Закон еквівалентів icon

Закон еквівалентів
Скачати 72.16 Kb.
НазваЗакон еквівалентів
Дата конвертації04.02.2013
Розмір72.16 Kb.
ТипЗакон
1. /Х_м_я/Пер_одичний закон та пер_одична система Д._. Менделєєва.doc
2. /Х_м_я/Тема 1.doc
3. /Х_м_я/Тема 10.doc
4. /Х_м_я/Тема 11.doc
5. /Х_м_я/Тема 2.doc
6. /Х_м_я/Тема 3.doc
7. /Х_м_я/Тема 4.doc
8. /Х_м_я/Тема 5.doc
9. /Х_м_я/Тема 6.doc
10. /Х_м_я/Тема 7.doc
11. /Х_м_я/Тема 8.doc
12. /Х_м_я/Тема 9.doc
Тема Квантовомеханічний підхід до опису будови атомів і періодичний закон
Необхідні формули та співвідношення
Тема 10. Окисно-відновні реакції
Тема 11. Комплексні сполуки Необхідні формули та співвідношення
Приклади розв’язування задач
Тема класифікація та номенклатура неорганічних сполук
Закон еквівалентів
Необхідні формули та співвідношення
Необхідні формули та співвідношення
Необхідні формули та співвідношення
Необхідні формули та співвідношення
Необхідні формули та співвідношення

ТЕМА 4. Основні поняття і закони хімії

Необхідні формули та співвідношення

Еквіваленти, закон еквівалентів.

Еквівалент – це кількість речовини, що сполучається з 1 моль атомів водню або заміщує таку кількість водню в хімічних реакціях (Е, моль-екв., екв.).

Еквівалентна маса – це маса 1 еквіваленту елементу або речовини (mE, г/моль-екв., г/екв.). Еквівалент та еквівалентна маса хімічного елементу розраховуються за формулами:

;

де А – атомна маса елементу, В – його валентність.

Наприклад, еквіваленти та еквівалентні маси гідрогену (водню) та оксигену (кисню) відповідно дорівнюють:

; ;

;

Еквівалент та еквівалентна маса маса речовини розраховуються за формулами:

;

де n – кількість складових частин в молекулі,

В – валентність складової частини,

М – молярна маса речовини.

Складовими частинами вважають:

в простих речовинах – атоми;

в оксидах – елемент, що утворює оксид та оксиген;

в кислотах – іони гідрогену та кислотного залишку;

в основах – іони металу та гідроксиду;

в солях – іони металу та кислотного залишку.

Еквівалентна маса складної речовини дорівнює сумі еквівалентних мас її складових частин.

Наприклад: ; ,

або:

Еквівалентний об’єм – це об’єм, який займає один еквівалент газу за нормальних умов (VE, л/моль-екв., л/екв.).

Наприклад, еквівалентний об’єм кисню та водню складають, відповідно:

;

Закон еквівалентів: маси (об’єми) реагуючих речовин прямо пропорційні їхнім еквівалентним масам (об’ємам):

.

Газові закони.

Закон Авогадро: у рівних об’ємах будь-яких газів за однакових умов міститься однакова кількість молекул.

1 моль газу (22,4 л за н.у.) завжди містить 6,02·1023 молекул (атомів).

Маси рівних об’ємів різних газів (m1, m2) за однакових умов відносяться одна до одної як їхні молекулярні маси:

;

Величину D називають відносною густиною першого газу за другим.

Об’єм 1 моль газу за нормальних умов (t0 = 0°С = 273К = Т0;

Р0 = 101,325кПа = 760мм рт.ст. = 1атм.) дорівнює 22,4 л – це мольний об’єм газу.

Рівняння газового стану (Клапейрона): ;

рівняння Мєндєлєєва-Клапейрона:

де P – тиск газу, Па ;

V – його об’єм, м3 ;

Т – абсолютна температура, К;

m – маса газу, кг (г);

М – молярна маса газу, кг/моль (г/моль);

R – газова стала, що дорівнює 8,314 Дж/(моль·К).

Значення газової сталої залежить від розмірності тиску та об’єму газу: V(л), Р(атм), R = 0,082; V(мл, см3), Р(мм рт.ст.), R = 624000.

Приклади розв’язування задач

Приклад 1. Визначити атомну масу двовалентного металу, якщо з 48,15 г цього оксиду можна одержати 88,65 г нітрату металу.

Відповідь.

За законом еквівалентів маси оксиду і нітрату металу прямо пропорційні їхнім еквівалентним масам:

З іншого боку, еквівалентна маса оксиду дорівнює сумі еквівалентних мас оксигену і металу: 

mE = mE(O) + mE(Me) = 8 + mE(Me),

де mE(O)=А/В=16/2=8 г/моль-екв.

Еквівалентна маса нітрату металу дорівнює сумі еквівалентних мас металу і кислотного залишку (NО3)1– : mE = mE(Ме) + mE(NO3) = mE(Ме) + 62.

За законом еквівалентів:   .

Знаходимо: mE(Me) = 56,2 г/моль-екв.

Атомна маса металу дорівнює: A(Me) = mE·B = 56,2·2 = 112,4 (а.о.м.).

В Періодичній системі такій атомній масі відповідає елемент кадмій (Cd).

Приклад 2.

Сполука містить 92,31% вуглецю і 7,69% водню. Знайти істинну формулу сполуки, якщо густина її за киснем дорівнює 2,438.

Відповідь.

Формулу сполуки представимо у вигляді СxНy. Знайдемо співвідношення між числом атомів вуглецю (x) і водню (y) в молекулі діленням вмісту (, %) кожного елементу в молекулі на його атомну масу:

.

Отже, співвідношення між числом атомів вуглецю і водню у молекулі 1:1, тобто найпростіша формула сполуки СН.

Знайдемо дійсну молекулярну масу сполуки через її густину за киснем:

M = M(O2)·D(O2) = 32·2,438 = 78 г/моль.

Молярна маса СН дорівнює:

М(СН) = 12 + 1 = 13г/моль.

Кількість СН–груп в молекулі сполуки:

.

Отже, дійсна молекулярна формула сполуки С6Н6.

Приклад 3.

При взаємодії натрію з водою виділилося 1,3 л водню, який виміряли при 40°С і тиску

710 мм рт.ст. Визначити масу натрію, що прореагувала в хімічній реакції.

Відповідь.

Знайдемо об’єм водню (V0), що виділяється за нормальних умов: t0 = 0°С (Т0=273 К) та

Р0 = 760мм рт.ст. за співвідношенням:

,

де V1 = 1,3л; Р1 = 710мм рт.ст.; Т1 = 40+273 = 313К.Рівняння реакції взаємодії натрію з водою:

2Na + 2H2O  2NaOH + H2

За коефіцієнтами в рівнянні реакції складаємо пропорцію:

з 2·23г Nа утворюється 22,4л Н2,

з х – " – " – 1,06л.

Тоді маса натрію, що вступила в реакцію x = 2,18г.

Література: [1], с.11-18; [2], с.18-48; [3], с.7-19; [4], с.25-48.

Контрольні завдання


73. Визначити еквівалентну і атомну масу двовалентного металу, якщо з 14,2г його оксиду утворюється 58,83г сульфату цього металу. Що це за метал?

74. Сполука містить 30,69% фосфору, 53,47% флуору і 15,84% оксигену. Знайти істинну формулу сполуки, якщо її густина за киснем дорівнює 3,156.

75. Для повного відновлення 1,59г оксиду металу до металу необхідно 478мл водню (при 7°С і 730мм рт.ст.). Розрахувати еквівалентну масу металу.

76. Хімічний елемент утворює газоподібну сполуку, маса 0,2моль якої 6,8г, а маса 1л водню за таких самих умов 0,09г. Визначити молекулярну масу газу, виходячи з його густини за воднем, атомну масу і назву елементу, враховуючи, що його вміст в цій сполуці 91,18%.

77. При пропусканні сірководню крізь розчин, що містить 3,68г хлориду деякого металу, утворюється 3,09г його сульфіду. Визначити атомну масу цього металу.

78. Яку масу карбонату магнію треба взяти, щоб отримати при його прожарюванні оксид карбону(IV), що займає при температурі 10°С і тиску 2,8·105Па об’єм 3,4л.

79. Оксид арсену містить 75,76% арсену. Густина пари оксиду за повітрям складає 13,65. Знайти істинну формулу цього оксиду. Яка буде його істинна формула, якщо при підвищенні температури густина його пари зменшиться в два рази ?

80. 0,934г металу витіснили з соляної кислоти 348мл водню (при 20°С і 750мм рт.ст.). Розрахувати еквівалентну масу металу.

81. Знайти істинну формулу речовини складу СхНуОz , що містить 64,86% карбону і 21,62% оксигену. При 30°С і 150кПа 148г пари цієї сполуки займають об’єм 33,59л.

82. Визначити еквіваленти і еквівалентні маси гідроксиду алюмінію в реакціях:

а) Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O;

б) Al(OH)3 + H2SO4 = Al(OH)SO4 + 2H2O;

в) Al(OH)3 + HNO3 = Al(OH)2NO3 + H2O.

83. Оксид металу у нижчому ступені окислення містить 22,56% оксигену, а у вищому ступені окислення – 50,48%. Визначити атомну масу металу і його назву.

84. З 3,0г хлорату калію KClO3 було одержано хлорид калію і 0,85л кисню, що виміряли при 15°С і тиску 0,96·105Па. Визначити масову частку домішок в хлораті калію.

85. Еквівалентна маса деякого елементу складає 12г/моль-екв. Розрахувати: а) масову частку оксигену, що міститься в оксиді цього елементу; б) об’єм водню, що треба для відновлення 5,25г цього оксиду.

86. Сполука сірки з фтором містить 62,8% сульфуру і 37,2% флуору. Маса 96л цієї сполуки у формі газу, виміряного при 5С і 730мм рт.ст., дорівнює 410,95г. Яка істинна формула сполуки ?

87. 4,52г металу витісняють з кислоти 1,55л водню (н.у.). Така ж маса металу витісняє 14,32г свинцю з розчину його солі. Визначити еквівалентну масу свинцю і його валентність.

88. Хімічний елемент утворює газоподібну сполуку, маса 0,05моль якої дорівнює 4г, а маса 1,5л кисню за тих самих умов – 2,143г. Визначити молекулярну масу цього газу, виходячи з його густини за киснем, атомну масу і назву елемента, якщо його вміст у сполуці складає 40%.

89. Визначити еквіваленти і еквівалентні маси ортофосфорної кислоти в реакціях одержання: а) ортофосфату калію; б) дигідроортофосфату калію; в) гідроортофосфату калію.

90. Маса 2л газоподібної сполуки за деяких умов дорівнює 4,51г, а маса такого ж об’єму повітря за тих самих умов – 2,59г. Визначити молекулярну формулу цього газу, виходячи з його густини за повітрям, атомну масу і назву елементу, що входить в цю сполуку, якщо його вміст в ній 70,3%.

91. Де міститься більше молекул: в 1л хлору при 23°С і 98500 Па або в 1л оксиду карбону(ІІ) при 55°С і 10600 Па ?

92. Визначити еквівалентну масу ортофосфорної кислоти, якщо при одержанні її солі деякого металу на 1г металу витрачається 1,635г кислоти, а 4г цього металу витісняють з кислоти стільки водню, скільки його витісняє 1,8г алюмінію, еквівалентна маса якого дорівнює 9г/моль-екв.

93. Який об’єм водню виділиться при 30°С і 780мм рт.ст. при взаємодії 3,5г цинку з соляною кислотою ?

94. Хром утворює два оксиди, масова частка хрому в яких відповідно дорівнює 68,42 і 52,00%. Розрахувати еквівалентні маси і еквіваленти хрому в цих оксидах, скласти їхні формули.

95. Знайти істинну формулу речовини, що містить 59,66% хлору, 26,89% сульфуру і оксиген. Густина пари цієї речовини за воднем складає 59,5.

96. Визначити еквівалентну масу і еквівалент ауруму, якщо 0,5г деякого металу витісняє з розчину хлориду ауруму(ІІІ) 1,01 г золота, а з сірчаної кислоти – 172,3мл водню, виміряного за н.у.Схожі:

Закон еквівалентів icon10 клас, 2013 рік Теоретичні запитання
Що таке нормальність розчину? Чому дорівнюють молярні маси еквівалентів kmnO4, H2C2O4 та H2O2 у вищенаведених реакціях
Закон еквівалентів iconЗакон україни від 23 травня 1991 р. №1060-хіі нова редакція: Закон №100/96-вр 23. 03. 1996 Зміни тексту: Закон №608/96-вр 17. 12. 1996 Закон №178-хіv 14. 10. 1998 Інформаційний зв'язок: Закон №2120-ііі 07. 12. 2000
У тексті Закону слова "заклади освіти" в усіх відмінках замінено словами "навчальні заклади" у відповідному відмінку
Закон еквівалентів iconЗакон України «Про освіту» (ст. 51 п. 1, ст. 57 п. 1); Закон України «Про загальну середню освіту» (ст п. 1); Закон України «Про охорону праці» (ст. 43); Закон України «Про Цивільну оборону України» (частина перша преамбула)
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...
Закон еквівалентів iconЗаконодавство по дозвільній системі Закон України " " Закон України постанова Кабінету Міністрів України
Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Закон еквівалентів iconЗакон України "Про освіту". Закон України "Про загальну середню освіту". Кодекс Законів про працю України. Закон України "Про охорону праці"
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Закон еквівалентів iconЗакон України від 02. 10. 1996 №393/96-вр «Про звернення громадян» (далі Закон)
Основним нормативно-правовим документом, який регулює порядок надання роз’яснень норм чинного законодавства на звернення фізичних...
Закон еквівалентів iconЗакон україни про захист персональних даних Стаття Сфера дії Закону Цей Закон регулює
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки
Закон еквівалентів icon"закон І ми"
Основна частина бесіди “Закон і ми” (Питання й відповіді на них. Обговорення ситуацій)
Закон еквівалентів iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр
України в XXI столітті, записано: «Система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей І молоді, розвиток у них творчих...
Закон еквівалентів iconЗакон україни про місцеве самоврядування в Україні Цей Закон
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та...
Закон еквівалентів iconЗакон України №4572-vi від 22. 03. 2012 «Про громадські об’єднання» (далі Закон). З цього моменту Закон України «Про об'єднання громадян» втрачає чинність
З 1 січня 2013 року, вводиться в дію Закон України №4572-vi від 22. 03. 2012 «Про громадські об’єднання» (далі – Закон). З цього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи