Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» icon

Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Скачати 421.48 Kb.
НазваМетодичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Сторінка2/3
Дата конвертації04.10.2013
Розмір421.48 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

Кредитні операції банку


^ 1. Яка вимога є визначальною при оцінці банком ефективності роботи клієнта за кредитною лінією?

а) дохідність комерційних угод;

б) оборотність коштів по позичковому рахунку;

в) підтримка рівня товарних запасів згідно з договором застави;

г) достатній рівень ліквідності.


^ 2. Оцінка фінансового стану позичальника-клієнта банку про­водиться:

а) не рідше 1 разу на місяць;

б) не рідше 1 разу на 2 місяці;

в) не рідше 1 разу на 3 місяці;

г) тільки перед укладенням кредитного договору.


^ 3. Показники рентабельності позичальника-суб'єкта підпри­ємницької діяльності відображають:

а) ступінь забезпечення підприємства високоліквідними акти­вами;

б) частку прибутку в активах;

в) ступінь мобільності використання власних коштів;

г) співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань.


^ 4. Фінансовий стан позичальника, що відноситься до «Класу В», означає:

а) фінансова діяльність дуже добра і є можливість її утримання на такому рівні надалі;

б) фінансова діяльність задовільна;

в) фінансова діяльність погана;

г) фінансова діяльність оцінена як добра.


^ 5. Банки для нарахування резервів під кредитні операції кла­сифікують надані кредити з урахуванням таких критеріїв:

а) оцінки фінансового стану позичальника щоквартально;

б) погашення позичальником кредиту і процентів на ним що­місячно;

в) відповіді «а» і «б»;

г) повна відповідь відсутня.


^ 6. Який режим кредитування передбачає спільне функціону­вання позичкових і поточних рахунків:

а) простий позичковий рахунок;

б) овердрафт;

в) контокорентний рахунок;

г) кредитування за кредитною лінією.


^ 7. Якщо кредитування здійснюється за кредитною лінією, то заборгованість банку погашається наступним чином:

а) шляхом перерахування коштів з поточного рахунку платіжними документами;

б) шляхом перерахування коштів з поточного рахунку самостійно банком за результатами операційного дня;

в) шляхом перерахування коштів з поточного рахунку у разо­вому порядку по закінченню строку кредитного договору;

г) вірна відповідь відсутня.


^ 8. Дайте визначення поняття «кредит», це:

а) кошти та матеріальні цінності, які надаються резидентами або нерезидентами у користування юридичним або фізичним особам на визначений строк під відсоток;

б) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, що передаються у власність позичальнику, які повинні бути повернутими позикодавцеві в такій самій сумі коштів або такій самій кількості речей такої самої якості;

в) передача безоплатно речей однією стороною другій стороні для користування протягом встановленого строку.


^ 9. Які принципи банківського кредитування:

а) строковості;

б) забезпеченості;

в) зворотності;

г) платності;

д) безумовності.


^ 10. Назвіть способи забезпечення кредиту:

а) гарантії;

б) товарні запаси;

в) нерухоме майно;

г) приватизаційні папери.


11. Дайте визначення поняття «банківська гарантія»:

а) доручення банку-гаранта за свого клієнта;

б) спосіб забезпечення зобов’язань за договором;

в) фінансова операція у вигляді платежу;

г) форма забезпечення сплати боржником певної суми.


^ 12. Який зміст кредитного договору?

а) права й обов’язки банку і позичальника;

б) об’єкти кредитування та розмір кредиту;

в) майнова відповідальність сторін;

г) всі відповіді є правильними.


^ 13. З наведених варіантів виберіть правильну відповідь. За формою кредит буває:

а) лізинговий;

б) комерційний;

в) іпотечний;

г) споживчий.


^ 14. За строками погашення кредити поділяють на:

а) одночасно;

б) у розстрочку;

в) достроково (за вимогою кредитора або заявою позичальника);

г) у гарантійний строк.


^ 15. Залежно від забезпечення кредити поділяють на:

а) забезпечені заставою;

б) бланкові;

в) гарантійні;

г) з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації).


^ 16. Короткостроковим є банківський кредит, який видається на строк:

а) 2 роки;

б) 12 місяців;

в) 6 місяців;

г) 3 роки.


17. До кредитної системи України належать:

а) Національний банк та комерційні банки;

б) банківська система та небанківські фінансово-кредитні установи;

в) банківська система та фінансові органи.


Змістовий модуль 6

Операції банку з цінними паперами


^ 1. У склад процентних доходів комерційного банку від операцій з цінними паперами відносяться:

а) доходи від зберігання цінних паперів;

б) дисконт;

в) доход від перепродажу;

г) дивіденди за акціями.


^ 2. Емісійний доход обліковується банком у складі:

а) поточних доходів банку;

б) основного капіталу;

в) додаткового капіталу;

г) доходів майбутніх періодів.


^ 3. Привілейовані акції у статутному фонді комерційного банку не можуть перевищувати:

а) 20 %;

б) 10 %;

в) 25 %;

г) 5 %.


4. Емісію цінних паперів (крім власних акцій) комерційний банк може здійснити за умови:

а) строку діяльності банку не менше 1 року;

б) відсутності сумнівних безнадійних кредитів, не покритих резервами;

в) строку діяльності не менше двох років;

г) наявність зареєстрованого і фактично сплаченого статутно­го капіталу у сумі від 3 до 5 і більше млн. євро.


^ 5. 3 якою метою банк може здійснити додаткову емісію акцій?

а) для збільшення власного капіталу;

б) для збільшення залученого капіталу;

в) для покриття тимчасової збиткової діяльності;

г) для погашення заборгованості за кредитами.


^ 6. Емітентами цінних паперів виступають:

а) держава, в особі уповноваженого органу;

б) юридичні особи;

в) органи місцевого самоврядування;

г) фізичні особи.


^ 7. Цінні папери закріплюють право їх власників на виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків. Це:

а) акція;

б) облігація;

в) чек;

г) вексель.


^ 8. До професійних учасників, які діють на ринку цінних паперів, належать:

а) зберігачі;

б) саморегулівні організації;

в) реєстратори;

г) фондова біржа;

д) фінансові органи.


^ 9. З наведених варіантів виберіть неправильну відповідь. Види акцій:

а) привілейовані;

б) переказні;

в) на пред’явника;

г) іменні.


^ 10. З наведених варіантів виберіть неправильну відповідь. До цінних паперів не належать:

а) акція;

б) облігація;

в) вексель;

г) сертифікат;

д) чек.


^ 11. Фондова біржа набуває прав юридичної особи з дня її реєстрації:

а) місцевою державною адміністрацією;

б) Національним банком України;

в) Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

г) саморегулівною організцією;

д) Національним депозитарієм.


^ 12. До повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку належать:

а) встановлення порядку і реєстрації саморегулівних організацій , що створюються професійними учасниками;

б) встановлення порядку видачі дозволів на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів;

в) встановлення вимог умов відкритого продажу цінних паперів на території України;

г) забезпечення своєчасного та повного обліку платників податків.


^ 13. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може застосовувати такі санкції:

а) виносити попередження;

б) анулювати дозвіл, виданий на ведення діяльності з випуску та обігу цінних паперів у разі повторного застосування санкцій;

в) накладати штрафи;

г) стягувати заподіяні збитки;

д) зупиняти на певний строк укладення угод з окремих видів діяльності щодо випуску та обігу цінних паперів.


^ 14. Визначте, які з перелічених видів цінних паперів мають право випускати банки:

а) акції;

б) облігації;

в) казначейські зобов’язання;

г) ощадні сертифікати;

д) векселі;

є) приватизаційні папери;

ж) інвестиційні сертифікати;

з) заставні та іпотечні цінні папери.


Змістовий модуль 7

^ Банківські інвестиції


1. Асоційована компанія — це компанія, в якій інвестор володіє:

а) 20 % чи більшою частиною капіталу компанії, яка не є дочі­рньою по відношенню до нього;

б) 50 % чи більшою частиною;

в) менше 50 % капіталу, але може керувати фінансовою і виробничою політикою підприємства;

г) менше 20 % капіталу і має представництво у складі держателів компанії.


^ 2. Величина вкладень комерційного банку у цінні папери акціонерних товариств, підприємств, недержавних боргових зобов'язань не може перевищувати:

а) суми вільних фінансових ресурсів;

б) суми власних коштів банку;

в) 50 % величини капіталу банку, вкладень у цінні папери на інвестиції, асоційовані і дочірні компанії;

г) 50 % величини капіталу банку.


^ 3. Банком дозволено інвестувати кошти:

а) тільки у цінні папери;

б) у власну діяльність;

в) інші види діяльності;

г) на всі перелічені цілі.


^ 4. Модель оцінювання терміну окупності інвестицій дозволяє:

а) визначити дохідність використання капіталу через певний період часу;

б) визначити майбутню вартість проекту;

в) знайти очікувану сучасну вартість проекту;

г) знайти очікувану сучасну вартість потоку платежів.


^ 5. Банк кредитує інвестиційні проекти, що забезпечений влас­ними коштами позичальника:

а) на 25 %;

б) на 30 %;

в) на 10%;

г) на 15 %.


Змістовий модуль 8

Операції банку в іноземній валюті


^ 1. Банківські рахунки в іноземній валюті бувають:

а) поточні;

б) депозитні;

в) розрахункові;

г) поточні і вкладні.


2. Кошти юридичних осіб-резидентів, отримані за платіжними документами, що надіслані з-за кордону зараховуються:

а) на поточний рахунок в іноземній валюті;

б) на розрахунковий рахунок в іноземній валюті;

в) на поточний рахунок в національній валюті;

г) на владний рахунок в іноземній валюті.


^ 3. Безпосередньо на поточний рахунок в іноземній валюті юридичної особи-резидента зараховуються:

а) кредити від кредиторів;

б) кредити з кредитного рахунку;

в) благодійні внески юридичних осіб-резидентів;

г) державне мито, митні збори у готівковій формі.


^ 4. Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються:

а) тільки юридичним особам (резидентам і нерезидентам);

б) юридичним і фізичним особам (резидентам);

в) юридичним і фізичними особам (резидентам і нерезидентам);

г) юридичним особам резидентам і нерезидентам і фізичним особам резидентам.


^ 5. Конверсійна угода типу «ТОД»:

а) це операція з датою валютування в день укладення угоди;

б) це операція з датою валютування на наступний за днем укладення угоди робочий день;

в) це операція з датою валютування на другий за днем укла­дення угоди робочий банківський день;

г) це операція з датою валютування більше, ніж на 2 робочих банківських дні.


^ 6. Які органи держави здійснюють валютний контроль?

а) Кабінет Міністрів України;

б) Національний банк України;

в) Державна митна служба;

г) Антимонопольний комітет України;

д) Державний комітет фінансового моніторингу.


^ 7. Які повноваження Національного банку України в сфері валютного регулювання?

а) видає і відкликає ліцензії на здійснення операцій з валютними цінностями;

б) затверджує Державний валютний фонд;

в) встановлює ліміти відкритої валютної позиції для банків;

г) виступає розпорядником валютних фондів.


^ 8. Чи повинні мати учасники валютного ринку ліцензії на здійснення валютних операцій?

а) так;

б) ні.


9. В Україні діє правовий режим валютного регулювання:

а) режим державної валютної монополії;

б) режим валютних обмежень;

в) режим вільноконвертованої валюти.


^ 10. До об’єктів валютних правовідносин належать:

а) валюта України;

б) іноземна валюта;

в) цінні папери;

г) банківські метали;

д) усі відповіді є правильними.


^ 11. До повноважень Кабінету Міністрів України в сфері валютного регулювання належать:

а) участь у складанні платіжного балансу України;

б) забезпечує формування і виступає розпорядником Державного валютного фонду України;

в) скасування ліцензій на здійснення валютних операцій;

г) визначення структури валютного ринку України.


^ 12. До порушень валютного законодавства належать:

а) відсутність звітності про валютні операції;

б) здійснення валютних операцій з порушенням встановленого порядку;

в) порушення порядку декларування валютних цінностей;

г) порушення порядку сплати податкових платежів за зовнішньоекономічними операціями.


^ 13. Які санкції застосовуються за порушення валютного законодавства?

а) штрафи;

б) позбавлення ліцензії;

в) обмеження волі;

г) громадські роботи.

Змістовий модуль 10

Забезпечення фінансової стійкості банку


^ 1. При незмінному обсязі строкових депозитів загальна ліквідність банку буде збільшуватися, якщо:

а) буде зменшуватися величина поточних активів;

б) банк скористається МБК;

в) буде зменшуватися обсяг вкладень банку в основні засоби;

г) покращиться якість кредитного портфеля.


^ 2. Розмір відрахувань у резервний фонд банку повинен бути:

а) не менше 5 % від прибутку банку;

б) не менше 1 % від прибутку банку;

в) не менше 5 % від прибутку банку і не більше 25 % розміру регулятивного капіталу;

г) не менше 10 % від прибутку банку і не більше 25 % розміру регулятивного капіталу.


^ 3. Безнадійна дебіторська заборгованість списується за раху­нок резервів, якщо вона не погашена протягом:

а) 90 днів;

б) 180 днів;

в) 210 днів;

г) 270 днів.


^ 4. Загальна прибутковість банківських активів відповідно зме­ншується:

а) із зростанням високоліквідних активів;

б) із зростанням короткострокових кредитів;

в) із зростанням сукупних активів;

г) із зростанням чистого прибутку.


^ 5. До групи найбільш ліквідних активів за ступенем ризику відносяться:

а) готівка;

б) боргові цінні папери центральних органів виконавчої влади, що рефінансуються та емітовані НБУ;

в) боргові цінні папери місцевих органів виконавчої влади;

г) короткострокові і довгострокові кредити, надані централь­ними органами виконавчої влади.


^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


Модуль 1

Характеристика банку і загальні питання його діяльності


Змістовий модуль 1

Створення та організація діяльності комерційного банку


 1. Назвіть передумови розвитку банківської справи.

 2. Дайте визначення поняття «банк», назвіть його характерні риси.

 3. Розкрийте зміст банківської діяльності.

 4. Охарактеризуйте структуру банківської системи.

 5. Проаналізуйте функції та принципи роботи банку.

 6. Поясніть зміст пасивних, активних операцій банку та банківських послуг.

 7. Розкрийте порядок заснування та ліцензування банків.

 8. У чому особливість організаційної структури бан­ківської установи ?

 9. Назвіть основні функції органів управління та контролю банку.

 10. Що означає поняття «банківська система»?

 11. Яку роль відіграє банківська система в державі?

 12. Яка структура банківської системи України?

 13. Які функції виконує банківська система?

 14. Охарактеризуйте еволюцію банківської справи.

 15. Назвіть основні періоди становлення банківської системи України в новій історії.

 16. Які передумови формування нової банківської системи України?

 17. Які фактори впливають на функціонування банківської системи України?

 18. Охарактеризуйте правову природу Національного банку України?

 19. Які функції здійснює Національний банк України?

 20. Кому підзвітний Національний банк України?

 21. Як будуються взаємовідносини НБУ з вищим органами держави?

 22. Яка організаційна структура Національного банку України?

 23. Які операції здійснює Національний банк України?

 24. Які заходи впливу застосовує НБУ до комерційних банків за порушення банківського законодавства?

 25. Які повноваження має Рада Національного банку України?

 26. Які підстави відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій?

 27. Розкрийте роль комерційних банків в економічній системі країни.

 28. Якою є класифікація комерційних банків?

 29. Який порядок створення комерційних банків?

 30. Назвіть основні документи, необхідні для реєстрації комерційного банку.

 31. Які підстави припинення діяльності комерційного банку?

 32. Як здійснюється управління комерційним банком?

 33. Ким видається дозвіл на створення комерційного банку?

 34. Хто може виступати засновниками банку?

 35. Які особи не можуть бути засновниками банку?

 36. За рахунок яких коштів створюється статутний капітал банку?

 37. За допомогою яких операцій формується власний капітал банку?

 38. Які операції використовуються для розміщення і використання власного капіталу?

 39. Які мінімальні розміри статутного капіталу встановлені згідно з чинним законодавством України?

 40. Які документи подаються в НБУ для реєстрації комерційного банку?

 41. За якими ознаками класифікуються комерційні банки?

 42. Що являють собою активні та пасивні операції комерційних банків?

 43. яких умов повинні дотриматися комерційні банки для отримання банківської ліцензії?

 44. Як проходить процес ліцензування комерційних банків?


Змістовий модуль 2

Формування ресурсів комерційного банку


 1. Охарактеризуйте зміст поняття «ресурси банку».

 2. Визначте сутність, структуру та функції власно­го капіталу банку.

3. Розкрийте зміст регулятивного капіталу, його структуру та порядок формування.

 1. Зазначте способи та умови залучення депозитних ресурсів.

 2. Поясніть зміст методів нарахування процентів за вкладами.

 3. Охарактеризуйте джерела та значення запозичених ресурсів банку.

 4. Як оформляються міжбанківські кредити?

 1. Який порядок проведення закритого Кредитного аукціону?

 2. Розкрийте зміст ломбардного кредиту та операцій РЕПО.

 3. У чому полягає особливість зовнішніх для банків України чинників формування позичених ресурсів?

 4. Що означає поняття «активні» та «пасивні» операції банків?

 5. Що являє собою капітал комерційного банку?

 6. Як здійснюється формування статутного капіталу комерційного банку?

 7. Яка структура капіталу комерційного банку?

 8. Які функції виконує капітал комерційного банку?

 9. Які операції належать до депозитних?

 10. У чому полягає сутність депозитів до запитання та строкових депозитів?

 11. Що таке депозитні та ощадні сертифікати?

 12. Що являють собою ощадні вклади?

 13. Які операції комерційних банків належать до недепозитних?

 14. У чому полягає сутність міжбанківського кредитування?

 15. Що являють собою операції РЕПО?


Модуль 2
1   2   3Схожі:

Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Затверджено протоколом методичної комісії економічного факультету № від
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconРобоча програма дисципліни " Банківська справа " для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 "Облік І аудит"
Положення Миколаївського державного аграрного університету про кредитно-модульну систему навчання та рейтинговий контроль знань і...
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки "Облік і аудит" денної форми навчання
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки “Облік і аудит”...
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» icon” 201 р. Розкла д занять для студентів 4 курсу денної з скороченим терміном форми навчання обліково-економічного факультету напряму підготовки 030509 „Облік І аудит ” на 8 семестр 2012/2013н р. група – 144
Розкла д занять для студентів 4 курсу денної з скороченим терміном форми навчання
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» icon” 2012р. Розкла д занять для студентів 4 курсу денної форми навчання обліково-економічного факультету напряму підготовки 030509 „Облік І аудит ” на 8 семестр 2012/2013 н р

Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні вказівки для тестового контролю знань для студентів економічного факультету денної форми
...
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий контроль» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності
«Облік і аудит» 050201 «Менеджмент організацій» 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності
«Облік і аудит» 050201 «Менеджмент організацій» 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 050106 "Облік і аудит"
Друкується за рішенням методичної комісії економічного факультету Миколаївського державного аграрного університету протокол №2 від...
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconТематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету журналістики (І потік) 2010/11 навч рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи