Положення про загальношкільний батьківський комітет енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Загальні положення icon

Положення про загальношкільний батьківський комітет енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Загальні положення
Скачати 79.02 Kb.
НазваПоложення про загальношкільний батьківський комітет енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Загальні положення
Дата конвертації04.10.2013
Розмір79.02 Kb.
ТипПоложення
Затверджено зі змінами

загальношкільною конференцією

21 вересня 2011 року


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНИЙ БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2

  1. Загальні положення


1.1 Загальношкільний батьківський комітет є добровільним громадським формуванням, створений на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.2 У своїй діяльності комітет керуються Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН “Про права дитини”, “Положенням про загальноосвітній навчальний заклад”, статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим положенням, планом роботи школи, рекомендаціями педагогічної ради, директора школи, класних керівників та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.3 Рішення про заснування загальношкільного батьківського комітета школи приймаються на загальних зборах або конференції батьків закладу.

1.4 Легалізація (офіційне визнання) батьківського комітету є обов’язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва навчального закладу.


1.5 Припинення діяльності батьківського комітету може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).


2. Мета, завдання та основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітета є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності батьківського комітета є сприяння створенню умов для:

 • формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;

 • виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

 • формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

 • захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;

 • здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

 • запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;

 • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

 • залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

 • організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності батьківського комітета є:

 • законність,

 • гласність,

 • колегіальність,

 • толеранність,

 • виборність,

 • організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

 • підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу.

^ 3. Організація діяльності батьківських комітетів


3.1 Батьківський комітет школи обирається загальношкільними батьківськими зборами (конференцією) терміном на один навчальний рік.


3.2 Батьківський комітет школи формується з голів (представників) усіх комітетів класів, а з інших батьків за рекомендацією комітетів класів або ради закладу.


3.3 Кількість його членів визначається рішенням батьківських зборів (конференції) з урахуванням представництва колективів батьків учнів кожного класу.


3.4 Батьківський комітет складає план роботи на навчальний рік. Його зміст визначається завданнями, що стоять перед школою та конкретними умовами її роботи.


3.5 Батьківський комітет класу погоджує план роботи з класним керівником, загальношкільний батьківський комітет – з директором школи.

План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.


3.5 Батьківський комітет приймає свої рішення за більшістю голосів при наявності на засіданні не менше половини членів комітету.


3.6 Загальношкільний батьківський комітет скликає збори (конференції) батьків учнів школи не рідше 2 разів на рік. Кількість делегатів на конференцію від кожного класу установлюється загальношкільним батьківським комітетом.


3.7 Класні батьківські збори проводяться не рідше 4 разів на рік.


3.8 В роботі класних батьківських зборів беруть участь: класний керівник, вчителі, вихователі; загальношкільних – директор школи, класні керівники, вчителі.


3.9 Під керівництвом членів загальношкільного батьківського комітету в школі можуть створюватись постійні та тимчасові комісії з окремих розділів роботи: по здійсненню загальної середньої освіти, педагогічного всеобучу батьків, з трудового виховання та організації суспільно-корисної роботи, охороні здоров’я та організації громадського харчування школярів, з культурно-масової, господарської роботи та ін. Склад комісії визначається загальношкільним батьківським комітетом. Комісії в своїй повсякденній роботі спираються на батьківський актив та громадськість мікрорайону школи.


3.10 Батьківський комітет школи звітує за підсумками роботи і про виконання прийнятих рішень перед загальношкільними зборами (конференцією) батьків, а класний комітет – перед зборами батьків учнів класу та перед батьківським комітетом школи. В разі незгоди директора школи з рішенням батьківського комітету спірне питання вирішується міським відділом освіти. Батьківські комітети ведуть протоколи своїх засідань.


^ 4. Права та обов’язки батьківських комітетів


4.1 Батьківські комітети мають право:

 • брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

 • встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги загальноосвітньому навчальному закладу, захисту здоров’я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

 • вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) навчального закладу пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом школи в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

 • звертатися до директора, класного керівника піклувальної, педагогічної та ради загальноосвітнього навчального закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

 • порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

 • за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

 • скликати позачергові батьківські збори (конференції);

 • створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

 • надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), батьків;

 • сприяти покращенню харчування учнів;

 • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;

 • брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів (вихованців);

 • контролювати раціональне використання фондів загального обов’язкового навчання;

 • сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності школи;

 • звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей;

 • бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

4.2 Батьківські комітети забов’язані:

 • виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

 • вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

 • надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора школи або відповідного органа управління освітою;

 • залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

 • організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров’я учнів;

 • у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

4.3 Голова батьківського комітету школи є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради школи під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.4 Голова батьківського комітету школи має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

4.5 Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників школи.Схожі:

Положення про загальношкільний батьківський комітет енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Загальні положення iconПоложення про батьківський комітет загальноосвітньої установи Дане положення регламентує діяльність батьківського комітету загальноосвітньої установи, що є органом самоврядування загальноосвітньої установи Загальні положення
Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом...
Положення про загальношкільний батьківський комітет енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Загальні положення iconПоложення про батьківський комітет загальноосвітньої установи Дане положення регламентує діяльність батьківського комітету загальноосвітньої установи, що є органом самоврядування загальноосвітньої установи Загальні положення
Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом...
Положення про загальношкільний батьківський комітет енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Загальні положення iconПоложення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення
Це положення розроблене відповідно до пункту 64 Положення про загально­освітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету...
Положення про загальношкільний батьківський комітет енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Загальні положення iconСтатут Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 (нова редакція) І. Загальні положення
Енергодарська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області є загальноосвітнім навчальним...
Положення про загальношкільний батьківський комітет енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Загальні положення iconПоложення про загальношкільний огляд-конкурс «Обличчя школи»
Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №86 та президента Благодійного фонду «віра-надія-любов»
Положення про загальношкільний батьківський комітет енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Загальні положення iconПоложення про сайт Загальні положення
Енергодарський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів – міжшкільній навчально-виробничий...
Положення про загальношкільний батьківський комітет енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Загальні положення iconСтатут дунаєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Дунаєвецької районної ради Хмельницької області (нова редакція) (нова редакція) м. Дунаївці 2008р. І. Загальні положення
Дунаєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Дунаєвецької районної ради
Положення про загальношкільний батьківський комітет енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Загальні положення iconНаказ №125 Про проведення навчально- польових зборів з учнями 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів району та практичних занять з дівчатами в лікувальних установах На виконання програми навчального предмету "Захист Вітчизни", наказую
Бокіймівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів(Бокіймівська, Новинодобрятинська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів), Торговицької...
Положення про загальношкільний батьківський комітет енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Загальні положення iconЗагальні положення Летичівський навчально-виховний комплекс №2 „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія”
Летичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 рішенням двадцять п’ятої сесії Летичівської районної ради п’ятого скликання...
Положення про загальношкільний батьківський комітет енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Загальні положення iconПоложення про батьківський комітет класу
Батьківський комітет класу — це об'єднання батьків, діяльність яких спрямована на всебічне сприяння педагогічному колективові вчителів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи