Положення про Державну інспекцію навчальних закладів постанова кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. №1614 Зміна тексту: пкм №1106 17. 07. 2003 Кабінет Міністрів України постановляє icon

Положення про Державну інспекцію навчальних закладів постанова кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. №1614 Зміна тексту: пкм №1106 17. 07. 2003 Кабінет Міністрів України постановляє
Скачати 57.16 Kb.
НазваПоложення про Державну інспекцію навчальних закладів постанова кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. №1614 Зміна тексту: пкм №1106 17. 07. 2003 Кабінет Міністрів України постановляє
Дата конвертації20.12.2012
Розмір57.16 Kb.
ТипПоложення

Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів

ПОСТАНОВА

Кабінету Міністрів України

від 29 листопада 2001 р. № 1614

Зміна тексту: ПКМ № 1106 17.07.2003

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державну інспекцію навчальних закладів (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1992 р. № 539 "Про Державну інспекцію закладів освіти при Міністерстві освіти України";

постанову Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. № 110 "Про Державну інспекцію навчальних закладів при Міністерстві освіти".

Прем’єр-міністр України А. Кінах


Затверджено

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 листопада 2001 р. № 1614

^ Положення про Державну інспекцію навчальних закладів

 1. Державна інспекція навчальних закладів (далі – Державна інспекція) є урядовим органом державного управління, що діє у складі МОН і йому підпорядковується.

 2. Державна інспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами МОН та цим Положенням.

 3. Основним завданням Державної інспекції є участь у реалізації державної політики у сфері освіти шляхом здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

 4. Державна інспекція відповідно до покладених на неї завдань:

 1. здійснює контроль за виконанням навчальними закладами положень Конституції, закони України та інших нормативно-правових актів з питань освіти, зокрема застосуванням у навчально-виховному процесі української мови та мов національних меншин;

 2. вивчає роботу органів управління освітою щодо реалізації ними державної політики у сфері освіти, ефективності управління навчальними закладами;

 3. проводить комплексні перевірки дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів, контролює проведення атестаційної експертизи та координує роботу, пов'язану з програмно-методичним забезпеченням атестації цих навчальних закладів;

 4. здійснює періодично експертну оцінку діяльності вищих навчальних закладів;

 5. здійснює інспектування навчальних закладів з питань організації навчально-виховної і науково-методичної роботи, використання науково-педагогічного потенціалу та матеріальних ресурсів, розвитку матеріально-технічної бази і соціальної сфери, дотримання державних стандартів щодо якості підготовки учнів, студентів тощо;

 6. аналізує роботу навчальних закладів, спрямовану на дотримання ними вимог нормативно-правових актів, дає оцінку відповідності їх діяльності державним стандартам і вимогам, вносить пропозиції щодо усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти;

 7. своєчасно інформує органи управління освітою про терміни і наслідки проведення перевірок роботи підпорядкованих їм навчальних закладів, вживає необхідних заходів для усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення винних до відповідальності;

 1. узагальнює практику проведення державного контролю діяльності навчальних закладів, розробляє пропозиції щодо його удосконалення;

 2. бере участь у підготовці і розгляді проектів рішень з питань реформування освіти, прогнозування розвитку системи освіти та її організаційно-правового забезпечення;

 1. здійснює методичне керівництво і координацію роботи органів управління освітою з питань організації і проведення контрольних заходів та атестації підпорядкованих їм навчальних закладів;

 2. здійснює контроль за проведенням підсумкової державної атестації випускників загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів;

 3. надає допомогу органам управління освітою, навчальним закладам у дотриманні ними державних стандартів і вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти;

 4. вивчає стан організації виробничої практики учнів і студентів, працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях;

 5. виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

 1. Державна інспекція має право:

 1. отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

 2. скликати в установленому порядку наради і проводити семінари з питань, що належать до її компетенції;

 3. утворювати комісії, робочі групи, залучати до їх складу науково-педагогічних, педагогічних працівників, учених, спеціалістів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками.

Працівники Державної інспекції мають право на безперешкодне відвідання навчальних закладів, одержання від їх керівників необхідних пояснень, матеріалів та інформації для виконання покладених на неї завдань.

Державна інспекція може видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, організовувати і контролювати їх виконання.

 1. Державна інспекція у процесі виконання покладених на неї завдань в установленому порядку взаємодіє з відповідними структурними підрозділами МОН, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

7. Державну інспекцію очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра освіти і науки.

Голова Державної інспекції за посадою є членом колегії МОН.

8. Голова Державної інспекції має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра освіти і науки згідно з пропозицією голови Державної інспекції.

Розподіл обов'язків між заступниками проводить голова Державної інспекції.

9. Голова Державної інспекції:

 1. здійснює керівництво діяльністю Державної інспекції, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та Міністром освіти і науки за виконання покладених на Державну інспекцію завдань;

 2. призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Державної інспекції, крім заступників голови;

 3. визначає ступінь відповідальності заступників голови та керівників структурних підрозділів Державної інспекції;

 4. притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Державної інспекції, крім заступників голови;

 5. підписує видані в межах компетенції Державної інспекції накази, організовує перевірку їх виконання;

 6. затверджує положення про структурні підрозділи Державної інспекції;

 7. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Державної інспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Державній інспекції може утворюватися колегія у складі голови Державної інспекції (голова колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів інспекції. Персональний склад колегії затверджується Міністром освіти і науки.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Державної інспекції.

11. Гранична чисельність працівників Державної інспекції, за поданням її голови, затверджується Міністром освіти і науки у межах граничної чисельності працівників Міністерства, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

(пункт змінено: ПКМ № 1106 17.07.2003)

12. Структуру Державної інспекції затверджує її голова за погодженням з Міністром освіти і науки.

(абзац змінено: ПКМ № 1106 17.07.2003)

Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Державної інспекції затверджує її голова за погодженням з МОН та Мінфіном.

(абзац змінено: ПКМ № 1106 17.07.2003)

13. Державна інспекція утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання МОН.

14. Умови оплати праці працівників Державної інспекції визначаються Кабінетом Міністрів України.

15. Державна інспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.Схожі:

Положення про Державну інспекцію навчальних закладів постанова кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. №1614 Зміна тексту: пкм №1106 17. 07. 2003 Кабінет Міністрів України постановляє iconПоложення про Міністерство освіти І науки України постанова кабінету Міністрів України від 19 грудня 2006 р. №1757 Зміни тексту: пкм №1393 05. 12. 2007 пкм №101 27. 02. 2008 Кабінет Міністрів України постановляє
Міністерство освіти І науки України (мон) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується І координується...
Положення про Державну інспекцію навчальних закладів постанова кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. №1614 Зміна тексту: пкм №1106 17. 07. 2003 Кабінет Міністрів України постановляє iconПостанова кму №993 від 05. 11. 08 року кабінет міністрів україни постанова №993
Внести до переліку типів позашкільних навчальних закладів та до Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджених постановою...
Положення про Державну інспекцію навчальних закладів постанова кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. №1614 Зміна тексту: пкм №1106 17. 07. 2003 Кабінет Міністрів України постановляє iconПоложення про дошкільний навчальний заклад Постанова кму №305 від 12. 03. 03 року кабінет міністрів україни постанова (зі змінами внесенеми згідно з Постановою кму №1124 від 05. 10. 09 р.) №305 від 12 березня 2003 року
Відповідно до статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Положення про Державну інспекцію навчальних закладів постанова кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. №1614 Зміна тексту: пкм №1106 17. 07. 2003 Кабінет Міністрів України постановляє iconПоложення про дитячо-юнацьку спортивну школу Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, що додається
Внести до переліку типів позашкільних навчальних закладів та до Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджених постановою...
Положення про Державну інспекцію навчальних закладів постанова кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. №1614 Зміна тексту: пкм №1106 17. 07. 2003 Кабінет Міністрів України постановляє iconПоложення про центр розвитку дитини Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про центр розвитку дитини, що додається. Внести до Положення про дошкільний навчальний заклад
Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305 (Офіційний вісник України, 2003 р., №11, ст. 476), такі зміни
Положення про Державну інспекцію навчальних закладів постанова кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. №1614 Зміна тексту: пкм №1106 17. 07. 2003 Кабінет Міністрів України постановляє iconПоложення про дошкільний навчальний заклад Кабінет Міністрів України постановляє
Внести до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р....
Положення про Державну інспекцію навчальних закладів постанова кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. №1614 Зміна тексту: пкм №1106 17. 07. 2003 Кабінет Міністрів України постановляє iconПостанова кму №1033 від 30. 09. 09 року кабінет міністрів україни постанова №1033
Внести до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000...
Положення про Державну інспекцію навчальних закладів постанова кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. №1614 Зміна тексту: пкм №1106 17. 07. 2003 Кабінет Міністрів України постановляє iconПро затвердження Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних І територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту На виконання Закону України "Про правові засади цивільного захисту" ( ), постанови Кабінету Міністрів України від 26.
Ви Кабінету Міністрів України від 26. 10. 2001 n 1446 ( 1446-2001-п ) "Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного...
Положення про Державну інспекцію навчальних закладів постанова кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. №1614 Зміна тексту: пкм №1106 17. 07. 2003 Кабінет Міністрів України постановляє iconПостанова кабінету Міністрів України
Відповідно до статей 12 і 13 Закону України “Про позашкільну освіту” (841-14) Кабінет Міністрів України постановляє
Положення про Державну інспекцію навчальних закладів постанова кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. №1614 Зміна тексту: пкм №1106 17. 07. 2003 Кабінет Міністрів України постановляє iconПостанова кабінету міністрів україни
Відповідно до частини п’ятої статті 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» Кабінет Міністрів України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи