Положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю дбн г. 1-2-93 Видання офіційне Міністерство України у справах будівництва І архітектури (Мінбудархітектури України) icon

Положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю дбн г. 1-2-93 Видання офіційне Міністерство України у справах будівництва І архітектури (Мінбудархітектури України)
Скачати 147.32 Kb.
НазваПоложення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю дбн г. 1-2-93 Видання офіційне Міністерство України у справах будівництва І архітектури (Мінбудархітектури України)
Дата конвертації04.04.2013
Розмір147.32 Kb.
ТипПоложення


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГОСПРОЗРАХУНКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

ПРИ ІНСПЕКЦІЯХ ДЕРЖАВНОГО

АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО

КОНТРОЛЮ

ДБН Г.1-2-93

Видання офіційне

Міністерство України у справах будівництва і архітектури

(Мінбудархітектури України)

Київ 1993

РОЗРОБЛЕНІ: Держархбудінспекцією України (інж. Ісаков В.П.)

НДІ БК Мінбудархітектури України (к.ь.н. Кретов

В.І., к.т.н. Тарсюк В.Г., к.т.н. Шарапов Г.В.)

Управлінням ДАБК Київської міської державної

адміністрації (інж. Ребіцький О.О.)

ВНЕСЕНІ

І ПІДГОТОВЛЕНІ: Держархбудінспекцією України

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Мінбудархітектури України від

10.08.93 N 134 та введені в дію з 01.01.94.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАїНИ

------------------------------------------------------------------

| УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ |

| |

| Типове положення про госпрозрахункові ДБН Г.1-2-93 |

| підрозділи при інспекціях державного Вводяться |

| архітектурно-будівельного контролю вперше |

------------------------------------------------------------------

Дані норми встановлюють порядок та умови функціонування госп-

розрахункових підрозділів архітектурно-будівельного контролю (у

подальшому - госпрозрахункові підрозділи).

Норми рекомендовані для використання в практичній діяльності

органами державного архітектурно-будівельного контролю (держарх-

будконтролю) та їх госпрозрахунковими підрозділами, замовниками

(забудовниками) об'єктів будівництва.

Норми розроблені згідно з постановою Кабінету Міністрів Ук-

раїни від 25 березня 1993 року N 225 "Про затвердження Положення

про державний архітектурно-будівельний контроль".

Терміни та визначення основних понять наведені в додатку 1.

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Госпрозрахункові підрозділи створюються з метою надання

на договірних засадах послуг забудовникам (замовникам), пов'язаних

з контролем якості продукції в будівництві.

1.2. Правові питання створення та діяльності госпрозрахунко-

вого підрозділу (підприємства) визначаються чинним законодавством

України.

В своїй діяльності госпрозрахунковий підрозділ керується по-

становами і декретами Кабінету Міністрів України, наказами и нор-

мативно-методичними документами Мінбудархітектури України.

1.3. Госпрозрахунковий підрозділ функціонально і оперативно

підпорядковується відповідній інспекції держархбудконтролю, що

здійснює методичне керівництво і координує діяльність підрозділу.

1.4. Госпрозрахунковий підрозділ є юридичною особою: має

рахунок в банку, печатку та бланки із своїм найменуванням та рек-

візитами.

1.5. Кошти, одержані госпрозрахунковим підрозділом від дого-

вірної діяльності, після сплати встановлених законодавством по-

датків залишаються в розпорядженні підрозділу і використовуються

ним самостійно.

1.6. Інспекція держархбудконтролю не несе відповідальності за

фінансово-господарчу діяльність госпрозрахункового підрозділу,

який утворено при ній.

^ 2. ФУНКЦІЇ ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ

2.1. На замовлення забудовників госпрозрахункові підрозділи

здійснюють технічний нагляд за якістю будівельних робіт на об'єк-

тах. подають висновки про стан несучих та огороджувальних конст-

рукцій та якість виконаних будівельно-монтажних робіт.

2.2. На замовлення забудовників, підрядних будівельних орга-

нізацій, інших суб'єктів будівництва госпрозрахункові підрозділи

виконують комплекс робіт технічного обстеження будинків, споруд,

конструкцій та подають відповідні висновки.

2.3. На замовлення регіональних центрів з ліцензування спе-

ціальних видів робіт у проектуванні та будівництві госпрозрахунко-

ві підрозділи проводять обстеження проектних та будівельних орга-

нізацій з метою оцінки додержання ними ліцензійних вимог.

2.4. На замовлення власників, експлуатаційних організацій

будинків і споруд госпрозрахункові підрозділи виконують обстеження

- 2 -

технічного стану конструкцій з метою встановлення їх експлуата-

ційної придатності і надійності та видають рекомендації і пропози-

ції по їх утриманню, ремонту.

2.5. На замовлення забудовників госпрозрахункові підрозіли

проводять вибіркову перевірку відповідності обов'язковим вимогам

будівельних норм, стандартів та технічних умов, проектної докумен-

тації для будівництва, розширення, реконструкції, реставрації

капітального ремонту об'єктів.

^ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ

3.1. Відповідальні працівники госпрозрахункових підрозділів

в межах прав, наданих їм Держархбудінспекцією України, та договору:

- видають обов'язкові для виконання представниками будівельних

і проектних організацій приписи про усунення виявлених пору-

шень вимог узгодженої та затвердженої проектної документа-

ції, обов'язкових вимог будівельних норм, правил і стандар-

тів;

- оформляють протоколи про адміністративні правопорушення в

будівельній діяльності та передають їх для затвердження

у відповідну інспекцію;

- вимагають, в разі необхідності, від керівників відповідних

будівельних організацій, підприємств будматеріалів та буді-

вельних конструкцій додаткових випробувань будівельних ма-

теріалів та конструкцій, що застосовуються у будівництві

об'єктів, та розкриття окремих конструктивних елементів

будинків та споруд;

- припиняють подальше виконання окремих видів будівельно-мон-

тажних робіт та усунення виявлених на об'єкті дефектів та

порушень, що знижують міцність та експлуатаційну надійність

будинків та споруд, загрожують життю та здоров'ю людей;

- звертаються в інспекцію держархбудконтролю з пропозиціями

про припинення будівництва, що ведеться з порушенням обо-

в'язкових вимог будівельних норм, про усунення від обов'яз-

ків виконроба та інженерно-технічних працівників, авторсько-

го нагляду, які систематично допускають порушення норматив-

но-технічних вимог чи незадовільно виконують покладені на

них функції;

- подають пропозиції відповідним інспекціям про притягнення до

відповідальності, згідно з чинним законодавством України,

посадових осіб, що допустили неякісне виконання будівельних

робіт, виготовлення неякісних будівельних матеріалів, виро-

бів і конструкцій.

3.2. Відповідальні працівники госпрозрахункових підрозділів

на підставі будівельного законодавства, будівельних норм,

стандартів та технічних умов, затвердженої містобудівної доку-

ментації в межах функцій підрозділу та умов договору:

- здійснюють технічний нагляд за проведенням будівельно-

монтажних робіт згідно з положенням про технічний нагляд

замовника (забудовника) за будівництвом;

- проводять технічне обстеження будинків та споруд;

- дають експертні оцінки в будівництві та технічній експ-

луатації будинків і споруд;

- дають по підконтрольних об'єктах обов'язкові для виконання

приписи.

3.3. Відповідальним працівником госпрозрахункового підрозділу,

який допускається для здійснення покладених на нього обов'язків

згідно з розділом 3, може бути інженер-будівельник з вищою освітою

і досвідом роботи в будівництві не менше п'яти років, що пройшов

атестацію відповідно до вимог ДБН А.3.1-1-93.

3.4. Інспекція держархбудконтролю, при якій створено госпроз-

рахунковий підрозділ, надає відповідальним працівникам посвідчення

на право контролю якості будівельно-монтажних робіт.

3.5. В разі необхідності, яка визначається системою ліцензу-

вання, госпрозрахунковий підрозділ повинен мати ліцензію на право

- 3 -

проведення робіт по контролю якості будівництва, видану відповід-

ним органом системи ліцензування.

^ 4. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ

ГОСПРОЗРАХУНКОВИМ ПІДРОЗДІЛОМ

Вартість робіт, що виконуються госпрозрахунковим підрозділом

за укладеними договорами, визначається за домовленістю сторін на

підставі відповідних обгрунтованих калькуляцій витрат госпрозра-

хункового підрозділу.

Джерелом фінансування може бути прибуток організації-замов-

ника (забудовника) або кошти на утримання апарату замовника

(дирекції підприємства, що будується) у випадку, якщо замовником

є державна організація.

^ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОСПРОЗРАХУНКОВОГО ПІДРОЗДІЛУ

5.1. Госпрозрахунковий підрозділ несе перед замовником майнову

відповідальність, передбачену умовами укладеного договору та чинним

законодавством.

5.2. Спірні питання, що виникають між замовником та госпрозра-

хунковим підрозділом, вирішуються в судовому порядку.

У випадках виявлення у гарантійний період з дня прийняття в

експлуатацію будинків та споруд будівельних дефектів, що з'явились

внаслідок незадовільної організації контролю за якістю будівельно-

монтажних робіт, госпрозрахунковий підрозділ відшкодовує із свого

доходу експлуатаційним організаціям, житлово-будівельним кооперати-

вам або окремим громадянам матеріальні витрати на усунення цих

дефектів.

- 4 -

З М І С Т

1. Загальні положення ......................................... 1

2. Функції госпрозрахункових підрозділів ...................... 1

3. Права та обов'язки відповідальних працівників

госпрозрахункових підрозділів .............................. 2

4. Фінансування робіт, що виконуються госпрозрахунковим

підрозділом................................................. 3

5. Відповідальність госпрозрахункового підрозділу ............. 3

^ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

О ХОЗРАСЧЕТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

ПРИ ИНСПЕКЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ

ДБН Г.1-2-93

Издание официаальное

Министерство Украины по делам строительства и архитектуры

(Минстройархитектуры Украины)

Киев 1993

РАЗРАБОТАНЫ: Госархстройинспекцией Украины (инж.Исаков В.П.)

НИИСК Минстройархитектуры (к.т.н. Кретов В.И.)

к.т.н. Тарасюк В.Г., к.т.н. Шарапов Г.В.)

Управлением ГАСК Киевской городской государственной

администрации (инж. Ребицкий А.А.)

^ ВНЕСЕНЫ И

ПОДГОТОВЛЕНЫ

К УТВЕРЖДЕНИЮ:Госархстройинспекцией Украины

УТВЕРЖДЕНЫ: Приказом Минстройархитектуры Украины от 10.08.93

N 136 и введены в действие с 01.01.94

Издательство "Укрархстройинформ"

^ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

--------------------------------------------------------------

| УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ |

| Типовое положение о хозрасчетных под- ДБН Г.1-2-93|

| разделениях при инспекциях государст- Вводятся |

| венного архитектурно-строительного впервые |

| контроля |

--------------------------------------------------------------

Настоящие нормы устанавливают порядок и условия функционирова-

ния хозрасчетных подразделений архитектурно-строительного контроля

при инспекциях государственного архитектурно-строительного контроля

(в дальнейшем - хозрасчетные подразделения).

Нормы рекомендуются для использования в практической деятель-

ности органами государственного архитектурно-строительного контроля

(госархстройконтроль), их хозрасчетными подразделениями, заказчи-

ками (застройщиками) обьектов строительства.

Нормы разработаны в соответствии с Постановлением Кабинета Ми-

нистров Украины от 25 марта 1993 года N 225 "Об утверждении положе-

ния о государственном архитектурно-строительном контроле".

^ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Хозрасчетные подразделения госархстройконтроля создаются

с целью оказания на договорных основах услуг застройщикам (заказчи-

кам), связанных с контролем качества продукции в строительстве.

1.2. Правовые вопросы создания и деятельности хозрасчетных по-

дразделений (предприятий) определяются действующим законодатель-

ством Украины. В своей деятельности хозрасчетное подразделение ру-

ководствуется постановлениями и декретами Кабинета Министров, при-

казами и нормативно-методическими документами Минстройархитектуры

Украины.

1.3. Хозрасчетное подразделение функционально и оперативно

подчиняется соответствующей инспекции госархстройконтроля, которая

осуществляет методическое руководство и координирует деятельность

подразделения.

1.4. Хозрасчетное подразделение является юридическим лицом:

имеет счет в банке, печать и бланки со своим наименованием и рек-

визитами.

1.5. Средства, полученные хозрасчетным подразделением от дого-

ворной деятельности, после уплаты установленных законодательст-

вом налогов остаются в распоряжении подразделения и используются

им самостоятельно.

1.6. Инспекция госархстройконтроля не несет ответственности за

финансово-экономическую деятельность хозрасчетного подразделения,

созданного при ней.

^ 2.ФУНКЦИИ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

2.1. По заказам застройщиков хозрасчетные подразделения осуще-

ствляют технический надзор за качеством строительных работ на обье-

ктах и выдают заключения о состоянии несущих и ограждающих конструк-

ций и качестве выполненых строительно-монтажных работ.

2.2. По заказам застройщиков, подрядных строительных организа-

ций, других субьектов строительства хозрасчетные подразделения вы-

полняют комлекс работ технического обследования зданий, сооружений,

конструкций и выдают соответствующие заключеня.

2.3. По заказам региональных центров по лицензированию специа-

льных видов работ в проектировании и строительстве хозрасчетные по-

дразделения выполняют обследование проектных и строительных орга-

низаций с целью оценки соблюдения ими лицензионных требований.

- 2 -

2.4. По заказам владельцев, эксплуатационных организаций зда-

ний и сооружений хозрасчетные подразделения выполняют обследования

технического состояния конструкций с целью определения их эксплуа-

тационной пригодности, надежности и выдают рекомендации и предложе-

ния по их содержанию, ремонту.

2.5. По заказам застройщиков хозрасчетные подразделения прово-

дят выборочную проверку состояния обязательным требованиям строите-

льных норм, стандартов и технических условий, проектной документа-

ции для строительства, расширения, реконструкции, реставрации, ка-

питального ремонта обьектов.

^ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ

ХОЗРАСЧЕТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

3.1. Ответственные работники хозрасчетных подразделений в пре-

делах прав, предоставленных им Госархстройинспекцией Украины, и до-

говора:

- выдают обязательные для выполнения представителями строите-

льных и проектных организаций предписания об устранении выявленных

нарушений требований согласованной и утвержденной проектной докуме-

нтации, обязательных требований строительных норм, правил и станда-

ртов;

- оформляют протоколы об административных правонарушениях в

строительнй деятельности и передают их для утверждения в соответ-

ствующую инспекцию;

- требуют в случае необходимости от руководителей соответству-

ющих строительных организаций, предприятий стройматериалов и строи-

тельных конструкций дополнительных испытаний строительных материа-

лов и конструкций, которые используются при строительстве обьектов,

вскрытия отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений;

- приостанавливают дальнейшее выполнение отдельных видов стро-

ительно-мантажных работ до устранения выявленных на обьекте дефек-

тов и нарушений, которые снижают прочность и эксплуатационную наде-

жность зданий и сооружений, угрожают жизни и здоровью людей;

- обращаются в инспекцию госархстройконтроля с предложениями о

прекращении строительства, которое ведется с нарушениями обязатель-

ных требований строительных норм, об отстранении от обязанностей

прораба и инженерно-технических работников, авторского надзора, ко-

торые систематически допускают нарушения нормативно-технических

требований или неудовлетворительно выполняют возложенные на них фу-

нкции;

- подают предложения соответствующим инспекциям о привлечении

к ответственности согласно действующему законодательству Украины

должностных лиц, которые допустили некачественное выполнение строи-

тельных работ, изготовление некачественных строительных материалов,

изделий и конструкций.

3.2. Ответственные работники хозрасчетных подразделений на ос-

новании строительного законодательства, строительных норм, стандар-

тов и технических условий, утвержденной градостроительной докумен-

тации, в пределах функций подразделения и условий договора:

- осуществляют технический надзор за проведением строитель-

но-монтажных работ согласно положению о техническом надзоре заказ-

чика (застройщика) за строительством;

- проводят техническое обследование зданий и сооружений;

- дают экспертные оценки по вопросам строительства и техничес-

кой эксплуатации зданий и сооружений;

- дают по подконтрольным обьектам обязательные для выполнения

предписания.

3.3. Ответственным сотрудником хозрасчетного подразделения,

который допускается для осуществления возложеных на него обязаннос-

тей согласно разделу 3, может быть инженер-строитель с высшим обра-

зованием и опытом работы в строительстве не менее пяти лет, прошед-

ший аттестацию в соответствии с требованиями ДБН А.3.1-1-93.

3.4. Инспекция госархстройконтроля, при которой создано хозра-

счетное подразделение, выдает ответственным работникам удостовере-

ние на право контроля качества строительно-монтажных работ.

- 3 -

3.5. В случае необходимости, которая определяется системой ли-

цензирования, хозрасчетное подразделение должно иметь лицензию на

право проведения работ по контролю качества стрительства, выданную

соответствующим органом системы лицензирования.

^ 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ХОЗРАСЧЕТНЫМ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

Стоимость работ, выполняемых хозрасчетным подразделением по

заключенным договорам, определяется договоренностью сторон на осно-

вании обоснованных калькуляций затрат хозрасчетного подразделения.

Источником финансирования может быть прибыль организации-зака-

зчика (застройщика) или средства на содержание аппарата заказчика

(дирекции строящегося предприятия) в случае, если заказчиком является

государственная организация.

^ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХОЗРАСЧЕТНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

5.1. Хозрасчетное подразделение несет перед заказчиком имущес-

твенную ответственность, предусмотренную условиями заключенного до-

говора и действующим законодательством.

5.2. Спорные вопросы, которые возникают между закзчиком и хо-

зрасчетным подразделением, решаются в судебном порядке.

В случаях выявления в гарантийный период со дня принятия в эк-

сплуатацию зданий и сооружений строительных дефектов, которые поя-

вились в результате неудовлетворительной организации контроля каче-

ства строительно-монтажных работ, хозрасчетное подразделение возме-

щает из своего дохода эксплуатационным организациям, жилищно-строи-

тельным кооперативам или отдельным гражданам затраты на устранение

этих дефектов.

- 4 -

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения...........................................1

2. Функии хозрасчетных подразделений ........................1

3. Права и обязанности ответственных работников

хозрасчетных подразделений................................2

4. Финансирование работ, выполняемых хозрасчетными

подразделениями...........................................3

5. Ответственность хозрасчетного подразделения...............3Схожі:

Положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю дбн г. 1-2-93 Видання офіційне Міністерство України у справах будівництва І архітектури (Мінбудархітектури України) iconВидання офіційне
Державного комітету України з будівництва та архітектури заборонено. Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Державного...
Положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю дбн г. 1-2-93 Видання офіційне Міністерство України у справах будівництва І архітектури (Мінбудархітектури України) iconРозпорядження 14 лютого 2012 року №134 Про затвердження Положення про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації
Севастополі державної адміністрації», на підставі Закону України від 16 травня 2005 року №1026 «Про внесення змін до деяких законодавчих...
Положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю дбн г. 1-2-93 Видання офіційне Міністерство України у справах будівництва І архітектури (Мінбудархітектури України) iconРозпорядження 18 січня 2012 року №76 Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду при відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
України від 14. 05. 2007 №15 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених...
Положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю дбн г. 1-2-93 Видання офіційне Міністерство України у справах будівництва І архітектури (Мінбудархітектури України) iconНа розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Львова 1
Правил визначення будівництва дбн д 1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики...
Положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю дбн г. 1-2-93 Видання офіційне Міністерство України у справах будівництва І архітектури (Мінбудархітектури України) iconНа розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Львова 1
Правил визначення вартості будівництва дбн д 1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової...
Положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю дбн г. 1-2-93 Видання офіційне Міністерство України у справах будівництва І архітектури (Мінбудархітектури України) iconНа розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Львова 1
Правил визначення вартості будівництва дбн д 1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової...
Положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю дбн г. 1-2-93 Видання офіційне Міністерство України у справах будівництва І архітектури (Мінбудархітектури України) iconДо Порядку виконання будівельних робіт
Начальнику Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Харківській області
Положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю дбн г. 1-2-93 Видання офіційне Міністерство України у справах будівництва І архітектури (Мінбудархітектури України) iconЗаява про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та видачу сертифіката
Начальнику інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Харківській області
Положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю дбн г. 1-2-93 Видання офіційне Міністерство України у справах будівництва І архітектури (Мінбудархітектури України) iconПоложення про архітектурно-містобудівні ради n 108, 07. 07. 2011, Наказ, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України міністерство регіонального розвитку, будівництва
Наказ, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю дбн г. 1-2-93 Видання офіційне Міністерство України у справах будівництва І архітектури (Мінбудархітектури України) iconРоз’яснення щодо порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних житлових будинків Загальні засади прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів визначені статтею 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Дарських будівель і споруд, зокрема гаражів, які розташовані на присадибних, дачних і садових земельних ділянках та споруджувались...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи