Концепція правової освіти І правового виховання школярів icon

Концепція правової освіти І правового виховання школярів
Скачати 101.03 Kb.
НазваКонцепція правової освіти І правового виховання школярів
Дата конвертації20.12.2012
Розмір101.03 Kb.
ТипКонцепція

КОНЦЕПЦІЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ

І ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ


В сучасних соціокультурних умовах розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні значно зростає роль правової освіти і правового виховання населення, що викликано ускладненням економічних і політичних процесів, соціальних відносин, розширенням комунікативних зв'язків між людьми, зростанням відповідальності особисгості за власну долю. Без глибоких правових знань еволюційний розвиток суспільства неможливий.

Правова освіта і правове виховання передбачає створення системи навчання і виховання, направленої на формування нового, вищого рівня правової культури особистості. Нарізним стрижнем цієї культури є правосвідомість особистості, яка включає отримання системних наукових знань про право, правопорядок і його охорону та виховання емоційно-оціночного ставлення до права і правопорядку.

Правова культура суспільства - як стабільна відповідність способу і результату поведінки всіх і кожного правовим нормам, принципам, цінностям - відображує рівень розвитку правосвідомості кожної особистості і вміщує в собі не тільки знання про закон і правопорядок, але й безпосередні дії людини (прояв законослухняності, поваги до права, закону) в різних, навіть виняткових життєвих ситуаціях, передбачає уміння і готовність особистості вирішувати свої життєві проблеми, жити з людьми і серед людей, орієнтуючись на норми права і не виходячи за межі закону.

Означена характеристика правової культури, як кінцевого результату правової освіти, відображує необхідність її системного здійснення в школі, починаючи з молодших класів,

Правові норми дозволяють упорядкувати суспільні стосунки, поведінку людини. Вони визначають, що дозволено, а що заборонено, як необхідно діяти в тій чи іншій життєвій ситуації.

Тому вивчення регулятивних правових норм має надзвичайно важливе значення для інтеграції особистості в сучасне суспільство.

Мета і завдання правової освіти і правового виховання:

- створення цілісної системи правового навчання і морально-правового виховання учнів всіх вікових категорій;

- сприяння становленню гуманістично орієнтованої особистості, яка має почуття власної гідності, громадянські активної і законослухняної, яка поважає права і свободи людини, уміє їх захищати, володіє юридичними знаннями, необхідними для її інтеграції в сучасне суспільство і успішної реалізації життєвих планів, формування життєвої компетентності

^ Правова освіта школярів здійснюється поетапно.

І етап - школа І ступеня (1-4 класи) - впровадження курсу "Я і Україна".

Стрижень: етичні проблеми гуманістичних цінностей життя.

Мета: - формування соціальних, моральних якостей особистості (почуття власної гідності, поваги до себе і оточуючих, вимогливість, відповідальність, негативне ставлення до приниження, зневажливого звертання, протест проти будь-яких проявів насильства, впевненість в собі, віра в добро, справедливість, уміння захистити свою гідність, формування навичок життя в спільноті, неконфліктного розв'язання проблем);

- формування в учнів первісних знань про оточуючий світ, країну, в якій вони живуть, розуміння понять "закон", "право", "правопорядок".

^ Компоненти змісту курсу:

- головні цінності нашого життя;

- первісні уявлення про права людини;

- поняття "держава", "правова держава", "Україна"; -поняття "громадянин України", "Закон";

- місце правил в житті людини і суспільства;

- правила поведінки в школі, громадських місцях;

- правила особистої гігієни;

- правові документи: Конституція України, Конвенція про права дитини. Загальна декларація прав людини.

^ Учні повинні:

1) знати конкретні правила поведінки в сім'ї, в школі, в громадських місцях, місцях відпочинку; розуміти необхідність їх виконання, уміти оцінювати свої дії і дії інших людей з точки зору дотримання правил поведінки, уміти обирати спосіб поведінки у відповідності до життєвих обставин;

2) мати уявлення про права людини (Загальна декларація прав людини, Конвенція про права дитини. Конституція України); розуміти цінність людського життя, здоров'я, поважати права і свободи інших людей; негативно ставитись до жорстокості, агресії, знати способи захисту своїх прав;

3) знати про те, які дії і вчинки заборонені законом, вміти пояснити, чому; знати про деякі види покарання за порушення правових норм; намагатися бути законослухняними;

4) мати уявлення про Конституцію України, знати державні символи країни, розуміти терміни: закон, держава, правова держава, громадянин;

5) знати правила безпеки поведінки, мати уявлення про вчинки, що несуть загрозу життю і здоров'ю.

^ II етап - школа II ступеня (5-9 класи) - впровадження курсу "Основи правознавства", введено курс за вибором «Вчимося бути громадянами». Стрижень: закладання знань і основ розуміння життя і смерті, тимчасового і вічного, гуманного, духовного і бездуховного, животворчого і руйнівного, свободи і рабства, демократизації і свавілля, принципів міжнаціональних, міждержавних, міжконфесійних стосунків.

Мета: завершення формування правосвідомості, толерантного ставлення до інших; формування філософських уявлень про живе, усвідомлення головних цінностей житія. створення позитивної "Я- концепції"; усвідомлення про своє місце в суспільстві.

^ Компоненти змісту курсів:

- цінності оточуючого середовища як умови життя і здоров'я людини;

- роль соціальних норм у формуванні моральної поведінки;

- юридична відповідальність за протиправну поведінку;

- права і обов'язки громадянина України;

- правова культура і правовий нігілізм;

- основні міжнародні і державні нормативні акти про права і свободи людей;

- поняття "право і мораль", "правове мислення"," правова і правомірна поведінка", "правопорушення";

- формування гуманістичного світогляду.

^ Учні повинні:

1) знати соціальні і правові норми;

2) вміти пояснити вибір правової поведінки;

3) володіти необхідною юридичною термінологією;

4) усвідомлювати своє місце в суспільстві;

5) застосовувати в житті свої права і свободи;

6) не порушувати права і свободи інших людей, уміти створювати безпечні умови побуту;

7) бути законослухняними;

8) володіти умінням толерантно ставитись до інших поглядів і способів життя, які не порушують Закон.

ІІІ етап - школа ІІІ ступеня – 11-Б клас працює за правовим профілем . Введено курси за вибором "Ми громадяни України", «Конституційне право». Стрижень: - прищеплення віри у верховенство Закону, переконання, що життя у демократичному суспільстві залежить від свободи і незалежності його членів.

Мета курсів: - сприяти формуванню правового світогляду молоді, який включає систему теоретичних поглядів на права і основні свободи людини, відповідну активну життєву позицію, ціннісні орієнтири, ідеали, переконання, принципи пізнання.

Компоненти змісту курсів:

- знання основних прав і свобод громадян України, характерних рис громадянського суспільства і правової держави, загальновизнаних правових цінностей;

- основні категорії прав, обов'язків, зобов'язань і відповідальності особи;

- поняття про різні форми несправедливості, нерівності, дискримінації, зокрема расизм. геноцид;

- особи, рухи і найважливіші акції, якими відзначена історія боротьби за права людини:

- основні міжнародні декларації та конвенції з прав людини;

- успіхи і прогрес у справі забезпечення основних прав людини.

Учні повинні: 1) знати основні права і свободи громадян суспільства, правової держави, основні міжнародні акти про права людини:

2) усвідомити глибинний зміст та сутність прав людини, їх моральну обумовленість та взаємозв'язок з етичними, політичними, культурними нормативами суспільства;

3) мати переконання в необхідності правомірної поведінки, дотриманні правових обов'язків, вміти користуватися механізмом захисту прав і свобод;

4) вміти вільно висловлювати і відстоювати свою точку зору, з повагою ставитись до інших поглядів.


Література:

1. Шемшученко Ю.С. Правова освіта молоді як фактор українського державотворення// Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь. Наукові праці та матеріали конференції. - К., 2001. - Вип. 1. - С. 44-45; його ж: Юридична освіта та наука в Україні// Вибране. -К., 2005.-С. 10-62.

2. Андрейцев В.І. Сучасна правнича наука та освіта: на шляху до Болонського процесу // Вища школа. - 2005. - № 3. - С. 36-54.

3. Сущенко В. Проблемні питання реформування правничої освіти в Україні в контексті Болонського процесу//Вища школа. - 2005. - № 5. - С. 21-25.

4. Савченко С. Правова освіта молоді: сучасний стан та шляхи вдосконалення// Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь. Наукові праці та матеріали конференції. - К., 2001. - Вип. 1. -С. 661-665.

5. Мурашин Г.О. Шляхи вдосконалення правової освіти молоді в Україні// Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь. Наукові праці та матеріали конференції. - К., 2001. - Вип. 1. -С. 674-676.

6. Андрусишин Б.І. Підготовка викладачів правознавства -на рівень сучасних вимог// Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь. Наукові праці та матеріали конференції. - К., 2001. - Вип. 1. -С. 692-694; його ж: Підготовка правознавчих кадрів для освітньої галузі// Юридичні читання молодих вчених. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2004 року. - К., 2004. - С. 3-13; його ж: Кадри для освітньої галузі: проблеми підготовки// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія ІВ. Економіка і право. - 2005. - Випуск 2. - С. 96-105.

7. Денисов В.Н., Рабинович П.А., Семенов В.С, Усенко І.Б., Заблоцька Л.Г. Програма курсу «Права людини» для учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів// Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - 1998. - № 19. - С. 2-25.; Усенко І.Б. Програма до навчального курсу «Правознавство» для юридичних ліцеїв і спеціалізованих юридичних класів// Історія в школах України. - 1999. -

№ 3. - С. 8-17.; Котюк І.І., Котюк О.І. Проект програми «Правознавство для ліцеїв, гімназій, класів з поглибленим вивченням правознавства»// Історія в школах України. - 2002. - № 5. - С. 50-55.

8. Ткачова Н.А. Педагогічні основи формування правосвідомості учнів у закладах професійно-педагогічної освіти / Монографія. - Київ, 1998. - 350 с; Ткачова Н. А. Правова освіта і її роль у формуванні свідомості, вихованні духовності молоді. Наука і сучасність. 36. наук, праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. - К.:, 1999. - Ч. III. -193 с.

9. Оржеховська В.М. Соціально-педагогічні основи профілактики правопорушень важковиховуваних учнів: Дис.... д-ра пед. наук (13.00.01)/АПН України, Інститут педагогіки. - К., 1995. - 440 с; Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: Навч.-метод. посібник /Міжнар. фонд «Відродження». Програма «Трансформація гуманітарної освіти в Україні». - К., 1996. - 352 с.

10. Пастухов В.П. Педагогічно-правова профілактика правопорушень серед учнівської молоді: Науково-методичний збірник статей /За заг. ред. В.П. Пастухова. - К: ІЗМН, 1997.-248 с.

11. Терещенко В. І. Система профілактики правопорушень серед дітей і підлітків засобами гуманізації сучасної школи: Автореф. дис.... канд. пед. наук. 13.00.01 /АПН України. Інститут педагогіки. - К., 1997. - 23 с.

12. Васильківська І.Т. Кримінологічні аспекти сімейного виховання. Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 /НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2001. - 19 с.

13. Вітвіцька В. В. Кримінологічні проблеми попередження злочинних посягань на моральний і фізичний розвиток неповнолітніх. Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Над. акад.. внутр. справ України. - К., 2002. - 20 с.

14. Киренко С.Г. Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 /Київ. над. ун-т ім. Т. Шевченка. -К., 2003.-23 с.

15. Андрусишин Б.І., Гуз А.М. Методика викладання шкільного курсу «Основи правознавства». Курс лекцій. - К. Видавництво: Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 2005. - 162 с; його ж: Формування педагогічної майстерності викладача юридичної психології// Актуальні проблеми юридичної психології. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 29-30 вересня 2006 р.) Київ. Вид-во: Київського національного університету внутрішніх справ, 2006. - С. 59-62.; його ж: Форми позакласної роботи з правознавства в сучасній школі/ Інноваційні технології у вищій юридичній освіті. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції 25-28 травня 2005 року. -К., 2005,471 с; його ж: Шкільний підручник з основ правознавства та методика роботи з ним//Другі юридичні читання. Збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005 року. - К. Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. -С. 685-688.; його ж: Форми наукових досліджень і участь учителів правознавства у їх проведенні//Другі юридичні читання. Збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005 року. - К. Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. -С. 692-693.; його ж: Методика організації позакласної роботи з правознавства в сучасній школі// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право. Випуск 3. - 2005. - С. 143-150.

16. Програма правової освіти населення України, затверджена Постановою Ради Міністрів України від 29 травня 1995 року// ІПС «Законодавство», версія 2.6.3.

17. Національна програма правової освіти населення, затверджена Указом Президента України від 18.10.2001 року № 992/2001// ІПС «Законодавство», версія 2.6.3.

18. Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу творчих робіт учнів 10-11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів «Мої права», затверджене наказом Міністра освіти і науки України 26.11.2002 № 674// ІПС «Законодавство», версія 2.6.3.

19. Пометун О.І., Семіколенова О., Суслова О. Кроки до права. - К., 2001. - С. 5-8.

20. Пометун О.І. Курс «Практичне право» - новий підхід до правової освіти підлітків// Шлях освіти. - 2001. - № 4. - С.32-34; О.І. Пометун, Т.О. Ремех, І.М. Гейко Практичне право. - К., 2001. - С. 6-9.

21. Ткачова НА. Тематичні плани та програми курсу «Основи правознавства для 9-11 класів з поглибленим вивченням права та вищих професійних училищ/Історія в школах України. - 1998. - № 2. - С. 16-32; -№ 3. - С. 23-37.

22. Перелік програм і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2004/2005 навчальному році// Лист Міністерства освіти і науки України від 21.07.2004 № 1/9-382; Про типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/2002 -2004/2005 навчальні роки// Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2001 № 342.Схожі:

Концепція правової освіти І правового виховання школярів icon«Я – громадянин, я – патріот, я – житель свого міста!» (01. 02 – 29. 02. 2013р.)
Мета: формування правової культури учнів, розвиток їх громадянської свідомості, виховання активної суспільної позиції, навчати діяти...
Концепція правової освіти І правового виховання школярів iconЗакон України про освіту, Державна концепція розвитку освіти, Національна програма правової освіти населення, Національна доктрина розвитку освіти. Вересень, грудень, лютий, травень Сичова О. М., кл керівники
На виховних годинах, під час засідання гуртка «Ми –громадяни України!» опрацювати нормативні документи: Конвенція прав дитини, Закон...
Концепція правової освіти І правового виховання школярів iconПлан заходів загальноміської освітньої ініціативи «Я – громадянин, я – патріот, я – житель свого міста!»
Мета: формування правової культури учнів, розвиток їх громадянської свідомості, виховання активної суспільної позиції, навчати діяти...
Концепція правової освіти І правового виховання школярів iconНаказ №297 Про організацію роботи з правового виховання в закладах освіти в 2012-2013 н р
Мон, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту з питань профілактики злочинності...
Концепція правової освіти І правового виховання школярів iconЦільовий проект правової освіти І виховання школярів “відвернути біду” Мета проекту
Ссд, кмвн, комітету у справах сім′ї та молоді та інших громадських організацій для попередження протиправних дій та вчинків серед...
Концепція правової освіти І правового виховання школярів iconКонцепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Наказ мон україни
Концепція розроблена відповідно до Законів України "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", вона грунтується на основних...
Концепція правової освіти І правового виховання школярів iconКонцепція екологічної освіти І виховання
Екологічні проблеми в наші дні стали головним об’єктом міжнародної політики в боротьбі за виживання людства. Одним із визнаних світовою...
Концепція правової освіти І правового виховання школярів iconМетодичні рекомендації щодо викладання курсу «Правознавство»
Мету правової освіти визначено у Національній Програмі правової освіти населення, а також доповнено і роз’яснено Регіональною цільовою...
Концепція правової освіти І правового виховання школярів iconОпис правовиховної роботи в школі
Сьогодні вже не потрібно доводити, що без цілеспрямованого правового виховання учнів цієї проблеми не розв’язати. Цілком закономірно,...
Концепція правової освіти І правового виховання школярів iconКонцепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти сутність національного виховання становлення української державності, інтеграція у європейське І світове співтовариство
Людину, націю, пріоритети духовної культури, визначають основні напрями реформування навчально-виховного процесу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи