Тов «Аудиторська фірма «Модуль-Аудит» icon

Тов «Аудиторська фірма «Модуль-Аудит»
Скачати 148.93 Kb.
НазваТов «Аудиторська фірма «Модуль-Аудит»
Дата конвертації07.01.2013
Розмір148.93 Kb.
ТипДокументиТОВ «Аудиторська фірма «Модуль-Аудит»

ЄДРПОУ 38033179

53210 Україна, Дніпропетровська обл. м.Нікополь, вул.Дибенка, буд 59г. кв 1

Тел. /05662/2-47-55, моб. 050-547-94-67

р/р 26004010190792 в ПАТ ВТБ Банк м Київ, МФО 321767

e-mail : TOV_AF_MODUL-AUDIT@MAIL.RU

Свідоцтво АПУ про включення до Реєстру аудиторських фірм № 4508 від 23.02.12 р

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звiт незалежного аудитора) щодо фінансової звiтностi

^ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КУЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЕЛІТ КЛУБ»

за 2011 рік.


м. Нікополь 25 квітня 2012 р.

1. Для подання адресатам: - керiвництву ТОВ КРЦ «ЕЛІТ КЛУБ»; - Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку .

2. Вступний параграф

2.1 Основнi вiдомостi про емiтента

 • Повне найменування: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КУЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЕЛІТ КЛУБ»

 • Код за ЄДРПОУ: 31167072

 • Мiсцезнаходження: 53201, Дніпропетровська обл., м. Нікополь пр. Трубників,38

 • Дата державної реєстрацiї: 26.07.2002 р.

 • Основнi види дiяльностi (КВЕД): 55.40.0 Діяльність барів 55.30.1 Діяльність ресторанів.71.40 Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку.


2.2 Опис аудиторської перевірки. ТОВ "Аудиторською фірмою «Модуль-Аудит" проведено аудиторську перевірку ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КУЛЬТУРНО РОЗВАЖАЛЬНОГО ЦЕНТУ «ЕЛІТ КЛУБ» (далi ЗАТ КРЦ "ЕЛІТ КЛУБ" або Товариство) станом на 31 грудня 2011 року, про що 25 квітня 2012 року складено наступний аудиторський висновок. Аудитор в своїй роботі керувався законодавством України в сфері господарської дiяльностi , встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку i складання фінансової звiтностi, Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародними стандартами аудиту 700,705,706,720 та Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емітентами цінних паперів, затвердженими Рішенням ДКЦПФР вiд 29.09.11 №1360. Аудитором були виконані такi види робiт ( напрямки перевiрки): - визначення вiдповiдностi фiнансової звiтностi основним принципам облiку, встановленими облiковою полiтикою пiдприємства та загальноприйнятим принципам облiку; - аналiз (шляхом тестування) аудиторських доказiв, якi дають змогу пiдтвердити зазначенi у звiтностi суми i показники, та наведенi пояснення до них; - дослiдження суттєвих облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi; - оцiнка надiйностi систем бухгалтерського облiку i внутрiшнього контролю пiдприємства, можливостi виникнення помилок i їх суттєвого впливу на звiтнiсть; - здiйснення вибiркового контролю; - оцiнка загального подання фiнансової звiтностi; - оцiнка фiнансового стану.

2.^ 3 Опис перевіреної фінансової звітності. Пiд час аудиту було перевірено повний комплект фінансової звітності , яка включає: Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за рiк, що минув на зазначену дату, Примiтки до рiчної фiнансової звітності.

^ 2.4.Описання важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi: Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi в 2011 роцi здiйснювалась вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику, вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V i Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.03.99 р. №89 й iншим нормативним документам. Стан синтетичного й аналiтичного облiку первинних документiв й облiкових регістрів, в основному, вiдповiдає вимогам, передбаченим нормативними документами з питань органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Iнформацiя у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає даним бухгалтерського облiку. Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти)бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. У фiнансовiй звiтностi вiдображена iнформацiя, необхiдна внутрiшнiм й зовнiшнiм користувачам фiнансової звiтностi.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу. Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора. Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

^ Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

У результатi проведеного аудиту встановлено, що iснували обмеження обсягу аудиторських робiт. Аудитор не мав можливостi виконати такi необхiднi аудиторськi дослiдження як спостереження за iнвентаризацiєю основних засобiв, товарно-матерiальних запасiв, дебiторської та кредиторської заборгованостi на дату складання фiнансової звiтностi товариством. Цi роботи проведено без участi незалежного аудитора, оскiльки дата проведення iнвентаризацiї передувала даті проведення аудиту. Пiд час перевiрки аудиторами були вивченi, проаналiзованi та зiставленi документи, якi пiдтверджують право власностi на основнi засоби та малоцiннi активи. Вищезазначенi питання мають обмежений вплив на фiнансовi звiти i не перекручують загальну рiчну фiнансову звiтнiсть товариства та стан справ в цiлому.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку,за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть представляє достовірно, у всiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ЗАТ КРЦ «ЕЛІТ КЛУБ» станом на 31 грудня 2011р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в України, облiкової полiтики пiдприємства.

^ Пояснювальний параграф. Не вносячи до висновку додаткових застережень, привертаю увагу на той факт, що на дату складання цього висновку, припинена діяльність ЗАТ «КРЦ «ЕЛІТ КЛУБ» шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю «Культурно розважальний центр «Еліт клуб». Державна реєстрація припинення ЗАТ «КРЦ «ЕЛІТ КЛУБ» відбулась 07.02.2012року.ТОВ КРЦ «ЕЛІТ КЛУБ» є правонаступником ЗАТ « КРЦ «ЕЛІТ КЛУБ», з моменту державної реєстрації несе всі обов’язки та має всі права, які були у ЗАТ « КРЦ «ЕЛІТ КЛУБ» на момент створення. Скасування реєстрації випусків цінних паперів на дату надання висновку не було. Тому у відповідності до вимог положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. №1591, не змiнюючи умовно - позитивну думку, в наступних пояснювальних параграфах ми звертаємо увагу на додаткову iнформацiю, думка щодо якої вимагається п.2 роздiлом II "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1528 вiд 19.12.2006р., №69 вiд 31.01.2008р., та №1360 вiд 29.09.2011р. «Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв»

Розкриття iнформацiї за видами активiв:

Аудитором була перевірена відображена у фінансовій звітності інформація про активи товариства. Вартість активів Товариства, що відображена у фінансових звітах станом на 31.12.2011 року, складає 5782 тис. грн

Основні засоби i їх знос (амортизація). У ході перевірки нами було одержано достатню кiлькiсть свідчень, що основні засоби, вiдображенi в балансі в сумі 4317 тис. грн. (первісна вартість 8111 тис. грн., знос 3794 тис. грн.) вiдповiдають критерiям визнання активів вiдповiдно до П(с)БО № 7 "Основнi засоби". При нарахуванні зносу основних засобів застосовувалися норми i методи нарахування амортизації прямолiнiйним методом, що встановлено обліковою політикою. Класифiкацiя, визнання та оцінка основних засобів вiдповiдають визначеним методологічним засадам формування в бухгалтерському обліку iнформацiї про основні засоби у фiнансовiй звiтностi згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку П(с)БО № 7 "Основні засоби". Вартість не введених в експлуатацію основних засобів станом на 31.12.2011 рік склали 21 тис. грн

Оборотні активи. Аналiтичний облiк запасiв вiдповiдає даним синтетичного облiку, виробничi запаси в балансi вiдображенi по первiснiй вартостi (собiвартостi) та утримуються для використання пiд час здiйснення господарської дiяльностi. Станом на 31.12.2011 року пiдприємство має запаси загальною вартістю 1078 тис.грн., а саме: виробничі запаси в сумі 89 тис. грн.; готова продукція в сумі 445,0 тис. грн.; товари в сумі 544 тис. грн Вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» №996-IV вiд 16.07.1999р. та Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України №69 вiд 11.08.1994р. на пiдприємствi проведено рiчну iнвентаризацiю майна станом на 01.12.2011р. Згiдно протоколам про результати iнвентаризацiї року нестач та надлишкiв не встановлено. Аудитор не спостерігала за інвентаризацією наявних запасів та необоротних активів, оскільки час її проведення передував часу проведення аудиторської перевірки. В зв'язку з тим, що стаття - виробничі запаси, готова продукція, та товари є суттєвою у фінансовій звітності, аудитором були проведені аудиторські процедури тестування надійності результатів проведеної інвентаризації запасів. З огляду на характер облікових запасів та існуючих елементів внутрішнього контролю, що стосуються необоротних активів та запасів, дозволяють аудитору висловити умовну думку стосовно необоротних активів та запасів. При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншого вибуття оцінка їх здійснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасів (ФiФО). Класифiкацiя, визнання та первiсна оцiнка запасiв вiдповiдають визначеним методологiчним засадам формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси, а також розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси". Облiк грошових коштiв. Бухгалтерський облiк та документальне оформлення касових операцiй у Товариствi вiдповiдає вимогам "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженому постановою Правлiння Нацiонального Банку України вiд 15.12.2004р. №637. Ведення та документальне оформлення Товариством операцiй по розрахунковому та iнших банкiвських рахунках вiдповiдає вимогам вiдповiдних нормативних актiв, зокрема, "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi", затвердженої постановою НБУ вiд 21.01.2004р.№22. Станом на 31.12.2011 р. залишки в національній валюті склали 2 тис. грн. Облiк дебiторської заборгованостi. Формування у бухгалтерському облiку Товариства iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає вимогам П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть, яка рахується в балансi Товариства, за термiнами погашення, вiднесена до поточної. Аналiтичнi данi дебiторської заборгованостi вiдповiдають даним синтетичного облiку. Станом на 31.12.2011 року дебiторська заборгованость за товари, роботи, послуги складає у сумі 65 тис.грн, дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 12 тис.грн, за виданими авансами - 23 тис. грн та інша поточна дебіторська заборгованість становить 8 тис.грн. Резерв сумнівних боргів не нараховувався в зв’язку з платоспроможністю дебіторів. Класифiкацiя, визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi вiдповiдають визначеним методологiчним засадам формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторська заборгованість.

На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно, вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.

^ Розкриття iнформацiї про зобов'язання.

Облiк зобов'язань. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Загальна сума зобов'язань у Товариствi станом на 31.12.2011 р. складає 7361 тис.грн. Показники балансу на 31.12.2011 р., що характеризують стан розрахункiв по заробiтнiй платi, соцiальному страхуванню, з пiдзвiтними особами, бюджетом вiдповiдають даним регiстрiв аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку, що дає пiдстави для пiдтвердження про їх достовiрнiсть. Зобов'язання Товариства, що склалися на дату балансу, оцiненi за первiсною вартiстю. Зобов'язання пiдтверджуються даними синтетичного i аналiтичного облiку. Кредиторська заборгованiсть являється реальною i документально пiдтверджена. Класифiкацiя, визнання та оцiнка зобов'язань вiдповiдають визначеним методологiчним засадам формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про зобов'язання та розкриття iнформацiї про зобов'язання у фiнансовiй звiтностi згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання". Зобов’язання підприємства станом на 31.12.2011 р складають: векселя видані поточні (короткострокові) зобов`язання в сумі 2716 тис. грн.:- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 1036 тис. грн.; -з одержаних авансів в сумі 12 тис. грн.;- за розрахунками з бюджетом в сумі 7 тис. грн.;-за розрахунками зі страхування в сумі 3 тис. грн.; - за розрахунками з оплати праці в сумі 14 тис. грн.;-інші поточні зобов’язання в сумі 3573 тис. грн

На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.

^ Облiк власного капiталу. Первісним джерелом інвестування та формування майна є статутний капітал. Статутний фонд Товариства складає 3299477 гривень. (Три міліонна двісті дев’яносто девять тисяч чотириста сімдесят сім грн.) і розподіляється на 3299477 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 гривеня кожна (Акціонерами Товариства є юридична особа). Станом на 31.12.2011 року статутний капiтал Товариства сформований та сплачений повнiстю. Акцiй, якi належать Державi не має. Додаткового випуску акцiй в 2011 роцi не було. Змiн статутного фонду в 2011 році не було. Облiк статутного капiталу вiдповiдає вимогам чинного законодавства, ведеться без порушень. За результатами господарської дiяльностi у 2011 р. Товариством отримано збиток в сумі 789 тис.грн. Сума непокритого збитку станом на 31.12.2011 р. складає 4878 тис.грн. Результат дiяльностi пiдтверджується первинними документами. Аудиторською перевiркою пiдтверджується правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його структури та призначення. Змiст статей звiту про власний капiтал, визначення власного капiталу, його структури та призначення вiдповiдають визначеним методологiчним засадам формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про власний капiтал та розкриття iнформацiї про власний капiтал у фiнансовiй звiтностi згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал". Зменшення власного капiталу на суму 789 тис.грн. вiдбулося за рахунок отриманого збитку.

^ На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Товариства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.

Інформацiї щодо обсягу чистого прибутку

^ Облiк доходiв i фiнансових результатiв. Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших обов'язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi, у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського облiку та звiтностi. Облiк доходу вiд операцiйної та iншої дiяльностi ведеться на рахунках 7 класу "Доходи та результати діяльності". Визнання доходу в бухгалтерському облiку вiдображається в момент збiльшення активу або зменшення зобов'язання згiдно критерiїв визнання доходу П(с)БО 15 "Дохiд". Аналiтичний облiк реалiзацiї вiдповiдає синтетичному. Спiльної господарської дiяльностi Товариство не веде. Перевiрено достовiрнiсть даних про дохiд (виручку) вiд реалiзацiї товарiв та iнших доходiв, а також правильнiсть розрахунку собiвартостi та витрат перiоду при формуваннi фiнансових результатiв за звiтний перiод. Порушення не виявлено. Показники статей рiчного балансу Товариства на 31.12.2011р. вiдповiдають даним синтетичного облiку та iснуючим нормативам бухгалтерського облiку, реально та точно вiдображають його фiнансовий стан, їх достовiрнiсть та повнота може бути пiдтверджена. За звітний період товариство отримало збиток в сумі 789 тис. грн.

^ Висловлення думки щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв. Згiдно вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 року, аудитор висловлює думку щодо:

Вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства.

 • Розрахункова вартiсть чистих активiв, на кiнець звiтного перiоду (від ємне значення -1579 тис. грн.), менше розмiру статутного капiталу (3299 тис грн.), що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цінних папарів та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.

 • Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") не виявлено.

Виконання значних правочинiв.

 • На протязi 2011 року значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними рiчної звiтностi на 31.12.2010 року), вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Товариство не здiйснювало.

Iнформацiя за п. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» Слiд зазначити, що аудиторами в ходi перевiрки отримано iнформацiї щодо дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», а саме

 • Змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше % акцiй за перiод 2011 року. Згідно договору куплі продажу ціних паперів від 07.09.2011 року ПАТ «НПТЗ» свою долю акцій продало ПП ВКФ Фірма «Сігран». Станом на 31.12.2011 у ЗАТ КРЦ ЕЛІТ КЛУБ був один акціонер котрий володів 100% долі акцій товариства. 19.09.2011 року приняте рішення акціонера про припиненя діяльності ЗАТ КРЦ ЕЛІТ Клуб шляхом перетворення в ТОВ КРЦ ЕЛІТ КЛУБ.

Стан корпоративного управлiння.

 • Враховуючи те, що 19.09.2011 року рішенням власника ЗАТ КРЦ « ЕЛІТ КЛУБ» прийнято рішення призначити Комісію з припинення товариства та відповідно до вимог ст. 105 Цивільного кодексу України та ст. 59 Господарського кодексу України , з моменту призначення комісії до неї перейшли повноваження по управлінню справами товариства. В зв’язку з цим аудитор не висловлює думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"

Ідентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.

 • За результатами виконаних процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi, вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", отримано розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викравлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища". Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк в наслiдок шахрайства.

Основні вiдомостi про аудиторську фірму:

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Модуль-Аудит»

 • Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм №4508 від 23.02.2012 р

 • Місцезнаходження: 53210 м. Нікополь,вул. Дибенка 59г кв 1.

 • Телефон: (05662) 2-47-55, Електронна пошта: tov_af_modul-audit@mail.ru

Основні вiдомостi про договір на проведення аудиту: Договір на проведення аудиту звітності №23/2012р. від 18 квітня 2012 р. Аудит проведено в період з 18 квітня по 25 квітня 2012р.

Директор ТОВ «Аудиторська фірма Чернишук О.О.

«Модуль-Аудит»

(сертифiкат Аудитора серiя А № 006087

від 13.04.2006 продовжений рішенням

АПУ вiд 31.03.2011 р., № 229/3 до 13.04.2016р )

25 квітня 2012 рСхожі:

Тов «Аудиторська фірма «Модуль-Аудит» iconЗвіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки «веста» за 2012 рік (з 01. 01. 2012 р. 31. 12. 2012 р.) Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою
Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою товариством з обмеженою відповідальністю «аудиторська фірма «максимум», код єдрпоу...
Тов «Аудиторська фірма «Модуль-Аудит» iconІнформація про аудиторську фірму: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „Профі-Аудит. Місце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 4
Адресат: управлінський персонал публічного акціонерного товариства „Херсонська теплоелектроцентраль”
Тов «Аудиторська фірма «Модуль-Аудит» iconАудиторський висновок незалежної аудиторської фірми тов «Аудиторська фірма «Довіра»
Управлінням юстиції в районі. Свідоцтво про державну реєстрацію дк з ррфпу, реєстраційний №14100396, серія а 01 №104191. Тел
Тов «Аудиторська фірма «Модуль-Аудит» iconПриватне підприємство „аудиторська фірма „західаудит”
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3620 від 30 червня 2005 року
Тов «Аудиторська фірма «Модуль-Аудит» iconПриватне підприємство аудиторська фірма
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Чернівецький хлібокомбінат»...
Тов «Аудиторська фірма «Модуль-Аудит» iconВибір критеріїв оцінки при проведенні аудиторських перевірок в сфері управління персоналом та трудових відносин формулювання актуальності та цілей дослідження
«кадровий аудит», «аудит персоналу», «аудит систем управління персоналу», «мотиваційний аудит», «аудит трудового потенціалу» тощо...
Тов «Аудиторська фірма «Модуль-Аудит» iconПриватне підприємство аудиторська фірма
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Чернівецький хлібокомбінат»...
Тов «Аудиторська фірма «Модуль-Аудит» iconОрганізаційний аудит лода чим не є організаційний аудит
Організаційний аудит оцінює відповідність структури організації та її діяльності до її цілей
Тов «Аудиторська фірма «Модуль-Аудит» iconДокументи
1. /заг.х_р модуль 1/модуль 1/Модуль 1 --/modul 1-1.doc
2. /заг.х_р...

Тов «Аудиторська фірма «Модуль-Аудит» iconКнига на сайте: Сканирование и распознавание текста: сайт «Ирпенская буквица» ббк 84. 4 Б38 □
Издание: Бедзик Юрій Дмитрович. Гіпсова лялька. Видавнича фірма тов «ЮГ», Київ, 2004, -288 ст
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи