Робоча програма дисципліни \" Банківська справа \" для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 \"Облік І аудит\" icon

Робоча програма дисципліни " Банківська справа " для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 "Облік І аудит"
Скачати 350.92 Kb.
НазваРобоча програма дисципліни " Банківська справа " для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 "Облік І аудит"
Дата конвертації04.10.2013
Розмір350.92 Kb.
ТипРобоча програма


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан економічного факультету Перший проректор


_____________ доцент В.П. Клочан ____________професор Д.В. Бабенко

"______"_____________2007р. "_____"__________2007р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


дисципліни "Банківська справа"

для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 6.050100 "Облік і аудит"

на 2007-2008 навчальний рік

Форма навчання

денна

Спеціальність

6.050100

Курс

4

Семестр

VІІ

^ Всього годин

90

Всього кредитів

2,5

Лекцій, год.

30 (1/7)

Практичних занять, год.

14 (1/14)

Самостійна робота, год.

46

Форма контролю

залік^ МИКОЛАЇВ – 2007

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕНЬ


Робоча програма розроблена згідно Закону України “Про освіту”, відповідно інструктивним вказівкам Міністерства освіти України, нормативних програм професійно орієнтованих дисциплін для спеціальності "Облік і аудит", нормативних програм дисциплін фундаментального циклу підготовки бакалаврів з економіки та підприємництва, Положення Миколаївського державного аграрного університету про кредитно-модульну систему навчання та рейтинговий контроль знань і відповідає вимогам підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів.


Індекс фаху 6.050100 "Облік і аудит"


Робоча програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри Миколаївського державного аграрного університету.


Протокол №10 від “14” червня 2007р.


Завідувач кафедри,

доцент І.В. Кушнір


Робоча програма схвалена методичною комісією економічного факультету.


Протокол №_______ від “__” червня 2007р.


Голова методичної комісії,

доцент К.Д. Самойлик


^ АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ


Мета: формування системи теоретичних і практичних знань з основ банківської діяльності та її впливу на соціально-економічний процеси в країні.

Завдання: пізнання сутності, видів банків в Україні, вивчення порядку заснування та організації діяльності комерційних банків, методик проведення основних (розрахунково-касових, кредитно-інвестиційних, з цінними паперами, валютою та нетрадиційних) й прогресивних видів банківських операцій та послуг, а також методик формування ресурсів банку, аналізу його прибутковості та фінансової стійкості.

Предмет: фінансові відносини, що виникають під час здійснення банківської діяльності

^ Змістові модулі: Створення та організація діяльності комерційного банку, Формування ресурсів комерційного банку, Розрахунково-касові операції банку, Операції банку з векселями, Кредитні операції банку, Операції банку з цінними паперами, Банківські інвестиції, Операції банку в іноземній валюті, Нетрадиційні банківські операції та послуги, Забезпечення фінансової стійкості банку.


Summary (анотація дисципліни англійською мовою)

....


^ Структурно-модульна схема дисципліни “Банківська справа”

для студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету

спеціальності 6.050100 "Облік і аудит"


Банківська справа

Модуль 1.

Характеристика банку і загальні питання його діяльності

Змістовий модуль 1

Створення та організація діяльності комерційного банку

Змістовий модуль 2

Формування ресурсів комерційного банку

Модуль 2.

Послуги і операції комерційного банку


Змістовий модуль 3

Розрахунково-касові операції банку

Змістовий модуль 4

Операції банку з векселями

Змістовий модуль 5

Кредитні операції банку

Змістовий модуль 6

Операції банку з цінними паперами

Змістовий модуль 7

Банківські інвестиції

Змістовий модуль 8

Операції банку в іноземній валюті

Змістовий модуль 9

Нетрадиційні банківські операції та послуги

Змістовий модуль 10

Забезпечення фінансової стійкості банку^ Тематичний план дисципліни “Банківська справа”

для студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету

спеціальності 6.050100 "Облік і аудит"


^ Назва модуля і тем

Кількість навчальних годин

Всього

із них

лекції

практичні

самостійна робота

студентів

^ Модуль 1. Характеристика банку і загальні питання його діяльності

18

8

2

8

Змістовий модуль 1

Створення та організація діяльності комерційного банку

8

44

Змістовий модуль 2

Формування ресурсів комерційного банку

10

4

2

4

^ Модуль 2. Послуги і операції комерційного банку

72

22

12

38

Змістовий модуль 3

Розрахунково-касові операції банку

7

2

1

4

Змістовий модуль 4

Операції банку з векселями

7

2

1

4

Змістовий модуль 5

Кредитні операції банку

10

2

2

6

Змістовий модуль 6

Операції банку з цінними паперами

8

2

2

4

Змістовий модуль 7

Банківські інвестиції

8

2

2

4

Змістовий модуль 8

Операції банку в іноземній валюті

12

4

2

6

Змістовий модуль 9

Нетрадиційні банківські операції та послуги

8

44

Змістовий модуль 10

Забезпечення фінансової стійкості банку

12

4

2

6
^

ВСЬОГО ПО ДИСЦИПЛІНІ


90

30

14

461. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Мета дисципліни формування системи теоретичних і практичних знань з основ банківської діяльності та її впливу на соціально-економічний процеси в країні.

Завданнями курсу є: пізнання сутності, видів банків в Україні, вивчення порядку заснування та організації діяльності комерційних банків, методик проведення основних (розрахунково-касових, кредитно-інвестиційних, з цінними паперами, валютою та нетрадиційних) й прогресивних видів банківських операцій та послуг, а також методик формування ресурсів банку, аналізу його прибутковості та фінансової стійкості.


У результаті вивчення курсу студент повинен:

 • розуміти сутність та види банків і банківських операцій в Україні,

 • володіти знаннями щодо порядку заснування та організації діяльності комерційних банків,

 • засвоїти методики проведення основних й прогресивних видів банківських операцій та послуг, а також методики формування ресурсів банку,

 • аналізувати прибутковість та фінансову стійкість банку,

 • уміти розробляти та вирішувати питання теорії й практики банківської діяльності в умовах розвиненої ринкової економіки.^ 2. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ


Модуль 1. Характеристика банку і загальні питання його діяльності – 8 годин


Змістовий модуль 1 – 4 години

Створення та організація діяльності комерційного банку

1. Сутність та основні принципи діяльності комерційного банку.

2. Види банків, їх операції та функції.

3. Порядок реєстрації комерційного банку.

4. Ліцензування банківської діяльності.

5. Організаційна структура та управління банком.


Змістовий модуль 2 – 4 години

Формування ресурсів комерційного банку

 1. Загальна характеристика ресурсів комерційного банку.

 2. Власний капітал комерційного банку, його структура і формування.

 3. Порядок формування депозитних ресурсів комерційного банку.

 4. Запозичений капітал банку.


Модуль 2. Послуги і операції комерційного банку – 22 годин


Змістовий модуль 3 – 2 години

Розрахунково-касові операції банку

 1. Загальні основи організації безготівкових розрахунків.

 2. Порядок відкриття рахунків у банку.

 3. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика.

 4. Міжбанківські розрахунки.

 5. Розрахунки з використанням пластикових карток.

 6. Касові операції банків.


Змістовий модуль 4 – 2 години

Операції банку з векселями

 1. Функції та види векселів.

 2. Операції врахування та переврахування векселів.

 3. Кредити під заставу векселів.

 4. Авалювання та акцептування векселів.

 5. Операції банку з інкасування і доміциляції векселів.


Змістовий модуль 5 – 2 години

Кредитні операції банку

 1. Сутність, форми і види кредиту. Принципи кредитування.

 2. Етапи процесу кредитування. Оцінка кредитоспроможності позичальника.

 3. Форми забезпечення кредитів.

 4. Кредитний ризик: визначення і мінімізація витрат.

 5. Ціна кредиту.Змістовий модуль 6 – 2 години

Операції банку з цінними паперами

 1. Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів.

 2. Емісійні операції банків.

 3. Інвестиційні операції банків з цінними паперами.

 4. Професійна діяльність банків.Змістовий модуль 7 – 2 години

Банківські інвестиції

 1. Інвестиції: поняття і види.

 2. Основи правового регулювання інвестиційної діяльності і в Україні.

 3. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвес­тиційному процесі.

 4. Визначення ефективності реальних інвестицій.


Змістовий модуль 8 – 4 години

Операції банку в іноземній валюті

 1. Види валютних операцій комерційних банків. Ведення ва­лютних рахунків клієнтів.

 2. Неторговельні операції комерційних банків в іноземній ва­люті.

 3. Здійснення розрахунків в іноземній валюті за зовнішньо­економічними угодами.

 4. Конверсійні операції та управління валютною позицією комерційного банку.

 5. Валютні ризики. Методи управління валютними ризиками.


Змістовий модуль 9 – 4 години

Нетрадиційні банківські операції та послуги

 1. Характеристика та види нетрадиційних банківських опера­цій і послуг.

 2. Лізингові операції.

 3. Банківські гарантії та поручительства. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банку.

 4. Трастові (довірчі) послуги.

 5. Факторинг та форфейтинг

 6. Операції банку з дорогоцінними металами.


Змістовий модуль 10 – 4 години

Забезпечення фінансової стійкості банку

 1. Поняття фінансової стійкості банку. Формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій.

 2. Фінансові звіти банку та аналіз його діяльності.

 3. Аналіз прибутковості банку.

 4. Регулювання діяльності банків.


^ 3. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Модуль 1. Характеристика банку і загальні питання його діяльності – 2 години


Змістовий модуль 2 – 2 години

Формування ресурсів комерційного банку

1. Що може бути засобом формування статутного фонду банку?

а) нематеріальні активи;

б) транспортні засоби;

в) грошові кошти;

г) цінні папери.

^ 2. Частка будь-якого учасника (акціонера) банку не може перевищувати:

а) 15 %;

б) 25 %;

в) 35 %;

г) 1 %.

3. Які кошти забороняється використовувати при формуванні статутних фондів комерційних банків?

а) кошти державного бюджету;

б) кредитні;

в) власні;

г) кошти місцевих бюджетів.

^ 4. Чи може статутний фонд комерційного банку формуватися за рахунок коштів в іноземній валюті?

а) може;

б) не може;

в) може учасником-нерезидентом;

г) може учасником-резидентом.

^ 5. Рівень обов'язкових резервів залучених ресурсів комерцій­них банків на коррахунках в НБУ залежить від:

а) виду ресурсів;

б) валюти, в якій залучені ресурси;

в) вірно і те, і інше;

г) не залежить від вище перелічених факторів.


Модуль 2. Послуги і операції комерційного банку – 12 годин


Змістовий модуль 3 – 1 година

Розрахунково-касові операції банку

^ 1. Шляхом трансформації готівки у безготівкові гроші і на­впаки банки здійснюють:

а) перетворення банківських ресурсів на капітал;

б) мобілізацію тимчасово вільних коштів;

в) розрахунково-касове обслуговування клієнтів;

г) випуск готівки і кредитних грошей.

^ 2. Який рахунок відкривається клієнту для формування статутного капіталу при створенні підприємства?

а) розрахунковий;

б) тимчасовий;

в) поточний;

г) депозитний.

^ 3. Які операції може здійснювати фізична особа зі свого пото­чного рахунку в національній валюті:

а) здійснювати платіж за купівлю цінних паперів;

б) перераховувати кошти фізичній особі-нерезиденту за при­дбаний транспортний засіб;

в) розрахуватися за куплену іноземну валюту;

г) здійснити платіж судовим органам.

^ 4. Розрахункові документи, що надійшли в банк протягом операційного дня, повинні бути відображені у бухгалтерському обліку банку:

а) у той же день;

б) наступного дня, виходячи із залишків на початку операцій­ного дня;

в) виходячи із залишків коштів на коррахунку банку, але не пізніше 2-х днів.

г) виходячи із залишків коштів на коррахунку банку, але не пізніше 3-х днів.

^ 5. Зовнішній контроль за дотримання касової дисципліни під­приємством покладений на:

а) аудиторську фірму;

б) органи податкової адміністрації;

в) обслуговуючий банк;

г) не має вірної відповіді.


Змістовий модуль 4 – 1 година

^ Операції банку з векселями

1. До складу кредитних операцій банку з векселем відносяться:

а) зобов'язання заплатити за векселем замість платника;

б) облік векселя;

в) приймати векселі на інкасо;

г) рефінансування вексельної операції.

^ 2. За характером вексельних угод векселі бувають:

а) комерційні і переказні;

в) комерційні і фінансові;

в) комерційні, фінансові і безгрошові;

г) прості і переказні.

^ 3. У переказному векселі кількість реквізитів дорівнює:

а) 6;

6) 7;

в) 8;

г) 9.

4. Простий вексель складає:

а) боржник;

б) кредитор;

в) банк;

г) кредитор, боржник і банк

^ 5. До балансових операцій з векселями належать:

а) кредитні і розрахункові;

б) торгівельні і гарантійні;
в)комісійні та довірчі;

г) кредитні і торгівельні.


Змістовий модуль 5 – 2 години

Кредитні операції банку

^ 1. Яка вимога є визначальною при оцінці банком ефективності роботи клієнта за кредитною лінією?

а) дохідність комерційних угод;

б) оборотність коштів по позичковому рахунку;

в) підтримка рівня товарних запасів згідно з договором застави;

г) достатній рівень ліквідності.

^ 2. Оцінка фінансового стану позичальника-клієнта банку про­водиться:

а) не рідше 1 разу на місяць;

б) не рідше 1 разу на 2 місяці;

в) не рідше 1 разу на 3 місяці;

г) тільки перед укладенням кредитного договору.

^ 3. Показники рентабельності позичальника-суб'єкта підпри­ємницької діяльності відображають:

а) ступінь забезпечення підприємства високоліквідними акти­вами;

б) частку прибутку в активах;

в) ступінь мобільності використання власних коштів;

г) співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань.

^ 4. Фінансовий стан позичальника, що відноситься до «Класу В», означає:

а) фінансова діяльність дуже добра і є можливість її утримання на такому рівні надалі;

б) фінансова діяльність задовільна;

в) фінансова діяльність погана;

г) фінансова діяльність оцінена як добра.

^ 5. Банки для нарахування резервів під кредитні операції кла­сифікують надані кредити з урахуванням таких критеріїв:

а) оцінки фінансового стану позичальника щоквартально;

б) погашення позичальником кредиту і процентів на ним що­місячно;

в) відповіді «а» і «б»;

г) повна відповідь відсутня.

^ 6. Який режим кредитування передбачає спільне функціону­вання позичкових і поточних рахунків:

а) простий позичковий рахунок;

б) овердрафт;

в) контокорентний рахунок;

г) кредитування за кредитною лінією.

^ 7. Якщо кредитування здійснюється за кредитною лінією, то заборгованість банку погашається наступним чином:

а) шляхом перерахування коштів з поточного рахунку платіжними документами;

б) шляхом перерахування коштів з поточного рахунку самостійно банком за результатами операційного дня;

в) шляхом перерахування коштів з поточного рахунку у разо­вому порядку по закінченню строку кредитного договору;

г) вірна відповідь відсутня.


Змістовий модуль 6 – 2 години

Операції банку з цінними паперами

^ 1. У склад процентних доходів комерційного банку від операцій з цінними паперами відносяться:

а) доходи від зберігання цінних паперів;

б) дисконт;

в) доход від перепродажу;

г) дивіденди за акціями.

^ 2. Емісійний доход обліковується банком у складі:

а) поточних доходів банку;

б) основного капіталу;

в) додаткового капіталу;

г) доходів майбутніх періодів.

^ 3. Привілейовані акції у статутному фонді комерційного банку не можуть перевищувати:

а) 20 %;

б) 10 %;

в) 25 %;

г) 5 %.

4. Емісію цінних паперів (крім власних акцій) комерційний банк може здійснити за умови:

а) строку діяльності банку не менше 1 року;

б) відсутності сумнівних безнадійних кредитів, не покритих резервами;

в) строку діяльності не менше двох років;

г) наявність зареєстрованого і фактично сплаченого статутно­го капіталу у сумі від 3 до 5 і більше млн. євро

^ 5. 3 якою метою банк може здійснити додаткову емісію акцій?

а) для збільшення власного капіталу;

б) для збільшення залученого капіталу;

в) для покриття тимчасової збиткової діяльності;

г) для погашення заборгованості за кредитами.


Змістовий модуль 7 – 2 години

^ Банківські інвестиції

1. Асоційована компанія — це компанія, в якій інвестор володіє:

а) 20 % чи більшою частиною капіталу компанії, яка не є дочі­рньою по відношенню до нього;

б) 50 % чи більшою частиною;

в) менше 50 % капіталу, але може керувати фінансовою і виробничою політикою підприємства;

г) менше 20 % капіталу і має представництво у складі держателів компанії.

^ 2. Величина вкладень комерційного банку у цінні папери акціонерних товариств, підприємств, недержавних боргових зобов'язань не може перевищувати:

а) суми вільних фінансових ресурсів;

б) суми власних коштів банку;

в) 50 % величини капіталу банку, вкладень у цінні папери на інвестиції, асоційовані і дочірні компанії;

г) 50 % величини капіталу банку.

^ 3. Банком дозволено інвестувати кошти:

а) тільки у цінні папери;

б) у власну діяльність;

в) інші види діяльності;

г) на всі перелічені цілі.

^ 4. Модель оцінювання терміну окупності інвестицій дозволяє:

а) визначити дохідність використання капіталу через певний період часу;

б) визначити майбутню вартість проекту;

в) знайти очікувану сучасну вартість проекту;

г) знайти очікувану сучасну вартість потоку платежів.

^ 5. Банк кредитує інвестиційні проекти, що забезпечений влас­ними коштами позичальника:

а) на 25 %;

б) на 30 %;

в) на 10%;

г) на 15 %.


Змістовий модуль 8 – 2 години

Операції банку в іноземній валюті

^ 1. Банківські рахунки в іноземній валюті бувають:

а) поточні;

б) депозитні;

в) розрахункові;

г) поточні і вкладні.

2. Кошти юридичних осіб-резидентів, отримані за платіжними документами, що надіслані з-за кордону зараховуються:

а) на поточний рахунок в іноземній валюті;

б) на розрахунковий рахунок в іноземній валюті;

в) на поточний рахунок в національній валюті;

г) на владний рахунок в іноземній валюті;

^ 3. Безпосередньо на поточний рахунок в іноземній валюті юридичної особи-резидента зараховуються:

а) кредити від кредиторів;

б) кредити з кредитного рахунку;

в) благодійні внески юридичних осіб-резидентів;

г) державне мито, митні збори у готівковій формі.

^ 4. Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються:

а) тільки юридичним особам (резидентам і нерезидентам);

б) юридичним і фізичним особам (резидентам);

в) юридичним і фізичними особам (резидентам і нерезидентам);

г) юридичним особам резидентам і нерезидентам і фізичним особам резидентам.

^ 5. Конверсійна угода типу «ТОД»:

а) це операція з датою валютування в день укладення угоди;

б) це операція з датою валютування на наступний за днем укладення угоди робочий день;

в) це операція з датою валютування на другий за днем укла­дення угоди робочий банківський день;

г) це операція з датою валютування більше, ніж на 2 робочих банківських дні.


Змістовий модуль 10 – 2 години

Забезпечення фінансової стійкості банку

^ 1. При незмінному обсязі строкових депозитів загальна ліквідність банку буде збільшуватися, якщо:

а) буде зменшуватися величина поточних активів;

б) банк скористається МБК;

в) буде зменшуватися обсяг вкладень банку в основні засоби;

г) покращиться якість кредитного портфеля.

^ 2. Розмір відрахувань у резервний фонд банку повинен бути:

а) не менше 5 % від прибутку банку;

б) не менше 1 % від прибутку банку;

в) не менше 5 % від прибутку банку і не більше 25 % розміру регулятивного капіталу;

г) не менше 10 % від прибутку банку і не більше 25 % розміру регулятивного капіталу.

^ 3. Безнадійна дебіторська заборгованість списується за раху­нок резервів, якщо вона не погашена протягом:

а) 90 днів;

б) 180 днів;

в) 210 днів;

г) 270 днів.

^ 4. Загальна прибутковість банківських активів відповідно зме­ншується:

а) із зростанням високоліквідних активів;

б) із зростанням короткострокових кредитів;

в) із зростанням сукупних активів;

г) із зростанням чистого прибутку.

^ 5. До групи найбільш ліквідних активів за ступенем ризику відносяться:

а) готівка;

б) боргові цінні папери центральних органів виконавчої влади, що рефінансуються та емітовані НБУ;

в) боргові цінні папери місцевих органів виконавчої влади;

г) короткострокові і довгострокові кредити, надані централь­ними органами виконавчої влади.


^ 4. ПЛАНИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Модуль 1. Характеристика банку і загальні питання його діяльності – 8 годин


Змістовий модуль 1 – 4 години

Створення та організація діяльності комерційного банку

 1. Порядок заснування банку в країнах з ринковою економікою


Змістовий модуль 2 – 4 години

Формування ресурсів комерційного банку

 1. Оцінка ресурсної бази банку

 2. Визначення перспектив розвитку формування банківських ресурсів на позичковій основі

 3. Методика розрахунку і порядок нарахування процентів

 4. Визначення структури та суми ресурсів комерційного банку


Модуль 2. Послуги і операції комерційного банку – 38 годин


Змістовий модуль 3 – 4 години

Розрахунково-касові операції банку

 1. Порядок здійснення безготівкових розрахунків й оформлення платіжних документів

 2. Використання мережних технологій у банківській сфері

 3. Аналіз ситуацій у розрахунковій діяльності банку

 4. Складання прогнозного розрахунку касових оборотів банкуЗмістовий модуль 4 – 4 години

Операції банку з векселями

 1. Складення векселів і механізм їх використання у розрахунково-касових та комерційних операціях банків

 2. Порядок проведення гарантійних операцій з векселями

 3. Порядок розрахунку дисконту


Змістовий модуль 5 – 6 годин

Кредитні операції банку

 1. Оцінка кредитоспроможності позичальника на основі системи фінансових коефіцієнтів. Аналіз сукупного кредитного ризику

 2. Аналіз кредитної заявки, визначення суми, форми кредитування та суми нарахованих процентів

 3. Основні правила обліку кредитів

 4. Моделювання структури кредитного портфелю комерційного банку

 5. Аналіз грошового потоку підприємства (позичальника) для видачі кредиту

 6. Складання графіку платежів за кредитом


Змістовий модуль 6 – 4 години

Операції банку з цінними паперами

 1. Визначення ціни і доходів від операцій з цінними паперами

 2. Методика визначення класу емітента та оцінки його фінансового стану

 3. Визначення доцільності вкладання коштів у цінні папери


Змістовий модуль 7 – 4 години

Банківські інвестиції

 1. Моделі оцінювання та реалізації інвестиційного проекту

 2. Напрями активізації інвестиційної діяльності банків УкраїниЗмістовий модуль 8 – 6 годин

Операції банку в іноземній валюті

 1. Визначення та складання звіту за валютною позицією банку

 2. Порядок продажу-купівлі іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку

 3. Розрахунок курсу іноземної валюти та доходів за форвардними та своп-операціями


Змістовий модуль 9 – 4 години

Нетрадиційні банківські операції та послуги

 1. Удосконалення інформаційного забезпечення документообігу

 2. Інформаційні системи і технології сучасних банків


Змістовий модуль 10 – 6 годин

Забезпечення фінансової стійкості банку

 1. Оцінка рівня прибутковості та фінансової стійкості банку

 2. Банківський нагляд та процедура банкрутства

 3. Визначення фінансової стійкості банку за системою CAMEL^ 5. ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

(МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ)


Модуль 1. Характеристика банку і загальні питання його діяльності


 1. У чому полягає значення ресурсів для комерційного банку?

 2. Яким чином НБУ впливає на розміри банківських ресурсів?

 3. Охарактеризуйте нові види залучення коштів банками країн з розвиненою економікою?

 4. Яке нарахування відсотків — частіше чи рідше вигідне за певних умов для вкладника?

 5. Що таке поточні зобов'язання банку?


Модуль 2. Послуги і операції комерційного банку


 1. Назвіть форми і вимоги до проведення безготівкових розра­хунків в Україні.

 2. Які задачі вирішують банки, встановлюючи кореспондент­ські відносини?

 3. Які функції при проведенні розрахунків з пластиковими картками виконують банк-емітент, банк-еквайєр, торгівельне підприємство.

 4. Які задачі вирішуються у процесі складення і виконання прогнозів касових оборотів?

 5. Який порядок здачі готівкових сум до каси банку?

 6. Яка участь банків у вексельних розрахунках?

 7. Проаналізуйте механізм використання простого векселя у
  розрахунках між суб'єктами господарювання.

 8. Розкрийте механізм обороту переказного векселя.

 9. Порівняйте операції звалювання, доміціляції та інкасування векселів.

 10. Який порядок здійснення операції з дисконтування векселя і визначення суми дисконту?

 11. У чому полягає економічне значення оцінки кредитоспроможності позичальника?

 12. Назвіть фактори кредитного ризику для банків України.

 13. З урахуванням яких факторів повинна формуватися кредит на політика банку.

 14. Яким чином комерційний банк контролює цільове використання кредиту?

 15. Охарактеризуйте етапи процесу кредитування.

 16. Які види цінних паперів можуть обертатися в Україні?

 17. Які операції банку з цінними паперами сприяють формуванню його доходів.

 18. Охарактеризуйте емісійні операції банку.

 19. У чому зміст і значення для банку посередницьких операцій з цінним паперами.

 20. Які існують напрямки зниження втрат від операцій з цінними паперами.

 21. З чим пов'язано виникнення і розвиток банківських опера­цій з цінними паперами?

 22. Що являє собою інвестиційні діяльність та якими правовими документами вона регламентується в Україні?

 23. Дайте рекомендації щодо здійснення інвестиційної політики в Україні.

 24. Чим відрізняється капітальний вклад від інвестування.

 25. У чому особливість здійснення банківських інвестицій у не­ рухомість.

 26. Визначте зміст понять «іноземна валюта» і «валютні операції».

 27. Які види рахунків в іноземній валюті відкривають банки та, переміщення яких коштів по них дозволено законодавством на сьогодні?

 28. Що відноситься до обмінних операцій банку.

 29. Поясніть зміст операцій банків з міжнародних торгових розрахунків.

 30. Обґрунтуйте методи управління валютними ризиками.

 31. Яку інформацію містить звіт про фінансові результати?

 32. Які заходи можна вжити для підвищення чистого прибутку банку?

 33. Що таке ліквідність і які з факторів впливу на ліквідність є найбільш важливими?

 34. Для покриття збитків від яких операцій банк формує резерви?

 35. Які сфери діяльності банку регулюють нормативи, що встановлює Національний банк України.^ 6. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ (ДО ЗАЛІКУ)


 1. Роль і місце комерційних банків у банківській системі. Сутність банку.

 2. Типи та функції банків, принципи діяльності.

 3. Порядок заснування банківської установи.

 4. Ліцензування банківської діяльності.

 5. Організаційна будова банку. Структура апарату управління.

 6. Правове регулювання діяльності банків.

 7. Державне регулювання банківської діяльності.

 8. Реорганізація і ліквідація банків.

 9. Порядок і джерела формування власного капіталу комер­ційного банку.

 10. Форми залучення коштів.

 11. Гарантування банківських вкладів.

 12. Запозичені кошти — випуск облігацій, міжбанківські кредити, кредитні тендери, кредити рефінансування, ломбардний кредит.

 13. Механізм рефінансування банків України.

 14. Принципи і способи здійснення безготівкових розрахунків.

 15. Організація міжбанківських розрахунків.

 16. Розрахунки платіжними дорученнями та платіжними вимо­гами-дорученнями.

 17. Чекова форма розрахунків, акредитив, факторинг.

 18. Касові операції комерційних банків. Види кас.

 19. Розрахункові операції з векселями. Види векселів та учас­ники.

 20. Розрахунки переказним векселем.

 21. Кредитні операції з векселями.

 22. Сутність та види кредиту. Принципи кредитування.

 23. Кредитний портфель. Матеріальні і нематеріальні форми забезпечення кредитів.

 24. Кредитний ризик. Оцінка кредитоспроможності позичальника.

 25. Умови та реквізити кредитної угоди.

 26. Етапи процесу кредитування і необхідні кредитні документи.

 27. Порядок надання короткострокових кредитів.

 28. Порядок погашення кредиту і його пролонгація.

 29. Контроль банку за виконанням умов кредитної угоди.

 30. Довгострокове кредитування, джерела коштів

 31. Споживчий кредит: класифікація, аналіз кредитоспроможності приватних осіб.

 32. Кредити в інвестиційну діяльність. Іпотека.

 33. Комерційний кредит.

 34. Поняття лізингу, об'єкти і види.

 35. Порядок випуску та реєстрації акцій комерційним банком.

 36. Випуск облігацій комерційним банком.

 37. Випуск та обіг сертифікатів і векселів.

 38. Сутність інвестиційних операцій банку та їх особливості.

 39. Принципи здійснення інвестиційних операцій з цінними паперами.

 40. Інвестиційний портфель банку.

 41. Інвестиційний ризик та інвестиційна політика.

 42. Валютне регулювання і валютний контроль.

 43. Ліцензування операцій з іноземною валютою.

 44. Сутність валютних операцій. Ведення валютних рахунків клієнтів.

 45. Неторговельні валютні операції комерційних банків.

 46. Конверсійні операції банку. Валютна позиція.

 47. Операції комерційних банків з міжнародних розрахунків.

 48. Валютні ризики та методи управління валютними ризиками.

 49. Основні види пластикових карток та їх використання у платіжному оброті. .

 50. Система розрахунків «Клієнт-Банк».

 51. Форфейтинг: механізм використання і переваги.

 52. Форвардний опціон, ф'ючерсний контракт, своп-операції.

 53. Фінансова стійкість, надійність і платоспроможність банку.

 54. Поняття і фактори ліквідності банківської установи.

 55. Порядок формування резервів комерційного банку.Схема

рейтингової оцінки знань студентів з дисципліни “Банківська справа” за модулями


Модуль

Максимум

Мінімум

1. Характеристика банку і загальні питання його діяльності

12

8

2. Послуги і операції комерційного банку

48

33

Залік

40

30

Разом

100

71Схема

рейтингової оцінки знань студентів з дисципліни “Банківська справа”


^ Контрольні заходи

Бали при проведенні контрольних заходів для оцінки

Кількість контрольних заходів

5”

4”

3”

2”

І. Робота в семестрі

 1. Постійна робота

1.1. Тестування на заняттях

3

2

1

0

4

1.2. Ведення конспектів, робочих зошитів

0,5

0,4

0,2

0

4

1.3. Активність роботи на заняттях

3

2

1

0

5

1.4. Опитування на заняттях

3

2

1

0

5

 1. Регулярна робота

2.1. Контрольні роботи

5

3

1

0

2

2.2. Колоквіуми

3

2

1

0

2

 1. Самостійна робота

3.1. Реферати

1,5

1

0,5

0

4

3.2. Виконання індивідуальних завдань

1,5

1

0,5

0

4

3.3. Виступ з доповіддю на практичному занятті

1

0,5

0,3

0

5
60

50

41

до 41

30

 1. Творча робота

4.1. Виступи в наукових гуртках і конференціях

15

10

5

0
4.2. Участь в олімпіадах з дисципліни

25

15

5

0
^ 5. Вираховуються бали за відсутності студента

на лекції – 3 бала
на практичному занятті – 2 бала
ІІ. Вихідний контроль

Залік

40

25

10

0
ІІІ. Загальна рейтингова оцінка

^ Кількість балів

91-100

76-90

61-75

до 61


^ 7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ


 1. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 276 с.

 2. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. Р.І, Тиркала. — Тернопіль: Карт-бланш, 2001. — 314 с.

 3. Банківська справа. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Банківські операції: Навчальний посібник. — Т. 1 / В. О. Сичов, В.Т. Александров, В.В. Остапенко та ін. — К.: АВТ, 2004. — 528 с.

 4. Банківське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. А. О. Селіванова. — К.: «Ін Юре», 2000. — 384 с.

 5. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороза. — 2-ге вид. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.

 6. Банки й банковское дело / Под ред. Й. Т. Балабанова. — СПб: Питер, 2000. — 256 с.
 1. Банковское дело / Под ред. В.И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. — М.: ФинансьІ й статистика, 2000. — 464 с.

 2. Банковское дело: Учебник. — 2-е изд., переаб. й доп. / Под ред. О. Й. Лаврушина. — ФинансьІ й статистика, 2002. — 672 с.

 3. Васильченко 3. М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація: Монографія. — К.: Кондор, 2004. — 526 с.

 4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навчальний посібник. — К.: Товариство «Знання», КОО, 2004. — 324 с.

 5. Васюренко О. В. Современньїе методьі управлення банковскими ресурсами. — X.: Гриф, 1997. — 390 с.

 6. Вексель на рьшке Украины: нормативная база. — X.: Фактор, 2003. — 273 с.

 7. Внукова Н. М. Ринок фінансових послуг: Навчально-методичний посібник. — X.: ІНЖЕК, 2004. — 276 с.

 8. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436-ІV

 9. Глущенко В. В. й др. Анализ й регулирование деятельности коммерческого банка. — X.: АО «Бизнес Информ», 2000. — 76 с.

 10. ГриджукД. М. Забезпечення кредитних зобов'язань у діяльності банків. — К.: Істина, 2001. — 253 с.

 11. Гуторова 3. А. Вексельньїе операции в банках // Вісник Східно­
  українського національного університету ім. В. Даля. — 2004. — № 3. — С. 15—19.

 12. Гуцал І. С. Банківське кредитування суб'єктів ринку в трансформаційній економіці України. — Львів: ВАТ «Бібльос», 2001. — 244 с.

 13. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Под ред. Жукова Е. Ф. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 622 с.

 14. Долан З.Дж., Кзмпбет К.Д., Кзмпбелл Г.Дж. Деньги, банковское дело й денежно-кредитная политика. — СПб: СПб Оркестр, 1996. — 446 с.

 15. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. №2121–ІІІ

 16. Закон України «Про заставу» від 02.10.1992р. N2654-XII

 17. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996р. N448/96-ВР

 18. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003р. N898-IV

 19. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003р. N979-IV

 20. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999р. N679-XIV

 21. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997р. N723/97-ВР

 22. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09.2001р. №2740-ПІ

 23. Іпотечний ринок в Україні: проблеми стратегії розвитку / Ред. кол.: В. Д. Базилевич та ін. — К.: Б. в., 2004. — 140 с.

 24. Камарницький І. Ф. Інвестиційна діяльність комерційних банків: Монографія. — Чернівці: Рута, 2004. — 260 с.

 25. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ прийнята на п'ятій сесії ВРУ від 28 червня 1996р.

 26. Кот Л. Л. Банківський кредит у трансформаційній економіці: питання теорії, методології, практики. — К.: Знання Укр., 2003. — 93 с.

 27. Корнієнко Т. В. Ліквідність комерційного банку: фактори, що впливають, методи управління // Вісник Української академії банківської справи. — 1999. — № 2 (11). — С. 51—54.

 28. Кочетков В. М. Забезпечення фінансової стійкості комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. —238 с.

 29. Кравчук Г. Т. Інформаційні системи і технології в банківській сфері: Навчальний посібник для студентів вузів. — Львів: ЛБІ НБУ, 2002. —135 с.

 30. Кредитна система України і банківські технології: Навчальний посібник для вищ. навч. закл. екон. спец.: У 3 кн. / За заг. ред. І. В. Сало, НБУ. — Львів: ЛБІ НБУ, 2002.

 31. Кредитний ризик комерційного банку: Навчальний посібник / За ред. В. В. Вітлінського. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. — 251 с.

 32. Кручок С. І. Іпотечне кредитування: Навчальний посібник. — К.: Мета, 2002. — 206 с.

 33. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник. — 4-те вид., стер. — К.: Знання, 2004. — 215 с.

 34. Луців Б. Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій: Монографія. — Тернопіль: Карт-бланш, 2001. — 318 с.

 35. Льісенков Ю. М., Ляшко В. П. Операции банков с векселями. — К., 1995. —149 с.

 36. Масленченков Ю. С. Технология й организация работьі банка: теория й практика. — М., 1998. — 431 с.

 37. Миллер Р. Л., Ван-Хуз Д. Д. Современньїе деньги й банковское дело: Пер 3-го англ.изд. — М., 2000. — 824 с.

 38. Мшикін Ф. С. Економіка грошей, банківських операцій і фінансових ринків: Пер. з англ. / С. Панчишин (ред. пер.).—К.: Основи, 1998. — 963 с.

 39. Онищенко В. О. Основи банківської справи: Навчальний посібник. — Полтава: ПДТУ, 1999. — 163 с.

 40. Операції комерційних банків: Навчальний посібник для екон. спец. / Р. Коцовська, В Ричаківська, Г. Табачук та ін. — 3-тє вид. — К.: Львів: ЛБІ НБУ, 2004. — 500 с.

 41. Операції комерційних банків: опорний конспект лекцій. — К.: КНТЕУ, 2003. — 4.1: Традиційні банківські послуги. — 2003. — 113 с.

 42. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 29 березня 2001р. N135

 43. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкція про касові операції в банках» від 14.08.2003 р. №337

 44. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні» від 17.03.2004 р. №110

 45. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів і платіжних карток через митний кордон України» від 12.07.2000р. №283

 46. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкція про порядок відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті» від 05.12.2001р. №500

 47. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 28.08.2001р. №368

 48. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про валютний контроль» від 08.02.2000р. №49

 49. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про визначення звичайної відсоткової ставки за депозит» від 23.07.1997р. №247

 50. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про механізм рефінансування банків України» від 28.02.2002р. №82

 51. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензій банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» від 17.07.2002р. №275

 52. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002р. №508

 53. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок розрахунку резерву для відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами та інших вкладень у статутні фонди підприємств» від 30.12.1999р. № 629

 54. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв і відділень» від 31.08.2001р. №375

 55. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості» від 13.12.2002р. №505

 56. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України» від 27.06.2001р. №244

 57. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду» від 08.08.2001р. №334

 58. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» від 06.07.2000р. №279

 59. Петрук О. М. Банківська справа: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2004.— 461 с.

 60. Тиркало Р. І. Банківські операції з цінними паперами: Монографія. — Т.: Карт-бланш, 2004. — 21 1 с.

 61. Усоскин В. М. Современньш коммерческий банк: управление й операции. — М.: Антидор, 1998. — 320 с.

 62. Фролов С. М. Банківська справа: Навчальний посібник для студентів екон. фак. ун-тів. — Суми: СумДУ, 2001. — 205 с.

 63. Хмеленко О .В. Кредитування та контроль: Навчальний посібник. — X.: ІНЖЕК, 2004. — 237 с.

 64. Шіллер Р. І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення. — К.: Наукова думка, 1998. — 159 с.

 65. Шумкова О. В. Трастові операції як нова банківська послуга // Вісник Сумського сільськогосподарського інституту. — Серія: Фінанси і кредит. — 1997. — №1. — С. 51—53.

 66. Журнали та видання: «Фінанси України», «Економіка України», «Фінансова тема», «Економічний часопис», «Вісник НБУ», «Финансовый директор», «Банківська справа», «Держава та регіони», «Відомості Верховної Ради України»

 67. Газети: «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Бізнес», «Галицькі контракти»Робочу програму склав:

к.е.н., доцент І.В. Кушнір
Схожі:

Робоча програма дисципліни \" Банківська справа \" для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 \"Облік І аудит\" iconМетодичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Затверджено протоколом методичної комісії економічного факультету № від
Робоча програма дисципліни \" Банківська справа \" для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 \"Облік І аудит\" iconМетодичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Затверджено протоколом методичної комісії економічного факультету № від
Робоча програма дисципліни \" Банківська справа \" для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 \"Облік І аудит\" icon” 201 р. Розкла д занять для студентів 4 курсу денної з скороченим терміном форми навчання обліково-економічного факультету напряму підготовки 030509 „Облік І аудит ” на 8 семестр 2012/2013н р. група – 144
Розкла д занять для студентів 4 курсу денної з скороченим терміном форми навчання
Робоча програма дисципліни \" Банківська справа \" для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 \"Облік І аудит\" icon” 2012р. Розкла д занять для студентів 4 курсу денної форми навчання обліково-економічного факультету напряму підготовки 030509 „Облік І аудит ” на 8 семестр 2012/2013 н р

Робоча програма дисципліни \" Банківська справа \" для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 \"Облік І аудит\" iconПрограма з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік та аудит" для спеціальності 050103 „Міжнародна економіка"
Робоча програма дисципліни “Бухгалтерський облік та аудит” призначена для студентів спеціальності 050103 “Міжнародна економіка”
Робоча програма дисципліни \" Банківська справа \" для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 \"Облік І аудит\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни "Інженерного креслення" для студентів денної форми навчання спеціальності
Національного університету біоресурсів та природокористування України „бахчисарайський будівельний технікум”
Робоча програма дисципліни \" Банківська справа \" для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 \"Облік І аудит\" iconМетодичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки "Облік і аудит" денної форми навчання
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки “Облік і аудит”...
Робоча програма дисципліни \" Банківська справа \" для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 \"Облік І аудит\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма дисципліни \" Банківська справа \" для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 \"Облік І аудит\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності: 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма дисципліни \" Банківська справа \" для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 \"Облік І аудит\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Безпеки життедіяльності» для студентів денної форми навчання напрямів підготовки
Робоча програма з курсу "Безпека життедіяльності" складена на основі вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи