Основні вимоги до змісту та оцінювання докурсового завдання слухача курсів підвищення кваліфікації Загальні положення icon

Основні вимоги до змісту та оцінювання докурсового завдання слухача курсів підвищення кваліфікації Загальні положення
Скачати 42.23 Kb.
НазваОсновні вимоги до змісту та оцінювання докурсового завдання слухача курсів підвищення кваліфікації Загальні положення
Дата конвертації11.04.2013
Розмір42.23 Kb.
ТипДокументи

Основні вимоги до змісту та оцінювання докурсового завдання

слухача курсів підвищення кваліфікації


Загальні положення. Контроль знань слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів інформатики передбачає виконання письмової роботи у вигляді роботау. Слухач обирає тему роботау, використовуючи набуті знання і аналізуючи практичну діяльність ЗНЗ, в якому він працює.

Зміст роботау. Підготовка слухачами роботау базується на вивченні та реферуванні наукових літературних джерел, нормативних актів з обраної теми, узагальненні практичного досвіду та фактичних даних з відповідного напряму діяльності ЗНЗ. Викладення матеріалу в роботаі не повинне бути занадто теоретизоване, має бути орієнтоване на аналіз практики. При написанні роботау слухач має не лише систематизувати теоретичний та фактичний матеріал, але проявити творчий підхід до аналізу та визначення шляхів розв’язання реальних проблем у межах обраної теми. В першу чергу це має стосуватися організації діяльності навчального закладу.

^ Структура та оформлення. Обсяг роботи має становити 10-15 друкованих сторінок формату А4 (без врахування додатків). Текст набирається шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Сторінки мають бути нумеровані. Матеріал розподіляється згідно з планом роботау: вступ (1–1,5 стор.), основна частина [2–3 проблеми (параграфи)] (8–12 стор.), висновки (1,5–2 стор.), список літератури, додатки (схеми, таблиці, зразки документів). Стиль викладу матеріалу має бути науково-діловим, з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У тексті обов’язково повинні бути посилання на літературні та інші джерела, що використовувалися при підготовці роботау.

У вступі мають бути обґрунтовані актуальність та практичне значення обраної теми робота у, визначені  його мета й завдання.

В основній частині повинна бути розкрита тема роботау шляхом висвітлення основних питань, які становлять сутність зазначеного напряму (форми) діяльності конкретного центру зайнятості, та шляхом аналізу емпіричного матеріалу, статистичних даних певного спрямування.

У висновках необхідно сформулювати теоретичні і практичні підсумки проведеного аналізу за проблематикою роботау, навести практичні рекомендації щодо вдосконалення розглянутого напряму діяльності ЗНЗ. Висновки мають логічно пов’язуватися із змістом викладеного матеріалу.

Список літератури. Містить перелік (як правило 10–15) використаних літературних джерел та публікацій (за останні 3–5 років), законодавчих актів та відомчих нормативних документів. Оформлення списку літератури та посилань на використані літературні джерела має відповідати чинному стандарту. Зокрема, при посиланні в тексті на джерело у квадратних дужках наводять його порядковий номер зі списку літератури, наприклад “… у працях [1–3]…”. При посиланні на джерело з великою кількістю сторінок, або якщо подається цитата з тексту джерела, вказується номер конкретної сторінки, наприклад: [5, c.18].

Додатки. Такими можуть бути цільові документи (або витяги з них),  матеріали, що розкривають досвід роботи; методичні розробки, результати досліджень, анкети для опитування педагогічних працівників, учнів, а також таблиці, статистичні дані, діаграми, що ілюструють основні положення роботау і на які є посилання в його тексті.

Титульна сторінка та план оформлюються відповідно до встановлених норм (див. зразок).

^ Рецензування роботау. Викладач має підготувати на робота рецензію (обсягом 0,5–1 сторінка рукописного або друкованого тексту на стандартному бланку) не пізніше трьох днів з дня надходження роботи на перевірку. При оцінюванні роботау викладач має брати до уваги основні вимоги до змісту, структури та оформлення роботау.

Зміст рецензії має обґрунтовувати оцінку роботау з таких позицій:

 • актуальність та практична значущість теми роботау;

 • логічність його структури;

 • обґрунтованість використання теоретичних положень та нормативних актів;

 • правильність акцентів на актуальні  напрями, методи і форми роботи ЗНЗ;

 • врахування сучасних вимог щодо діяльності ЗНЗ;

 • якість узагальнення й аналізу практичного досвіду роботи конкретного навчального закладу;

 • повнота та змістовність висновків;

 • обґрунтованість рекомендацій та їхнє практичне спрямування;

 • дотримання правил оформлення роботи.Критерії оцінювання докурсового завдання:

Робота оцінюється на «відмінно» (9-10 балів), якщо:

 1. тема роботи актуальна та  відзначається  практичною значущістю;

 2. у роботі здійснено ґрунтовний аналіз усіх аспектів проблеми;

 3. використано сучасні джерела, у тому числі періодичні видання, монографії, які дають змогу висвітлити теоретичні й прикладні аспекти теми;

 4. матеріал роботи добре структурований, логічно викладений та побудований на прикладі діяльності конкретного навчального закладу;

 5. висновки відповідають завданням роботи, свідчать про реалізацію мети дослідження;

 6. рекомендації є обґрунтованими та мають практичний характер;

 7. роботу оформлено з дотриманням встановлених правил.

Робота оцінюється на «добре» (6-8 балів), якщо:

 1. тема роботи актуальна;

 2. у роботі здійснено аналіз основних аспектів проблеми;

 3. використано джерела, які дають змогу розкрити теоретичні й прикладні аспекти теми;

 4. матеріал випускної роботи структурований, логічно викладений та побудований на прикладі діяльності конкретного ЗНЗ;

 5. висновки відповідають завданням роботи;

 6. рекомендації мають практичну значущість;

 7. оформлення роботи в цілому відповідає встановленим правилам.

Робота оцінюється на «задовільно» (4-5 балів), якщо:

 1. здійснений слухачем теоретичний аналіз не повною мірою відповідає темі, меті і завданням дослідження;

 2. використані джерела не дають можливості повністю розкрити проблему;

 3. висновки не повністю відповідають завданням роботи;

 4. рекомендації недостатньо обґрунтовані;

 5. робота в цілому оформлена  згідно з правилами, але є певні недоліки.

Робота оцінюється на «незадовільно» (1-3 бали) , якщо:

 1. тема роботау неактуальна і не має практичної значущості;

 2. здійснений слухачем аналіз не відповідає темі, меті і завданням дослідження;

 3. у змісті роботау не аналізується досвід (практика) роботи конкретного ЗНЗ, певні положення не ілюструються емпіричним матеріалом, в т.ч. таблицями, графіками тощо.

 4. слухач не використовував необхідні літературні, нормативні джерела і статистичні дані;

 5. висновки не відповідають завданням роботи;

 6. оформлення роботи не відповідає встановленим правилам.Схожі:

Основні вимоги до змісту та оцінювання докурсового завдання слухача курсів підвищення кваліфікації Загальні положення iconІндивідуальний план слухача курсів підвищення кваліфікації
Основні поняття та їх зміст, які розкривають рекомендовані питання кожного модуля та дисципліни
Основні вимоги до змісту та оцінювання докурсового завдання слухача курсів підвищення кваліфікації Загальні положення iconІндивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації

Основні вимоги до змісту та оцінювання докурсового завдання слухача курсів підвищення кваліфікації Загальні положення iconДодаток індивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації корпоративне навчання м. П. Т. в о. ректора С. В. Білошицький
Місце роботи, посада
Основні вимоги до змісту та оцінювання докурсового завдання слухача курсів підвищення кваліфікації Загальні положення iconІндивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації термін навчання: 3 тижні (2 предмети)
Рекомендовано методичною радою Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Основні вимоги до змісту та оцінювання докурсового завдання слухача курсів підвищення кваліфікації Загальні положення iconІндивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації термін навчання: 3 тижні (І категорія)
Рекомендовано методичною радою Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Основні вимоги до змісту та оцінювання докурсового завдання слухача курсів підвищення кваліфікації Загальні положення iconІндивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації термін навчання: 3 тижні (І категорія)
Рекомендовано методичною радою Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Основні вимоги до змісту та оцінювання докурсового завдання слухача курсів підвищення кваліфікації Загальні положення iconПоложення про районний (міський) методичний кабінет (центр) І. Загальні положення
Києві та Севастополі, міста (без районного поділу), підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що проводиться не рідше одного...
Основні вимоги до змісту та оцінювання докурсового завдання слухача курсів підвищення кваліфікації Загальні положення iconРекомендації щодо оцінювання результатів діяльності слухачів курсів підвищення кваліфікації у форматі заочного (варіативного) навчання
Підготовка /одноосібно або у співавторстві/ друкованої продукції (статей, методичних посібників, підручників)
Основні вимоги до змісту та оцінювання докурсового завдання слухача курсів підвищення кваліфікації Загальні положення iconНаказ №2 Про проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками Великобагачанського району при Полтавському оіппо ім. М. В. Остроградського
Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського на 2012 рік», наказу Полтавського обласного...
Основні вимоги до змісту та оцінювання докурсового завдання слухача курсів підвищення кваліфікації Загальні положення iconНаказ №355 Про проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками району у 2008-2009 навчальному році на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів
Затвердити плани проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками району у 2008-2009 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи