Реферат з стандартизації icon

Реферат з стандартизації
Скачати 97.21 Kb.
НазваРеферат з стандартизації
Дата конвертації12.05.2013
Розмір97.21 Kb.
ТипРеферат


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ


РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ І ТОРГІВЛІ

РЕФЕРАТ


з стандартизації

на тему:


"Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості"


Підготувала:

студентка групи №36

Шкарпета Л.


Донецьк-20061. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України


Діяльність в галузі стандартизації прослідковується ще з древніх часів. Спочатку ці роботи проводились на основі приватної іні­ціативи. Розвиток економічних зв'язків між країнами і розши­рення робіт із стандартизації в промислово розвинутих країнах вимагали їх координації. В зв'язку з цим були створені перші національні організації із стандартизації у Великобританії (1911р.), Німеччині (1917р.), Франції, США (1918р.). Після пер­шої світової війни стандартизація вже сприймається як об'єк­тивна, економічна необхідність, яка сприяла створенню націо­нальних органів зі стандартизації в більшості країн світу.

В 1926 р. була створена міжнародна федерація національних асоціацій із стандартизації – ІSА, в склад якої ввійшло біля 20 національних організацій із стандартизації. Вона розробила по­над 180 міжнародних рекомендацій із стандартизації, але з по­чатком другої світової війни припинила свою діяльність.

В жовтні 1946 р. 25 країн під егідою ООН створили Міжна­родну організацію із стандартизації ІSО, яка успішно діє і тепер. Мета створення її була сформульована таким чином: "... сприяти успішному розвитку стандартизації в усьому світі".

Стрімкий розвиток сертифікації сприяв тому, що у 1971 р. для розробки способів взаємного визнання національних і регіо­нальних систем сертифікації та міжнародних знаків відповід­ності продукції вимогам стандартів та інших нормативних доку­ментів, в першу чергу – тих, що стосуються безпеки споживачів, охорони здоров'я населення і захисту навколишнього середовища, був створений Комітет Ради ISO – SERTICO, який в 1985 р. був реорганізований в Комітет Ради ISO з оцінки від­повідності – САСКО.

В 1904 р. була створена міжнародна електротехнічна комісія – ІЕС, яка з 1946 р. разом з ISO і її комітетами проводить активну роботу із стандартизації. На першому етапі розроблялися наста­нови ISO/IEC із стандартизації, а в подальшому робота була спрямована на розробку стандартів з управління якістю і серти­фікації. Результатом цієї роботи стало створення в 1987 р. технічним комітетом ISO/TK 176 "Управління якістю і забезпечення якості" стандартів серії ISO 9000, а в 1990 – 95 pp. – серії стан­дартів ISO 10000.

До європейських організацій, що займаються стандартиза­цією, відносяться: Європейський комітет з стандартизації – CEN, створений 23.03.61 р. на засіданні представників Європейського економічного співтовариства і Європейської асоціації вільної торгівлі, та Європейський комітет з стандартизації в електро­техніці – CENELEC.

До початку 1995 р. в межах переходу до єдиного Європей­ського ринку CEN затвердив понад 1300 європейських стандар­тів, що встановлюють основні вимоги до конкретних видів про­дукції та послуг, до безпеки виробів і їх сумісності, функціо­нальних властивостей, довговічності, а також на якість продукції, системи якості і сертифікацію.

Діяльність CEN у напрямку стандартизації систем якості знайшла своє відображення у створенні європейських стан­дартів EN 29001, EN 29002, EN 29003, які є аналогами стандартів ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. В європейських країнах, що вхо­дять до складу Європейського союзу, національні стандарти з систем якості створюють або безпосередньо на базі стандартів ISO серії 9000, або посилаються на стандарти EN серії 29000.

Оцінювання відповідності, сертифікації систем якості та акре­дитації органів з сертифікації у європейських країнах базується на європейських стандартах серії 45000: EN 45001, EN 45002, EN 45003, EN 45011, EN 45012, EN 45013, EN 45014.

Перші два із них визначають критерії оцінювання діяльності ви­пробувальних лабораторій, a EN 45003 – органів з їх акредитації.

Стандарти EN 45011–45014 визначають основні критерії оці­нювання діяльності органів з сертифікації продукції, систем яко­сті (EN 45012) та персоналу, що виконує ці роботи, а також вимоги до декларацій постачальника щодо відповідності про­дукції вимогам стандартів.

Стандарти EN серії 45000 розроблені на основі матеріалів між­народної конференції з акредитації випробувальних лабора­торій та Настанов ISO/IEC, підготовлених CASCO.

Після отримання незалежності Україна проводить активну політику інтеграції в міжнародні та європейські структури, спів­працюючи також з країнами СНД. 1.01.93 р. Україна прийнята в члени Міжнародної організації ISO, a 14.02.93 р. – в члени між­народної електротехнічної комісії ІЕС, що дає їй право нарівні з іншими 90 країнами світу брати участь у діяльності більш як 1000 міжнародних робочих органів, технічних комітетів з стан­дартизації і використовувати в своїй роботі понад 12 тисяч між­народних стандартів. А 13 березня 1992 р. у Мінську Україною була підписана угода про проведення державами СНД пого­дженої політики зі стандартизації, метрології та сертифікації. Відповідно до неї створено Міждержавну раду з цих питань, а також передбачено, що державні стандарти колишнього Союзу є власністю всіх держав, які підписали угоду, і використо­вуються як міждержавні стандарти або як державні до розробки своїх національних стандартів.

Враховуючи те, що стан і розвиток національних систем стан­дартизації, сертифікації та метрології є одним із чинників, від якого залежить національна, зокрема економічна, безпека Ук­раїни, Держстандарт України проводить єдину технічну полі­тику за такими основними напрямками:

 • гармонізація національних стандартів з відповідними між­народними та європейськими, або їх пряме впровадження;

 • забезпечення якомога більшої відповідності національних
  стандартів вимогам ринку, включаючи вимоги світової органі­зації торгівлі (WTO), особливо у галузях, де Україна має певний
  науково-виробничий потенціал, для забезпечення і посилення ринкових позицій у міжнародному розподілі праці;

 • забезпечення простого доступу експортерів до міжнарод­них стандартів шляхом розвитку національного інформаційного фонду стандартів та поширення необхідної інформації через засоби масової інформації та спеціальні видання.

Зважаючи на необхідність гармонізації чинного законодавства України з європейським, Кабінетом Міністрів України за іні­ціативою Держстандарту видав розпорядження від 08.11.96 р. №703-Р щодо реалізації заходів, спрямованих на гармонізацію національного технічного регулювання, норм і стандартів з єв­ропейськими.

На виконання цього розпорядження та постанови Кабінету Міністрів України від 18.11.96 р. №1396, Держстандарт подав йому проект постанови "Про заходи щодо впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу, санітарних, еко­логічних, ветеринарних, фітосанітарних норм та міжнародних і європейських стандартів", яка була прийнята 19.03.97 р. за №244. її прийняття створює умови для вступу України до GATT/ WTO, усунення зайвих перешкод у зовнішній торгівлі, підви­щення якості і конкурентоспроможності української продукції, підтримці вітчизняного товаровиробника, захисту прав споживачів та запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я, майна громадян і навколишнього природного середовища.

Зважаючи на важливість гармонізації українських стандартів з міжнародними, застосування міжнародних і європейських стандартів і процедур оцінки відповідності в Україні, посту­пового наближення українських стандартів до технічних правил ЄС стосовно промислових товарів і продуктів харчування, що знайшло відображення в Угоді про партнерство і співробітницт­во між Європейським Союзом і Україною, підписаної 16.06.94 р. у Люксембурзі, Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Держстандарту про вступ до європейських організацій зі стан­дартизації CEN та CENELEC і міжнародної організації законо­давчої метрології (OIML). Україну прийнято членом-кореспондентом OIML з січня 1997 р. і CEN – з 1 квітня 1997 р.

З метою подолання технічних бар'єрів у міжнародній торгівлі, забезпечення національного режиму стосовно імпортних това­рів відповідно до норм та принципів Світової організації торгівлі (WTO) Україна приєдналась до Кодексу доброчинної практики щодо підготовки, прийняття та впровадження стандартів WTO.

Про ділову активність України в роботі міжнародних орга­нізацій свідчать підсумки міжнародної діяльності Держстандарту в 1996 p.: 88 технічних комітетів України брали участь у роботі 370 технічних комітетів і підкомітетів ISO та ІЕС, а 39 активних технічних комітетів проголосували по 855 проектах міжнарод­них стандартів, у тому числі по 458 міжнародних стандартах в ISO та по 427 в ІЕС.

З метою відстоювання національних інтересів України пред­ставники Держстандарту взяли участь у 9-му і 10-му засіданнях міжнародної Ради із стандартизації, метрології та сертифікації, які відбулися 11–12.04.96 р. в м. Ашхабаді та 3–5.10.96 р. в м. Бішкеку.


^ 2. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості


Основні сучасні тенденції розвитку робіт у галузі стандарти­зації, оцінювання та сертифікації систем якості, їх впроваджен­ня і застосування, можна визначити таким чином:

 • поширення та деталізація тих елементів структури і функ­ціонування підприємства, що входять в систему якості і підля­гають стандартизації в межах стандартів ISO серії 9000 та 10000, а також деталізація стандартизованих функцій забезпечення та управління якістю, розвиток методів, засобів технології проек­тування систем якості;

 • поширення сфер застосування систем якості: виробництво
  сільськогосподарської продукції, рибальство, хімічна та нафто­хімічна промисловість, фармацевтична та косметологічна проми­словість, будівництво, сфера послуг (енергопостачання, тран­спорт, зв'язок, комунальне обслуговування, банківсько-фінан­сова діяльність, охорона здоров'я, навчання тощо), захист навко­лишнього середовища, інформаційні технології;

 • концентрація робіт щодо впровадження систем якості, їх сертифікації, акредитації органів з сертифікації систем якості, підготовки та підвищення кваліфікації персоналу, підготовки експертів-аудиторів з систем якості у більш визначені та чіткі організаційні форми через створення міжнародних та регіональ­них організацій, що діють на базі відповідних програм;

 • ініціювання з боку найбільш вагомих міжнародних та ре­гіональних загальноекономічних організацій робіт в галузі си­стем якості та застосування стандартів, норм, правил з цієї галу­зі у своїй законодавчій та координаційній діяльності щодо інтег­рації економічного простору, розвитку міжнародної торгівлі, ресурсозбереження, охорони прав людини, захисту навколиш­нього середовища тощо;

 • постійний пошук нових методів забезпечення та підвищен­ня якості продукції, форм стимулювання і визнання окремих підприємств та працівників за досягнуті успіхи в цьому напрям­ку на національному, регіональному та міжнародному рівнях;

 • зростання уваги до дослідження та аналізу впливу людсь­кого та різноманітних соціально-культурних чинників на проб­лему якості, а також чинників, пов'язаних з виснаженням відо­мих природних ресурсів;

 • створення найсучасніших інформаційних систем та мереж для підтримки робіт в галузі якості, та забезпечення інформованості суспільства, товаровиробників та споживачів щодо стану справ у цій галузі.

Особливо чітко ці тенденції проявляються в Європі, в діяль­ності Європейського Союзу, Комісії Європейського співробіт­ництва, Європейської асоціації вільної торгівлі.

У межах Європейського Союзу встановлено політику та прий­нято Європейську програму з якості. Мета європейської полі­тики в галузі якості сформульована таким чином:

 • допомогти європейській промисловості стати конкурентноздатною як на європейському, так і на зовнішньому ринках;

 • поліпшити європейську інфраструктуру з забезпечення якості, щоб створити таке технічне середовище (випробування, сертифікацію, акредитацію), яке б допомогло її товаровиробни­кам мати успіх у нових ринкових умовах;

 • зміцнити партнерські відносини між постачальниками та споживачами;

 • створити необхідний науково-технічний, промисловий та
  людський потенціал для Європи XXI століття.

В межах цієї програми встановлено завдання, спрямовані на допомогу підприємствам малого та середнього бізнесу щодо підвищення їх компетенції в цій галузі та застосування сучасних технічних знань і методів забезпечення якості, на гармонізацію правил забезпечення якості та правил щодо безпеки, для охо­рони здоров'я населення та захисту навколишнього середовища, захисту інтересів та прав споживачів, на інтеграцію різно­манітних систем (баз даних) в цій галузі, а також на удоско­налення форм підтримки діяльності у галузі якості національних органів влади.

Ця програма передбачає створення Європейського інформа­ційного центру з проблем якості, розроблення та впровадження демонстраційних проектів з систем якості в основних галузях економіки.

У межах цієї програми формується мережа організацій по про­веденню та координації робіт в галузі застосування та розвитку систем якості, підготовки та атестації експертів-аудиторів.

Всі завдання з програми активно стимулюються керівними органами Європейського Союзу, а в міжнародному масштабі аналогічні роботи стимулюються міжнародними організаціями із стандартизації.

Література

 1. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. – 174 с.

 2. Койфман Ю.І. Міжнародна стандартизація та сертифікація систем якості. Довідник. – Львів-Київ: Видання ТК-93, 1995.
Схожі:

Реферат з стандартизації iconПеречень документов. [Документов 8212] Все документы базы данных дбн а 1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення дбн а 1-1-93. Зміна n 1
Дбн а 1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення
Реферат з стандартизації iconНаказ №428 Про введення в дію наказу моз україни від 24 травня 2012р №384
«Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020року» та наказу Міністерства охорони здоров‘я...
Реферат з стандартизації iconСтандартизації

Реферат з стандартизації iconРічний план закупівель на 2012 рік Державне підприємство «Чернівецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
Державне підприємство «Чернівецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
Реферат з стандартизації iconРічний план закупівель на 2011 рік Державне підприємство «Чернівецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
Державне підприємство «Чернівецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
Реферат з стандартизації iconУкраїна державне підприємство «чернівецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» дп «буковинастандартметрологія»
Державне підприємство «чернівецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
Реферат з стандартизації iconСтандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Затверджена та введена в дію наказом Держбуду України від 28. 11. 2000 р. №262
Зміна №2 дбн а 1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення". Затверджена та введена в дію наказом...
Реферат з стандартизації iconСтандартизації
Затверджені: Наказом Мінбудархітектури України від 27. 04. 93 N 46 та введені в дію
Реферат з стандартизації iconЗміна №1 дбн а. 1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення."

Реферат з стандартизації iconСтандартизації
Затверджені: Наказом Мінбудархітектури України від 27. 04. 93 N 46 та введені в дію
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи