Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» icon

Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Скачати 421.48 Kb.
НазваМетодичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Сторінка1/3
Дата конвертації04.10.2013
Розмір421.48 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра фінансів


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА МАТЕРІАЛИ

з контролю знань студентів

4-го курсу денної форми навчання економічного факультету

спеціальності 6.050100 «Облік і аудит»

по дисципліні «Банківська справа»


Миколаїв-2007

Методичні рекомендації розроблені – доцентом Кушнір І.В.


Рецензенти:

Мамуль Л.О., д.е.н., професор

Червен І.І., д.е.н., професор


Затверджено протоколом засідання кафедри фінансів № __ від ____________

Затверджено протоколом методичної комісії економічного факультету № __ від _______________

ЗМІСТ


ВСТУП


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИНазва модуля і тем

Кількість навчальних годин

Всього

із них

лекції

практичні

самостійна робота

студентів

^ Модуль 1. Характеристика банку і загальні питання його діяльності

18

8

2

8

Змістовий модуль 1

Створення та організація діяльності комерційного банку

8

44

Змістовий модуль 2

Формування ресурсів комерційного банку

10

4

2

4

^ Модуль 2. Послуги і операції комерційного банку

72

22

12

38

Змістовий модуль 3

Розрахунково-касові операції банку

7

2

1

4

Змістовий модуль 4

Операції банку з векселями

7

2

1

4

Змістовий модуль 5

Кредитні операції банку

10

2

2

6

Змістовий модуль 6

Операції банку з цінними паперами

8

2

2

4

Змістовий модуль 7

Банківські інвестиції

8

2

2

4

Змістовий модуль 8

Операції банку в іноземній валюті

12

4

2

6

Змістовий модуль 9

Нетрадиційні банківські операції та послуги

8

44

Змістовий модуль 10

Забезпечення фінансової стійкості банку

12

4

2

6
^

ВСЬОГО ПО ДИСЦИПЛІНІ


90

30

14

46ТЕМАТИЧНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Модуль 1

Характеристика банку і загальні питання його діяльності


Змістовий модуль 1

^ Створення та організація діяльності комерційного банку


 1. Які з названих суспільних відносин стосуються сфери банківської діяльності?

а) майнові;

б) трудові;

в) фінансові;

г) адміністративно-правові;

д) особисті немайнові.


 1. ^ Дайте визначення поняття «банківська система», це:

а) сукупність банків, банківських інститутів, фінансово-кредитних установ, що діють у межах єдиного фінансового механізму;

б) система органів, що діють у сфері фінансової діяльності держави;

в) сукупність кредитних відносин та інститутів, які організують ці відносини.


 1. ^ Банківська система в Україні є:

а) дворівневою;

б) трирівневою;

в) багаторівневою.


 1. Який орган координує діяльність банківської системи у цілому?

а) Верховна Рада України;

б) Президент України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Національний банк України;

д) Міністерство фінансів України.


 1. ^ Які функції виконує Національний банк України?

а) забезпечує стабільність гривні;

б) здійснює емісію національної валюти;

в) здійснює банківське регулювання та нагляд;

г) правильними є всі відповіді.


 1. ^ Які функції виконує банківська система?

а) трансформаційну;

б) стабілізаційну;

в) розподільчу;

г) емісійну.


 1. Які фактори впливають на стійкість банківської системи?

а) рівень капіталізації банків;

б) ефективна законодавча база;

в) недовіра вкладників до банків;

г) низький рівень банківського менеджменту;

д) ризикована кредитна політика.


 1. ^ Формою діяльності Національного банку України є:

а) укази;

б) вироки;

в) положення;

г) постанови;

д) судові прецеденти.


 1. ^ Національний банк України є підзвітним:

а) Кабінету Міністрів України;

б) Верховній Раді України;

в) Президенту України;

г) Міністерству фінансів України;

д) Державному комітету фінансового моніторингу.


 1. ^ На який строк обирається Голова Національного банку України?

а) на 5 років;

б) на 10 років;

в) на 4 роки;

г) на 3 роки;

д) на 2 роки.


 1. ^ Який орган встановлює обов’язкові економічні нормативи?

а) Міністерство економіки України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Міністерство фінансів України;

г) Національний банк України;

д) Фонд державного майна України.


 1. ^ Який орган затверджує щорічно розподіл прибутку Національного банку України?

а) Верховна Рада України;

б) Міністерство фінансів України;

в) Президент України;

г) Кабінет Міністрів України;

д) Державна податкова адміністрація України.


 1. ^ Які особливі ознаки Національного банку України?

а) є юридичною особою;

б) має монопольне право на випуск грошей в обіг;

в) вирішує питання про обрання керівництва комерційних банків;

г) здійснює державну реєстрацію банків;

д) видає ліцензії на здійснення банківських операцій.


 1. ^ Назвіть керівні органи Національного банку України:

а) Рада Національного банку України;

б) Правління Національного банку України;

в) Державна скарбниця України;

г) Державний комітет тимчасового моніторингу.


 1. ^ Які повноваження Ради Національного банку України?

а) розробляє Основні засади грошово-кредитної політики;

б) приймає рішення про збільшення статутного капіталу Національного банку України;

в) затверджує кошторис доходів та витрат Національного банку України;

г) надає рекомендації щодо доцільності призначення на посади чи звільнення з посад Голови НБУ членів Правління Національного банку України;

д) правильними є всі відповіді.


 1. ^ Який орган подає до Верховної Ради України проект Основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний рік?

а) Кабінет Міністрів України;

б) Національний банк України;

в) Міністерство фінансів України;

г) Державне казначейство України.


Змістовий модуль 2

^ Формування ресурсів комерційного банку


1. Що може бути засобом формування статутного фонду банку?

а) нематеріальні активи;

б) транспортні засоби;

в) грошові кошти;

г) цінні папери.


^ 2. Частка будь-якого учасника (акціонера) банку не може перевищувати:

а) 15 %;

б) 25 %;

в) 35 %;

г) 1 %.


3. Які кошти забороняється використовувати при формуванні статутних фондів комерційних банків?

а) кошти державного бюджету;

б) кредитні;

в) власні;

г) кошти місцевих бюджетів.


^ 4. Чи може статутний фонд комерційного банку формуватися за рахунок коштів в іноземній валюті?

а) може;

б) не може;

в) може учасником-нерезидентом;

г) може учасником-резидентом.


^ 5. Рівень обов'язкових резервів залучених ресурсів комерцій­них банків на коррахунках в НБУ залежить від:

а) виду ресурсів;

б) валюти, в якій залучені ресурси;

в) вірно і те, і інше;

г) не залежить від вище перелічених факторів.


^ 6. Які функції виконують комерційні банки?

а) кредитування підприємств, держави і населення;

б) здійснення розрахунків і платежів у господарстві;

в) організація випуску і розміщення цінних паперів;

г) створення платіжних засобів;

д) довірче керування майном клієнтів.


^ 7. Які наслідки чекають комерційні банки, якщо вони порушують банківське законодавство?

а) накладення штрафу на керівників банку;

б) притягнення керівників банку до кримінальної відповідальності;

в) ліквідація комерційного банку;

г) відкликання ліцензії;

д) призначення тимчасової адміністрації.


^ 8. Банк вважається створеним і одержує статус юридичної особи з моменту:

а) реєстрації в Правлінні НБУ;

б) прийняття рішення засновників про створення банку;

в) підготовки установчих документів;

г) формування статутного фонду;

д) сплати за реєстрацію банку.


^ 9. За яких умов Національний банк може відмовити в державній реєстрації банку?

а) невідповідності установчих документів законодавству України;

б) в разі порушення порядку створення банку;

в) в разі порушення таємниці угоди про створення банку;

г) незадовільного фінансового стану засновників банку.


^ 10. Які існують банки в Україні?

а) державні;

б) кооперативні;

в) муніципальні;

г) комерційні;

д) земельні.


11. Які заходи застосовує банк у випадку неповернення кредиту?

а) стягнення штрафу з позичальника;

б) вирішує питання про банкрутство позичальника;

в) призначає тимчасову адміністрацію для управління цим суб’єктом;

г) притягує керівників позичальника до кримінальної відповідальності;

д) здійснює санацію боржника.


^ 12. Назвіть органи управління акціонерним банком:

а) загальні збори акціонерів;

б) спостережна рада банку;

в) правління банку;

г) всі відповіді є правильними.


^ 13. Який порядок встановлення ліміту готівки в касі?

а) встановлюється підприємством самостійно;

б) здійснюється банками;

в) проводиться безпосередньо НБУ.


^ 14. Активні операції банків – це:

а) операції, за допомогою яких банки формують власний капітал;

б) сукупність різних видів операцій – кредитних, розрахункових, довірчих та ін.;

в) операції, за допомогою яких банки розміщують власний і залучений капітал;

г) кредитні операції й такі, за допомогою яких банки формують свої ресурси.


^ 15. Чи можуть банки відкривати:

а) філії;

б) агентства;

в) представництва;

г) групи;

д) асоціації.


16. Для проведення аудиту в банках слід мати:

а) ліцензію;

б) патент;

в) сертифікат;

г) свідоцтво про державну реєстрацію.


^ 17. Яку назву має дозвіл, необхідний для здійснення банківської операції?

а) патент;

б) диплом;

в) свідоцтво;

г) сертифікат;

д) ліцензія.


^ 18. Банківською таємницею можуть бути відомості:

а) особистого характеру;

б) виробничого характеру;

в) щодо діяльності та фінансового стану клієнтів;

г) технічного характеру.


^ 19. Банк набуває статусу спеціалізованого банку за умови, якщо:

а) більше 50% відсотків його активів є активами одного типу;

б) 40% його активів є активами одного типу;

в) 70% його активів є активами одного типу.


^ 20. Державний банк засновується за рішенням:

а) Кабінету Міністрів України;

б) Міністерства фінансів України;

в) Національного банку України.


^ 21. Для державної реєстрації банку уповноважена засновником особа або голова спостережної ради подає документи до:

а) територіального управління Національного банку України за місцем створення банку;

б) Генерального департаменту банківського нагляду Національного баку України;

в) Правлінні Національного банку України;

г) районної державної адміністрації за місцем знаходження юридичної особи.


Модуль 2

Послуги і операції комерційного банку


Змістовий модуль 3

Розрахунково-касові операції банку


^ 1. Шляхом трансформації готівки у безготівкові гроші і на­впаки банки здійснюють:

а) перетворення банківських ресурсів на капітал;

б) мобілізацію тимчасово вільних коштів;

в) розрахунково-касове обслуговування клієнтів;

г) випуск готівки і кредитних грошей.


^ 2. Який рахунок відкривається клієнту для формування статутного капіталу при створенні підприємства?

а) розрахунковий;

б) тимчасовий;

в) поточний;

г) депозитний.


^ 3. Які операції може здійснювати фізична особа зі свого пото­чного рахунку в національній валюті:

а) здійснювати платіж за купівлю цінних паперів;

б) перераховувати кошти фізичній особі-нерезиденту за при­дбаний транспортний засіб;

в) розрахуватися за куплену іноземну валюту;

г) здійснити платіж судовим органам.


^ 4. Розрахункові документи, що надійшли в банк протягом операційного дня, повинні бути відображені у бухгалтерському обліку банку:

а) у той же день;

б) наступного дня, виходячи із залишків на початку операцій­ного дня;

в) виходячи із залишків коштів на коррахунку банку, але не пізніше 2-х днів.

г) виходячи із залишків коштів на коррахунку банку, але не пізніше 3-х днів.


^ 5. Зовнішній контроль за дотримання касової дисципліни під­приємством покладений на:

а) аудиторську фірму;

б) органи податкової адміністрації;

в) обслуговуючий банк;

г) не має вірної відповіді.


^ 6. Назвіть форми безготівкових розрахунків:

а) платіжне доручення;

б) акція;

в) розрахунковий чек;

г) банкнота;

д) акредитив.


^ 7. Які документи подають до банку для відкриття поточного рахунка?

а) картку зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком;

б) копію належним чином зареєстрованого статуту;

в) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади;

г) висновок аудиторської організації про фінансовий стан підприємства;

д) засновницькій договір.


^ 8. Назвіть існуючі види рахунків:

а) поточні;

б) депозитні;

в) анонімні;

г) бюджетні.


9. Які підстави закриття рахунків в установах банку?

а) визначення юридичної особи фіктивною;

б) скасування державної реєстрації юридичної особи;

в) рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства;

г) заява власника рахунка;

д) всі відповіді є правильними.


^ 10. Як розрізняють банківські платіжні картки?

а) дебетові;

б) корпоративні;

в) кредитні;

г) універсальні.


11. Які реквізити має розрахунковий чек?

а) назва чекодавця та його реквізити;

б) призначення платежу;

в) місце складання чеку;

г) ідентифікаційні коди чекодавця та чекодержателя;

д) підписи чекодавця.


^ 12. Які повноваження Національного банку у сфері регулювання готівкового обігу?

а) створення резервних фондів банкнот і монет;

б) виготовлення та зберігання банкнот і монет;

в) визначення порядку ведення касових операцій для банків, підприємств та організацій;

г) управління золотовалютними резервами держави;

д) встановлення номіналів, систем захисту платіжних ознак та дизайну грошових знаків.


^ 13. Які умови складають зміст договору банківського рахунка?

а) реквізити сторін;

б) умови відкриття і закриття рахунків;

в) види послуг, що надаються банком;

г) зобов’язання сторін;

д) всі відповіді є правильними.


^ 14. Які існують види акредитивів?

а) гарантовані;

б) відкличні;

в) покриті;

г) переказні.


15. Платіжне доручення приймається банком платника до виконання протягом:

а) 7 календарних днів з дати його виписки;

б) 10 календарних днів з дати його виписки;

в) 30 календарних днів з дати його виписки.


^ 16. Строк дії чекової книжки складає:

а) 6 місяців з дати її видачі;

б) 10 місяців з дати її видачі;

в) 12 місяців з дати її видачі.


Змістовий модуль 4

^ Операції банку з векселями


1. До складу кредитних операцій банку з векселем відносяться:

а) зобов'язання заплатити за векселем замість платника;

б) облік векселя;

в) приймати векселі на інкасо;

г) рефінансування вексельної операції.


^ 2. За характером вексельних угод векселі бувають:

а) комерційні і переказні;

в) комерційні і фінансові;

в) комерційні, фінансові і безгрошові;

г) прості і переказні.


^ 3. У переказному векселі кількість реквізитів дорівнює:

а) 6;

6) 7;

в) 8;

г) 9.


4. Простий вексель складає:

а) боржник;

б) кредитор;

в) банк;

г) кредитор, боржник і банк


^ 5. До балансових операцій з векселями належать:

а) кредитні і розрахункові;

б) торгівельні і гарантійні;

в) комісійні та довірчі;

г) кредитні і торгівельні.


Змістовий модуль 5
  1   2   3Схожі:

Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Затверджено протоколом методичної комісії економічного факультету № від
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconРобоча програма дисципліни " Банківська справа " для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 "Облік І аудит"
Положення Миколаївського державного аграрного університету про кредитно-модульну систему навчання та рейтинговий контроль знань і...
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки "Облік і аудит" денної форми навчання
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки “Облік і аудит”...
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» icon” 201 р. Розкла д занять для студентів 4 курсу денної з скороченим терміном форми навчання обліково-економічного факультету напряму підготовки 030509 „Облік І аудит ” на 8 семестр 2012/2013н р. група – 144
Розкла д занять для студентів 4 курсу денної з скороченим терміном форми навчання
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» icon” 2012р. Розкла д занять для студентів 4 курсу денної форми навчання обліково-економічного факультету напряму підготовки 030509 „Облік І аудит ” на 8 семестр 2012/2013 н р

Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні вказівки для тестового контролю знань для студентів економічного факультету денної форми
...
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий контроль» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності
«Облік і аудит» 050201 «Менеджмент організацій» 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності
«Облік і аудит» 050201 «Менеджмент організацій» 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 050106 "Облік і аудит"
Друкується за рішенням методичної комісії економічного факультету Миколаївського державного аграрного університету протокол №2 від...
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconТематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету журналістики (І потік) 2010/11 навч рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи