Рішення колегії відділу освіти від 3 червня 2009 року з питання «Про Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Фастівської рда» icon

Рішення колегії відділу освіти від 3 червня 2009 року з питання «Про Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Фастівської рда»
Скачати 114.04 Kb.
НазваРішення колегії відділу освіти від 3 червня 2009 року з питання «Про Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Фастівської рда»
Дата конвертації09.01.2013
Розмір114.04 Kb.
ТипРішенняФАСТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ


від 4 червня 2009 р. № 134


Про виконання рішення колегії

відділу освіти від 3 червня 2009 року

з питання «Про Положення про районний

методичний кабінет відділу освіти Фастівської РДА»


Відповідно до статей 12, 14, 19 Закону України "Про освіту", статей 41, 42 Закону України "Про загальну середню освіту", статей 25, 26 Закону України "Про дошкільну освіту", на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 08 грудня 2008 р. № 1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)», рішення колегії відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації від 03.06.2009 р. (протокол № ) та з метою вдосконалення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти в умовах переходу навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін здобуття повної загальної середньої освіти

н а к а з у ю:

 1. З метою приведення діяльності районного методичного кабінету у відповідність з Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08 грудня 2008 р. № 1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)» Затвердити Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації (додаток 1).

 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Начальник відділу освіти І.Д.Недогибченко


Схвалено рішенням колегії відділу «З А Т В Е Р Д Ж У Ю»
освіти Фастівської районної Начальник відділу освіти
державної адміністрації ___________І.Д.Недогибченко
(протокол №3 від 03.06.2009 р.)
Голова колегії, начальник відділу освіти
____________________І.Д.НедогибченкоПоложення

про районний методичний кабінет відділу освіти

Фастівської районної державної адміністрації


I. Загальні положення

  1. Районний методичний кабінет є науково-методичною установою, яка відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти району, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що проводиться не рідше одного разу на п'ять років, у період між курсами підвищення кваліфікації відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту" (міжкурсовий період).

  2. Районний методичний кабінет, який має сучасну навчально-матеріальну і технологічну базу, оснащену мультимедійними засобами, локальну мережу, доступ до мережі Інтернет, а також належне кадрове забезпечення, у тому числі працівниками з науковими ступенями і вченими званнями, може бути науково-методичним центром за погодженням з Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів.

  3. Засновником районного методичного кабінету (далі - методкабінет) є Фастівська районна рада.

  4. У своїй діяльності методкабінет керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", "Про місцеве самоврядування", указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, Фастівської районної державної адміністрації та Фастівської районної ради, цим Положенням і своїм статутом.

  5. Методкабінет підпорядковується засновнику з усіх питань діяльності, а в частині науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти - Київському обласному інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

  6. Методкабінет є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки з відповідними реквізитами, рахунки в банку.

  7. Створення, припинення діяльності, реорганізація та ліквідація методкабінету здійснюються у встановленому чинним законодавством порядку.2. Мета, основні принципи та функції діяльності методкабінету

  1. Метою діяльності методкабінету є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільного навчальних закладів (далі - навчальні заклади) і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

  2. Організація діяльності методкабінету ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України "Про освіту", зокрема:

 • демократизму і гуманізму;

 • рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;

 • безперервності фахового вдосконалення;

 • науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;

 • незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій

  1. Функції методкабінету:

2.3.1. Цільові:

 • прогностична - враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

 • компенсаторна - передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;

 • інформаційно-коригувальна - спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

2.3.2. Організаційні:

 • трансформаційна - відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

 • діагностична - систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;

 • моделююча - моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

 • інформаційно-аналітична - вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

 • організаційно-координувальна - координація діяльності циклових методичних комісій (об'єднань) району (міста), навчальних закладів;

 • соціальна - створення належного психологічного клімату, вивчення і розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів.
3. Основні напрями і завдання діяльності методкабінету

3.1. Діяльність методкабінету здійснюється за такими основними напрямами:

 • науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;

 • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів району;

 • інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;

 • консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

3.2. Основними завданнями діяльності методкабінету є:

 1. створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

 2. координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, районних циклових методичних комісій (об'єднань) і методичних комісій (об'єднань) при навчальних закладах;

 3. моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 (далі - Державний стандарт початкової загальної освіти), та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 (далі - Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти);

 4. моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;

 5. моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;

 6. здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

 7. патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги;

 8. вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення відділу освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

 9. організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівників науково-методичних установ і керівних кадрів закладів освіти району;

 10. впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

 11. проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

 12. взаємодія з районним науковим відділенням Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо;

 13. організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

 14. організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;

 15. вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

 16. формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

 17. проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

 18. висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі.

 1. Методкабінет у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє з центром практичної психології і соціальної роботи; психолого-медико-педагогічною консультацією, інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими установами та організаціями тощо.

3.4. Колегіальним органом керівництва методкабінетом є науково-методична рада.

4. Кадрове забезпечення методкабінету

  1. Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та освітніх галузей Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в штаті методкабінету є такі посади методистів:

 1. з дошкільної освіти та початкової освіти;

 2. з охорони дитинства;

з навчальних дисциплін, у тому числі:

 1. з мов і літератур (української мови та літератури; іноземних мов; зарубіжної літератури; російської та інших мов національних меншин);

 2. з суспільствознавства (історії, правознавства) та естетичної культури; з кадрових питань;

 3. з математики, фізики; виховної роботи;

 4. з природознавства (біології та хімії, географії й економіки) та позашкільної освіти;

 5. з технологій (трудового навчання і креслення; основ інформатики);

 6. із здоров'я і фізичної культури (основ здоров'я, фізичної культури, курсу "Захист Вітчизни");

 7. з психологічної служби та корекційної освіти;

 8. з бібліотечних фондів;

 9. працівники обслуговуючого персоналу.

  1. Напрями і зміст діяльності методистів та інших працівників методкабінету визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов'язками залежно від їхньої освіти, кваліфікації та наявних штатних одиниць.

  2. При методкабінеті створюється бібліотека (медіатека).

  3. У складі методкабінету можуть створюватися відділи, лабораторії, центри, сектори та інші структурні підрозділи.

  4. Методкабінет очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади засновником за погодженням з Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів.

4.5.1. Завідувач:

 • здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;

 • затверджує структуру методкабінету, посадові інструкції та функціональні обов'язки його працівників;

 • представляє інтереси методкабінету у відносинах з відділом освіти, Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів, юридичними і фізичними особами;

 • вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;

 • видає в межах компетенції накази та забезпечує контроль за їх виконанням;

 • приймає на роботу і звільняє з роботи працівників методкабінету;

 • розпоряджається майном і коштами методкабінету;

 • виконує кошторис, укладає договори, відкриває банківські рахунки тощо;

 • заохочує працівників і накладає на них дисциплінарні стягнення;

 • звітує перед засновником і Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів про результати діяльності методкабінету.

4.5.2. Завідувач є членом колегії районного відділу освіти.

 1. Завідувач може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади завідувачем методкабінету за погодженням із засновником.

  1. Працівникам методкабінету встановлюється заробітна плата згідно з тарифними розрядами посад Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, відповідно до чинного законодавства.5. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення методкабінету

  1. Матеріально-технічне забезпечення методкабінету здійснюється засновником, який забезпечує його необхідними будівлями, обладнанням, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування тощо.

  2. Фінансування методкабінету здійснюється засновником за рахунок коштів місцевого бюджету, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.


6. Міжнародне співробітництво методкабінету

Методкабінет за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів може:

 1. організовувати та проводити міжнародні науково-методичні семінари, конференції, практикуми, наради, виставки тощо, здійснювати обмін і взаємне стажування працівників, брати участь у міжнародних науково-методичних заходах;

 2. укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і проектів, установлювати прямі зв'язки з партнерами за кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством порядку.Схожі:

Рішення колегії відділу освіти від 3 червня 2009 року з питання «Про Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Фастівської рда» iconРішення 18. 10. 2012 прот. №5 Про виконання Плану дій по Реалізації Концепції розвитку психологічної служби системи
України на період до 2012 року (наказ відділу освіти Гадяцької рда від 20. 12. 2008 №365). Моніторинг реалізації заходів передбачених...
Рішення колегії відділу освіти від 3 червня 2009 року з питання «Про Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Фастівської рда» iconНаказ №341 Про затвердження рішення колегії Відділу освіти від 30. 12. 2011 року
На виконання плану роботи відділу освіти на 2011 рік 30. 12. 2011 р відбулося засідання колегії відділу освіти, на якому були розглянуті...
Рішення колегії відділу освіти від 3 червня 2009 року з питання «Про Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Фастівської рда» iconПоложення про відділ освіти, затверджене розпорядженням голови рда від 24. 12. 2009 р. №558, річний план роботи відділу освіти березень Соболівська Л. О
Питання, що виносяться на розгляд колегії Рокитнянської райдержадміністрації у 2013 році
Рішення колегії відділу освіти від 3 червня 2009 року з питання «Про Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Фастівської рда» iconУкраїна івано-франківська область тисменицька районна державна адміністрація районний методичний кабінет
«Про невідкладні завдання на найближчий час» та у зв’язку з тим, що з 01 вересня 2012 року початкова школа почне працювати відповідно...
Рішення колегії відділу освіти від 3 червня 2009 року з питання «Про Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Фастівської рда» iconНаказ №26 Про виконання рішень колегії відділу освіти від 01. 02. 2013 року
На виконання рішення колегії відділу освіти від 01. 02. 2013 року, протокол №1, з метою виконання плану роботи відділу освіти та...
Рішення колегії відділу освіти від 3 червня 2009 року з питання «Про Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Фастівської рда» iconРайонний методичний кабінет
Методичний кабінет відділу освіти Великомихайлівської районної державної адміністрації доводить до Вашого відома лист управління...
Рішення колегії відділу освіти від 3 червня 2009 року з питання «Про Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Фастівської рда» iconРішення №331 17 червня 2010 року 27 сесія 5 скликання Про створення комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Міністерства освіти І науки України від 08. 12. 2008 №1119 та відділу освіти райдержадміністрації, погодження постійної комісії районної...
Рішення колегії відділу освіти від 3 червня 2009 року з питання «Про Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Фастівської рда» iconПоложення про районний методичний кабінет відділу освіти Богуславської районної державної адміністрації
Розділом відділу освіти, який здійснює навчально-методичне забезпечення дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти дітей,...
Рішення колегії відділу освіти від 3 червня 2009 року з питання «Про Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Фастівської рда» iconНаказ №459 Про виконання рішень колегії відділу освіти від 13. 11. 2012 року
Відповідно до плану роботи на ІІ півріччя 2012 року 13. 11. 2012 року було проведено засідання колегії відділу освіти. На колегії...
Рішення колегії відділу освіти від 3 червня 2009 року з питання «Про Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Фастівської рда» iconНаказ №32 Про затвердження рішення колегії відділу освіти Вовчанської районної державної адміністрації від 25 січня 2011 року
Затвердити зміни до плану роботи відділу освіти Вовчанської рда на 2011 рік (додаються)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи