Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» icon

Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Скачати 421.48 Kb.
НазваМетодичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Сторінка3/3
Дата конвертації04.10.2013
Розмір421.48 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

Послуги і операції комерційного банку


Змістовий модуль 3

^ Розрахунково-касові операції банку


 1. Розкрийте сутність платіжної системи, її структуру.

 2. Визначте поняття «безготівкові розрахунки» й охарактеризуйте принципи та способи їх здійснення.

 3. Проаналізуйте види безготівкових розрахунків.

 4. Зазначте основні правила організації безготівкових розрахунків та обов'язкові реквізити платіжних документів.

 1. Розкрийте порядок відкриття й обслуговування банківських рахунків.

 2. Які документи необхідні для відкриття поточних рахунків юридичним та фізичним особам?

 3. У чому особливість відкриття рахунків в іноземній валюті та рахунків для неповнолітніх осіб?

 1. Поясніть механізм розрахунків з використання платіжних доручень, платіжних-вимог доручень, акредитиву, інкасового доручення, чеку, векселя.

 2. Охарактеризуйте способи міжбанківських розра­хунків.

 1. Зазначте види й переваги використання платіж­них карток у розрахунках.

 2. Який порядок роботи банківських кас? Касові до­кументи.

 3. Що таке прогнозування та облік касових оборотів?

 4. Назвіть елементи грошової системи України.

 5. Розкрийте зміст правового регулювання грошового обігу в Україні.

 6. На яких принципах ґрунтується організація безготівкових розрахунків?

 7. Дайте визначення розрахункових правовідносин.

 8. Який порядок відкриття поточного рахунка в установі банку?

 9. Які потрібно подати документи в банк для відкриття тимчасового рахунка акціонерному товариству?

 10. Яка правова природа договору банківського рахунка?

 11. Які форми розрахунків у господарському обігу?

 12. У чому суть платіжної вимоги-доручення як розрахункового документа?

 13. Які реквізити повинен мати чек?

 14. Які існують види акредитивів?

 15. Що означає безспірне стягнення коштів із рахунків платників?

 16. Яку відповідальність встановлено при здійсненні переказу грошей?

 17. Яка черговість списання грошових коштів із рахунка клієнтів?

 18. Які банківські рахунки відкриваються підприємствами в Україні?

 19. Які документи необхідно подати до банку юридичній особі для відкриття рахунка в національній валюті?

 20. Які форми розрахункових документів використовуються для здійснення безготівкових розрахункових операцій?

 21. Що таке платіжна вимога-доручення?

 22. Які види акредитивів може відкривати банк-емітент?

 23. За якими документами приймається готівка прибутковою касою банку?

 24. У яких випадках здійснюється підкріплення операційної каси банку?

 25. Яким чином установа банку може підкріпити операційну касу?


Змістовий модуль 4

Операції банку з векселями


 1. Як класифіковані операції банків з векселями?

 2. Які основні реквізити повинен мати вексель?

 3. Які існують види векселів?

 4. Як визначається дисконтна ставка при врахуванні банком векселів?

 5. Як розрахувати суму до сплати за векселем у момент його врахування банком?

 6. Що таке авалювання векселів?

 7. Як здійснюється доміциляція векселів?

 8. Що таке чисте та документарне інкасо векселів?

 9. Як здійснюються розрахункові операції з векселями?

 10. У чому різниця між «закритими» та «відкритим» зберіганням векселів?


Змістовий модуль 5

Кредитні операції банку


 1. Що означає поняття кредит?

 2. Яка класифікація кредитних операцій?

 3. Що таке банківське кредитування та за якими принципами воно здійснюється?

 4. Обґрунтуйте, чому банківський кредит є предметом фінансово-правового регулювання?

 5. З чого складається сучасна кредитна система?

 6. Охарактеризуйте поняття й елементи кредитних правовідносин?

 7. Який зміст кредитного договору?

 8. Яка відповідальність настає за порушення умов кредитного договору?

 9. Як визначити платоспроможність позичальника?

 10. Проаналізуйте випадки зловживань кредитними ресурсами з боку працівників банків?

 11. За якими ознаками здійснюється класифікація банківських кредитів?

 12. Які види економічних відносин можна відокремити, якщо кредитором є комерційний банк?

 13. У чому полягають основні принципи банківського кредитування?

 14. Що таке споживчий кредит?

 15. Яка структура процесу банківського кредитування?

 16. Які коефіцієнти розраховуються для визначення кредитоспроможності позичальника?

 17. Що таке кредитний ризик та які методи існують для його мінімізації?

 18. Які фактори впливають на розмір банківської процентної ставки?

 19. Яким чином формується резерв на покриття можливих втрат комерційного банку за позиками?

 20. На які групи розподіляються кредити згідно зі ступенем ризику?


Змістовий модуль 6

Операції банку з цінними паперами


 1. Дайте визначення поняття «ринок цінних паперів».

 2. Яка правова основа ринку цінних паперів?

 3. Охарактеризуйте види суб’єктів, які діють на ринку цінних паперів.

 4. Який правовий статус фондової біржі?

 5. Які завдання Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку?

 6. Якою є класифікація цінних паперів?

 7. Назвіть види операцій з цінними паперами.

 8. У чому суть довірчого управління цінними паперами?

 9. Назвіть чинники, які впливають на функціонування ринку цінних паперів.

 10. Яка відповідальність настає за правопорушення на ринку цінних паперів?Змістовий модуль 7

Банківські інвестиції


 1. Що таке «інвестиції»?

 2. Які чинники вливають на обсяг інвестицій?

 3. За якими групами класифіковані банківські операції з цінними паперами?

 4. Які основні завдання постають перед банками у процесі формування та управління портфелем цінних паперів?

 5. Що таке інвестиційні операції комерційних банків?

 6. Як здійснюється структуризація інвестиційного портфеля?

 7. Вкажіть класифікацію прямих банківських інвестицій.

 8. Назвіть класифікацію цінних паперів за ризиком зміни їх вартості, терміну, ліквідності.

 9. У чому полягають клієнтські банківські операції з цінними паперами?

 10. Укажіть основні цілі банківських інвестицій.

 11. Що таке ліквідність вкладень?

 12. Які види вартості акцій існують?

 13. Які види вартості облігації існують?

 14. Які основні види ризиків інвестиційної діяльності банків існують?


Змістовий модуль 8

Операції банку в іноземній валюті


 1. Що означає поняття «валютне законодавство»?

 2. Розкрийте суть валютного регулювання в державі.

 3. Які особливості використання іноземної валюти в господарському обігу?

 4. Яке призначення валютного фонду і де його створюють?

 5. Які органи здійснюють валютне регулювання на території України?

 6. Що слід розуміти під валютними обмеженнями?

 7. Який законодавчий акт встановлює режим здійснення валютних операцій та визначає принципи валютного регулювання?

 8. Які особливості здійснення валютних операцій резидентами і нерезидентами?

 9. Яка відповідальність настає за порушення валютного законодавства?

 10. Охарактеризуйте Національний банк України як головний орган валютного регулювання і валютного контролю.

 11. Які операції є поточними торговельними операціями в іноземній валюті?

 12. Які операції є поточними неторговельними операціями в іноземній валюті?

 13. Які види банківських рахунків в іноземній валюті існують?

 14. Який порядок відкриття та функціонування рахунків юридичних та фізичних осіб?

 15. Що являють собою міжнародні розрахунки?

 16. Що таке банківський переказ?

 17. Що таке акредитив та його види?

 18. У чому сутність інкасо та його види?

 19. У чому полягає сутність розрахунків за відкритим рахунком?

 20. Які види кредитів найбільш вигідні позичальникові?


Змістовий модуль 9

Нетрадиційні банківські операції та послуги


 1. Охарактеризуйте поняття «лізинг».

 2. Що слід розуміти під довірчими послугами банків?

 3. За якими критеріями здійснюється класифікація банківських послуг?

 4. Які операції можна вважати нетрадиційними банківськими операціями?

 5. У чому полягають відмінності між гарантією та порукою?

 6. Які операції називаються трастовими?

 7. Що таке факторинг?

 8. Які переваги дають факторингові операції банкам, а які – постачальникам?

 9. Які ознаки характерні для форфейтингу?

 10. Які інформаційні послуги можуть надавати банки своїм клієнтам?


Змістовий модуль 10

Забезпечення фінансової стійкості банку


 1. Що означає поняття «економічні нормативи»?

 2. Які завдання виконує банківський аудит?

 3. Назвіть нормативні акти, що стосуються регулювання аудиторської діяльності в банках.

 4. У чому суть правової охорони банківської таємниці?

 5. Які види резервів формують комерційні банки з метою підвищення надійності та стабільності банківської системи?

 6. Що являє собою фінансова звітність банку?

 7. Яку структуру має банківський баланс?

 8. Який вигляд має структура банківських доходів?

 9. Які можливості має банк для збільшення свого чистого доходу?

 10. Вкажіть основні показники прибутковості банку?

 11. Як розраховується процентна маржа банку?

 12. Хто здійснює регулювання діяльності комерційних банків?

 13. Що являє собою банківський нагляд?

 14. Які основні завдання банківського нагляду?

^ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

(МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ)


Модуль 1. Характеристика банку і загальні питання його діяльності


 1. У чому полягає значення ресурсів для комерційного банку?

 2. Яким чином НБУ впливає на розміри банківських ресурсів?

 3. Охарактеризуйте нові види залучення коштів банками країн з розвиненою економікою?

 4. Яке нарахування відсотків — частіше чи рідше вигідне за певних умов для вкладника?

 5. Що таке поточні зобов'язання банку?


Модуль 2. Послуги і операції комерційного банку


 1. Назвіть форми і вимоги до проведення безготівкових розра­хунків в Україні.

 2. Які задачі вирішують банки, встановлюючи кореспондент­ські відносини?

 3. Які функції при проведенні розрахунків з пластиковими картками виконують банк-емітент, банк-еквайєр, торгівельне підприємство.

 4. Які задачі вирішуються у процесі складення і виконання прогнозів касових оборотів?

 5. Який порядок здачі готівкових сум до каси банку?

 6. Яка участь банків у вексельних розрахунках?

 7. Проаналізуйте механізм використання простого векселя у розрахунках між суб'єктами господарювання.

 8. Розкрийте механізм обороту переказного векселя.

 9. Порівняйте операції звалювання, доміціляції та інкасування векселів.

 10. Який порядок здійснення операції з дисконтування векселя і визначення суми дисконту?

 11. У чому полягає економічне значення оцінки кредитоспроможності позичальника?

 12. Назвіть фактори кредитного ризику для банків України.

 13. З урахуванням яких факторів повинна формуватися кредит на політика банку.

 14. Яким чином комерційний банк контролює цільове використання кредиту?

 15. Охарактеризуйте етапи процесу кредитування.

 16. Які види цінних паперів можуть обертатися в Україні?

 17. Які операції банку з цінними паперами сприяють формуванню його доходів.

 18. Охарактеризуйте емісійні операції банку.

 19. У чому зміст і значення для банку посередницьких операцій з цінним паперами.

 20. Які існують напрямки зниження втрат від операцій з цінними паперами.

 21. З чим пов'язано виникнення і розвиток банківських опера­цій з цінними паперами?

 22. Що являє собою інвестиційні діяльність та якими правовими документами вона регламентується в Україні?

 23. Дайте рекомендації щодо здійснення інвестиційної політики в Україні.

 24. Чим відрізняється капітальний вклад від інвестування.

 25. У чому особливість здійснення банківських інвестицій у не­ рухомість.

 26. Визначте зміст понять «іноземна валюта» і «валютні операції».

 27. Які види рахунків в іноземній валюті відкривають банки та, переміщення яких коштів по них дозволено законодавством на сьогодні?

 28. Що відноситься до обмінних операцій банку.

 29. Поясніть зміст операцій банків з міжнародних торгових розрахунків.

 30. Обґрунтуйте методи управління валютними ризиками.

 31. Яку інформацію містить звіт про фінансові результати?

 32. Які заходи можна вжити для підвищення чистого прибутку банку?

 33. Що таке ліквідність і які з факторів впливу на ліквідність є найбільш важливими?

 34. Для покриття збитків від яких операцій банк формує резерви?

 35. Які сфери діяльності банку регулюють нормативи, що встановлює Національний банк України.^ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

(ДО ЗАЛІКУ)


 1. Роль і місце комерційних банків у банківській системі. Сутність банку.

 2. Типи та функції банків, принципи діяльності.

 3. Порядок заснування банківської установи.

 4. Ліцензування банківської діяльності.

 5. Організаційна будова банку. Структура апарату управління.

 6. Правове регулювання діяльності банків.

 7. Державне регулювання банківської діяльності.

 8. Реорганізація і ліквідація банків.

 9. Порядок і джерела формування власного капіталу комер­ційного банку.

 10. Форми залучення коштів.

 11. Гарантування банківських вкладів.

 12. Запозичені кошти — випуск облігацій, міжбанківські кредити, кредитні тендери, кредити рефінансування, ломбардний кредит.

 13. Механізм рефінансування банків України.

 14. Принципи і способи здійснення безготівкових розрахунків.

 15. Організація міжбанківських розрахунків.

 16. Розрахунки платіжними дорученнями та платіжними вимо­гами-дорученнями.

 17. Чекова форма розрахунків, акредитив, факторинг.

 18. Касові операції комерційних банків. Види кас.

 19. Розрахункові операції з векселями. Види векселів та учас­ники.

 20. Розрахунки переказним векселем.

 21. Кредитні операції з векселями.

 22. Сутність та види кредиту. Принципи кредитування.

 23. Кредитний портфель. Матеріальні і нематеріальні форми забезпечення кредитів.

 24. Кредитний ризик. Оцінка кредитоспроможності позичальника.

 25. Умови та реквізити кредитної угоди.

 26. Етапи процесу кредитування і необхідні кредитні документи.

 27. Порядок надання короткострокових кредитів.

 28. Порядок погашення кредиту і його пролонгація.

 29. Контроль банку за виконанням умов кредитної угоди.

 30. Довгострокове кредитування, джерела коштів

 31. Споживчий кредит: класифікація, аналіз кредитоспроможності приватних осіб.

 32. Кредити в інвестиційну діяльність. Іпотека.

 33. Комерційний кредит.

 34. Поняття лізингу, об'єкти і види.

 35. Порядок випуску та реєстрації акцій комерційним банком.

 36. Випуск облігацій комерційним банком.

 37. Випуск та обіг сертифікатів і векселів.

 38. Сутність інвестиційних операцій банку та їх особливості.

 39. Принципи здійснення інвестиційних операцій з цінними паперами.

 40. Інвестиційний портфель банку.

 41. Інвестиційний ризик та інвестиційна політика.

 42. Валютне регулювання і валютний контроль.

 43. Ліцензування операцій з іноземною валютою.

 44. Сутність валютних операцій. Ведення валютних рахунків клієнтів.

 45. Неторговельні валютні операції комерційних банків.

 46. Конверсійні операції банку. Валютна позиція.

 47. Операції комерційних банків з міжнародних розрахунків.

 48. Валютні ризики та методи управління валютними ризиками.

 49. Основні види пластикових карток та їх використання у платіжному оброті.

 50. Система розрахунків «Клієнт-Банк».

 51. Форфейтинг: механізм використання і переваги.

 52. Форвардний опціон, ф'ючерсний контракт, своп-операції.

 53. Фінансова стійкість, надійність і платоспроможність банку.

 54. Поняття і фактори ліквідності банківської установи.

 55. Порядок формування резервів комерційного банку.


1   2   3Схожі:

Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Затверджено протоколом методичної комісії економічного факультету № від
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconРобоча програма дисципліни " Банківська справа " для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 "Облік І аудит"
Положення Миколаївського державного аграрного університету про кредитно-модульну систему навчання та рейтинговий контроль знань і...
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки "Облік і аудит" денної форми навчання
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки “Облік і аудит”...
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» icon” 201 р. Розкла д занять для студентів 4 курсу денної з скороченим терміном форми навчання обліково-економічного факультету напряму підготовки 030509 „Облік І аудит ” на 8 семестр 2012/2013н р. група – 144
Розкла д занять для студентів 4 курсу денної з скороченим терміном форми навчання
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» icon” 2012р. Розкла д занять для студентів 4 курсу денної форми навчання обліково-економічного факультету напряму підготовки 030509 „Облік І аудит ” на 8 семестр 2012/2013 н р

Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні вказівки для тестового контролю знань для студентів економічного факультету денної форми
...
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий контроль» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності
«Облік і аудит» 050201 «Менеджмент організацій» 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності
«Облік і аудит» 050201 «Менеджмент організацій» 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 050106 "Облік і аудит"
Друкується за рішенням методичної комісії економічного факультету Миколаївського державного аграрного університету протокол №2 від...
Методичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconТематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету журналістики (І потік) 2010/11 навч рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи