапу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи