Загальні правила складання бізнес-плану icon

Загальні правила складання бізнес-плану
Скачати 80.01 Kb.
НазваЗагальні правила складання бізнес-плану
Дата конвертації06.10.2013
Розмір80.01 Kb.
ТипДокументи

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ


Якщо ви вирішили скласти бізнес-план самостійно, вам необхідно знати, що існують три основних етапи підготовки проекту.


Попереднє дослідження. На цьому етапі здійснюється збір даних для ре­алізації проекту, маркетинговий аналіз. Попередньо оцінюється ефективність проекту, без обліку схеми фінансування (процентних станок за кредитами, порядку і термінів сплати відсотків тощо).


Проектування. На цьому етапі показники ефективності розраховуються з урахуванням схеми фінансування.


^ Експертиза проекту. Перевіряється стійкість і чутливість показників проекту до зміни різних факторів.


У бізнес-плані визначаються результати всіх трьох етапів. У разі само­стійної підготовки бізнес-плану допомога може знадобитися вже на етапі збору інформації, бо навіть бухгалтерська звітність виявляється недоступ­ною - інформацію доводяться збирати по крихтах, інколи виникають труд­нощі і з оцінкою ефективності проекту та його експертизою.

Під час формування бізнес-плану особливу увагу необхідно приділити мові й стилю. В межах підготовки плану правильно обраний стиль викладу часто є запорукою успіху. Особливу увагу слід звернути на подвійне спряму­вання бізнес-плану. З одного боку, це серйозний аналітичний документ, а з іншого боку - засіб реклами. Відповідно до цієї особливості, слід обрати й мову бізнес-плану. Він повинен бути зрозумілий усім. Часто фахівець, який складне бізнес-план, використовує в тексті сленг свого професійного середо­вища, який зрозумілий тільки людям, які працюють у тій же галузі, але мало­зрозумілий для інших. Варто також сказати і про орфографію та пунктуацію. Помилки можуть викликати в читача негативне відношення до автора плану, а отже і до майбутнього бізнесу в цілому.

Таким чином, бізнес-план повинен бути написаний діловою мовою, дохі­дливою, живою, але не примітивною. Виключене використання професійних термінів, незрозумілих неспеціалісту в даній галузі.

Під час складання бізнес-плану необхідно пам'ятати, що інформація в ньому повинна бути повною, чіткою і у той же час короткою. Часто під час складання бізнес-плану використовують прикметники дуже експресивного забарвлення, але краще уникати зайвої емоційності викладу, а натомість включити до плану цифрові показники. Вони набагато лаконічніші, але більш ефективно впливають на зацікавлених осіб. Однак, за великої кількості різ­них цифрових матеріалів, їх сприйняття та оцінка ускладнюються, особливо при першому ознайомленні з планом. У зв'язку з цим рекомендується переві­рений метод згортання інформації: її класифікують за визначеними категорі­ями (показниками) і представляють в аналітичній (табличній) чи графічній формі. У систематизованому вигляді, коли можлива порівняльна оцінка, ци­фрові дані сприймаються набагато легше, а тому - результативніше.

Бізнес-план повинен бути лаконічним і легко читатися, бути зрозумілим, без граматичних помилок і відображати перспективи виходу на великий та прибутковий ринок. Текст може бути проілюстрований графічним матеріа­лом і діаграмами.

Рекомендується, крім того, навесні цитати авторів, які підкреслять ідею, що викладається в проекті. Звичайно, посилання на авторитетне джерело не зможе замінити творчої думки, але цитату доречно навести для того, щоб зняти в читача напругу від сприйняття потоку нових ідей, незнайомого мате­ріалу чи певної кількості цифрової інформації.

Щодо повноти викладу бізнес-плану, то від її рівня багато в чому зале­жить його успішне використання. Хоча складові розділів плану можуть варі­юватися автором на його розсуд, це не означає, що за бажанням укладача можуть не наводитись важливі розділи, що стосуються, наприклад, цифрових значень доходів. Навпаки, чим повнішою і достовірнішою буде подібна ін­формація, тим ефективніше впливатиме бізнес-план на потенційного учасни­ка бізнесу, зокрема інвестора.

Отже, бізнес-план є складним за структурою документом. Його парагра­фи і розділи повинні охоплювати всі аспекті! майбутньої діяльності.

Бізнес-план повинен створювати враження точності і надійності, бути професійним і реалістичним.


Бізнес-план можна умовно розділити на три основні частини:

 • резюме,

 • основний текст, який включає більшість стандартних розділів,

 • фінансовий план з фінансовими або іншими необхідними таблицями.


Склад, структура і обсяг бізнес-плану визначається специфікою підпри­ємницької діяльності, розмірами запропонованого ринку збуту товарів (на­дання послуг), наявністю конкурентів, перспективами розвитку бізнесу і мо­же видозмінюватися залежно від типу завдань. За обсягом план повинен бути не менше 30-40 сторінок, не включаючи додатків.

Проте, у ньому обов'язково слід відобразити основну ідею, цілі бізнесу, специфіку підприємницької діяльності, організаційну і виробничу структуру, стратегію фінансування, пропозиції по інвестиціях, перспективи розвитку тощо.

^ Особливу увагу варто приділити резюме. Лаконічний опис вашої бізнес-концепції слід подати вже на першій сторінці резюме. Саме від цього фраг­менту багато в чому залежить, чи зацікавилися вашим проектом. Резюме в короткій формі повинно повторювати зміст всіх основних розділів проекту. Тут доцільно відобразити основні виграшні моменти проекту У перших трьох-п'яти абзацах необхідно подати коротку інформацію про того, хто іні­ціює бізнес, що опанується робиш, перевалі стосовно конкурентів тощо.

В основній частині необхідно охарактеризувати продукцію (послугу) і описати порівняльні переваги щодо виробів конкурентів (дані про них теж повинні бути наведені). У центрі уваги бізнес-плану не інженерні деталі, а маркетинговий опис продукції (послуги). Технічні характеристики і цифрові дані доцільно пояснити. У читача повинно скластися чітке уявлення про осо­бливості продукції (послуги).


Титульна сторінка.


Пояснення і рекомендації зі складання титульного листа.

Оформлення бізнес-плану розпочинається і підготовки титульного листа. Він повинен бути інформативним і виглядати професійно з вказівкою щодо конфіденційності самого плану. Титульний лист бізнес-плану - це візуальне звертання від вашого бізнесу. Він створює перше враження, тому повинен бути привабливим і відразу надати таку інформацію: де, коли і хто склав цей документ. Тут же вказується назва проекту, яка коротко і чітко формулюва­тиме ідею, закладену в бізнес-плані.

^ На титульному листі обов'язково слід вказати таке:

назва проекту (призначення вашого бізнес-плану);

прізвище, ім'я, по батькові розробника бізнес-плану;

дата (місяць і рік) складання бізнес-плану.


^ Пояснення і рекомендації зі складання інформації про конфіденційність бізнес-плану.

Меморандум про конфіденційність складається з метою попередження осіб, які ознайомлювалися з бізнес-планом, про конфіденційність інформації, що міститься в ньому. У меморандумі повинно бути нагадування про те, що ті, хто ознайомився з бізнес-планом, беруть на себе відповідальність і гаран­тують нерозповсюдження інформації, що міститься в ньому, без попередньої згоди автора. Може бути попередження про заборону копіювання бізнес-плану або окремих його частин та заборону передачі інформації третіми особами.


^ Приклад інформації про конфіденційність бізнес-плану.

Даний бізнес-план подається на розгляд на конфіденційній основі винят­ково для ухвалення рішення з фінансування проекту і не може бути викорис­таний для копіювання. Прохання повернути бізнес-план, якщо він не стано­вить інтересу для його реалізації.


Зміст.

Друга сторінка плану містить зміст, який відображатиме його структуру. Це зміст розділів чи параграфів плану. У будь-якому варіанті зміст повинен бути чітко позначений, бажано арабськими цифрами.

Про ці та наступні розділи бізнес-плану докладніше йтиметься в розділі «Рекомендації зі складання бізнес-плану».


Чого не слід відображати в бізнес-плані:

 • не можна робити нереалістичні прогнози;

 • не можна недооцінювати труднощі розвитку бізнесу;

 • не можна недооцінювати конкуренцію;

 • не можна припускати, що читачі знають технічний лексикон вашого майбутнього бізнесу;

 • не можна включати довгі і надто вузькі технологічні терміни,

 • не можна включати до плану інформацію високо конфіденційного характеру;

 • не можна уникати обговорення ризику, що супроводжує бізнес. Це може підірвати довіру до вашого плану.^ СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ


Важливе значення має структура бізнес-плану, що є досить складним до­кументом, який включає в себе опис діяльності, її потенціалу, оцінку внутрі­шнього і зовнішнього середовища бізнесу, конкретні дані про подальший розвиток.

Будь-який бізнес має свої особливості і тому не може існувати «стандарт­ного» плану, придатного для всіх випадків. Будь-яка запропонована форма дає лише загальне уявлення.

Наведений далі зміст бізнес-плану є лише схемою, і може бути прикладом для роботи, але при цьому він мас відповідати визначеним стандартним ви­могам, включаючи декілька спеціалізованих розділів, перелік яких більш-менш стандартний.

Тобто, загальна структура бізнес-плану повинна включати наступні осно­вні розділи:

 • резюме;

 • опис продукції (послуг);

 • маркетинг і збут продукції (послуг);

 • виробничий план;

 • організаційний план;

 • фінансовий план;

 • спрямованість і ефективність проекту;

 • ризики і гарантії.


Що входить у бізнес-план?

Основні розділи бізнес-плану та їх елементи:

1. Резюме:

 • мета плану;

 • потреба у фінансах та їх призначення;

 • короткий опис бізнесу і його цільового клієнта;

 • що робить, ваш бізнес несхожим на бізнес ваших конкурентів;

 • що повинно викликати довіру до вашого бізнесу (звітні матеріали,
  кваліфікованість керівника групи і т.д.);

 • витяги з основних фінансових пропозицій.

2. Мета та завдання:

 • аналіз ідеї;

 • основні напрямки і мета діяльності;

 • характеристика виду економічної діяльності.

^ 3. Продукт (послуга):

 • ознайомлювальний опис продукції (послуги) і їх застосування;

 • специфіка продукції (послуги), відмінності чи унікальність;

 • технологія і кваліфікація, необхідні у вашому бізнесі;

 • ліцензії/патентні права (у разі потреби);

 • майбутній потенціал продукту (послуги).

^ 4. Аналіз ринку:

 • покупці;

 • конкуренти (їхні сильні і слабкі сторони);

 • сегменти ринку, його розмір та можливості зростання;

 • склад вашої клієнтури;

 • вплив конкуренції.

^ 5. Шаги маркетингу:

 • маркетингове розміщення (забезпечення конкурентоздатності проду­кції (послуг)- основні характеристики продукції (послуг) в порівнян­ні з конкуруючими;

 • ціноутворення;

 • схема поширення товарів;

• методи стимулювання продажу.

^ 6. План виробництва:

 • розташування приміщень;

 • обладнання;

 • схема розповсюдження продукції.

7. Персонал:

 • планування потрібної кількості персоналу;

 • характеристика персоналу;

 • методи стимулювання.

8. Обсяг необхідних засобів:

 • собівартість продукції, обсяги продажу, прибутки;

 • ризики.

9. Детальний фінансовий план (бюджет):

 • прогнозування обсягу продажу;

 • оцінка прибутку;

 • аналіз обігу коштів;

 • таблиця річного балансу.

10. Додатки.Схожі:

Загальні правила складання бізнес-плану iconМіністерство освіти І науки україни черкаський державний бізнес-коледж
У посібнику подано основні теоретичні відомості з ділового українського мовлення, висвітлено питання правопису та загальні мовні...
Загальні правила складання бізнес-плану iconЯк правильно оформити список літератури до наукової роботи? Бібліографічний опис документів здійснюється за : дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (гост 1-2003, idt)»
Дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (гост 1-2003, idt)». К. Держстандарт...
Загальні правила складання бізнес-плану iconБібліографічний опис документів
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» («Система стандартів з інформації,...
Загальні правила складання бізнес-плану iconОбласть назви і відомостей про відповідальність
З 1 липня 2007 року в Україні набув чинності дсту гост 1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила...
Загальні правила складання бізнес-плану iconОформлення бібліографічного опису джерел з липня 2007 року набув чинності новий національний стандарт дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»
З липня 2007 року набув чинності новий національний стандарт дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні...
Загальні правила складання бізнес-плану iconОформлення бібліографічного опису джерел з липня 2007 року набув чинності новий національний стандарт дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»
З липня 2007 року набув чинності новий національний стандарт дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні...
Загальні правила складання бізнес-плану iconПриклади оформлення списку літературних джерел дсту гост 1: 2006
Дсту гост 1: 2006. Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання
Загальні правила складання бізнес-плану iconДсту гост 1-2006 держспоживстандарт україни
Бібіліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : видання офіційне. Уведено вперше. Взамен гост 1-84, гост 16-79....
Загальні правила складання бізнес-плану iconЗагальні рекомендації щодо підготовки до складання екзамену із Особливої частини кримінального права Починати підготовку до складання екзамену з навчальної дисципліни «Кримінальне право»
Загальні рекомендації щодо підготовки до складання екзамену із Особливої частини кримінального права
Загальні правила складання бізнес-плану iconПравила безпеки під час навчання в кабінеті інформатики загальні положення
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи