Соціально-економічна географія світу. 10 Клас icon

Соціально-економічна географія світу. 10 Клас
Скачати 229.77 Kb.
НазваСоціально-економічна географія світу. 10 Клас
Дата конвертації24.03.2013
Розмір229.77 Kb.
ТипДокументи

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ. 10 КЛАС

(52 год.; 1,5 год. на тиждень)


Дата

Тема уроку

Примітки
1
Вступ

Предмет соціально-економічної географії світу. Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень. Видатні економгеографи світу2
Історико-географічні регіони світу. Причини формування історико-географічних регіонів. Особливості регіонального поділу країн світу^ РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ
Тема 1. Політична карта світу
3
Сучасна політична карта світу. Відмінність понять «країна», «держава», «залежна країна», «колонія». Етапи формування політичної карти світу. Класифікація країн за формою правління та адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав4
Типологія держав. Політичні та економічні системи країн. Особливості сучасної соціально-економічної типології5
Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський Парламент, СНД) та спеціальні (Європейський Союз, НАТО, ЮНЕСКО^ФАО та ін.) організації. Політико-географічне положення країни. Основні вектори зовнішньої політики УкраїниТема 2. Населення світу
6
Кількість та густота населення. Відтворення населення. Демографічні проце­си і демографічна політика. Віковий та статевий склад населення світу7
Міграційні процеси і міграційна політика держав. Урбанізація. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків. Особливості процесів урбанізації в сучасному світі. Агломерації та мегалополіси8
Мовний, етнічний і релігійний склад населення. Найпоширеніші мовні сім'ї і групи. Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень9
Трудові ресурси. Соціальна і професійна структура населення. Проблеми зайнятості й безробіття. Практична робота 1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості на­селення в основних сферах господарства країн та регіонів світу10
^ Підсумковий урок. Вступ. Політична карта світу. Населення світуТема 3. Світові природні ресурси

II
Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Види природних ресурсів. Ресурсозабезпеченість. Раціональне і нераціональ­не природокористування
12
Географія світових природних ресурсів. Географія мінеральних, земельних, лісових, водних, Світового океану, рекре­аційних природних ресурсів
13
Практична робота 2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окре­мих країн чи регіонів світу (за вибором)
Тема 4. Світове господарство

14
Етапи формування світового господарства. Міжнародний географічний по­діл праці (МГПП). Сучасне світове господарство. Поняття «науково-технічна революція» (НТР), її основні риси. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва
15
Промисловість. Географія енергетики, металургії, машинобудування та хімічної промисло­вості. Основні райони розміщення
16
Промисловість. Географія лісової, деревообробної, легкої та харчової промисловості. Основні райони розміщення
17
Світове сільське господарство. Значення сільського господарства, внутрішньогалузева структура, міжгалузе­ві зв'язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони
18
Географія світового транспорту. Основні види транспорту, їх переваги та недоліки. Транспортна мережа світу. Географія основних видів світового транспорту. Тенденції розвитку транспорту
19
Зовнішні економічні зв'язки. Міжнародний туризм
Тема 5. Глобальні проблеми людства

20
Поняття про глобальні проблеми людства (війни і миру, екологічну, сировин­ну й енергетичну, голоду, боротьби зі злочинністю, тероризмом, епідеміями). Роль світової громадськості у їх розв'язанні
21
^ Підсумковий урок. Світове господарство. Глобальні проблеми людства
^ РОЗДІЛ II. РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ СВІТУ

Тема 1. Країни Європи

22
Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста. Характеристи­ка господарства країн та значення інтеграційних процесів у формуванні ре­гіону
23
ФРН.

Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку господарства країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура
24
Велика Британія. Особливості ЕГП, його вплив на розвиток країни. Населен­ня, міста. Характерні риси розвитку економіки індустріальної держави. Зна­чення зовнішніх економічних зв'язків
25
Франція. Особливості ЕГП. Населення і міста. Провідні галузі господарства
26

Італія. Особливості ЕГП країни, вплив його на розвиток господарства. Насе­лення, міста. Галузева структура господарства країни, її територіальні відмін­ності
27

Практична робота 3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великобританії та Італії (за вибором)
28

Держави - сусіди України. Росія. Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку господарства країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура. Зв'язки з Україною29
Держави-сусіди України. Білорусь, Молдова. Особливості ЕГП країн. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства, їх територіальні відміннос­ті. Зв'язки країн-сусідів з Україною
30
Держави-сусіди України. Польща. Особливості ЕГП країни. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства, їх територіальні відміннос­ті. Зв'язки Польщі з Україною31
Держави-сусіди України. Словаччина, Угорщина, Румунія. Особливості ЕГП країн. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства, їх територіальні відмінною ті. Зв'язки країн-сусідів з Україною
32
^ Підсумковий. урок. Країни Європи
Тема 2. Країни Азії

33
Загальний огляд. Різноманітність країн. Особливості географічного положен­ня. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Населення Азії
34
Особливості господарства. Туризм. Роль країн Азії у світі
35
Японія. ЕГП, історико-культурні особливості країни. Особливості населення країни. Роль НТР в економіці Японії. Галузева і територіальна структура господарства. Спеціалізація країни у світовому господарстві. Зовнішньоекономічні зв'язки
36
Китай. Особливості розселення, демографічна політика і трудові ресурси Китаю. Особливості економічної політики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації. Особливості галузевої структури господарства. Зовнішні економічні зв'язки. Відмінності між Західним і Східним Китаєм; концентрація промислового і сільськогосподарського виробництва в Східному Китаї

!

37
Індія. Культурно-історичні особливості країни. Природні умови і ресурси. Розмі­щення населення і господарства. Роль країни в регіоні та в світі
Тема 3. Країни Північної Америки

38
Склад території. Особливості економіко-географічного положення. Природ­ні ресурси. Роль переселенців у розвитку економіки регіону. Українська діа­спора Канади і США
39
США — найбільша за економічним потенціалом та політичним впливом країна сучасного світу. Населення: закономірності зростання, етнічний склад, трудові ресурси, со­ціальна структура суспільства. Процеси урбанізації. Галузева та територіаль­на структура господарства, галузі міжнародної спеціалізації. Найбільші про­мислові та сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх економічних зв'язків США
40
Практична робота 4. Порівняльна характеристика господарства головних економічних районів США; Півночі, Півдня та Заходу.
41
Канада. ЕГП. Особливості розміщення населення. Українці в Канаді. Найбільші міські агломерації. Господарство Канади. Роль країни в міжнародному геогра­фічному поділі праці
42
^ Підсумковий урок. Країни Азії, Країни Північної Америки
Тема 4. Країни Латинської Америки

43
Центральна та Південна Америка. ЕҐП та склад території. Політична кар- ' та. Різноманітність країн (за розмірами території, кількістю населення, адміністративно-територіальним устроєм, формою правління, рівнем еконо­мічного розвитку тощо). Особливості населення
44
Основні риси географії сільського господарства, промисловості, транспор­ту. Екологічні проблеми. Участь регіону в міжнародному географічному поді­лі праці
№ з/п

Дата

Тема уроку

Примітки

Тема 5. Країни Африки, Австралії та Океанії
45
Загальний огляд. Склад території. Різноманітність країн. Історія формуван­ня політичної карти. Характерні риси населення, типи розселення та урбані­зації в країнах Африки46

|
Країни Африки. Природно-ресурсний потенціал та його використання. Особливості тери­торіальної та галузевої структури господарства країн Африки. Найбільші країни47

Австралія. Особливості розміщення населення, Найбільші міські агломерації. Особли­вості економічного розвитку. Географія природних ресурсів, промисловості, сільського господарства, транспорту. Етнічна карта регіону. Роль країни в МГПП. Зовнішні зв'язки48
Океанія. Специфіка ЕГП. Нова Зеландія і острівні країни Тихоокеанського регіону. Політична карта. Особливості розвитку малих острівних держав49

Узагальнення. Всесвітні економічні відносини. Форми всесвітніх економічних відносин. Інтернаціоналізація, інтеграція, ін­форматизація та глобалізація як найважливіші тенденції розвитку світового господарства50
Підсумковий урок. Країни Африки, Австралії та Океанії. Всесвітні економічні відносини

Резерв часу — 2 год

Схожі:

Соціально-економічна географія світу. 10 Клас iconТема Зміст уроку
Предмет соціально­економічної географії світу. Завдання курсу «Соціально­економічна географія світу». Соціально­економічна географія...
Соціально-економічна географія світу. 10 Клас iconКалендарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу», 10 клас

Соціально-економічна географія світу. 10 Клас iconВ. М. Юрківський Економічна і соціальна географія світу: Підруч. Для 10 кл. Серед шк. К.: „Гала,1998. Тема Взаємодія природи і суспільства Тема урок
...
Соціально-економічна географія світу. 10 Клас iconРеферат об’єкт І предмет економічної І соціальної географії світу
Як і інші соціологічні науки, економічна і соціальна географія в основу дослідження ставить суспільство, людину, різні спільності...
Соціально-економічна географія світу. 10 Клас iconЛютий 2013 Завдання Географія 7 клас Завдання 1
Розподіліть наведених представників рослинного й тваринного світу Південної Америки за зонами їх розповсюдження
Соціально-економічна географія світу. 10 Клас iconФакультет Геолого-географічний Спеціальність Географія 4курс Викладач Безуглий В. В дисципліна Економічна та соціальна географія України
Адміністративно-територіальний устрій – розподіл території країни на систему територіальних одиниць різного рівня, відповідно до...
Соціально-економічна географія світу. 10 Клас iconПредмет історії економічних вчень. Економічна думка Стародавнього Сходу. Економічна думка античного світу
Особливості політичної економії в США. Теорії національних економік та протекціонізму Г. Ч. Кері
Соціально-економічна географія світу. 10 Клас iconІсторія стародавнього світу 6 клас Автор: Забишна Л. А. спеціаліст вищої категорії вчитель історії Ситняківської зош І-ІІІ ст
...
Соціально-економічна географія світу. 10 Клас iconЗагальна географія. 6 Клас (70 год, 2 год на тиждень)
Географія — наука про природу Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність, про взаємодію природи і...
Соціально-економічна географія світу. 10 Клас iconПрограма з курсу "Географія ґрунтів та ґрунти світу"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи