Посадова інструкція №2 Вчителя фізичної культури icon

Посадова інструкція №2 Вчителя фізичної культури
Скачати 72.38 Kb.
НазваПосадова інструкція №2 Вчителя фізичної культури
Дата конвертації11.04.2013
Розмір72.38 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор

Донецької допоміжної загальноосвітньої

школи-інтернату № 2 _____________Т.М.Архипова

Наказ № 127 від 18.07.2008 р.


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № 2

Вчителя фізичної культури


 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
  1. Вчитель фізичної культури призначається і звільняється з посади управлінням освіти і науки за поданням директора школи.

  2. Вчитель фізичної культури зобов'язаний мати вищу освіту за фахом «Фізичне виховання», «Олігофренопедагогіка», «Дефектологія». Допускається середня спеціальна освіта за умови отримання вищого за фахом «Олігофренопедагогіка», «Дефектологія». Педагогічний стаж не обов'язковий.

  3. У своїй діяльності вчитель фізичної культури керується Конституцією України і законами України, указами Президента України, вирішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освіти і виховання що вчаться, правилами і нормами охорони праці, техніка безпеки і протипожежного захисту, Статутом школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора школи, посадовою інструкцією, трудовою угодою. Дотримуватися в роботі Конвенції про права дитини.
 1. ^ ЗАВДАННЯ І ОБОВ'ЯЗКИ


Основними завданнями і обов'язками діяльності вчителя фізичної культури є:

  1. Навчання учнів на високому методичному і науковому рівні відповідно до програм і методик по фізичній культурі, використання ефективних прийомів, методів і способів.

  2. Визначення завдань і змісту занять з урахуванням віку, підготовленості, індивідуальних, психофізичних особливостей учнів.

  3. Надання допомозі що вчиться в оволодінні навиками і технікою виконання вправ.

  4. Забезпечення повної безпеки що вчаться, виконання вимог техніки безпеки при проведенні уроків і фізкультурно-оздоровчих заходів.

  5. Спільно з медичними працівниками здійснення контролю за станом здоров'я дітей і регулювання фізичного навантаження учнів.

  6. Проведення консультацій для батьків, вихователів по питаннях методики фізичного виховання і профілактики нещасних випадків.

  7. Проведення позакласної роботи з учнями.

  8. Ведення обліку успішності і відвідуваності уроків.

  9. Турбота про збереження учбово-матеріальної бази фізвиховання, устаткування і інвентарю, прийнятого на збереження згідно відповідним документам.

  10. Участь в роботі методичних об'єднань і усередині-шкільних змаганнях.

  11. Проходження періодичного медичного обстеження.

  12. Дотримання етичних норм поведінки в школі, удома, суспільних місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.

  13. Розміщення і установка спортінвентарю згідно норм і правил техніки безпеки і виробничої санітарії.

  14. Складання і перегляд разів на 3 роки інструкцій по техніці безпеки і здійснення контролю за їх виконання відповідно до типових інструкцій.

  15. Систематичне проведення інструктажу з учнями по правилами безпеки під час учбових занять з обов'язковою реєстрацією в класному журналі і журналі реєстрації учнів.

  16. Проведення ретельної перевірки, своєчасне розслідування і облік нещасних випадків, подіям в період учбових занять.

  17. Допуск на заняття представників адміністрації школи.

  18. Заміна на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно розпорядженню заступника директора по учбовій роботі.

  19. Участь в роботі педагогічної ради школи, нарадах, семінарах, що проводяться, адміністрацією школи.
 1. ^ МАЄ ПРАВО


Вчитель фізичної культури має право на:

  1. Участь в управлінні школою відповідно до Статуту школи.

  2. Захист професійної честі і гідності.

  3. Ознайомлення з скаргами і іншими документами, які містять оцінку його діяльності і дачу своїх пояснень.

  4. Захист своїх інтересів самостійно або через представника, зокрема адвоката, у разі дисциплінарного або службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

  5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування за винятком випадків, передбачених законом.

  6. Вільний вибір форм, методів, способів навчання, методики оцінки учнів.

  7. Підвищення кваліфікації і перепідготовку.

  8. Атестацію на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і отримання її у разі успішного проходження.

  9. Дачу що вчиться під час занять і перерви обов'язкових розпоряджень, які стосуються організації занять, дотримання дисципліни і залучення що вчаться до дисциплінарної відповідальності у випадках, визначених Статутом і Правилами про заохочення про покарання.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  1. У встановленому законодавством України порядку, вчитель фізичної культури несе відповідальність за:

 • Життя і здоров'я учнів під час учбово-виховного процесу;

 • Реалізацію в повному об'ємі учбових програм згідно учбовому плану і розкладу;

 • Порушення має рацію і свобод учнів.

  1. За невиконання або несумлінне виконання без поважних причин Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора і інших нормативних актів, законних розпоряджень директора школи і інших нормативних актів, посадових обов'язків, визначених даною інструкцією, вчитель фізичної культури несе дисциплінарну відповідальність у випадках, визначених трудовим законодавством.

  2. За застосування, зокрема одноразове, як методи виховання фізичного або психологічного насильства над учнями, а також здійснення іншого аморального вчинку, вчитель може бути звільнений з посади згідно трудового законодавства і Закону України «Про освіту». Звільнення за такий вчинок не є мірою дисциплінарного стягнення.

  3. За спричинення школі і учасникам учбово-виховного процесу збитку у зв'язку з виконання (невиконанням) своєї посадової інструкції вчитель фізичної культури несе матеріальну відповідальність в межах, позначених трудовим і цивільним законодавством.
 1. ^ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ЗНАТИ:


Вчитель фізичної культури зобов'язаний знати:

  1. Закон України про освіту, інші законодавчі і нормативно-правові акти і документи по питаннях навчання і виховання що вчаться, державна мова згідно чинного законодавства про мови, нормативні документи по питаннях безпечної життєдіяльності учасників учбово-виховного процесу.

  2. Правила внутрішнього трудового розпорядку школи.

  3. Правила безпечної експлуатації спортивного оснащення, протипожежної безпеки, електробезпеки, надання першої медичної допомоги при нещасних випадках.

  4. Правила виробничої санітарії і гігієни праці.

  5. Правила користування засобами пожежогасінні і індивідуального захисту.

  6. Шляхи евакуації що вчаться на випадок екстремальних ситуацій.

  7. Особливості змісту учбових програм по фізичній культурі.

  8. Норми оцінки знань, умінь і навиків учнів.

  9. Вимоги до ведення шкільної документації.

  10. Основні методи навчання, їх класифікацію.

  11. Зміст і способи оптимізації процесу навчання.

  12. Психофізичні особливості учнів, основи індивідуального підходу, диференційованого навчання.

  13. Суть уроку як основної форми процесу навчання і виховання.

  14. Підходи до вибору форм, способів і методів навчання з урахуванням конкретних умов.

  15. Основи формування системності знань учнів.

  16. Особливості функціонування учнівського колективу як способу виховання учнів.

  17. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі.

  18. Методику підготовки, проведення і аналізу виховних заходів і роботи з батьками.

  19. Сучасні методики навчання фізичній культурі.

  20. Основну і додаткову літературу, програму по фізичній культурі.

  21. Форми і методи удосконалення майстерності, узагальнення педагогічного досвіду.
 1. ^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
  1. Вчитель фізичної культури зобов'язаний мати відповідну спеціальну освіту.

  2. Проводити вступний, цільовий і позаплановий інструктаж учнів по охороні життя під час занять з обов'язковою реєстрацією в журналі реєстрації інструктажу що вчаться і в класному журналі.

  3. Володіти сучасними формами, методами організації учбово-виховного процесу, забезпечувати результативність і якість своєї роботи.

  4. Вчитель фізичної культури зобов'язаний уважно оглянути місце проведення занять, переконатися в справності спортінвентарю, надійності його установки і кріплення згідно санітарно-гігієнічним вимогам до місця проведення занять.

  5. Під час уроку вчитель зобов'язаний навчити що вчаться безпечним прийомам виконання фізичних вправ і стежити за виконанням що вчаться правил безпеки, при цьому строго дотримуватися принципів доступності і послідовності навчання, у разі потреби забезпечити страховку.

  6. За наслідками медичних оглядів знати фізичну підготовленість і функціональні можливості кожного учня. У разі появи у учнів ознаки стомлення або, якщо він скаржиться на слабкість або погане самопочуття, негайно отруювати його на огляд до лікаря.

  7. Раз в 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації і разів на 3 роки - по безпеці життєдіяльності з подальшою атестацією і привласненням кваліфікаційній категорії.

  8. Розробляти і періодично переглядати інструкції по охороні праці і надавати їх на твердження директорові.

  9. Постійно підвищувати педагогічну майстерність і професійний рівень.

 1. ВЗАЄМИНИ


Вчитель фізичної культури

  1. Працює в режимі тижневого навантаження, розкладу уроків, графіка позакласної роботи, затверджених наказом директора на початок року.

  2. Проводить уроки згідно розкладу, замінює в установленому порядку тимчасово відсутніх вчителів на умовах почасової оплати і згідно тарифікації, надання відгулів за фактично відпрацьований час.

  3. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

  4. Планує заходи щодо фізичної культури на навчальний рік, семестр, учбову чверть. План заходів затверджує директор школи.

  5. Отримує від адміністрації школи-інтернату матеріали нормативно-правового і організаційного характеру, знайомиться з відповідними документами.

  6. Систематично обмінюється інформацією по питаннях, які входять в його компетенцію, з адміністрацією школи і педагогічними працівниками.

  7. В період канікул притягується дирекцією школи до педагогічної, методичної і організаційної роботи в межах часу, що не перевищує педагогічне навантаження до початку канікул.Розроблено:

Заступник директора

з навчальної роботи ________________ Н. В. Шилова


Погоджено:

Громадський інспектор

з охорони праці _________________ В.С.КоломоєцьСхожі:

Посадова інструкція №2 Вчителя фізичної культури iconПосадова інструкція учителя математики І. Загальні положення
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано...
Посадова інструкція №2 Вчителя фізичної культури iconПосадова інструкція завідуючого кабінетом хімії
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифікаційної характеристики вчителя хімії. Під час розробки Інструкції враховані...
Посадова інструкція №2 Вчителя фізичної культури iconПосадова інструкція №15 Медичної сестри фізіотерапевтичного кабінету
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
Посадова інструкція №2 Вчителя фізичної культури iconПосадова інструкція гардеробника
...
Посадова інструкція №2 Вчителя фізичної культури iconПосадова інструкція №7
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики завідувача бібліотеки і бібліотекаря
Посадова інструкція №2 Вчителя фізичної культури iconПосадова інструкція №16 Чергової медичної сестри
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
Посадова інструкція №2 Вчителя фізичної культури iconПосадова інструкція №14 Дієтичної сестри
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
Посадова інструкція №2 Вчителя фізичної культури iconПосадова інструкція №10
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики діловода
Посадова інструкція №2 Вчителя фізичної культури iconПосадова інструкція №13
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
Посадова інструкція №2 Вчителя фізичної культури iconПосадова інструкція директора Загальні положення
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики керівника освітнього закладу, Закону України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи