Норм та правил icon

Норм та правил
Скачати 354.59 Kb.
НазваНорм та правил
Сторінка1/3
Дата конвертації03.04.2013
Розмір354.59 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3
1. /dbn_v.1.4-0.02-97. СРББ. Типовi документи.docНорм та правилДержавнi будiвельнi норми України

----------------------------------------------------------------------


СИСТЕМА НОРМ ТА ПРАВИЛ

ЗНИЖЕННЯ РIВНЯ IОНIЗУЮЧИХ ВИПРОМIНЮВАНЬ

ПРИРОДНИХ РАДIОНУКЛIДIВ В БУДIВНИЦТВI


Типовi документи


ДБН В.1.4-0.02-97


Видання офiцiйне


Державний комiтет України

у справах мiстобудування та архiтектури


Київ -1997


Розробленi:: Науково-виробничою фiрмою "РОСА" (Горiцький О.В.,

к.т.н.; Сабалдир В.П., к.т.н.; Захарчук М.I., iнж.;

Кравченко Л.С., iнж.; Лiхтарьова Т.М., iнж.),

Науковим центром радiацiйної медицини АМН

України (Лiхтарьов I.А д.ф.-м.н.; Лось I.П., д.б.н.;

Романенко А.Ю. д.м.н.)

за участю

Мiнохорони здоров'я (Бобильова О.О., к.м.н.),

ДержкоммiстобуДування (Желудков Г.В., iнж.),

Мiнiстерства з надзвичайних ситуацiй (Пiнчук В.Я.,

к.т.н.),

Академiї будiвництва (Величко В.О. к.т.н.; Лiвiйський

О.М., д.т.н,),

НДI будiвельного виробництва Держкоммiстобуду-

вання (Полонська С.О., к.т.н.)


Внесенi i Вiддiлом державних нормативiв, стандартiв та

пiдготовленi до сертифiкацiї Держкоммiстобудування України

затвердження:


Затвердженi; Наказом Держкоммiстобудування України


вiд " 24 " липня 1997 р. 124 та введенi в дiю

---- ------

з " 1 " сiчня 1998 р.

--- ------

З введенням в дiю ДБН В.1.4-0.01-97, ДБН В. 1.4-0.02-97, ДБН

В.1.4-1.01-97, ДБН В.1.4-2.01-97 втрачають чиннiсть РБН 356-91

"Положення про радiацiйний контроль на об'єктах будiвництва та

пiдприємствах будiндустрiї i будматерiалiв України".


ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

----------------------------------------------------------------------


Система норм та правил зниження iонiзуючих ДБН В.1.4-0.02-97

випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi


Типовi документи. Вводяться вперше

----------------------------------------------------------------------


1.ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ


1.1.Данi державнi будiвельнi норми встановлюють вимоги до

типових документiв, що використовуються в Системi норм та правил

зниження рiвня iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в

будiвництвi пiд час проведення радiацiйного контролю сировини,

будiвельних матерiалiв, виробiв, конструкцiй та об'єктiв будiвництва.

1.2. Дотримання цих норм є обов'язковим на територiї України для

всiх юридичних та фiзичних осiб, незалежно вiд форм власностi, що

приймають участь у проектуваннi, будiвництвi та експлуатацiї будинкiв

i споруд, а також виготовляють будiвельнi матерiали, вироби та

конструкцiї або здiйснюють контроль за будiвництвом та виготовленням

вищезгаданої продукцiї.


2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ


В цих ДБН наведенi посилання на такi нормативнi документи;

ДБН В.1.4-0.01-97 Система норм i правил зниження рiвня

iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi.

Основнi положення.

ДБН В.1.4.-1.01-97 Система норм i правил зниження рiвня

iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi.

Регламентованi радiацiйнi параметри. Допустимi рiвнi.

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм i правил зниження рiвня

iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi.

Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва.


3. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


Цi норми встановлюють форму та склад типових документiв, якi

застосовуються в межах, передбачених ДБН В.1.4-0.01. для контролю

регламентованих радiацiйних параметрiв, якi встановленi ДБН

В.1.4-1.01. методами та засобами, визначеними ДБН В.1.4-2.01 (додатки

1-9).


С.2 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------


Додаток 1

Обов"язковий

Штамп


----------------------------------------------------------------------

(Найменування органiзацiї, що проводила зiставлення)


ПРОТОКОЛ ЗIСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ВИМIРЮВАНЬ


по проведенню радiацiйного контролю сировини,

будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва


Виданий ______________________________________________________________

(Найменування органiзацiї, пiдприємства, що проводила

(проводило) радiацiйний контроль)


--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------


на пiдставi зiставлення результатiв вимiрювань експертною комiсiєю,

протокол ___ вiд "___"__________199 р.


Дата видачi: "___"__________199 р.


----------------------------------------------------------------------

| | Найменування робiт | Використаний |

|п/п| |------------------|

| | | прилад | метод |

|--------------------------------------------------------------------|

|1. |Вимiрювання потужностi поглиненої дози | | |

| |зовнiшнього гамма-випромiнювання (ППД), | | |

| | -1 | | |

| |мкГр х год | | |

|--------------------------------------------------------------------|

|2. |Визначення ефективної питомої активностi | | |

| |(А ) природних радiонуклiдiв (ПРН) в | | |

| | еф -1 | | |

| |будiвельних матерiалах, Бк х кг | | |

|--------------------------------------------------------------------|

|3. |Визначення еквiвалентної рiвноважної об'ємної| | |

| |активностi (ЕРОА) радону-222 (С ) в | | |

| | -3 Rn | | |

| |примiщеннях, Бк х м | | |

----------------------------------------------------------------------


Голова комiсiї

(посада) ________________________(П.I.Б.)

(пiдпис)

Секретар комiсiї

(посада) ________________________(П.I.Б.)

(пiдпис)

М.П.


С.3 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------


Додаток 2

Обов"язковий

Штамп


---------------------------------------------------------

(Найменування територiальної CEC, що видала радiацiй-

ний сертифiкат)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний лiкар

______________СЕС


-----------------

(пiдпис, П.I.Б.)

"__"__________ 199 р.


МП

РАДIАЦIЙНИЙ СЕРТИФIКАТ


Дата видачi

---------------------------------------------------------------

(дiйсний на протязi року з дня видачi)

Виданий

---------------------------------------------------------------

(найменування органiзацiї, що добуває та/або виробляє сировину

та будматерiали)


Дозвiл на постачання споживачам продукцiї в таких обсягах та якостi


----------------------------------------------------------------------

| N | Номенклатура | Обсяг | Клас |

|п/п|сировини та/або/ будматерiалiв* |використання |використання |

| |обов'язкового радiацiйного контролю | в рiк | |

| | (ОРК) | | |

| |згiдно з ДБН В.1.4-2.01-97 | | |

|--------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|--------------------------------------------------------------------|

| | | | |

----------------------------------------------------------------------


Клас використання продукцiї визначається з застосуванням методу:


----------------------------------------------------------------------

Тип приладу

----------------------------------------------------------------------

Дата проведення Держповiрки__________________________________


*Список асортименту наводиться пiдприємством, що добуває ( виробляє )

сировину та/або/ будiвельнi матерiали


Керiвник пiдприємства ___________ _____________

(пiдпис) (П.I.Б.)


М.П.


С.4 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------


Додаток 3

Рекомендований

Штамп


---------------------------------------------------------

(Найменування територiальної CEC)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний лiкар

______________СЕС


-----------------

(пiдпис, П.I.Б.)

"__"__________ 199 р.


МП


Реєстрацiйний ________


Номенклатура


сировини та (або) будматерiалiв*

обов'язкового радiацiйного контролю (ОРК)

згiдно з ДБН В.1.4-2.01-97,

що використовуються для виробництва


на пiдприємствi

-------------------------------------------------------------------

(найменування органiзацiї-споаживача)


---------------------------------------------------------------------

| п/п|Найменування сировини та (або) будматерiалу|Мета використання|

|-------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 |

|-------------------------------------------------------------------|

| 1 | Пiсок | Будiвництво |

| | | об'єктiв |

|-------------------------------------------------------------------|

| 2 | Щебiнь | Конструкцiї |

|-------------------------------------------------------------------|

| | | |

---------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------

* Список асортименту наводиться органiзацiєю-споживачем


Керiвник пiдприємства ___________ _______________

(пiдпис) (П.I.Б.)


М.П.


С.5 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

Додаток 4

Обов"язковий

Штамп

пiдприємства

ЗАТВЕРДЖУЮ


Директор______________________________

(органiзац. що провод, вимiр.)

______________________________

(пiдпис) (П.I.Б.)

"____"______________19 р.


М.П.

ПАСПОРТ

радiацiйної якостi сировини i будiвельного матерiалу

(дiйсний на протязi ____________ з дня видачi)


Виданий (кому) ___________ (адреса) ___________________________ .

Виданий (ким) ___________ (адреса) ___________________________ .

___________________________________________________________________

( лiцензiї, дата видачi)


Дата видачi _______________ Метод вимiру _______________________ .

Тип приладу ____________ Дата проведення Держповiрки____________ .


----------------------------------------------------------------------

| | Назва | Радiй-226,|Торiй-232,|Калiй-40, |А |Клас |

|п/п|сировини| -1| -1| -1| еф -1| |

| |i будма-| Бк х кг |Бк х кг |Бк х кг |Бк х кг |застосуван-|

| |терiалу | | | | | ня |

|--------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | |

|--------------------------------------------------------------------|

| | Середнє | |

----------------------------------------------------------------------


Класифiкацiя за класами застосування

-1

1 клас (А <370 Бк х кг ) - всi види будiвництва без обмежень.

еф

-1

2 клас (А <740 Бк х кг ) - для об'єктiв промислового,

еф

господарського i дорожнього призначення , де перебування людей

складає менше 1700 год. на рiк.

-1

3 клас (А <1350 Бк х кг ) - для окремих iзольованих об'єктiв

еф

чи споруд, об'єктiв промислового i дорожнього призначення, якi

практично не пов'язанi з перебуванням людей.


Зав. лабораторiєю ____________________ __________________

радiацiйного контролю (пiдпис) (П.I.Б.)


Iнженер- дозиметрист ____________________ ___________________

(пiдпис) (П.I.Б.)


25

С.6 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

Додаток 5

Рекомендований

Звiт

служби радiацiйного контролю в будiвництвi за _______ рiк.

___________________________________________________________________

(найменування пiдприємства)


1. Звiт за вимiрюваннями ефективної питомої активностi (Аеф)

ПРН в будiвельних матерiалах за ______ рiк.

----------------------------------------------------------------------

| | |Мiсце вiдбору,| Кiлькiсть | Середнє | Кiлькiсть |

| | | | | -1 | |

|п/п |Матерiал |виготовлювач |проб на рiк |А ,Бкхкг | проб з |

| | | | | еф | -1|

| | | | | |Аеф>370 Бкхкг |

|--------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|--------------------------------------------------------------------|

| | | | | | |

----------------------------------------------------------------------


2. Звiт за результатами вимiрювань потужностi поглинутої дози (ППД)

зовнiшнього гамма-випромiнювання на об'єктах будiвництва за_____ рiк.

----------------------------------------------------------------------

| | | Середнє | Кiлькiсть | Кiлькiсть |

| | Мiсце | значення ППД | вимiрювань | вимiрювань |

| п/п | вимiрювання | на об'єктi, | ППД>0,264 | ППД>0,44 |

| | | -1 | -1 | -1|

| | | мкГрхгод | мкГрхгод | мкГрхгод |

|--------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|--------------------------------------------------------------------|

| | | | | |

----------------------------------------------------------------------


3. Звiт за вимiрюваннями еквiвалентної рiвноважної об'ємної

активностi (ЕРОА) радону в примiщеннях за________рiк.

----------------------------------------------------------------------

| |Мiсце | | |Середнє |Кiлькiсть |

| |проведення|Найменування|Кiлькiсть |значення |вимiрювань |

| п/п |вимiрювань| об'єкту |вимiрювань |ЕРОА радону |ЕРОА, що |

| | (адреса) | | | |перевищують |

| | | | | | -3 |

| | | | | |50 Бкхм ,в %|

|--------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|--------------------------------------------------------------------|

| | | | | | |

----------------------------------------------------------------------

Вимiрювання проведенi приладом ___________. Зав. ___________

(Тип приладу)

Дата проведення Держповiрки "____" ______________ 19 року.

Метод вимiрювання_________________________________________


Керiвник пiдприємства _______________ _____________

(Пiдпис) (П.I.Б.)

М.П.

С.7 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

Додаток 6

Обов"язковий

Штамп

пiдприємства

ЗАТВЕРДЖУЮ


Директор______________________________

(органiзац. що провод, вимiр.)

______________________________

(пiдпис) (П.I.Б.)

"____"______________19 р.


М.П.


АКТ

за результатами вимiрювання потужностi поглинутої

дози (ППД) зовнiшнього гамма-випромiнювання в

примiщеннях на об'єктi

_____________________________________________________________________

(найменування об'єкту обстеження)

_____________________________________________________________________

(найменування органiзацiї, що проводила вимiрювання)


Дата проведения вимiрювань"____"________________19____р.

Тип приладу ___________ Дата проведення Держповiрки _________


----------------------------------------------------------------------

| | | -1 | |

| з/п | Мiсце вимiрювання | ППД, мкГр х год | Примiтка |

|--------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|--------------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------|

----------------------------------------------------------------------


Середнє значення на об'єктi_____________________________


ВИСНОВКИ: На об'єктi не слiд (слiд) рекомендувати проведення

----------------

(непотрiбне закреслити)

протирадiацiйних заходiв, тому що при обстеженнi не виявленi

(виявленi) рiвнi зовнiшнього гамма-випромiнювання, вищi за нормативнi

показники.


Зав. лабораторiєю_________________ _______________

радiацiйного контролю (пiдпис) (П.I.Б..)


Iнженер-дозиметрист_________________ ________________

(пiдпис) (П.I.Б..)


С.8 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

Додаток 7

Обов"язковий

Штамп

пiдприємства

ЗАТВЕРДЖУЮ


Директор______________________________

(органiзац. що провод, вимiр.)

______________________________

(пiдпис) (П.I.Б.)

"____"______________19 р.


М.П.


АКТ ______


за результатами вимiрювань еквiвалентної рiвноважної об'ємної

активностi (ЕРОА) радону в повiтрi примiщень на об'єктi будiвництва

_____________________________________________________________________

(найменування органiзацiї, що проводила вимiрювавня)

Лiцензiя ____________________ вiд "____"__________19 р.

видана_______________________________________________________________

(найменування органiзацiї, що видала лiцензiю)


Вимiрювання проведенi приладом ________________ Зав. _____

Дата проведення Держповiрки "____" __________________ 19 р.

Метод _______________________________________________________________

Об'єкт ______________________________________________

(найменування об'єкту обстеження)

Адреса _________________________________________________________

Дати проведення вимiрювань:_____________________________________

-------------------------------------------------------------

| | | -3 |

| | Мiсце | ЕРОА радону-222, Бк х м |

| п/п | вимiрювання | |

|-----------------------------------------------------------|

| | | |

-------------------------------------------------------------

Кiлькiсть вимiрювань: _______________________________________


ВИСНОВКИ:

Пiд час обстеження не виявлено (виявлено) рiвень ЕРОА радону,

-----------------------

(непотрiбне закреслити)

що перевищує норматив для побудованих та реконструйованих будiвель

-3

(50 Бк Х м ).

Не рекомендується (рекомендується) провести повторне обстеження.

----------------------------------

(непотрiбне закреслити)


Зав. лабораторiєю __________________ _______________

радiацiйного контролю (пiдпис) (П.I.Б.)


Iнженер-дозиметрист__________________ ______________

(Пiдпис) (П.I.Б.)


С.9 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

Додаток 8

Рекомендований

ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ


Головний лiкар Директор ______________________

____________________ СЕС (органiзацiя, що проводить контроль)
  1   2   3Схожі:

Норм та правил iconКабінету міністрів україни про державний нагляд за додержанням стандартів
Декрет встановлює правові основи державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил суб'єктами підприємницької діяльності...
Норм та правил iconРекомендації для учнів
Витоки сімейного насильства – у звичаях суспільства, у системі норм і правил щодо поведінки чоловіків і жінок. Суспільство підтримує...
Норм та правил iconТехнічного огляду аматорської радіостанції (арс)
Дотримання вимог правил безпечної експлуатації електроустановок та пожежної безпеки, Державних санітарних норм і правил захисту населення...
Норм та правил iconВитяг з Державних санітарних правил І норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу дсанПіН 5 008-01
Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...
Норм та правил iconВведення та виведення даних. Робота зі змінними
Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм
Норм та правил iconУрок за розкладом № Кабінет №
Дотримання вимог санітарно-гігієнічних норм на уроці, дотримання правил техніки безпеки
Норм та правил iconМіністерство охорони здоров'я Наказ
Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"
Норм та правил iconНаказ №9 с м. т. Станиця Луганська Про призупинення занять в школах району
У зв’язку із значним зниженням температури повітря, у відповідності до Державних санітарних правил і норм
Норм та правил iconМетодичні рекомендації
Навчати дітей мовленню, дотримуючись норм та правил поведінки, що склалися історично у фонетиці, лексиці, граматиці та адекватно...
Норм та правил iconНаказ №89 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2012 р за №284/20597
Про затвердження Державних санітарних норм та правил влаштування, утримання та організації режиму [ ]
Норм та правил iconВид порушення Старі стягнення
Керування тз, експлуатація яких забороняється з технічних причин; переобладнаними з порушенням правил, норм І стандартів; своєчасно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи