Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів економічного факультету денної форми icon

Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів економічного факультету денної форми
НазваМетодичні вказівки для тестового контролю знань для студентів економічного факультету денної форми
Сторінка1/2
Дата конвертації06.10.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінансів


ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ


Методичні вказівки для тестового контролю знань

для студентів економічного факультету денної форми

навчання спеціальностей

7.050106 - “Облік і аудит”

7.050201 - ”Менеджмент організацій”

7.050206 - “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”


Миколаїв - 2005


Методичні вказівки підготували:

асистент кафедри фінансів Рябенко Г.М.


Відповідальний за випуск:

завідувач кафедри фінансів, к.е.н. Кушнір І.В.


Рецензенти:

завідувач кафедри організації виробництва та агробізнесу д.е.н., професор Червен І.І.


завідувач кафедри економіки та управління Південнослов’янського інституту, в.о.професора Шевчук С.П.


Друкується за рішенням методичної комісії економічного факультету Миколаївського державного аграрного університету протокол № ___ від ______________


ВСТУП


Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов’язаний з поліпшенням фінансового стану суб’єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності.

За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці, організація фінансової діяльності кожного підприємства. Це потребує підготовки спеціалістів-економістів, що мають глибокі теоретичні і практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід країни з розвинутою ринковою економікою, розрбити план дій щодо виходу із фінансової скрути.

На базі знань теоретичних проблем фінансово-кредитного механізму вивчається організація фінансів сільськогосподарських підприємств, обслуговуючих організацій АПК по основним видам фінансової роботи (грошові кошти, організація розрахунків, доходи та витрати госпрозрахункових підприємств, методика їх визначення та направлення використання, організація фінансування, кредитування сільськогосподарських підприємств). Вивчаються також особливості організації фінансів акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, спільних підприємств, фінанси селянських (фермерських) господарств.

У результаті вивчення дисципліни “Фінанси підприємств” студент має отримати глибокі знання з організації фінансів підприємств за умов ринкової економіки, навички самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних фінансових рішень, що за­безпечують зростання прибутку та капіталу, стабілі­зацію діяльності підприємства, підвищення добробуту його працівників і власників. Для досягнення згаданих цілей важливе значення має тестовий контроль знань студентів, на що і спря­мовані підготовлені методичні вказівки.


^ Модуль 1. Основи організації фінансів підприємств


1. Фінанси підприємств – це:

а) грошові кошти підприємства;

б} грошові відносини у сфері розподілу грошових доходів і нако­пичення, формування і використання фондів грошових коштів;

в) економічні відносини у сфері грошового обігу.


2.Фінансові ресурси – це:

а) усі грошові фонди й та частина грошових засобів, яка використовується в неформальній формі;

б) система грошових відносин, які відображають формування, розподіл та використання грошових фондів і доходів суб’єктів господарювання в процесі відтворення;

в) система форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей.


3.Який вид грошових відносин можна назвати фінансовими?

а) отримання грошей в оплату праці в касі підприємства;

б) оплата готівкою товару, що купляємо;

в) формування на підприємстві фонду оплати праці.


4.Що, на вашу думку, можна віднести до фінансів підприємств?

а) нарахування оплати праці робітникам підприємства і форму­вання фонду оплати праці;

б} отримання готівкових коштів у касі підприємства;

в) витрата готівки на оплату комунальних послуг.


5.Фінансова діяльність – це:

а) визначення можливості найекономічнішого витрачання матеріальних, трудових та грошових ресурсів на одиницю продукції;

б) система грошових відносин, які відображають формування, розподіл та використання грошових фондів і доходів суб’єктів господарювання в процесі відтворення;

в) система форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей.


6. Об’єктом фінансів підприємств є:

а) економічні відносини, пов’язані з рухом коштів, формуванням та використанням фондів грошових засобів;

б) підприємства та організації, банківські установи та страхові компанії, позабюджетні фонди, інвестиційні фонди, ін. господарювання, які є юридичними особами;

в) доход або майно, яке є власністю підприємства і з якого нараховується з/п, прибуток, ін доходи та сплачуються податки.


7. Суб’єктом фінансів підприємств є:

а) економічні відносини, пов’язані з рухом коштів, формуванням та використанням фондів грошових засобів;

б) підприємства та організації, банківські установи та страхові компанії, позабюджетні фонди, інвестиційні фонди, ін. господарювання, які є юридичними особами;

в) доход або майно, яке є власністю підприємства і з якого нараховується з/п, прибуток, інші доходи та сплачуються податки.


8.Грошові засоби, які мають цільове спрямування:

а) грошові засоби;

б) фінансові ресурси;

в) грошові фонди.

9.Матеріальний зміст фінансів підприємств – це:

а)наявність грошових коштів на підприємстві;

б)наявність фінансових ресурсів на підприємстві;

в)наявність фондів грошових коштів на підприємстві.


10.Принципи організації фінансів підприємства – це:

а)самоокупність і самофінансування;

б) господарський розрахунок і самоокупність;

в) фінансове планування ї прогнозування;

г) демократичний централізм і контроль за результатами діяльності підприємства.

11. Виходячи із сутності фінансів підприємства, назвіть основні функції:

а) госпрозрахункова;

б) розподільча;

в) стимулююча;

г) регулююча;

д) контрольна;

ж) фіскальна.


12. Статутний фонд використовується підприємством для:

а) фінансування відтворення робочої сили та соціально-культурних заходів;

б) виплати основної та додаткової заробітної плати працівникам;

в) інвестування коштів в оборотні та основні фонди.


13.Фонд оплати праці використовується підприємством для:

а) фінансування відтворення робочої сили та соціально-культурних заходів;

б) виплати основної та додаткової заробітної плати працівникам;

в) інвестування коштів в оборотні та основні фонди.


14.Фонд споживання використовується підприємством для:

а) фінансування відтворення робочої сили та соціально-культурних заходів;

б) виплати основної та додаткової заробітної плати працівникам;

в) інвестування коштів в оборотні та основні фонди.


15.Амортизаційний фонд використовується підприємством для:

а) фінансування капітальних вкладень та капітального ремонту;

б) вдосконалення та розвитку підприємства;

в) інвестування коштів в оборотні та основні фонди.


16.Фонд нагромадження використовується підприємством для:

а) фінансування капітальних вкладень та капітального ремонту;

б) вдосконалення та розвитку підприємства;

в) інвестування коштів в оборотні та основні фонди.


17. До власних джерел формування фінансових ресурсів підприємств належать:

а) статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід та прибуток;

б) пайові та інші внески, грошові засоби;

в) виручка від реалізації, стійкі пасиви, кредитні інвестиції.


18.До залучених джерел формування фінансових ресурсів підприємств належать:

а) статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід та прибуток;

б) пайові та інші внески, грошові засоби;

в) виручка від реалізації, стійкі пасиви, кредитні інвестиції.


19. Товариство, де кожен з учасників вносить визначений пай у статутний фонд і згідно з ним одержує частку в доходах та майні товариства:

а) акціонерне товариство;

б) пайове товариство;

в) товариство з обмеженою відповідальністю.


20. Фінансовий механізм – це:

а) сукупність фінансових методів і форм, інструментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства;

б) система управління фінансами, яка призначена для організації взаємодії фінансових відносин і грошових фондів з метою оптимізації їх впливу на фінансові результати підприємства;

в) взаємовідносини, що реалізують фінансову політику із суб’єктами господарювання, які забезпечують виробництво ВВП.


21. До організаційних структур фінансового механізму відносять:

а) прогнозування, кредитування, самофінансування;

б) страхування, факторинг, матеріальне стимулювання, контроль;

в) правове регламентування, планування, організація, контроль.


22.Фінансове забезпечення реалізуються на основі відповідної системи фінансування, яке може здійснюватися у трьох формах:

а) самофінансування, планування, регламентування;

б) самофінансування, кредитування, зовнішнє фінансування;

в) страхування, самофінансування, кредитування.


23.Самофінансування – це:

а) принцип ведення підприємницької діяльності, коли суб’єкт господарювання має справжню фінансову незалежність;

б) принцип ведення підприємницької діяльності, який передбачає відшкодування виробничих витрат підприємства грошовими надходженнями на рівні простого відтворення;

в) принцип ведення підприємницької діяльності, який передбачає фінансове забезпечення розширеного відтворення виробництва у підприємствах АПК за рахунок власних грошових ресурсів.


24. Самоокупність – це:

а) принцип ведення підприємницької діяльності, коли суб’єкт господарювання має справжню фінансову незалежність;

б) принцип ведення підприємницької діяльності, який передбачає відшкодування виробничих витрат підприємства грошовими надходженнями на рівні простого відтворення;

в) принцип ведення підприємницької діяльності, який передбачає фінансове

забезпечення розширеного відтворення виробництва у підприємствах АПК за рахунок власних грошових ресурсів.


25. Кредитування – це:

а) забезпечення потреб простого і розширеного виробництва за рахунок власних коштів юридичних і фізичних осіб;

б) тимчасове використання позичених ресурсів;

в) виділення коштів певним суб’єктам на безповоротній і безоплатній основі.


26.Зовнішнє фінансування – це:

а) забезпечення потреб простого і розширеного виробництва за рахунок власних коштів юридичних і фізичних осіб;

б) тимчасове використання позичених ресурсів;

в) виділення коштів певним суб’єктам на безповоротній і безоплатній основі.


27.Правове регламентування полягає у:

а) розроблені фінансових планів, на основі яких ведеться оперативне управління;

б) розроблені та прийнятті законодавчих актів з фінансів;

в) забезпеченні перевірки законності здійснення фінансових операцій.


28. Процес розроблення і затвердження фінансових планів як засобу збалансування фінансових потреб і можливостей - це:

а) фінансове планування;

б) фінансовий контроль;

в) правове регламентування.


^ Модуль 2. Розрахунки, доходи агропідприємств

і їх розподіл


1. Грошовий оборот - це...

а) формування й розподіл грошових фондів;

б) розподіл виручки від реалізації продукції;

в) виявлення сутності грошей у русі;

г) виробництво і реалізація продукції;

д) немає правильної відповіді.


2. Безготівкові розрахунки - це...

а) розрахунки, які здійснюються готівкою;

б) розрахунки за бартером;

в) розрахунки за допомогою чеків;

г) розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у
банках.


3.Грошові кошти підприємства - це:

а) фінансові ресурси, які знаходяться на підприємстві;

б) засоби у вигляді грошей, які знаходяться в касі і на рахунках
підприємства;

в) вартість відпущеної покупцеві продукції.


4.За чиїм розпорядженням здійснюється витрачання грошових
коштів підприємства:

а) установи банку;

б) керівника підприємства;

в) вищого органу управління.


5.Знайдіть правильну відповідь у такій ситуації: підприємство з
виручки, що надійшла до каси (за наявності заборгованості по платежах
до бюджету), зробило такі операції:

а) виплатило заборгованість по заробітній платі робітникам під­приємства;

б) здало виручку, що поступила на поточний рахунок, у банк;

в) сплатило за товар, що придбало в постачальника.

6.Які порушення розрахунково-касової дисципліни допустило
підприємство:

а) сплатило готівкою з виручки, що надійшла до каси, за прид­бані в постачальника товари на суму 5,0 тис. грн. (за відсутності за­боргованості по сплаті податків і платежів до бюджету);

б) здало виручку з каси в банк на третій день, після її надходження до каси.


7.Скільки поточних рахунків і в яких установах банку має право
відкривати підприємство:

а) один рахунок в одній установі банку;

б) два рахунки в одній установі банку;

в) декілька рахунків в різних установах банку.


8.Яка відповідальність встановлена для господарюючих суб'єктів за
несвоєчасне повідомлення чи не повідомлення податковому органу про
відкриття ними поточних рахунків у різних установах банку:

а) штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян;

б) штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян;

в) штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

9.Хто має право закрити поточний рахунок підприємства:

а) податковий орган своїм розпорядженням;

б) підприємство - власник рахунку за своєю заявою;

в) вищій орган своїм рішенням;

г) судові органи своїм рішенням.

10.Які з перерахованих нижче розрахунків є товарними, а які -
нетоварними:

а) розрахунки підприємства з бюджетом;

б) розрахунки за виконані будівельно-монтажні роботи;

в) розрахунки з кредитними установами по поверненню позики і
сплаті відсотків за неї;

г) розрахунки за придбані електродвигуни.

11.Які з перерахованих нижче розрахунків є готівковими, а які -
безготівковими:

а) розрахунки по оплаті праці робітникам з каси підприємства;
б) розрахувки по оплаті товарів через установи банків;

в) розрахунки по оплаті товарів з каси підприємства;

г) розрахунки по оплаті послуг через установи-банків.


12.Платіжне доручення - це:

а) письмове боргове зобов'язання, яке дає право вимагати від
боржника уплати відповідної суми;

б) письмове доручення власника рахунку перерахувати вказану у
ньому суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів;

в) комбінований документ, який вміщує вимогу постачальника (отримувача грошей) і доручення платника.


13.Плагіжна вимога-доручення - це:

а) письмове доручення власника рахунку перерахувати вказану у
ньому суму зі свого рахунку на рахунок отримувача грошей;

б) комбінований документ, який вміщує вимогу постачальника
(отримувача грошей) і доручення платника про перерахування
відповідної суми коштів;

в) письмове зобов'язання встановленої форми, яке дає право його
власнику вимагати уплати відповідної суми у встановлений строк.


14.Акредитивна форма розрахунків - це:

а) форма розрахунків, яка містить доручення однієї кредитної установи другій здійснити оплату товарів, послуг за рахунок спеціально
задепонованих коштів;

б) форма розрахунків, за якої банк-емітент за дорученням свого
клієнта повинен здійснити платіж третій особі;

в) немає правильної відповіді.


15. Яким слід вважати акредитив, якщо покупець (акредитивода-
вець) завчасно депонує кошти для розрахунків з постачальниками:

а) безвідзивним;

б) покритим;

в) акцептованим;

г) непокритим;

д) відзивним;

ж) гарантованим.


16. Покритий акредитив - це:

а) акредитив, при відкритті якого, кошти платника бронюються на
окремому рахунку банку;

б) акредитив, який відкривається покупцем у банку постачальника
шляхом видачі йому права списувати всі суми акредитива з кореспон-
дентського рахунку банку-емітента;

в) акредитив, який може бути змінений та анульований банком
за згоди постачальника, на ім'я якого він був висунений.


17. Непокритий акредитив - це:

а) акредитив, за яким передбачається депонування коштів;

б) акредитив, платежі за яким гарантуються банком;

в) акредитив, який передбачає право банку постачальника списувати суми акредитива з кореспондентського рахунку банку, обслуговуючого платника.


18. Хто виставляє акредитив?

а) постачальник;

б) покупець;

в) банк.


19. Хто виписує вимогу-доручення?

а) покупець;

б) постачальник;

в) банк.


20. Вексель – це:

а) боргове зобов'язання банку;

б) боргове зобов'язання покупця;

в) боргове зобов'язання постачальника.


21. Письмове доручення банку зробити перерахунок коштів з рахунка чекодавця (платника) на рахунок отримувача:

а) платіжне доручення;

б) розрахунковий чек;

в) вимога-доручення.


22. Банк-емітент це:

а) банк, який випускає в обіг цінні папери (чеки);

б) банк, в якому відкрито рахунок іншого банку;

в) банк, що прийняв від іншого банку акредитив та дав згоду виконувати виплати на користь постачальника, на якого він виставлений.


23.Банк-кореспондент - це:

а) банк, який випускає в обіг цінні папери (чеки);

б) банк, у якому відкрито рахунок іншому банку;

в) банк, що прийняв від іншого банку акредитив та дав згоду виконувати виплати на користь постачальника, на якого він виставлений.


24.Умовне грошове зобов’язання банку, яке видається ним за дорученням клієнта на користь його господарського партнера по угоді, за якою банк зобов’язується здійснити платіж постачальнику:

а) видатки;

б) акцепт;

в) акредитив.


25. Авізо - це:

а) внутрішньобанківський документ, у якому зазначені відповідні бухгалтерські проводки на зарахування або стягнення грошей;

б) передатний напис на векселі, що означає перехід прав за векселем до іншої особи та виконує гарантійні функції;

в) вид цінного паперу, безумовне і беззаперечне боргове зобов’язання.


26. Згода третьої сторони виконати всі умови векселя в т.ч. і його сплату:

а) рефінансування векселя;

б) аваль векселя;

в) доміціляція векселя.


27. Укажіть правильне визначення терміна «Акредитив»:

а) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;

б) розрахунковий документ із дорученням однієї кредитної установи ін­шій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів;

в) розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу.


28. Укажіть правильне визначення терміна «вексель»:

а) доручення банку-покупця банку постачальника здійснити оплату ра­хунків постачальника;

б) письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його вла­снику вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;

в) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта
повинен здійснити платіж.


29. Укажіть правильне визначення терміна «платіжне доручення»:

а) документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перераху­вання з його рахунку певної суми;

б) письмове боргове зобов'язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми;

в) письмове доручення власника рахунку перерахувати відповідну суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів.


30. Трасант - це особа, яка:

а) є власником векселя,

б) переказує свій платіж на іншу особу,

в) має вексельні повноваження,

г) є платником за векселем.


31. Трасат – це особа, яка:

а) видала переказний вексель;

б) зобов'язана сплатити за переказним векселем;

в) переказує свій платіж на іншу особу;


32. Індосат – це:

а) перший власник переказного векселя;

б) платник за векселем;

в) останній власник векселя.


33.Ремітент – це особа, яка:

а) є власником векселя,

б) переказує свій платіж на іншу особу,

в) має вексельні повноваження


34. Непокритий акредитив - це акредитив...

а) який не може бути змінений або анульований без згоди постачальни­ка, для якого він був відкритий;

б) який може бути анульований банком-емітентом без попередньої згоди з постачальником;

в)за яким платежі постачальнику гарантує банк.


35. Переказний акредитив — це...

а) коли платежі постачальнику гарантує банк;

б)коли передбачається депонування коштів;

в)коли банк-емітент на доручення свого клієнта повинен виконати пла­тіж третій особі;


36. Доміцильований вексель — це вексель,...

а) який сплачується негайно;

б) в якому вказано конкретне місце платежу;

в) який існує у безпаперовій формі;

г) який існує тільки в паперовій формі;


37. Переказний вексель - це...

а) письмовий документ, який містить зобов'язання особи, котра видала
вексель (боржника) сплатити власнику векселя вказану суму;

б) зобов'язання банку - емітента векселя сплатити вказаній у векселі
особі відповідну суму в установлений строк;

в) письмовий документ, який містить зобов'язання особи, котра видала
вексель (трасант), сплатити вказану у векселі суму третій особі.


38. Виручка – це:

а) сума грошей, отримана підприємством за реалізований валовий продукт;

б) процентне відношення маси прибутку до авансового капіталу;

в) валовий доход підприємства.


39.Знайдіть правильне визначення економічної сутності прибутку:

а) частина заново створеної вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу;

б) частина реалізованого додаткового і необхідного продукту;

в) фінансовий результат основної та інших видів діяль­ності підприємства.


40. Фінансові результати діяльності підприємства - це:

а) об'єм (сума) грошових коштів, отриманих підприємством за відповідний звітний період;

б) різниця між валовим доходом (виручкою) підприємства і його затратами, пов'язаними з отриманням цього доходу;

в) економічний висновок виробничо-фінансової діяльності підпри­ємства у вартісній формі.


41. Який вид прибутку найбільш повно визначає результати вироб-
ничо-фінансової діяльності підприємства:

а) валовий прибуток;

б) прибуток від операційної діяльності;

в) прибуток від звичайної діяльності;

г)прибуток від основної діяльності + прибуток від фінансових
операцій + прибуток від звичайних операцій.


42. З-поміж поданих нижче відповідей виберіть найбільш прави­льне й повне визначення поняття «загальний прибуток під­приємства»:

а) прибуток від операційної діяльності;

б) прибуток від звичайної діяльності;

в) прибуток від фінансових операцій;

г) прибуток від надзвичайних операцій;

д) прибуток від основної та іншої операційної діяльності;

ж) прибуток від операційної діяльності та фінансових операцій;

з) прибуток від операційної діяльності, фінансових операцій та іншої
звичайної діяльності;

к) прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій;

л) прибуток від операційної діяльності та надзвичайних подій;

м) прибуток від операційної діяльності, фінансових операцій, іншої зви­чайної діяльності та від надзвичайних подій.


43. Назвіть складові прибутку від операційної діяльності:

а) прибуток від реалізації іноземної валюти;

б)одержані дивіденди;

в) прибуток від реалізації основних фондів;

г) прибуток від реалізації продукції;

д) одержані гранти, субсидії;

ж) відсотки, одержані за облігаціями та іншими цінними паперами;

з) прибуток від реалізації нематеріальних активів;

к) прибуток, одержаний від спільної діяльності;

л) прибуток від реалізації основних засобів.


44. Назвіть складові прибутку від іншої операційної діяльності:

а) одержані дивіденди;

б) прибуток від ліквідації необоротних активів;

в) дохід від операційних курсових різниць;

г) відсотки, одержані за облігаціями;

д) прибуток від реалізації іноземної валюти;

ж) одержані пені, штрафи, неустойки;

з) прибуток від реалізації нематеріальних активів;

к) дохід від списання кредиторської заборгованості;

л) прибуток від реалізації фінансових інвестицій.


45. Назвіть складові прибутку від фінансових операцій:

а) дохід від списання кредиторської заборгованості;

б) одержані пені, штрафи;

в) дохід від спільної діяльності;

г) прибуток від реалізації фінансових інвестицій;

д) дохід від інвестицій в асоційовані підприємства;

ж) прибуток від неопераційних курсових різниць;

з) відсотки, одержані за облігаціями;

к) доходи від операційної оренди;

л) відшкодування раніше списаних активів.

46. Назвіть складові прибутку від іншої звичайної діяльності.

а) одержані дивіденди;

б) доходи від операційної оренди;

в) прибуток від реалізації фінансових інвестицій;

г) відсотки, нараховані за депозитним рахунком підприємства в
банку;

д) прибуток від ліквідації необоротних активів;

ж) дохід від списання кредиторської заборгованості;

з) прибуток від реалізації іноземної валюти;

к) дохід від безоплатно отриманих оборотних активів;

л) одержані штрафи.


47. Назвіть показники, які враховуються за обчислення валового при­бутку підприємства:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції;

б) дохід (виручка) від реалізації оборотних активів;

в) податок на додану вартість;

г) дохід (виручка) від реалізації основних фондів;

д)Акцизний збір;

ж) дохід (виручка) від реалізації необоротних активів;

з) собівартість реалізованої продукції;

к) дохід від спільної діяльності;

л) одержані штрафи;

м) адміністративні витрати.


48. Назвіть показники, які враховуються за обчислення прибутку від операційної діяльності:

а) дохід від операції в асоційовані підприємства;

б) прибуток від реалізації основних фондів;

в) дохід (виручка) від реалізації продукції;

г) податок на додану вартість;

д) собівартість реалізованої продукції;

ж) одержані штрафи;

з) відсотки, одержані за облігаціями;

к) адміністративні витрати;

л) витрати на збут;

м) одержані гранти, субсидії.


49. Знайдіть правильне визначення економічної сутності рентабельності:

а) абсолютна сума отриманого прибутку підприємства;

б) абсолютна сума прибутку, отриманого від операційної діяльності;

в) рівень дохідності підприємства;

г) прибутковість реалізації продукції;

д) перевищення виручки від реалізації продукції над її собівартістю;

ж) сума фінансових ресурсів підприємства, що забезпечують його вироб­ничо- господарську діяльність;

з) перевищення прибутку від фінансових операцій над збитками від
указаних операцій;

к) перевищення доходів від іншої звичайної діяльності над збитками
від указаної діяльності.


50. Знайдіть правильне визначення чистого прибутку підприєм­ства:

а) прибуток підприємства після сплати податків на прибуток, за землю і
транспортні засоби;

б) прибуток від реалізації продукції;

в) прибуток, що залишився у підприємства після сплати податку на
прибуток;

г) прибуток, що залишився у підприємства після сплати податку на
прибуток і виплати дивідендів;

д) прибуток, що залишився у підприємства після сплати податку на при­
буток і поповнення статутного фонду;

ж) прибуток після відшкодування збитків від операційної діяльності;

з) прибуток після відшкодування збитків від фінансових операцій;

к) прибуток після відшкодування збитків від звичайної діяльності


51. Назвіть можливі напрямки використання чистого прибутку:

а) сплата відсотків за користування банківськими кредитами;

б) погашення довгострокових банківських кредитів;

в) сплата комунального податку;

г) сплата податку на прибуток;

д) виплата дивідендів;

ж) створення резервного фонду;

з) фінансування капітальних вкладень;

к) виплата матеріальної допомоги працівникам підприємства.


52.Норма прибутку – це:

а) відношення прибутку до середньорічної вартості основного капіталу і нормативних оборотних засобів;

б) процентне відношення маси прибутку до авансового капіталу;

в) маса вироблених матеріальних благ і послуг у грошовому виражені за певний період.


^ Модуль 3. Фонди агропідприємств


1. Оборотні кошти підприємства - це:

а) гроші в касі підприємства, на поточних і валютних рахунках, у розрахунках;

б) кошти, авансовані у виробничі оборотні фонди та фонди обігу;

в) оборотні активи


2. Оборотні виробничі фонди - це...

а) оборотні кошти у виробництві;

б) оборотні кошти у виробничих запасах;

в) оборотні кошти у виробничих запасах та у виробництві.

.

3. Джерелами формування власних оборотних активів державних
підприємств при їх створені є:

а) кошти бюджету;

б) кошти засновників підприємства;

в) централізовані кошти вищестоящих органів управління;

г) кошти інших однотипних підприємств.


4.Джерелами формування власних оборотних активів на підпри­ємствах, заснованих на колективній формі власності, є:

а) кошти бюджетів;

б) внески засновників підприємства;

в) безвідплатні внески інших підприємств і громадян;

г) централізовані кошти вищестоящих органів управління.


5.Власні джерела формування власних оборотних активів - це:

а) кошти, що не належать підприємству, однак через діючу систему розрахунків знаходяться в його обороті;

б) кошти підприємства, якими вони покривають мінімальні обся­ги оборотних активів, що потрібні для нормального забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції;

в) кошти, отримані у вигляді банківських кредитів.


6.Залучені джерела формування оборотних активів - це:

а) кошти, отримані у вигляді банківських кредитів;

б) кошти, що не належать підприємству, однак через діючу систему розрахунків знаходяться у його обороті;

в) кошти підприємєтва, якими вони покривають мінімальні обсяги оборотних активів, що потрібні для забезпечення нормального, безперервного процесу виробництва і реалізації продукції.


7.До нормованих власних оборотних активів належать:

а) виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, витрати майбутніх періодів;

б)грошові кошти в касі та на рахунках в банках;

в) кредиторська заборгованість.


8.Норматив власних оборотних активів - це:

а) розрахунок тієї частини оборотних активів, яка потрібна під­приємству для забезпечення нормального безперервного процесу виробництва;

б) розрахована у встановленому порядку по кожному виду оборотних активів мінімальна їх величина, що необхідна для розрахунку нормативу;

в) мінімальний розмір власних оборотних активів, необхідних підприємству для забезпечення нормального безперервного процесу виробництва і реалізації продукції.


9. У чому полягає сутність методу прямого розрахунку нормативу власних оборотних активів:

а) розрахунок нормативу здійснюється з врахуванням співвідношення між темпами збільшення обсягу виробництва та розміру нормованих оборотних активів в попередньому періоді;

б) попередньо визначають норми і нормативи по кожному елементу, а потім шляхом їхнього додавання розраховується сукупний норматив;

в) норматив визначається на базі попереднього шляхом внесення до нього змін з урахуванням умов виробництва, постачання, реалізації продукції, робіт, послуг тощо.


10. Норматив власних оборотних активів на сировину, основні
матеріали і покупні напівфабрикати визначається як:

а) добуток одноденної їх потреби в плановому році та норми запасу у днях;

б) добуток всієї суми витрат в плановому році та норми запасів
у днях;

в) відношення одноденного їх витрачання у плановому році до норми запасів у днях.


11. За допомогою яких показників можна визначити норматив підприємства у сировині, матеріалах, купівельних напівфабрикатах:

а) одноденних витрат конкретних видів сировини, матеріалів, роз­рахованих за виробничою собівартістю ІУ кв. планового року;

б) собівартості одиниць продукції;

в) норм запасу в днях конкретних видів сировини, матеріалів;

г) обсягу реалізації продукції у плановому році.


12. За допомогою яких показників можна визначити норматив
власних оборотних активів у незавершеному виробництві:

а) тривалість виробничого циклу;

б) кількість продукції, що випускається;

в) одноденні витрати у незавершеному виробництві за планом ІУ кв.за виробничою собівартістю;

г) коефіцієнт зростання витрат.


13. Які показники необхідні для нормування власних оборотних активів у запасах готової продукції:

а) норма запасу оборотних коштів щодо готової продукції;

б) одноденний випуск продукції у IV кв. планового року за ви­робничою собівартістю;

в) середні залишки обігових коштів на початок планового року;

г) випуск товарної продукції у плановому році.


14. Які показники потрібно використовувати, визначаючи потребу у
власних оборотних активах економічним методом:

а) середні залишки оборотних коштів на початок планового року;

б) зміни в обсязі виробництва продукції;

в) розмір “виробничого” нормативу на початок планового року;

г) розмір “невиробничого” нормативу на початок планового року.


15. Які джерела формування власних оборотних активів можна віднести до власних і прирівняних до них:

а) сума статутного капіталу;

б) кредиторська прострочена заборгованість;

в) сума статутного капіталу, що зменшена на суму залишкової вартості основних фондів і збільшена на суму нерозподіленого прибутку;

г) сума сталих пасивів.


16. Мінімальна заборгованість по заробітній платі як джерело покриття сукупного нормативу розраховується як:

а) добуток фонду заробітної плати і кількості днів з початку місяця до дня планової виплати заробітної плати;

б) добуток одноденного фонду заробітної плати та кількості днів з початку місяця до дня виплати заробітної плати;

в) добуток фонду зарплати та кількості днів у звітному періоді.


17. Нормативна наявність власних оборотних активів на початок запланованого року як джерело покриття сукупного нормативу на кінець
запланованого року визначається:

а) як різниця між нормативом на кінець і початок попереднього звітного року;

б) як різниця між фактичною наявністю власних джерел формування оборотних активів і їх нормативом на кінець попереднього звітного року;

в) як різниця між сукупним нормативом і сумою сталих пасивів, діючих на початок запланованого року.


18. Сума всіх джерел покриття сукупного нормативу повинна відповідати: а) сумі сукупного нормативу оборотних активів;

б)фактичній наявності власних і прирівняних до них джерел нормування оборотних засобів;

в) складу оборотних активів.


19. Виявлена нестача джерел формування оборотних активів повинна фінансуватися підприємством за рахунок:

а) позикових коштів;

б) прибутку, отриманого підприємством додатково або з резерв­ ного фонду;

в) залучених коштів.


20. Фактична наявність власних і прирівняних до них джерел
формування власних оборотних активів визначається за балансом
підприємства так:

а) підсумок І розділу пасиву + ІІ розділ пасиву - І розділ активу - дані рядка “Використання позикових коштів”;

б) підсумок 1 розділу пасиву + 1 розділ активу - 11 розділ активу - дані рядка “Використання позикових коштів;

в) підсумок 1 розділу пасиву - підсумок І розділ активу балансу.


21.Надлишок власних джерел формування оборотних активів виявляється як:

а) різниця між сукупним нормативом власних оборотних активів на кінець і початок звітного року;

б) різниця між фактичною наявністю власних джерел формування оборотних активів на кінець року і діючим нормативом на це число;

в) різниця між підсумком 1 розділу пасиву балансу та 1 розділу активу балансу на кінець звітного року.


22. Яким чином визначається стан власних оборотних активів:

а) наявністю обігових коштів на певну дату;

б) порівнянням фактичної наявності обігових коштів з норма­тивом;

в) порівнянням фактичної наявності обігових коштів на певні дати;

г) браком власних обігових коштів;

д) надлишком власних обігових коштів.


23. Показники ефективності використання власних оборотних активів - це:

а) фондовіддача;

б) коефіцієнт оборотності;

в) сума вивільнення (заморожування);

г) коефіцієнт завантаження.


24. До яких наслідків призведе прискорення обороту власних оборотних активів:

а) до абсолютного їх вивільнення з обороту;

б) до відносного їх вивільнення з обороту;

в) до зростання іммобілізації обігових коштів;

г) до збільшення обсягів позичкового і залученого капіталу.


25.Принципи організації оборотних коштів - це...

а) самостійність у розпорядженні та управлінні оборотними коштами;

б) визначення планової потреби в оборотних коштах та їх розміщення за окремими елементами й підрозділами;

в) коригування розрахункових і чинних нормативів з урахуванням ви­мог господарювання, що постійно змінюються;

г) наявність раціональної системи фінансування оборотних коштів;

д) контроль за раціональним розміщенням і використанням оборотних коштів.


26.Які оборотні фонди слід віднести до нормованих?

а) оборотні виробничі фонди;

б) виробничі запаси;

в) фонди обігу;

г) оборотні виробничі фонди й готову продукцію.


27. Які оборотні фонди слід віднести до ненормованих?

а) оборотні виробничі фонди;

б) виробничі запаси;

в) фонди обігу;

г) оборотні виробничі фонди й готову продукцію.


28. За допомогою яких показників можна визначити потребу підпри­ємства у сировині, матеріалах, покупних напівфабрикатах?

а) одноденних витрат конкретних видів сировини, матеріалів, розрахо­ваних за виробничою собівартістю IV кварталу планового року;

б) собівартості одиниці продукції;

в) норм запасу у днях конкретних видів сировини, матеріалів;

г) обсягу реалізації продукції у плановому році.


29. Кругообіг оборотного капіталу і створення нової вартості відбувається за схемою:

а) Г – Т - Г ;

б) Т – Г - Т;

в) Г – Т... В...Т' - Г'.


30. Фонди обігу - це:

а) сукупність окремих елементів оборотних виробничих фондів;

б) залишки готової продукції на складі підприємства, відвантажені, але не оплачені покупцями товари, залишки грошових коштів;

в) питома вага вартості окремих статей оборотних виробничих фондів у загальній сумі оборотних коштів.


31. Залежно від участі оборотних коштів у кругообігу коштів їх поділяють на:

а) оборотні кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди та оборотні кошти, авансовані у фонди обігу;

б) нормовані і ненормовані;

в) власні та прирівняні до власних, залучені.


32. За методами планування, принципами організації та регулювання оборотні кошти поділяють на:

а) оборотні кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди та оборотні кошти, авансовані у фонди обігу;

б) нормовані і ненормовані;

в) власні та прирівняні до власних, залучені.


33. За джерелами формування оборотні кошти поділяють на:

а) оборотні кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди та оборотні кошти, авансовані у фонди обігу;

б) нормовані і ненормовані;

в) власні та прирівняні до власних, залучені.


34. У разі заниження розміру оборотних коштів виникають такі наслідки:

а) перебої в постачанні й виробничому процесі, зменшення обсягу виробництва та прибутку, виникнення прострочених платежів і заборгованості;

б) нагромадження надмірних запасів сировини, матеріалів, послаблення режиму економії, створення умов для використання оборотних коштів не за призначенням;

в) підприємство не в змозі реалізувати продукцію і не в змозі отримувати прибуток.


35.У разі надлишку оборотних коштів виникають такі наслідки:

а) перебої в постачанні й виробничому процесі, зменшення обсягу виробництва та прибутку, виникнення прострочених платежів і заборгованості;

б) нагромадження надмірних запасів сировини, матеріалів, послаблення режиму економії, створення умов для використання оборотних коштів не за призначенням;

в) підприємство не в змозі реалізовувати продукцію і не в змозі отримувати прибуток.


36.Норматив оборотних коштів для сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів визначається за формулою:

а) одноденні витрати Х норму оборотних коштів;

б) одноденний випуск продукції в ІV кварталі планового року за виробничою собівартістю Х норму запасу оборотних коштів;

в) одноденні витрати за планом ІV кварталу Х тривалість виробничого циклу Х коефіцієнт зростання витрат.


37. Норматив оборотних коштів для незавершеного виробництва визначається з формули:

а) одноденні витрати Х норму оборотних коштів;

б) одноденний випуск продукції в ІV кварталі планового року за виробничою собівартістю Х норму запасу оборотних коштів;

в) одноденні витрати за планом ІV кварталу Х тривалість виробничого циклу Х коефіцієнт зростання витрат.


38. Норматив оборотних коштів для готової продукції визначається:

а) одноденні витрати Х норму оборотних коштів;

б) одноденний випуск продукції в ІV кварталі планового року за виробничою собівартістю Х норму запасу оборотних коштів;

в) одноденні витрати за планом ІV кварталу Х тривалість виробничого циклу Х коефіцієнт зростання витрат.

39. Які джерела формування оборотних коштів можна віднести до власних і прирівняних до них?

а) сума статутного капіталу;

б) кредиторська прострочена заборгованість;

в) сума статутного капіталу, що зменшена на суму залишкової вартості
основних фондів і збільшена на суму нерозподіленого прибутку;

г) сума сталих пасивів.

40. Яким чином визначається стан оборотних коштів?

а) наявністю оборотних коштів на певну дату;

б) порівнянням фактичної наявності оборотних коштів з нормативом;

в) порівнянням фактичної наявності оборотних коштів на певні дати;

г) браком власних оборотних коштів;

д) надлишком власних оборотних коштів.

41. До яких наслідків веде прискорення обертання оборотних коштів?

а) до абсолютного їх вивільнення з обороту;

б) до відносного їх вивільнення з обороту;

в) до зростання іммобілізації оборотних коштів;

г) до збільшення обсягів позичкового і залученого капіталу.

42. Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до високоліквідних активів?

а) матеріальні оборотні активи;

б) цінні папери;

в) товари відвантажені;

г) дебіторська заборгованість;

д) гроші на банківських рахунках і в касі підприємства.

43. Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до се-редньоліквідних активів?

а) товари відвантажені;

б) матеріальні оборотні кошти;

в) дебіторська заборгованість;

г) цінні папери;

д) гроші на банківських рахунках і в касі підприємства.

44. Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до низьколіквідних активів?

а) дебіторська заборгованість;

б) гроші на банківських рахунках і в касі підприємства;

в) товари відвантажені;

г) цінні папери;

д) матеріальні оборотні засоби.

45. Які показники можна вважати найприйнятнішими для визна­чення впливу розміщення оборотних коштів на фінансовий стан під­приємства?

а) коефіцієнт автономії (забезпечення власними коштами);

б) показник витрат на 1 грн. реалізованої продукції;

в) коефіцієнт покриття;

г) рентабельність оборотних коштів;

д) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

ж) коефіцієнт платоспроможності;

з) питома вага виробничих оборотних фондів у загальній вартості;

к) рівень інфляції;

л) коефіцієнт кредитоспроможності.

  1   2Схожі:

Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів економічного факультету денної форми iconМетодичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки "Облік і аудит" денної форми навчання
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки “Облік і аудит”...
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів економічного факультету денної форми iconМетодичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Затверджено протоколом методичної комісії економічного факультету № від
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів економічного факультету денної форми iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт для студентів денної форми навчання факультету інформатики та обчислювальної техніки Затверджено Методичною радою нтуу „кпі
Загальна фізика. Квантова фізика : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання факультету...
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів економічного факультету денної форми iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання для студентів
Програма та методичні вказівки до виконання індивідуально завдання для студентів денної форми навчання галузі знань 0505 «Машинобудування...
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів економічного факультету денної форми iconМетодичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Затверджено протоколом методичної комісії економічного факультету № від
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів економічного факультету денної форми iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «мова sql» для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мова sql» для студентів денної форми навчання спеціальності 050....
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів економічного факультету денної форми iconМетодичні вказівки до проходження навчальної практики для студентів спеціальності бдн денної форми навчання
Методичні вказівки до проходження навчальної практики для студентів спеціальності бдн денної форми навчання., Христинець Н. А. Луцьк:...
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів економічного факультету денної форми iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» денної та заочної форми навчання
Периферійні пристої. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» денної...
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів економічного факультету денної форми iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. /...
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів економічного факультету денної форми iconМетодичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностей
Дані методичні вказівки включають 8 лабораторних робіт, по вивченню текстового редактора Word, тематика яких охоплює частину курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи