Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки \"Облік і аудит\" денної форми навчання icon

Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки "Облік і аудит" денної форми навчання
НазваМетодичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки "Облік і аудит" денної форми навчання
Сторінка1/4
Дата конвертації26.04.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Кафедра фінансів


СТРАХУВАННЯ


Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки “Облік і аудит” денної форми навчання


Миколаїв – 2009


Методичні вказівки розроблені доц Рябенко Г.М.


Відповідальний завідувач кафедри фінансів к.е.н., доцент Кушнір І.В.


Рецензенти: к.е.н., доцент кафедри економіки сільського господарства


Друкується за рішенням методичної комісії обліково-фінансового факультету навчально-наукового інституту економіки та управління Миколаївського державного аграрного університету протокол № ___ від ______________


ЗМІСТ
ВСТУП


4

^ ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СТРАХУВАННЯ

5

ТЕМА 2. СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА

12
^

ТЕМА 3. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ


14

ТЕМА 4. СТРАХОВИЙ РИНОК

16

ТЕМА 5. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ

19

^ ТЕМА 6. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

26

6.1. СТРАХУВАННЯ МАЙНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

31

^ 6.2. СТРАХУВАННЯ ДОМАШНЬОГО МАЙНА

35

6.3. СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

38

^ 6.4. СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ВАНТАЖІВ

40

ТЕМА 7. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

47

^ ТЕМА 8. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ТА СПІВСТРАХУВАННЯ

50

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

53ВСТУП


Формування в Україні ринкової економіки, розбудова її інфраструктури, створення дієвих механізмів господарювання для усіх суб'єктів ринку передбачає необхідність теоретичного з'ясування суті страхової діяльності, пошук адекватних новим умовам методів захисту та відшкодування втрат як фізичним, так і юридичним особам.

Для розвитку відокремлених, з точки зору володіння певними видами власності, незалежних господарських суб'єктів ринкової економіки (господар­ських товариств, підприємств, приватних виробників, громадян), необхідна спеціалізована система перерозподільчих відносин в системі економічних відносин, що дозволило б забезпечити безперервність господарської діяльності таких суб'єктів шляхом надання їм страхового захисту при настанні несприятливих подій.

Страхування - це стратегічний сегмент економіки, оскільки воно дає змогу суттєво знизити навантаження на витратну части­ну бюджетів різних рівнів; сприяє соціально-економічній стаб­ільності в суспільстві, тому що є важливим елементом соціального захисту населення; оптимізує діяльність суб'єктів економіки за рахунок централізованих фондів фінансових ресурсів; забез­печує компенсацію збитків, завданих юридичним і фізичним осо­бам у результаті настання несприятливих подій; є джерелом внутрішніх довгострокових інвестицій в економіку країни.

Володіння знаннями основ страхування в сучасних умовах має важливе значення, оскільки допомагає зробити правильний вибір ділового партнера, забезпечити підвищення фінансової стійкості власного бізнесу, самостійно розробити програми зни­ження ризиків, що виникають у процесі здійснення підприєм­ницької діяльності.

Для досягнення згаданих цілей важливе значення має тестовий контроль знань студентів, на що і спря­мовані підготовлені методичні вказівки.


^ ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СТРАХУВАННЯ

Тест 1. Що з наведеного далі охоплюється поняттям "страховий захист"?
а) Здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику;
б) фінансування витрат на боротьбу зі страховою подією;

в) відшкодування збитків, завданих стихійним лихом;

г) збільшення запасів товарів з огляду на сезонність їх виробництва;
д) утримання персоналу рятувальних служб.

^ Тест 2. Суб’єктами страхування є:

а) страхувальник, страховик, застрахований, страхові агенти, страхові брокери;

б) саме ризик, який може відбутися, а може й ні;

в) життя, майно, грошові кошти, матеріальні цінності, відповідальність різних видів, договірні обов'язки, в тому числі щодо лізингу, транспорту, вантажів, інших інтересів громадян та юридич­них осіб.

^ Тест 3. Чим відрізняється брокер від агента:

а) не має жодних відмінностей;

б) кількістю працівників;

в) розміром отриманих страхових платежів;

г) розміром отриманої комісійної винагороди;

д) брокер завжди представляє інтереси страхувальника.

^ Тест 4. 1. З яких фондів складається сукупний фонд страхового захисту?

а) резервних фондів підприємств;

б) кредитів банків;

в) резервних фондів, передбачених бюджетом;

г) іноземних інвестицій;

д) резервів страхових організацій.

^ Тест 5. Об’єктами страхування є:

а) страхувальник, страховик, застрахований, страхові агенти, страхові брокери;

б) саме ризик, який може відбутися, а може й ні;

в) життя, майно, грошові кошти, матеріальні цінності, відповідальність різних видів, договірні обов'язки, в тому числі щодо лізингу, транспорту, вантажів, інших інтересів громадян та юридич­них осіб.

^ Тест 6. У яких формах виникли перші страховики?

а) товариства взаємного страхування;

б) страхового товариства з повною відповідальністю;

в) акціонерного страхового товариства;

г) державної страхової організації;

д) товариства з обмеженою відповідальністю

^ Тест 7. Предметом страхування виступає:

а) страхувальник, страховик, застрахований, страхові агенти, страхові брокери;

б) саме ризик, який може відбутися, а може й ні;

в) життя, майно, грошові кошти, матеріальні цінності, відповідальність різних видів, договірні обов'язки, в тому числі щодо лізингу, транспорту, вантажів, інших інтересів громадян та юридич­них осіб.

^ Тест 8. Які функції виконує страхування?

а) заощадження коштів;

б) превентивну;

в) регулятивну;

г) формування і використання резервів;

д) ризикову.

^ Тест 9. Умовна франшиза встановлює:

а) відповідальність страхової компанії за частину збитку, який перевищує франшизу і звільняє від відповідаль­ності за частину збитку в межах франшизи;

б) відповідальність страхової ком­панії за весь збиток, як тільки розмір збитку перевищить розмір франши­зи (найчастіше використовується в особистому страхуванні).

^ Тест 10. Безумовна франшиза встановлює:

а) відповідальність страхової компанії за частину збитку, який перевищує франшизу і звільняє від відповідаль­ності за частину збитку в межах франшизи;

б) відповідальність страхової ком­панії за весь збиток, як тільки розмір збитку перевищить розмір франши­зи (найчастіше використовується в особистому страхуванні).

^ Тест 11. З наведеної далі інформації вибрати принципи страхування.
а) максимальна сумлінність сторін страхового договору;

б) суброгація;

в) страховий інтерес;

г) повна сплата страхових премій;

д) відсутність простроченої заборгованості за кредитами;

ж) страховий ризик;

з) франшиза.

^ Тест 12. Що таке страховий продукт?

а) страховий поліс;

б) процес укладання договору страхування;

в) комплекс зобов'язань страховика;

г) боргове зобов'язання страховика;

д) страхове відшкодування.

^ Тест 13. Виконання страхувальником зобов'язань за договором страхування являє собою:

а) складову страхового продукту;

б) частину страхового внеску;

в) одну з умов для отримання страхового відшкодування;

г) підстави для сплати тантьєми;

д) своєчасну сплату страхових внесків.

^ Тест 14. Які дії страхувальника при настанні страхового випадку?

а) Вжити заходи щодо зменшення збитків;

б) одразу після настання страхового випадку почати відновлювальні роботи;

в) обчислити суму страхового відшкодування.

Тест 15. Страховий випадок - це подія, яка фактично відбулася, у зв'язку з негативними або іншими обумовленими наслідками якої може бути сплачене страхове відшкодування або страхова сума.

а) Так б) Ні в) Не знаю

^ Тест 16. Чи існує різниця між такими документами, як "страховий договір", "страховий поліс", "страхове свідоцтво"?

а) Існує незначна різниця;

б) різниці немає;

в) є різниця відносно договорів страхування життя;

г) є різниця відносно договорів страхування інвестицій.

^ Тест 17. Страховий агент є уповноваженою особою:

а) страховика;

б) страхувальника;

в) брокера;

г) перестраховика.

Тест 18. Попит на страхові послуги на ринку формують:

а) страхові компанії;

б) природні страхові події;

в) засоби масової інформації;

г) техногенні аварії та інші катаклізми.

^ Тест 19. Основні фактори підвищення ефективності реалізації страхового продукту такі:

а) страховий тариф, страхова сума, термін дії договору;

б) страховий тариф, ризики, франшизи;

в) зобов'язання сторін, ризики, розмір страхових резервів;

г) якість страхового продукту, сервіс;

д) якість страхового продукту, тариф, реклама.

^ Тест 18. Основні фактори підвищення ефективності реалізації
страхової послуги:


а) страховий тариф, страхова сума, термін дії договору страху­вання;

б) страховий тариф, ризики, франшиза;

в) якість страхового продукту, сервіс;

г) якість страхового продукту, тариф, реклама.

^ Тест 19. Маркетингова політика страховика спрямована на:

а) збільшення обсягу страхової премії;

б) розробку конкурентоспроможних страхових продуктів;

в) отримання додаткового прибутку;

г) розширення страхового поля;

д) підвищення Іміджу компанії.

^ Тест 20. Чи реалізована страхова послуга, якщо страховий випа­док упродовж дії договору страхування не відбувся?

а) лише частково;

б) так, у повному обсязі;

в) ні, бо не сплачене страхове відшкодування;

г) ні, оскільки страховик не виконав усіх зобов’язань?

^ Тест 21. Аквізиція - це:

а) початковий етап реалізації страхової послуги;

б) контроль над застрахованим об'єктом;

в) кінцевий етап реалізації страхової послуги;

г) не має жодного відношення до продажу страхових послуг.

^ Тест 22. На який мінімальний термін може бути укладено стра­ховий договір:

а) у сфері страхування життя;

б) у сфері загального страхування?

Тест 23. Договір страхування відноситься до реальних договорів тому що:

а) для його укладення потрібна тільки усна домовленість;

б) для його укладення потрібна тільки письмова заява страхувальника;

в) він починає діяти тільки після внесення першого страхового платежу.

^ Тест 24. Правила страхування - це:

а) нормативні документи, що визначають порядок страхування розробляються кабінетом міністрів;

б) документи, що регламентують діяльність страхових компаній і розробляються державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг;

в) правила внутрішнього розпорядку страховика;

г) умови страхування, що розробляються страховиком само­стійно і підлягають затвердженню в уповноваженому органі з питань нагляду за страховим ринком у складі ліцензійної справи.

^ Тест 25. Основний обов'язок страховика згідно з укладеним до­говором страхування;

а) своєчасно скласти страховий акт;

б) компенсувати витрати на рятування;

в) прийняти заяву про страховий випадок;

г) своєчасно здійснити страхову виплату.

^ Тест 26. Основний обов'язок страхувальника згідно з укладеним договором страхування:

а) своєчасно повідомити про страховий випадок;

б) своєчасно сплатити страхову премію;

в) повідомляти страхувальникові про всі зміни, що стосуються застрахованого ризику;

г) зібрати всі довідки компетентних органів, що підтверджу­ють факт настання страхового випадку.

^ Тест 27. Договір страхування припинить свою дію у разі:

а) наявності третьої винної особи;

б) надання недостовірних даних про страховий випадок;

в) несвоєчасного повідомлення про страховий випадок;

г) закінчення терміну страхування,

^ Тест 28. Усі суперечки за договорами страхування вирішуються:

а) тільки в судовому порядку;

б) в державному наглядовому органі за страховим ринком;

в) за згодою сторін.

Тест 29. Об'єктивна необхідність страхування полягає в підвищенні потреб у відшкодуванні втрат у зв'язку з наслідками страхових випадків.

а) Так б) Ні в) Не знаю

^ Тест 30. Хто може припинити дію договору страхування?

а) Страхувальник;

б) Ліга страхових організацій;

в)страховик;
г) судові органи;

д) уповноважений орган (Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг).

^ Тест 31. Чи можна протягом строку дії договору страхування вносити зміни до його змісту?

а) Так;

б) ні;

в) з дозволу Уповноваженого органу (Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг);

г) з дозволу Кабінету Міністрів України;

д) з дозволу Верховної Ради України.

^ Тест 32. Страхова сума за договором страхування встановлюється

а) за бажанням страхувальника і може перевищувати вартість майна за ринковими цінами.

б) за бажанням страхувальника, але вона не повинна перевищувати вартості майна за ринковими цінами.

в) за оціночними нормами страхування типового майна громадян.

^ Тест 33. Страхова сума – це:

а) сума компенсацiї, що її виплачує страховик страхувальниковi за збиток, спричинений застрахованому майну страховим випадком;

б) межа грошових зобов'язань страховика щодо компенсацiї завданих страховою подiєю збиткiв страхувальниковi (застрахованому);

в) це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

^ Тест 34. Термін відшкодування - це термін, протягом якого:

а) страховик має право розраховуватися із клієнтом;

б) визначаються збитки, яких зазнав страхувальник.

^ Тест 35. Страхове відшкодування – це:

а) сума компенсацiї, що її виплачує страховик страхувальниковi за збиток, спричинений застрахованому майну страховим випадком;

б) межа грошових зобов'язань страховика щодо компенсацiї завданих страховою подiєю збиткiв страхувальниковi (застрахованому);

в) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

^ Тест 36. Страхові агенти укладають угоди страхування та забезпечують

а) своєчасне надходження платежів за діючими договорами.

б) розширення грошових засобів в страхових резервних фондах.

в) платоспроможність страхової організації.

^ Тест 37. Страховий випадок – це:

а) стихiйне лихо, нещасний випадок або настання iншої подiї, при якiй виникає зобов'язання страховика сплатити страхувальниковi страхове вiдшкодування або страхову суму;

б) певна подія, у разі настання, якої проводиться страхування.

^ Тест 38. Дія договору страхування вступає в силу

а) з моменту підписання.

б) з початку терміну страхування.

в) з моменту сплати страхових внесків.

Тест 39. Плата за страхування, яку страхувальник зобов 'язаний внести страховику відповідно до договору страхування, називається:

а) страховим тарифом;

б) страховою сумою;

в) страховою премією;

г) тантьємою.

^ Тест 40. Попит на страхові послуги на ринку формують:

а) самі страхові компанії;

б) природні страхові події;

в) техногенні аварії та інші катаклізми;

г) засоби масової інформації;

^ Тест 41. Страхова премія - це:

а) винагорода страхувальнику за беззбиткове проходження договору страхування;

б) оплата послуг страхового брокера;

в) плата страхувальника за страхування.

^ Тест 42. Контрибуція – це:

а) передача страхувальником страховикові права на стяг­нення заподіяної шкоди з третіх (винних) осіб у межах виплаченої суми;

б) право страховика звернутися до інших страховиків, які за проданими полісами несуть відповідальність перед одним і тим са­мим конкретним страхувальником, з пропозицією розділити витрати з відшкодування збитків;

в) визначена дого­вором страхування частина збитків, яка в разі страхового випадку не підля­гає відшкодуванню страховиком і визначається в сумі або у відсотках до страхової суми.

^ Тест 43. Суброгація – це:

а) передача страхувальником страховикові права на стяг­нення заподіяної шкоди з третіх (винних) осіб у межах виплаченої суми;

б) право страховика звернутися до інших страховиків, які за проданими полісами несуть відповідальність перед одним і тим са­мим конкретним страхувальником, з пропозицією розділити витрати з відшкодування збитків;

в) визначена дого­вором страхування частина збитків, яка в разі страхового випадку не підля­гає відшкодуванню страховиком і визначається в сумі або у відсотках до страхової суми.

^ Тест 44. Вкажіть на особливі характерні ознаки економічної категорії страхового захисту:

а) необхідність відшкодування матеріальної шкоди від стихійного лиха та інших надзвичайних подій;

б) ризиковий характер суспільного виробництва;

в) надзвичайні масштаби матеріальної шкоди;

г) інше.

^ Тест 45. Франшиза – це:

а) передача страхувальником страховикові права на стяг­нення заподіяної шкоди з третіх (винних) осіб у межах виплаченої суми;

б) право страховика звернутися до інших страховиків, які за проданими полісами несуть відповідальність перед одним і тим са­мим конкретним страхувальником, з пропозицією розділити витрати з відшкодування збитків;

в) визначена дого­вором страхування частина збитків, яка в разі страхового випадку не підля­гає відшкодуванню страховиком і визначається в сумі або у відсотках до страхової суми.

^ Тест 46. Вкажіть на відмінні ознаки економічної категорії страхування:

а) наявність грошових перерозподільчих відносин, які впливають з ризикового характеру виробництва;

б) залежність перерозподільчих відносин між страхувальниками, які зв'язані між собою солідарним рознесенням суми збитку;

в) наявність спеціалізованої страхової організації;

г) замкнене солідарне рознесення збитку як у просторі, так і у часі.

д) повернення страхувальникам страхових платежів, які внесені на формуван­ня страхового фонду.

^ Тест 47. Страховий платіж – це:

а) сума, що її сплачує страхувальник страховиковi за зобов'язання вiдшкодувати збитки, завданi застрахованому майну, або сплатити страхову суму при настаннi зумовлених подiй у життi страхувальника застрахованого);

б) сума компенсацiї, що її виплачує страховик страхувальниковi за збиток, спричинений застрахованому майну страховим випадком;

в) межа грошових зобов'язань страховика щодо компенсацiї завданих страховою подiєю збиткiв страхувальниковi (застрахованому);

г) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

^ Тест 48. Вкажіть які функції притаманні страхуванню:

а) страхуванню, як і фінансам, притаманні розподільча і контрольна функції;

б) страхування має функції формування і використання страхового фонду;

в) страхування має ризикову, попереджувальну, ощадну і контрольну функції;

г) страхування має функцію повернення коштів страхувальникам.


  1   2   3   4Схожі:

Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки \"Облік і аудит\" денної форми навчання icon” 2012р. Розкла д занять для студентів 4 курсу денної форми навчання обліково-економічного факультету напряму підготовки 030509 „Облік І аудит ” на 8 семестр 2012/2013 н р

Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки \"Облік і аудит\" денної форми навчання icon” 201 р. Розкла д занять для студентів 4 курсу денної з скороченим терміном форми навчання обліково-економічного факультету напряму підготовки 030509 „Облік І аудит ” на 8 семестр 2012/2013н р. група – 144
Розкла д занять для студентів 4 курсу денної з скороченим терміном форми навчання
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки \"Облік і аудит\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки для тестового контролю знань для студентів економічного факультету денної форми
...
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки \"Облік і аудит\" денної форми навчання iconМетодичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Затверджено протоколом методичної комісії економічного факультету № від
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки \"Облік і аудит\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання для студентів
Програма та методичні вказівки до виконання індивідуально завдання для студентів денної форми навчання галузі знань 0505 «Машинобудування...
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки \"Облік і аудит\" денної форми навчання icon” 201 р. Розкла д занять для студентів 4 курсу денної форми навчання обліково-економічного факультету напряму підготовки 030504 „Економіка підприємства” на 8 семестр 2012/2013 н р. группа – 141

Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки \"Облік і аудит\" денної форми навчання iconРобоча програма дисципліни " Банківська справа " для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 "Облік І аудит"
Положення Миколаївського державного аграрного університету про кредитно-модульну систему навчання та рейтинговий контроль знань і...
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки \"Облік і аудит\" денної форми навчання iconМетодичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Затверджено протоколом методичної комісії економічного факультету № від
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки \"Облік і аудит\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт для студентів денної форми навчання факультету інформатики та обчислювальної техніки Затверджено Методичною радою нтуу „кпі
Загальна фізика. Квантова фізика : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання факультету...
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки \"Облік і аудит\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки для виконання курсових робіт для студентів напряму «облік І аудит»
Фінанси підприємств” курсову роботу, ціллю якою є закріплення теоретичних знань, придбання практичних навиків використання методів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи