Загальна географія. 6 Клас (70 год, 2 год на тиждень) icon

Загальна географія. 6 Клас (70 год, 2 год на тиждень)
Скачати 147.9 Kb.
НазваЗагальна географія. 6 Клас (70 год, 2 год на тиждень)
Дата конвертації24.03.2013
Розмір147.9 Kb.
ТипДокументи

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ. 6 КЛАС

(70 год, 2 год на тиждень)

№ з/п

Дата

Тема уроку

Примітки

1
ВСТУП

Географія — наука про природу Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства в межах всієї планети. Що вивчає загальна географія в школі. Джерела географічних знань, методи географічних досліджень
2
Практична робота 1 (на місцевості). Спостереження за висотою сонця над горизонтом, погодою, сезонними змінами в природі
Розділ І. ГЕОГРАФИНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ

Тема 1. Стародавня епоха пізнання Землі

3
Як люди уявляли Землю в давнину. Поява географічної літератури і карт. Спеціальне навчання географії. Карта світу Птоломея. Подорожі Марко Поло та Ібн-Баттути. Розвиток країнознавства і картографії. Глобус Бехайма. Перші географічні відомості про українські землі. Практична робота 2 (початок). Складання таблиці «Етапи географічного пізнання Землі»
Тема 2. Епоха Великих географічних відкриттів|

4
Подорожі португальців, їх роль у відкритті нових земель (Генріх Море­плавець, Бартоломеу Діаш). Відкриття Америки X. Колумбом. Практична робота 2 (продовження). Складання таблиці «Етапи географічного пізнання Землі»

і

5
Перша кругосвітня подорож Ф. Магеллана. Походи піратів, їх негативні наслідки та географічне значення. Відкриття південного материка. Походи землепрохідців.

Практична робота 2 (продовження). Складання таблиці «Етапи геогра­фічного пізнання Землі»

"

Тема 3. Географія Нового часу

6
Кругосвітні експедиції (Дж. Кук, І. Крузенштерн і Ю. Лисянський). Діяльність географічних товариств у різних країнах світу. Відкриття Антарктиди.

Практична робота 2 (продовження). Складання таблиці «Етапи географічного пізнання Землі»

1

Тема 4. Сучасні географічні дослідження

7
Освоєння полярних широт (Р. Пірі, Р. Амундсен, О. Шмідт). Міжнародні дослідження Землі в XX — на початку XXI ст. Вітчизняні вчені-географи (С. Рудницький, П. Тутковський, К. Воблий, К. Геренчук). Практична робота 2 ^закінчення). Складання таблиці «Етапи географічного пізнання Землі»

*

8
Тематичне оцінювання 1
Розділ ^ II. ЗЕМЛЯ НА ПЛАН IIЛ КАРТІ

Тема 1. Способи зображення Землі

9
Зображення Землі на глобусі, плані, карті, аерофотознімку, космічному знімку. Масштаб, види масштабів.

Практична робота 3. Розв'язування задач з переведення числового масштабу в іменований
10
План, його основні ознаки. Умовні знаки, особливості створення, практичне значення.

Практична робота 4 (початок). Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням
11

Карти, різноманітні способи картографічного зображення. Картографічні спотворення. Класифікація карт за масштабом.

Практична робота 4 (продовження). Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням
12
Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут. Визначення напрямів та відстаней на місцевості та плані
13
Відносна висота і абсолютна висота точок місцевості
14
Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті. Шкала висот і глибин
15
Тематичне оцінювання 2
^ Тема 2. Градусна сітка Землі. Географічні координати точок

'

16
Градусна сітка на глобусі й географічній карті
17
Поняття про географічні координати. Широта (південна, північна). Правила відліку географічної широти
18
Довгота (західна і східна). Правила відліку географічної довготи
19
Практична робота 5. Визначення географічних координат, відстаней та напрямків за географічною картою.

Географічні координати свого населеного пункту і його висота над рівнем моря
20
Тематичне оцінювання 3
Розділ ^ III. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА ТА її СКЛАДОВІ

Тема 1. Літосфера

21
Внутрішня будова Землі. Поняття «земна кора», «літосфера»
22
Будова земної кори та її склад: мінерали та гірські породи. Типи земної кори
23
Літосферні плити, їх рухи.

Походження материків і океанів. Геологічний час. Практична робота 7 (початок). Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин
24
Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. Рухи земної кори. Землетруси. Сейсмічні пояси Землі. Практична робота /(продовження)

-

25
Вулканізм і вулкани. Джерела, гейзери. Практична робота 7 (продовження)
26
Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори: робота вітру, текучих і підземних вод, морів та льодовиків
27
Основні форми рельєфу Землі. Рівнини. Зміна рівнин під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів. Практична робота 7 (продовження)
28
Основні форми рельєфу Землі. Гори. Зміна гір під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів. Практична робота 7 (продовження)
29
Рельєф дна Світового океану. Практична робота 7 (закінчення)

30
Охорона унікальних форм рельефу та надр Землі
31
Практична робота 6. Встановлення взаємозв'язків між будовою земної кори та формами рельєфу, визначення їх геологічного віку
32
^ Тематичне оцінювання 4
Тема 2. Атмосфера

33
Атмосфера, її склад та будова
34
Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою, розподіл залежно від кута падіння сонячних променів. Практична робота 8 (початок). Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання графіка температур, діаграми хмарності й опадів, рози вітрів; опис погоди
35
Теплові пояси Землі
36
Атмосферний тиск. Основні пояси атмосферного тиску на Землі.
37
Вітер. Постійні та змінні вітри. Практична робота 8 (продовження)
38
Водяна пара, вологість повітря. Практична робота 8 (продовження)
39
Види опадів та закономірності їх розподілу на земній кулі. Практична робота 8 (продовження)
40
Закономірності переміщення повітряних мас, циклони та антициклони
41
Погода, її елементи, типи, зміна в часі. Практична робота 8 (закінчення)
42
Клімат Землі, фактори його формування
43
Кліматичні пояси і головні типи клімату Землі: екваторіальний, тропічний, помірний, полярний. Практична робота 9. Опис одного з основних типів клімату за кліматичними картами
44
Зміни клімату. Люди і клімат.

^ Охорона атмосфери: причини і наслідки забруднення атмосферного

повітря, способи очищення повітря
45
^ Тематичне оцінювання 5
Тема 3. Гідросфера

46
Гідросфера, її основні частини
47
Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Острови в океані. Практична робота 10 (початок). Позначення на контурній карті гідрологічних об'єктів
48
Властивості вод Світового океану
49
Рух води в океані. Вітрові хвилі, припливи, відпливи, цунамі, течії. Закономірності поширення течій в океанах. Практична робота 10 (продовження). Позначення на контурній карті гідрологічних об'єктів.
50
Багатства вод Світового океану. Океан та людина
51
Води суходолу. Підземні води, їх типи
52
Річкова система, річковий басейн, вододіл. Елементи річкової долини. Пороги і водоспади. Практична робота 10 (продовження). Позначення на контурній карті гідрологічних об'єктів.
53
Живлення та режим річок, робота річок.

Практична робота 12. Визначення за картою географічного положення, напряму течії та найбільших приток однієї з річкових систем світу (за вибором)
54
Озера, озерні улоговини та їх утворення. Штучні водойми: канали, водосховища, ставки. Практична робота 10 (продовження). Позначення на контурній карті гідрологічних об'єктів
55
Болота, їх типи, поширення. Льодовики, особливості їх утворення та поширення
56
Використання вод суходолу людиною. Практична робота 11. Складання порівняльної характеристики водних об'єктів (за вибором)
57
Тематичне оцінювання 5
^ Тема 4. Біосфера
58
Складові біосфери. Географічні закономірності поширення ґрунтів, рослин і тварин
59
Вплив господарської діяльності людини на фунтовий та рослинний покриви, тваринний світ суходолу і океану. Охорона біосфери
^ Тема 5. Географічна оболонка
60
Географічна оболонка, її властивості. Загальні закономірності географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовини та енергії, ритмічність, зональність.

'

60
Взаємодія компонентів географічної оболонки. Взаємодія атмосфери, океану та суходолу, її наслідки
61
Поняття про природні комплекси. Географічні пояси та природні зони. Екологічні проблеми географічної оболонки
62
Практична робота 13 (на місцевості). Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення взаємозв'язків між ними
^ Розділ IV. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі
63
Зміна кількості населення впродовж історичного часу, причини цих змін. Густота населення Землі. Розміщення населення. Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси, рівність рас
^ Тема 2. Народи і держави
64
Найбільш чисельні народи світу. Найбільші держави та держави-сусіди України на політичній карті світу.

Населені пункти. Свій населений пункт, господарська діяльність і побут його населення. Тип житла, традиційні промисли рідного краю. Практична робота 14. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць на всіх материках

.

^ Розділ V. ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА
Тема 1. Зміни природи під впливом господарської діяльності людини
65
Види господарської діяльності людей. Зміни компонентів природи в результаті діяльності людей. Зміни природних комплексів Землі
^ Тема 2. Населення і природокористування
66
Використання природних багатств, проблема їх вичерпності
67
Населення і навколишнє середовище, проблеми його забруднення й охорони
68
Тематичне оцінювання 6
69,70
Узагальнююче повторення


Схожі:

Загальна географія. 6 Клас (70 год, 2 год на тиждень) icon7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр 19 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 7 клас: Підручник/ Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна. – Х.: Видавництво...
Загальна географія. 6 Клас (70 год, 2 год на тиждень) icon11 клас (0,5 год на тиждень, усього 17 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 0 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника Астрономія. 11 клас: Підручник/ М. П. Пришляк; за заг ред. Я. С. Яцківа. – Х.: Видавництво...
Загальна географія. 6 Клас (70 год, 2 год на тиждень) icon11 клас (2 год на тиждень, усього 70год., І семестр –32 год., ІІ семестр 38 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 11 клас: Підручник/ Є. В. Коршак, О.І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – К.: Генеза,...
Загальна географія. 6 Клас (70 год, 2 год на тиждень) icon5 клас 70 год. 2 год./ тиждень рзм – 4 год. Упч – 4год. Контрольні роботи – 5 год
Укладачі програми: Р. В. Мовчан, К. В. Таранік – Ткачук, М. П. Бондар, О. М.Івасюк, С. А. Кочерга, Л.І. Кавун, О.І. Неживий, Н. В....
Загальна географія. 6 Клас (70 год, 2 год на тиждень) icon7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 18 год.)
Фізика – наука про природу. Фізичні тіла і фізичні явища механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища
Загальна географія. 6 Клас (70 год, 2 год на тиждень) icon10 клас (2 год на тиждень, усього 70год., І семестр –32 год., ІІ семестр 38 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника Фізика. 10 клас: Підручник/ В. Г. Бар’яхтар Ф. Я. Божинова. – Х.: Видавництво «Ранок»,...
Загальна географія. 6 Клас (70 год, 2 год на тиждень) icon5 клас (70 год., 2 год на тиждень)
Казка про тварин – один з найдавніших різновидів народної казки. Образ лиса в казках народів світу
Загальна географія. 6 Клас (70 год, 2 год на тиждень) iconОбразотворче мистецтво 2 клас (35 год., 1 год на тиждень)
Розвиток аналітико-синтетичного сприймання на основі визначення головних та другорядних ознак зображуваних предметів та відтворення...
Загальна географія. 6 Клас (70 год, 2 год на тиждень) icon8 клас (70 годин, 2 год на тиждень, із них 10 год. – резервні)
...
Загальна географія. 6 Клас (70 год, 2 год на тиждень) iconКалендарно-тематичний план (2 год за тиждень, у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи