Міністерство Освіти і Науки України Прилуцький Гуманітарно-педагогічний коледж ім. Івана Франка на тему: «Менеджмент: сутність, трактування, особливість» icon

Міністерство Освіти і Науки України Прилуцький Гуманітарно-педагогічний коледж ім. Івана Франка на тему: «Менеджмент: сутність, трактування, особливість»
Скачати 98.56 Kb.
НазваМіністерство Освіти і Науки України Прилуцький Гуманітарно-педагогічний коледж ім. Івана Франка на тему: «Менеджмент: сутність, трактування, особливість»
Дата конвертації09.04.2013
Розмір98.56 Kb.
ТипДокументи

Міністерство Освіти і Науки України

Прилуцький Гуманітарно-педагогічний коледж

ім. Івана Франка

на тему: «Менеджмент: сутність,

трактування, особливість».


Виконала

студентка 4-го курсу 1 групи

шкільного відділення

Большак Людмила Володимирівна


Прилуки 2007

Менеджмент і утворені на його основі поняття - фінансовий менеджмент, виробничий менеджмент, стратегічний менеджмент і інші - усе ширше використовується в різних публікаціях, наукових виданнях, навчальній літературі, газетних матеріалах.

^ Управлінська діяльність здійснюється в різному економічному середовищі. У нашій країні був накопичений великий досвід управління в централізованій економіці. Розробка досить деталізованих планів, що охоплюють діяльність десятків тисяч підприємств, забезпечення їхніми ресурсами, розподіл зробленої продукції вимагали і відповідного інструментарію і кадрів для його ефективного застосування. Вітчизняна економіка мала і видатних організаторів виробництва, і відомих дослідників, що одержали широке міжнародне визнання. Тут досить назвати імена В.В.Леонтьева і Л.В. Канторовича. Знаменитий метод “витрати - випуск” В.В. Леонтьева спирається на балансові розробки, виконані в Росії в 20-і роки. Теорія лінійного програмування була розроблена Л.В. Канторовичем також виходячи з потреб централізовано керованої економіки.

Однак життя переконало, що штучне обмеження ринку істотно збіднює мотиваційний механізм господарської системи. Це зажадало вивчення досвіду управління в ринковому середовищі, накопиченого в економічно розвинутих країнах, адаптації цього досвіду до специфічних умов нашої економіки.

Узагальненню цього досвіду, розвиткові теорії менеджменту за рубежем присвячено багато публікацій. І це природно, оскільки кваліфікація менеджерів, рівень управління в значній, а часом і у вирішальній, мірі визначають конкурентноздатність організації. Складність і масштабність необхідних перетворень при обмеженості ресурсів перетворюють рівень менеджменту у вирішальний фактор успіху.

Сучасний менеджмент представляє єдність наступних основних моментів.

Менеджмент - це вид діяльності по управлінню людьми в організації, особливий вид управління.

Управління - більш широке, ніж менеджмент, поняття. Воно відноситься до різних сфер і видів діяльності, об'єктам і суб'єктам.

Менеджмент - це управління у відкритій, ринковій економіці. ^ Об'єктом управління тут є економічно самостійна організація. Вона здійснює свою господарську діяльність у будь-яких галузях (виробництво або надання послуг), різних сферах (розробка, виробництво, збут продукції, сервісне обслуговування і т.д.). Метою діяльності такої організації є одержання прибутку або послуг для своїх учасників.

Менеджмент - персоніфіковане управління, невіддільне від менеджерів, що здійснюють таку діяльність на професійній основі. Це означає:

- наявність у менеджера загальної і фахової освіти;

- оволодіння їм визначеними знаннями і навичками, необхідними для здійснення даної діяльності;

- заняття в організації управлінської посади;

- вміння менеджера домагатися цілей організації, використовуючи її ресурси, ефективно впливаючи на мотиви поводження інших людей.

Менеджмент - це область людського знання, що дозволяє підвищити ефективність діяльності менеджера.

Значимість менеджменту як виду діяльності залучила до його вивчення багатьох дослідників, представників різних наук. Це обумовлено міждисциплінарним, інтеграційним характером предмета дослідження. Важливі віхи в історії менеджменту пов'язані з використанням досягнень інших наук - математики і загальної теорії систем, економіки і психології, технічних наук і філософії.

Однак у даний час менеджмент не можна обмежувати тільки теоретичною областю. Причина тому - і складність її предмета, і молодість самої науки, і неможливість, а часом і шкідливість, спроб детальної регламентації дій людини. Тому в сучасному менеджменті особливу роль грає ситуаційний підхід, коли аналізується конкретна організація, що має визначену структуру, мотивація працівників даної організації, взаємодія цієї організації з зовнішнім середовищем. У рамках такого аналізу розглядаються технічні, економічні, соціальні, політичні, екологічні аспекти, що обумовлює інтеграційний характер знань.

На цій основі стає можливим синтез науки і мистецтва управління шляхом виходу на більш загальні і складні адаптивні саморегулюючі системи. Організація розглядається як відкрита система, що пристосовується до змін зовнішнього середовища.

На початку XX сторіччя найбільш могутній вплив на менеджмент справляв стан матеріальної бази виробництва, розвиток технологій. Це призвело до появи класичного аналітико-раціоналістичного напрямку в менеджменті. Успіхи в психології, науках про поводження привели до появи в менеджменті “школи людських відносин”. Ускладнення зовнішнього середовища зажадало використання складного математичного інструментарію - і в менеджменті формується школа кількісних методів. В вісімдесяті роки в центрі уваги знаходиться аналіз організаційної культури як могутнього інструмента сучасного менеджменту. Передбачається, що його ефективність у вирішальній мері залежить від людини, врахування стереотипів його поводження, звичаїв, традицій, цінностей. Нарешті, у дев'яності роки можна говорити про “ренесанс” технократичного підходу. У сучасних умовах зростає залежність менеджменту від рівня технічної оснащеності організації. Без визначеного рівня оснащеності неможливе застосування сучасних інформаційних і управлінських технологій, а отже - забезпечення конкурентноздатності організації.


Розв’язок задач здійснюється в процесі виконання основних функцій менеджменту за допомогою визначених методів і інструментів. Виконання управлінських функцій пов'язано з прийняттям рішень, що включають збір інформації, виявлення й аналіз можливих альтернатив, вибір варіанта дій, реалізацію рішення й аналіз його ефективності.

^ Основними функціями менеджменту є: планування, організація, мотивація, регулювання і контроль. Деякі автори до числа функцій відносять також прогнозування, аналіз, керівництво, координацію і т.д. Однак принциповим є не число виділених функцій, а трактування їхнього змісту.

Усі функції менеджменту взаємозалежні і утворюють систему. Вихідний пункт розробки плану - обґрунтування стратегії розвитку організації на основі прогнозів. Необхідно також враховувати аналіз виконання плану в попередньому періоді на основі інформації, отриманої в ході контролю. Мотивація виконавців вимагає ресурсів, що повинні бути передбачені в ході їхнього планового розподілу. Організація як функція менеджменту повинна забезпечити реалізацію розроблених планів. У той же час і суму організаційну структуру є результатом планування.

Функції менеджменту утворюють єдиний процес управлінської діяльності, де кожна функція відносно самостійна, має свої специфічні методи, інструменти. Зміст кожної з функцій також розвивається

Виконанням основних функцій менеджменту зайнятий весь апарат управління. Однак визначальне значення має діяльність керівника, що виконує різні ролі. Ці ролі взаємозалежні (рис. 1).

Ведуча роль керівника зв'язана з прийняттям рішень. Для обґрунтування прийняття рішень необхідний обмін інформацією усередині організації і з зовнішнім середовищем. Визначальною характеристикою менеджменту є те, що це управління людьми. Звідси - значимість міжособистісних ролей керівника.

Підприємець Ведучий

переговори


Прийняття рішень


Розподільник Усуває

ресурсів порушення


Ролі

керівника

Керівник Одержувач

інформації

Міжособистісні Інформаційні


Сполучна Лідер Представник Розповсюджувач

ланка організації інформації


Рис. 1. Схема управлінських ролей (по Мінцбергу)


Розгляд основних функцій менеджменту і ролей керівника є центральною проблемою менеджменту.


Реалізація методів управління здійснюється за допомогою відповідного забезпечення. До засобів такого забезпечення належать люди, структура, устаткування, гроші й інформація. Дамо коротке пояснення.

Люди


Управлінська технологія не створюється абстрактно. Вона слугує для задоволення потреб людей, що працюють в організації, у спілкуванні. Люди визначають остаточну придатність цієї технології, коли пристосовують. її до своїх можливостей. Жодна технологія не може бути корисною, і жодна задача не може бути вирішена без співпраці людей, які водночас є елементами кількох структур організації. Свої властивості як елемент певної структури людина виявляє у процесі виконання відповідної ролі.

В управлінській технології людина виконує інформаційну роль приймача інформації, її поширювача, представника організації у зовнішньому середовищі. Одні з них є керівниками, що використовують різні методи управління, а інші - підлеглими, що піддаються дії і впливові за допомогою цих методів.

Зміст ролі людини в інформаційному процесі набагато ширший. Вплив на людину за допомогою інформації — це не стільки акт передачі їй інформації, як складний соціально-психологічний процес взаємодії людей, до якого входять такі чинники, які не вміщуються в межах інформаційної технології. Це інтереси, обов'язки, дисципліна, воля, авторитет, мораль та ін.

Структура


При побудові й організовуванні функціонування управлінської технології менеджери повинні враховувати не лише організовування власних процесів, а й усієї системи (підприємства) у цілому, частиною якої вона є. Структура управлінської технології має відображати організаційну структуру управління підприємством, але не обов'язково бути тотожною їй.

Структура повинна відповідати таким вимогам. По-перше, структура управлінської технології (або інформаційна структура) має відповідати розподілові повноважень на підприємстві, щоб інформація, необхідна для вирішення задач, подавалася адекватно до вимог працівників підрозділів підприємства, відповідальних за їхнє вирішення. По-друге, інформація всередині інформаційної структури має бути побудована так, щоб вона докладно відображала рівні управління, на яких приймаються управлінські рішення.

Устаткування


Устаткування в управлінській технології представлене:

1) носіями інформації — матеріальними предметами, за допомогою яких передається інформація;

2) технічними засобами інформаційної роботи (фіксування, передачі, пошуку, обробки інформації), тобто технічними засобами обробки інформації і каналів її поширення. Найсучаснішим устаткуванням в управлінській технології є комп'ютерна техніка, а також стаціонарні й мобільні засоби зв'язку.

Інформація


Організована і спрямована на досягнення певної мети діяльність двох або більше людей була б неможливою без обміну інформацією.

Важливо встановити різницю між даними й інформацією. Дані, як уже зазначалося, можуть розглядатися як ознаки або записані спостереження, що у певний момент не впливають на поведінку людини. Однак дані можуть перетворитися в інформацію, якщо вони мають вплив на людську поведінку.

Дані перетворюються на інформацію, якщо людина усвідомила їхнє значення. Можна стверджувати, що інформацією є задіяні дані.

Розгляд управлінської технології потребує ознайомлення з деякими важливими характерними рисами інформації.

1. Ціль. Інформація повинна мати певну ціль в момент передавання її якій-не-будь особі, інакше вона є просто даними або шумами. Передана людям інформація може мати широкий діапазон цілей залежно від видів діяльності людей в організації.

Основні цілі інформації:

* інформування;

* оцінка результатів;

* переконання, наказ;

* генерування інформації іншого виду.

^ 2. Спосіб і формат. Способи передавання інформації людям ґрунтуються на відчуттях (зір, слух, смак, дотик, нюх). На підприємствах використовується переважно візуальна і звукова інформація.

Формат також є важливою характеристикою інформації. Він має сприйматися як людиною, так і машиною. Люди одержують велику частину інформації у вигляді записаного (зображеного) за певною формою матеріалу або у вигляді документації.

3. Надлишковість, ефективність. Надлишковістю вважається, простіше кажучи, зайвий обсяг інформації на одиницю даних. Але надлишковість є гарантією від помилок у процесі передачі інформації. Наприклад, у контрактах числа вказуються подвійно: спочатку прописом, а потім цифрами. Ефективність мови даних є доповненням до надмірності інформації:

^ Ефективність = 1 - Надмірність.

4. Швидкодія. Швидкість передавання і приймання інформації може бути виражена в часі, необхідному для розуміння конкретної ситуації.

5. Періодичність. Періодичність передавання або одержання інформації впливає на її цінність. Наприклад, щотижневі доповіді про фінансовий стан підприємства, що містять мало змін, матимуть вкрай невелику цінність. Інформація про одне й те саме явище, що занадто часто надходить до керівника, може виявитися завадою і викликає перевантаження людини.

6. Цінність інформації. Яка цінність конкретного обсягу інформації? Відповідь на це питання в реальних умовах виробництва може бути занадто складною і дорогою. Менеджери можуть оцінити ймовірні вигоди від наявності інформації або можливі втрати через її відсутність. Цінність інформації значною мірою залежить від способу і швидкості її передавання, періодичності, детерміністичного або стохастичного характеру, надійності і ймовірності.

7. Надійність. Надійність інформації може бути виражена в тому, наскільки особа, відповідальна за прийняття рішень, довіряє отриманій інформації. У статистичному плані надійність оцінки визначається величиною відсотка, якщо така оцінка знаходиться між двома встановленими межами. Вона порівнюється із цінністю інформації і витратами на її одержання.

8. Достовірність. Достовірність інформації характеризує, якою мірою вона відображає те, що має відображати. У цілому інформаційну технологію можна оцінити з погляду її продуктивності й ефективності, що в узагальненому вигляді зображено

на рис. 1.Рис. 1. Оцінка ефективності інформаційної технологіїСхожі:

Міністерство Освіти і Науки України Прилуцький Гуманітарно-педагогічний коледж ім. Івана Франка на тему: «Менеджмент: сутність, трактування, особливість» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни житомирський автомобільно-дорожній коледж
Вашого навчального закладу для участі в засіданні обласного методичного об’єднання, яке відбудеться 29 листопада 2012 року о 10-00...
Міністерство Освіти і Науки України Прилуцький Гуманітарно-педагогічний коледж ім. Івана Франка на тему: «Менеджмент: сутність, трактування, особливість» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка наказ
В додаток до наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 27. 09. 2012р. № Н-371
Міністерство Освіти і Науки України Прилуцький Гуманітарно-педагогічний коледж ім. Івана Франка на тему: «Менеджмент: сутність, трактування, особливість» iconДодаток 2 до наказу головного управління освіти І науки від «2 0» січня 2010 р. №26 положення про обласний математичний фестиваль
Організаторами фестивалю є Головне управління освіти і науки Львівської обласної держадміністрації, Дрогобицький державний педагогічний...
Міністерство Освіти і Науки України Прилуцький Гуманітарно-педагогічний коледж ім. Івана Франка на тему: «Менеджмент: сутність, трактування, особливість» iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
Виходячи з положень закону України "Про освіту" та з метою втілення в життя концепції національної школи та для формування особистості...
Міністерство Освіти і Науки України Прилуцький Гуманітарно-педагогічний коледж ім. Івана Франка на тему: «Менеджмент: сутність, трактування, особливість» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж
Вказівки: Виконайте завдання й у дужках ( ) запишіть номер правильної відповіді
Міністерство Освіти і Науки України Прилуцький Гуманітарно-педагогічний коледж ім. Івана Франка на тему: «Менеджмент: сутність, трактування, особливість» iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка

Міністерство Освіти і Науки України Прилуцький Гуманітарно-педагогічний коледж ім. Івана Франка на тему: «Менеджмент: сутність, трактування, особливість» iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім.І. Франка Правничий коледж
До якого етапу первіснообщинного ладу належить найдавніше поселення-стоянка на території України
Міністерство Освіти і Науки України Прилуцький Гуманітарно-педагогічний коледж ім. Івана Франка на тему: «Менеджмент: сутність, трактування, особливість» iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка філософський факультет кафедра політології навчально-методичний комплекс
Розробник: Четверікова Л. О., асистент кафедри політології філософського факультету лну ім. І. Франка
Міністерство Освіти і Науки України Прилуцький Гуманітарно-педагогічний коледж ім. Івана Франка на тему: «Менеджмент: сутність, трактування, особливість» iconІван Баклицький психологія праці
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
Міністерство Освіти і Науки України Прилуцький Гуманітарно-педагогічний коледж ім. Івана Франка на тему: «Менеджмент: сутність, трактування, особливість» iconКонсульське право
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка факультет міжнародних відносин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи