Методологічні аспекти експертизи автентичності ікон беднюк Р., 5 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі» icon

Методологічні аспекти експертизи автентичності ікон беднюк Р., 5 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»
Скачати 110.48 Kb.
НазваМетодологічні аспекти експертизи автентичності ікон беднюк Р., 5 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»
Дата конвертації11.05.2013
Розмір110.48 Kb.
ТипДокументи

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТИЗИ

АВТЕНТИЧНОСТІ ІКОН


Беднюк Р., 5 курс ТЗФ КНТЕУ,

спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»


Ікони, завдяки високому та стійкому попиту на них, досить часто стають об'єктами злочинних дій або цивільних спорів. Повне й об'єктивне розслідування злочину чи вирішення цивільного позову потребує використання спеціальних знань, які застосову­ються в рамках мистецтвознавчої експертизи для вирішення конкретних питань, пов'язаних із мистецькими виробами. Дана стаття присвячена вивченню порядку проведення експертизи автентичності ікон.


Иконы, благодаря высокому и стойкому спросу на них, достаточно часто становятся объектами преступных действий или гражданских споров. Полное и объективное расследование преступления или решение гражданского иска нуждается в использовании специальных знаний, которые используются в рамках искусствоведческой экспертизы для решения конкретных вопросов, связаних с художественными изделиями. Данная статья посвящена изучению порядка проведения экспертизы подлинности икон.


Icons, due to high and stable demand on them, often become objects of criminal actions or civil disputes. Complete and objective investigation of crime action or resolving civil lawsuit needs the use of special skills which are being used within art examination for the decision of specific questions, related to the arts and crafts. This article is devoted to the order of examination of authenticity of icons.


Мета роботи - проаналізувати особливості процедури автентичності ікон.

Об'єкт дослідження - ікони. Предмет дослідження - критерії художньої, історичної, етнографічної та наукової значущості творів образотворчого мистецтва та процедура експертизи їх автентичності.

Предметом мистецтвознавчої експертизи є фактичні дані, що мають значення для справи і пов'язані з визначенням історичної, культурної та художньої цінності мистецького твору, матеріальної вартості, відповідності його змісту й ідейного спрямування встановленим нормам суспільної моралі, що здійснюється на основі спеціальних знань у галузях мистецтвознавства, культурології, історії, соціології, етики, етнографії та інших наук.

Об'єктами мистецтвознавчого дослідження є твори образотворчого (живопис, скульптура, графіка) та декоративно-прикладного (професійного і народного) мистецтва, кіно- та відеопродукція, фотоматеріали тощо. Такі твори можуть бути виконані з різних матеріалів, а також зафіксовані на будь-яких носіях (паперових, магнітних і кінострічках, електронних тощо). Це можуть бути, наприклад, екслібриси, монументальні пам'ятки культури, предмети одягу, історичного текстилю, кіно- й відеофільми та інше.

Мистецтвознавча експертиза вирішує такі основні завдання: ідентифікацію твору та встановлення його автора; встановлення художньої, культурної чи історичної цінності твору, його віку та матеріальної вартості; належність твору або виробу до конкретного класу, виду продукції.

Ці завдання мають багаторівневий, комплексний характер із залученням в експертну комісію експертів інших спеціальностей: почеркознавців, хіміків, фізиків, фототехніків та інших.

У сфері експертизи ікон мають місце проблеми:

а) непрофесійний рівень експертизи:

- недостатня освіта спеціалістів, що беруть участь у експертизі;

- необізнаність експертів;

- неволодіння повною інформацією про явище експертом, що для нього є непри­пустимим;

- некомпетентність та відсутність орієнтації в даній сфері експертизи;

- незнання вирішальних досліджень у галузі мистецтвознавства;

- непрофесійні й неадекватні судження щодо об'єкта експертизи;

- перехід межі власної компетентності спеціалістом, що бере участь у проведенні експертизи;

- неправильні інтфпретагдї експертами та їх неспроможність як інтерпретатора в даній сфері;

- елементарні професійні помилки та неточності у великій кількості;

- висловлення сумнівів у висновку експертизи;

- неправомірне використання текстів як документів для посилань;

- відсутність посилань на мистецтвознавчі дослідження у висновку експертизи;

- приблизні й загальні судження характеристики, що надаються у висновку експертом;

- помилкові висновки експерта;

б) спектр актуальних соціальних, політичних, правових, мовних проблем, з якими співпрацює дана галузь, залишається поза увагою експертів;

в) фальсифікація експертизи.

З наведених проблем, властивих сфері експертизи ікон, при оцінці експертного висновку необхідно звертати увагу на кваліфікацію та спеціалізацію експерта, відпо­відність висновків експерта його спеціальним знанням та повноту проведеного дослідження.

За видами мистецтвознавча експертиза поділяється на попередню, первинну, повторну, додаткову, контрольну наукову й науково-технічну.

Попередня експертиза проводиться мистецтвознавцями для визнання об'єкта культурною цінністю або предметом культурного призначення серійного чи масового виробництва на підставі норм атрибуції та критеріїв його художньої, історичної, етнографічної та наукової значущості. і

Первинна експертиза здійснюється для підготовки обгрунтованого експертного висновку на об'єкт експертизи, а повторна - у разі виявлення порушення вимог Порядку проведення експертизи культурних цінностей або за наявності обгрунтованих претензій іаявника до експертного висновку первинної експертизи.

Коли виникають нові наукові підстави для характеристики об'єкта, проводиться додаткова експертиза. Контрольна наукова і науково-технічна експертизи проводяться для перевірки висновків первинної експертизи за ініціативою суб'єктів експертизи, заці­кавлених у спростуванні окремих положень, частин або в цілому висновків раніше проведених експертиз.

Право на проведення експертизи надається установам, державним закладам культури, іншим організаціям наказом Міністерства культури України.

Експертизу проводять зазвичай працівники державного сховища культурних цінностей, музею, бібліотеки, реставраційної або науково-дослідної організації, архівної установи, інші фахівці, які мають високу кваліфікацію, спеціальні знання.

Дослідження ікон починається з детального огляду та опису. Далі документується стан їх збереження з лицьового та зворотного боків, звертається увага на написи, етикетки та інші ознаки, які можуть вказувати на історію створення та існування творів. Потім використовуються неруйнівні оптико-фізичні методи аналізу: мікроскопічний, фотогра­фування у відбитих інфрачервоних і ультрафіолетових променях, видима та ультрафіолетова люмінесценція, рентгенографія. Ці дослідження дозволяють встановити стан грунту, фарбових та покривного шарів, виявити наявність авторської підготовки малюнка, підмальовок, фактуру мазка, місця реставраційних включень тощо.

При дослідженні стану фарбового шару звертають увагу на наявність кракелюрів (розтріскувань грунту, фарбового шару чи лаку) та їх вигляд, розташування по площині твору, розташування авторського напису відносно авторського фарбового шару. При дослідженні картини видимої люмінесценції й у відбитих ультрафіолетових променях можна зафіксувати наявність грибкових пошкоджень твору, встановити їх стан - діючий чи знешкоджений. Дослідження також проводяться за допомогою спеціального устаткування під мікроскопом, в ультрафіолетових та інфрачервоних зонах спектра. Рентгенографічні дослідження дозволяють встановити не тільки техніку виконання твору, а й виявити наявність перезапису, тобто попередні живописні шари.

Для вивчення матеріальної складової твору здійснюється відбір проб із різних його частин. Проби відбираються у розмірах незначних, але достатніх для виготовлення з них мікрошліфів з метою подальшого їх використання для визначення як хіміко-фізичних характеристик матеріалів, так і техніки виготовлення твору. Варто відмітити, що для копіїстів й фальсифікаторів ікон завдання досягнення повної автентичності матеріалів з оригіналом залишається нездійсненним. Це істотно сприяє можливостям експертизи, і вже на етапі порівняння параметрів матеріальної складової досліджуваного твору з відпо­відними даними можна виявити факт копіювання чи фальсифікації.

У подальшому експертом визначається співвідношення за часом конструктивних й образотворчих частин ікон, підписів, монограм, штампів тощо. Встановлюється наявність більш пізніх вставок, реставраційних заповнень. Вивчаються особливості конструкції, структури і хімічного складу автентичних частин твору. Це дає можливість зробити висновки про відповідність зазначених параметрів часу їх створення, належність творів до локальної художньої школи, авторство тощо.

Аналіз індивідуальної манери іконописця має на меті виявлення типових для нього технічних прийомів роботи, для чого досліджуються особливості фактури фарбового шару, специфіка обробки поверхонь робіт, з урахуванням різноманіття застосованих технічних засобів і матеріалів.

При необхідності проводиться почеркознавчий аналіз підписів, написів, монограм, розглядаються інші позначення (символіко-алегоричні, геральдичні тощо), важливі для атрибуції ікони. Визначається співвідношення їх у часі з твором. При цьому інформація про більш пізні елементи ікони ретельно аналізується різними методами. Підпис чи напис, зроблений пізніше часу створення, інші специфічні додавання та зміни, внесені у твір, можуть належати автору твору або вказувати на нього. В основі визначення автентичності ікон лежить співвіднесення в часі їх конструктивної й образотворчої частин.

Стилістичний аналіз передбачає розгляд теми, сюжету твору, особливостей його іконографії, а також композиції, колориту, колористичного рішення, інших формальних якостей і ознак для віднесення роботи до визначеного хронологічного періоду чи стилю, напряму, з'ясування місця її створення, авторства тощо. При цьому обов'язково беруться до уваги результати технологічного аналізу твору, індивідуальної манери художника та інші ознаки та дані. На цьому етапі здійснюється ідентифікація твору як художнього явища, його стилю, іноді художньої школи, часу його створення (у тому разі, коли перед нами - автентичний твір, а не підробка). В усіх випадках для встановлення часу створення твору, художньої школи, стилю, автора важливим критерієм є орнаментика (особливо у творах декоративно-прикладного і народного мистецтва, а також у роботах майстрів-професіоналів, якщо в них є орнаментальні мотиви).

При проведенні експертизи визначних художніх творів для порівняння стилістичних особливостей, творчої манери іконописця перевага віддається оригіналам. Відсутність матеріалів для порівняльного аналізу допускається лише при аналізі робіт маловідомих майстрів з автентичними підписами, оскільки мала популярність автора робить украй рідко можливою фальсифікацію таких творів.

Важливими є відомості про минуле ікони (перебування у колекціях, експозиція на виставках, документальні свідчення тощо). По можливості здійснюється його порівняння з оригіналами робіт інших майстрів визначеного періоду, які належали до однієї школи, працювали в одному географічно визначеному художньому центрі. При цьому також враховуються наявні відомості про структуру, матеріал, хімічний склад, стилістичні особливості, манеру виконання творів, які відбираються для порівняння.

Матеріальна цінність ікон визначається на підставі вирішення питання про їх художню та естетичну цінність, а також відповідно до відомостей, що містяться у каталогах аукціонних продажів, інших методичних матеріалах та з урахуванням попиту на аналогічні твори протягом декількох років. При цьому враховується ступінь первинної фізичної збереженості ікон, якість проведених реставрацій, наявність довільних вилучень (утрат), доповнень, інших переробок, що зазнав оригінал. При визначенні матеріальної шкоди експерт спочатку визначає вартість до його пошкодження, а вже після цього - його «залишкову вартість або вартість реставраційних робіт'.

Наведемо приклад експертного дослідження ікони «Св. Миколай з обраними святими на полях». Розміри 53,7 х 44,3 см. Дерево, левкас, темпера. Друга половина ХІХ століття, Центральна Росія (рис. 1).

^ Рис.1 Ікона «Св.Миколай з обраними святими на полях» другої половини ХІХ ст., Центральна Росія


Збереженість:

1. Зворот. Основа складається з двох частин. Верхня шпонка втрачена, нижня ухома. Щодо забруднення, то зворот, торці та обрізи тоновані.

2. Лицьова сторона. . Тоновані левкасні вставки вздовж стику дошок, по краях на верхньому полі праворуч від німбу, на нижніх кутах, вздовж лузги, по контуру голови св. Миколая (очевидно, пошкодження від втраченого накладного німбу). Прописи стосовно втрат фарбового шару на обличчі св. Миколая (вздовж носа, на лобі, щоках, бороді), його правій руці та одязі, на обличчі Христа у зображенні Нікейського дива. Обличчя святих на полях - Миколая, Янгола-Охоронця, Ганни, Марфи, Олександри - майже повністю реконструйовані. Потертості золота німбів місцями тоновані твореним золотом. Надписи й текст Євангелія правлені.

У середніку ікони представлений святитель Миколай у поясному зображенні, в традиційній іконографії: права рука піднята у двоперсному благословенні, ліва, покрита платом, підтримує розкрите Євангеліє з текстом: «βо вρεма ωно ста И(исγ)с намεстε инаρодъ оγч(ε)ник εго имнωжεство много людей». У верхніх кутах середніка в хмарних сегментах, що оточені променями слави, напівфігурні зображення Христа та Богородиці, які вручають йому знаки єпископської влади - Євангеліє й омофор. На св. Миколаї темно-вишнева, прикрашена квітковим орнаментом, фелонь, на плечах - темно-зелений з золотистими хрестами омофор.

На бокових полях у традиційній іконографії зображені ростові зображення обраних святих: Янгола-Охоронця, св. Миколая, апостола Павла, св. прв. Ганни (ліворуч); св. мц. Зиновії, прв. Олександра, мч. Федора, мц. Марфи (праворуч). Вони молитовно звернені до образу св. Миколая в середніку. Особливістю, яка звертає на себе увагу, є те, що зображення св. Миколая виконане на лівому полі, що, певно, пов'язано з особливістю замовлення.

Ікона написана в стилі, характерному для провінційного іконопису Центральної Росії другої половини XIX століття. З одного боку, іконописець орієнтувався на традиційне іконописання XVII століття, що проявилося, зокрема, в обличчі, виконаному по темно-коричневому санкирі коричневим охрінням з веєрними білильними движками. З іншого боку, в яскравому колориті, у якому велику роль відіграють червоний та зелений кольори в поєднанні з квітковими візерунками, які нагадують орнаментику предметів побуту. Також прослідковуються риси народної естетики.

Перстопоєднання благословляючих жестів св. Миколая й Спасителя, наявність поміж вибраних святих Янгола-Охоронця та написання в тексті Євангелія ім'я Ісуса з однією літерою «І» говорить про те, що ікона була виконана на замовлення старообрядців.

Ікона має історико-культурну та художню цінність.

Термін проведення експертизи ікони залежить від ступеня її складності й становить до 30 календарних днів від дати прийняття заяви та об'єктів на експертизу.

За згодою заявника ікони можуть бути направлені на додаткове технологічне дослідження до музейних і реставраційних закладів Міністерства культури, архівних установ або Держкомархіву. В такому разі термін проведення експертизи за рішенням Державної служби контролю може бути продовжений, але не більше ніж на 30 днів.

Усі матеріали, пов'язані з проведенням експертизи, зберігаються п'ять років за місцем підготовки та видачі експертного висновку, а потім передаються на зберігання до відповідної державної архівної установи.

Експертиза ікон, вилучених митними або правоохоронними органами, конфіско­ваних за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави, проводиться мистецтвознавцями на безоплатній основі.

Кошти, що надходять від проведення державної експертизи, підлягають зараху­ванню до державного бюджету і використовуються на потреби бюджетних установ та організацій, які проводили експертизу, відповідно до законодавства. Кошти, сплачені за проведення експертизи, незалежно від її результатів не підлягають поверненню.

Таким чином, експертиза на етапі порівняння параметрів матеріальної складової досліджуваного твору з відповідними даними дозволяє виявити факт копіювання чи фальси­фікації твору, оскільки досягти повної автентичності копії з оригіналом практично неможливо. Експертиза творів образотворчого мистецтва передбачає дослідження критеріїв їх художньої, історичної, етнографічної та наукової значущості. В основі визначення автентичності ікон лежить зіставлення в часі їх конструктивної й образотворчої частин.


Список використаних джерел:

 1. Індутний В.В., Чернявська Е.В., Шкляр С.М. та ін. Оцінка культурних цінностей. – К.: АЯКС ПРІНТ, 2006. - 608с.

 2. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. - М.: Изобразительное искусство, 1978.

 3. Українська культура: Лекції за ред. Д. Антоновича. - К.: Либідь, 1993. – 592 с.

 4. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской иконописи. - М.: Просвещение, 1993.

 5. Станкевич Михайло. Мистецтвознавчі аспекти теорії традиції //Народознавчі зошити. – 1997. – №2.

 6. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. - М., 1984.

 7. Степовик Д. Іконологія і іконографія. - Івано-Франківськ: Нова зоря, 2003.

 8. Угринович О. М. Искусство и религия: (Теоретич очерк). – М.: Политиздат, 1982.

 9. http://www.molotok.ru/

 10. http://www.rusikona.ru/

 11. http://jewellery-art.ru

Робота виконана під науковим керівництвом д-ра геол.-мін. наук, проф. Індутного В.В.Схожі:

Методологічні аспекти експертизи автентичності ікон беднюк Р., 5 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі» iconОсобливості експертизи якості безалкогольних газованих напоїв типу квас запєвалова А. С., 6 курс 23 група, тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»
Запєвалова А. С., 6 курс 23 група, тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»
Методологічні аспекти експертизи автентичності ікон беднюк Р., 5 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі» iconЕкспертиза посуду з ситалу яковлєв с., 6 курс, тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»
Стаття містить результати експертизи якості посуду з ситалу. Наведено відмінні особливості посуду з ситалу, ідентифікаційні ознаки...
Методологічні аспекти експертизи автентичності ікон беднюк Р., 5 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі» iconОсобливості ідентифікаційної експертизи головних уборів з трикотажного хутра Гладчук І., 5 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»
Правильність визначення ставки мита на конкретний товар залежить від правильності встановлення його коду за укт зед, що може бути...
Методологічні аспекти експертизи автентичності ікон беднюк Р., 5 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі» iconІдентифікаційна експертиза керамічних виробів господарського призначення борщевська м. В., 5 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»
Уктзед. Для проведення дослідження обрано продукцію тов «Selest», Німеччина (посуд керамічний), яка перетинає кордони України
Методологічні аспекти експертизи автентичності ікон беднюк Р., 5 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі» iconЕкспертиза бісквітних рулетів закордонних виробників дишлова в., 5 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»
В статті наведені результати експертизи якості бісквітних рулетів зарубіжного виробництва тм “7days”, тм “balconi s p. A” та тм “harry’S”...
Методологічні аспекти експертизи автентичності ікон беднюк Р., 5 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі» iconЕкспертиза якості сухарів зімін т., 5 курс тзф кнтеу спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»
...
Методологічні аспекти експертизи автентичності ікон беднюк Р., 5 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі» iconІдентифікаційна експертиза технічних рідин для транспортних засобів Ліпинська В., 5 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»
В роботі розглянуто процедуру ідентифікаційної експертизи технічних рідин, що використовується для митних цілей. Визначено критерії,...
Методологічні аспекти експертизи автентичності ікон беднюк Р., 5 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі» iconПорівняльна оцінка якості листового чорного чаю ароматизованого бергамотом хомчук о. С., 5 курс, 23 група тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»
...
Методологічні аспекти експертизи автентичності ікон беднюк Р., 5 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі» iconЕкспертиза якості картопляного І кукурудзяного крохмалю гук Є. В, 5 курс тзф кнтеу спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»
У даній статті розглянута експертиза картопляного та кукурудзяного крохмалю. Досліджено якість картопляного та кукурудзяного крохмалю...
Методологічні аспекти експертизи автентичності ікон беднюк Р., 5 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі» iconПорядок проведення товарознавчої експертизи ювелірних виробів з діамантами Давиденко М., 5 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»
В ході дослідження було охарактеризовано алгоритм експертизи, розкрито сутність методики дослідження вставок ювелірних виробів з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи