Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансове право \" для студентів денної формИ навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "фінансове право " для студентів денної формИ навчання
Скачати 315.55 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "фінансове право " для студентів денної формИ навчання
Дата конвертації05.10.2013
Розмір315.55 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство аграрної політики України

Івано-Франківський коледж ЛНАУ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни
“фінансове право ”

для студентів денної формИ навчання


за напрямом 5.03040101 “Правознавство”


м.Івано-Франківськ , 2011


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Фінансове право ” для студентів денної форми навчання за напрямом 5.03040101 – “Правознавство”


Укладач Гелеван З.В.


Затверджено цикловою комісією юридичних дисциплін

Протокол № _______від “_____”____________2011 р.

Голова циклової комісії_____________ Ю.С. Лещишин


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………….……………..3

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт.……..5

2 Варіанти тем контрольних робіт…………….……………………. .……....6

3 Питання до заліку……………………………..…………………… ……....35

Список літератури……………………………..………………….….……..37

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи....39


ВСТУП


Фінансове право - це одна з провідних галузей системи права України й належить саме до тих галузей, які досить динамічно розвиваються. Це пов'язано переважно із загальною тенденцією еволюції держави й права в сучасних глобальних перетвореннях як всередині країни, так і на міжнародній арені. Знання принципових основ фінансового права й конкретних положень фінансового законодавства є необхідною складовою професійної економічної підготовки, що й визначає значення навчального курсу "Фінансове право". У методичному посібнику на підставі аналізу чинного законодавства та сучасного стану розвитку науки фінансового права розкривається зміст основних категорій та понять Загальної та Особливої частин навчальної дисципліни "Фінансове право".


Завданнями вивчення вказаної дисципліни є розуміння студентами основних інститутів фінансового права, найважливіших категорій та конструкцій фінансового законодавства, основних тенденцій його розвитку та застосування. Після засвоєння матеріалів курсу студент повинен знати зміст основних фінансово-правових понять та категорій, сутність предмету й методу фінансового права, його джерела та систему, загальні засади фінансової діяльності держави й органів місцевого самоврядування, правові основи фінансового контролю, правові засади регулювання фінансових відносин у галузі бюджетної діяльності. Податків, державного й муніципального кредиту, державних і місцевих видатків, страхування, банківської діяльності, грошового обігу, розрахунків та валютного регулювання. Водночас студент має орієнтуватись у системі фінансового законодавства України, вирішувати на базі національного та міжнародного законодавства конкретні правові ситуації, які виникають у фінансовій діяльності, застосовувати знання основних положень Нормативно-правових актів на практиці.


Фінансове право як навчальна дисципліна в системі загальноправових курсів є системним викладенням теоретичного та прикладного матеріалу з метою підготовки кваліфікованих кадрів, які здатні аналізувати складні процеси у сфері фінансової діяльності держави й місцевого самоврядування. Систему курсу фінансового права як навчальної дисципліни побудовано відповідно до системи фінансового права, де навчальний матеріал зосереджений у Загальній та Особливій частинах.

Дані методичні вказівки містять двадцять дев’ять варіантів тем контрольних робіт із зазначеної дисципліни. Містять також пояснення студентам-заочникам щодо правил обрання однієї з них, перелік рекомендованої до використання під час написання роботи літератури, вимоги до оформлення контрольної роботи і терміни її подання на перевірку викладачеві. Також містяться питання для підготовки студентів до заліку з «Фінансового права ».

  1. ^ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Метою написання контрольних робіт є закріплення знань з відповідного навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної форми навчання методами наукового аналізу, самостійного вивчення законодавчих і літературних джерел.

Контрольну роботу з навчальної дисципліни "Фінансове право " студенти виконують відповідно до затвердженої тематики згідно списку.. Крім того, за погодженням з викладачем, студент може запропонувати свій варіант теми контрольної роботи.

Вибираючи тему, доцільно ознайомитися з відповідними літературними джерелами для того, щоб отримати загальне уявлення про вибрану тему. Після цього слід приступити до поглибленого вивчення нормативних актів, монографічної літератури та інших матеріалів. Особливу увагу треба звернути на аналіз джерел права. Після вивчення необхідної літератури і складання плану її використання можна розпочати написання контрольної роботи.

Контрольна робота повинна включати:

план роботи;

вступ;

матеріал, який передбачає безпосереднє висвітлення питань плану роботи;

висновок;

список використаної літератури.

Робота пишеться від руки. Загальний обсяг роботи - шкільний зошит. Оформлена контрольна робота здається на заочне відділення (ауд. № 202) для рецензування завчасно, до початку сесії, протягом якої студенти будуть складати екзамен з цієї дисципліни.

Слід мати на увазі, що невідрецензована або недоопрацьована щодо зауважень викладача контрольна робота позбавляє студента можливості складати залік.


Завдання для контрольної роботи з предмету «Фінансове право»

студентам відділення «Правознавство»


В-1

1. Дайте визначення поняття фінансової діяльності держави.

2. Прядок справлення місцевих податків.

3. Поняття кошторисного процесу.

4. Поняття та значення бюджету для функціонування держави.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

• Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

• Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

• Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

• Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

• Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

• Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

• Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.


В-2

1. Чим відрізняються державні фінанси від приватних?

2. В чому полягає особливість місцевих податків.

3. Наслідки грошової реформи в Україні.

4. Що таке аудиторський фінансовий контроль?


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

• Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

• Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

• Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

• Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

• Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

• Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

• Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.


В-3

1. Чи одне і те ж фінанси та гроші?

2. Поняття аудиту.

3. Що таке бюджетний процес? Чим відрізняються бюджетний процес від цивільного та кримінального?

4. Наявність поняття грошового обігу.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

• Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

• Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

• Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

• Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

• Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

• Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

• Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.


В-4


1. Дайте визначення понять централізованих та децентралізованих фінансів.

2. Які особливості бюджетних правовідносин?

3. Ознаки бюджету як основного фінансового плану.

4. Як формується Державний валютний фонд?


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

• Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

• Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

• Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

• Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

• Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

• Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

• Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.


В-5

1. Назвіть відомі вам методи мобілізації грошових коштів держави.

2.Поняття та методи фінансового контролю.

3.Що таке фінансовий контроль? Назвіть об'єкти фінансового контролю.

4. Особливості формування бюджету в сучасних умовах.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

• Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

• Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

• Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

• Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

• Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

• Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

• Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.


В-6

1. Назвіть відомі вам методи мобілізації грошових коштів держави.

2. Які особливості бюджетних правовідносин?

3. Які види фінансового контролю ви знаєте.

4. Зведений (консолідований) бюджет і його призначення.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

• Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

• Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

• Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

• Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

• Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

• Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

• Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.


В-7


1. Що таке фінансова політика?

2. Що таке бюджетний цикл? На яких матеріалах і документах базується проект державного і місцевого бюджетів?

3. Розкрийте поняття «фінансування капіталовкладень», поясніть джерела покриття видатків капіталовкладень.

4. Що таке інвестиції?

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

• Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

• Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

• Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

• Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

• Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

• Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

• Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.


В-8

1. Дайте характеристику державних органів, що безпосередньо управляють; фінансами в Україні.

2. Конституція України і її роль в регулюванні фінансової діяльності. ;

3. Охарактеризуйте методи фінансового контролю в Україні.

4. Які документи треба подати для відкриття рахунку в банку?


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

• Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

• Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

• Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

• Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

• Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

• Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

• Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.


В-9

1. Що розуміють під предметом фінансового права? Які групи відносин складають предмет фінансового права?

2. Поясніть порядок фінансування промисловості.

3. Охарактеризуйте зміст і особливості розрахункових відносин.

4. Грошова система України.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

• Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

• Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

• Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

• Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

• Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

• Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

• Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.


В-10

1. Як можна визначити поняття фінансового права? Які характерні ознаки,; методу фінансово-правового регулювання і чим він відрізняється від методу регулювання інших галузей публічного права?

2. Функції державних органів і банківської системи України в сфері валютного контролю.

3. В чому полягає особливий правовий статус Національного банку України?

4. На яких матеріалах і документах базується проект державного і місцевого бюджетів?


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


В-11

1. З якими галузями права тісно межує фінансове право?

2. Поняття фондової біржі.

3. Особливості формування бюджету в сучасних умовах.

4. Назвіть форми, які здійснюють фінансовий контроль в Україні.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


В-12

1. Яка система фінансового права як галузі права.

2. Які види рахунків у Національній і іноземній валюті можна відкрити в баку?

3. Грошова одиниця.

4. Дайте характеристику банківської системи України.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


В-13

1 .Яка система фінансового права як навчальної дисципліни. Що таке джерела фінансового права?

2.Система і правове становище органів, які здійснюють фінансову діяльність.

3.Дайте поняття фінансово-правової норми. Які особливості властиві фінансово-правовим нормам.

4.Що таке аудит та аудиторський висновок?


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


В-14

1. Чому Конституція України є основним джерелом фінансового права?

2. Огляд законодавчих актів, що регулюють фінансову діяльність.

3. Що таке бюджетна резолюція, її основний зміст, процедура прийняття?

4. На підставі яких нормативних актів здійснюється фінансовий контроль в Україні?


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


В-15

1. Що вивчає фінансово-правова наука?

2. Правові форми фінансової діяльності.

3. Як класифікуються норми фінансового права за способом впливу на учасників фінансових відносин і які особливості фінансово-правових норм виявляються в кожному виді?

4. Що таке бюджетним дефіцит і які можливості для його скорочення?


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


В-16 .

1. Як розвивалася наука фінансового права?

2. Порядок складання , розгляду та затвердження бюджету.

3. Матеріальні та процесуальні фінансово-правові норми?

4. Бюджетне право України як складова частина фінансового права.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


В-17

1. Яка структура фінансово-правової норми?

2. Фінансово-правові норми їх особисті види.

3. Особливості бюджетних правовідносин як виду фінансово-правих.

4. Що таке цільовий фонд коштів? Для чого вони створюються?


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


В-18

1. Що таке державні витрати?

2. Поняття і особливості державних видатків.

3. В чому суть регулюючої функції державного кредиту.

4. Поняття неподаткових обов'язкових платежів. Порядок стягнення платежів за природні ресурси.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


В-19.

1. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі місцевих податків.

2. Підстави притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства.

3. Яке цільове призначення природного середовища, джерела його формування?

4. Поняття кошторису та їх види.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


В-20

1. Дайте характеристику джерел та поясніть порядок фінансування видатків на утримання транспортного господарства в Україні.

2. Конституційні основи повноважень Національного банку України.

3. Валютний контроль.

4. Що таке анонімний валютний рахунок


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


В-21

1. В чому полягає особливість санкції фінансово-правових норм?

2. Правове значення поділу бюджету на поточний і бюджет розвитку.

3. Для чого створено фонд соціального страхування?

4. Основні галузі і види страхування.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


В-22

1. Порядок справлення місцевих податків та зборів.

2. Визначення поняття державного кредиту. Назвіть особливості правовідносин з державного кредиту.

3. Особливості відносин, в яких бере участь держава.

4. Статут та правила фондової біржі.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


В-23

1. Поясніть спеціальні касові правила для установ і організацій.

2. Як формується Державний валютний фонд?

3. Порядок організації торгівлі іноземною валютою.

4. Роль Державного казначейства у виконанні бюджету.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


В-24

1. Який порядок витрачання резервних фондів.

2. Бюджетне регулювання і його методи.

3. На яких принципах будується оподаткування? Податкова система України.

4. Класифікація податкових правопорушень


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


В-25

1. Плата за землю. Види платежів за землю. Суб'єкти платежів. Особливості встановлення ставок податку за землю.

2. Державне мито. Об'єкти обкладання митом.

3. Принципи контрольно-бюджетного фінансування.

4. Поняття системи державних доходів.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


В-26

1. Види фінансових норм та нормативів. Дайте характеристику складу видатків на соціальний захист населення.

2. Фінансування державних видатків.

3. Які види фінансових правовідносин можете назвати?

4. Бюджетні повноваження України та їх класифікація.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


В-27

1. Як затверджується бюджет (коли)? Звітність про виконання бюджету.

2. Повноваження податкових адміністрацій. Права і обов'язки платників податків.

3. Види правовідносин за порушення податкових норм.

4. Чим відрізняється державний кредит від банківського кредиту?


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


В-28

1. Поясніть порядок фінансування освітніх установ.

2. В чому полягають повноваження Національного банку України щодо |комерційних банків.

3. Які операції з іноземною валютою можуть здійснювати резиденти - юридичні особи, та фізичні особи - резиденти і нерезиденти?

4. Валютний контроль.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


В-29

1. За якими ознаками можна Національний банк віднести до «банку банків».

2. Які наслідки чекають комерційні банки, якщо вони порушують економічні нормативи, встановлені Національним банком України?

3. Що таке «позабюджетні кошти бюджетних установ»? Дайте визначення їх видів та охарактеризуйте порядок їх використання?

4. Які поняття та принципи бюджетних установ.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

o Конституція України. - К.: Феміна, 1996.

o Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 23.

o Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 20.

o Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 1999.

o Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

o Костюченко О. А. Основи конституційного права України. - К.: МАУП, 1999.

o Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997.


Питання з предмету «Фінансове право»

1.Поняття, суть і зміст фінансів.

2. Фінансова система України.

3. Поняття, зміст і методи фінансової діяльності Української держави.

4. Система і правове становище органів, які здійснюють фінансову діяльність.

5. Правові форми фінансової діяльності.

6. Що таке фінансове право.

7. Що включає в себе фінансова система і що є її складом?

8. Які ви знаєте методи фінансової діяльності Української держави?

9. Яка система органів, які здійснюють фінансову діяльність.

10. Що таке фінансово-правові нори?

11. Які особливості фінансово-правових норм?

12. Які види фінансово-правових норм?

13. Що таке фінансові правовідносини?

14. Який зміст фінансових правовідносин?

15. Які особливості фінансових правовідносин?

16. Що таке фінансові норми?

17. Що таке структура фінансових норм?

18. Які суб’єкти фінансово-правових відносин.?

19.Що таке фінансовий контроль?

20. Які види фінансового контролю Ви знаєте?

21. Які органи здійснюють фінансовий контроль?

22. Що таке аудиторський фінансовий контроль?

23. Що таке бюджет?

24. Яка історія виникнення бюджету?

25. Що таке бюджетне право?

26. Яке значення та суть бюджетного права?

27. Що таке доходи?

28. Які види муніципальних та державних доходів?

29. Поняття державних та муніципальних доходів.

30. Який порядок складання, розгляду, затвердження та звітності виконання бюджету?

31. Що таке місцевий бюджет?

32. Як Ви думаєте, які є види цільових фондів?

33. Який правовий режим цільових фондів?

34. Що таке податкова система?

35. Які ознаки притаманні податкам?

36. Що таке акцизний збір?

37. Що таке місцеві податки?

38. Загальнодержавні збори.

39. Податок на промисел.

40 Державне мито.

41. Податок на майно.

42. Непрямі податки. Податок на прибуток.

43. Податок на майно, на землю.

44. Що таке неоподаткований платіж?

45. Які Ви знаєте види неоподаткованих платежів?

46. Яким правовим регулюванням користується неоподаткований платіж?

47. Які існують види відповідальності за порушення податкового законодавства?

48. Які санкції застосовують за порушення податкового законодавства?

49.Що таке порушення податкового законодавства?

50. Особливості застосування санкцій за порушення податкового законодавства.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1 Коституція України-ВВР.1996р, №30, ст..141.

3. Бюджетний кодекс України –ВВР.-2001-№37-38.

4. Декрет КМУ «Про акцизний збір»-ВВР._1993-№10-ст.82 зі змінами та доповненнями.

5. Декрет КМУ «Про державне мито» - ВВР-1993-№13-ст.113 зі змінами і доповненнями.

6. Декрет КМУ « Про податок на промисел»-ВВР.-№19-ст.208 зі змінами і доповненнями.

7. Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і контролю» від 19.02.1993р. зі змінами і доповненнями.

8. Закон України 2Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 14.01.98р.№16/98-ВР, газета « Урядовий кур’єр» від 19.02.98р.

9. Закон України «Про аудиторську діяльність»-ВВР-!996-№23 зі змінами і доповненнями.

10. Закон України «Про банки і банківську діяльність»-ВВР-2001-№5-6-ст 30 зі змінами і доповненнями.

11. Закон України «Про Національний банк України»-ВВР-1999-№29-ст.238 зі змінами і доповненнями.

12. Закон України « Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Міжнародної фінансової корпорації, Міжнородної асоціації розвитку та багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» -ВВР—1992-№33-ст.474.

13. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»-ВВР-1997-№24.

14. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»-ВВР-2001-№10-ст.44

15. Постанова Верховної Ради України від 12.07.1996 «Про структуру бюджетної класифікації»-ВВР-1996-№42.

16. Указ Президента України « Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва» від 26.06.1999р.№746/99

17. Указ Президента « Про затвердження Положення «Про Міністерство фінансів України»» від 26 серпня 1999року№1081/99.

18. Указ Президента « Про Державне казначейство України» від 27.04.1995р.№335.

19. Алисов Е,А, Финансовое право Украины: Учебное пособие –Х.-2000.

20. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментарі, ред. д.е.н.. професора О.В. Турчинова і к.е.н. доцента Ц.Г. Огня-К. Парламенське видавництво 2002р.

21. CЕливанов А.О. Статьи 95-100/Коментарий к Конституции Украины: 2-е изд.-К.1998р.

22. Финансовоэ право: Учеб. Пособие для вузов. Под ред. Рассолова М.М.- М.-2001-ст.32.

23. Финансовое право6 Учебник.-Х.2000 «Одиссей» 2003-448с.

24. Фінансове право: Навч. Посібник для студентів юрид. Вузів та факультетів. З ред.. Л.К.Воронової і Д.А. Бекерської- К.: Вентурі. 2000р.-С.22.

25. Зюнькин А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій-К.:МАУП, 1999.-112ст.

26. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. Посібник.- К.Юрінком Інтер, 2003р.-528с.


^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Метою написання контрольних робіт є закріплення знань з відповідного навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної форми навчання методами наукового аналізу, самостійного вивчення законодавчих і літературних джерел.

Контрольну роботу з навчальної дисципліни "Конституційне право " студенти виконують відповідно до затвердженої тематики згідно списку.. Крім того, за погодженням з викладачем, студент може запропонувати свій варіант теми контрольної роботи.

Вибираючи тему, доцільно ознайомитися з відповідними літературними джерелами для того, щоб отримати загальне уявлення про вибрану тему. Після цього слід приступити до поглибленого вивчення нормативних актів, монографічної літератури та інших матеріалів. Особливу увагу треба звернути на аналіз джерел права. Після вивчення необхідної літератури і складання плану її використання можна розпочати написання контрольної роботи.

Контрольна робота повинна включати:

план роботи;

вступ;

матеріал, який передбачає безпосереднє висвітлення питань плану роботи;

висновок;

список використаної літератури.

Робота пишеться від руки. Загальний обсяг роботи - шкільний зошит. Оформлена контрольна робота здається на заочне відділення (ауд. № 202) для рецензування завчасно, до початку сесії, протягом якої студенти будуть складати екзамен з цієї дисципліни.

Слід мати на увазі, що невідрецензована або недоопрацьована щодо зауважень викладача контрольна робота позбавляє студента можливості складати залік.


Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ


КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Фінансове право


ВИКОНАВ: прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

СТУДЕНТ ГРУПИ: ____________________


ПЕРЕВІРИВ: прізвище та ініціали викладача


Івано-Франківськ, 2011Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансове право \" для студентів денної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальне право україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансове право \" для студентів денної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " господарське право" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Господарське право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансове право \" для студентів денної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "конституційне право " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Конституційне право ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансове право \" для студентів денної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія» для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансове право \" для студентів денної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " Конституційне право зарубіжних країн" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Конституційне право зарубіжних країн” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансове право \" для студентів денної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адвокатура України " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Адвокатура Україна ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансове право \" для студентів денної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " основи екології" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансове право \" для студентів денної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальний процес україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансове право \" для студентів денної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Нотаріат України" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Нотаріат України ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"фінансове право \" для студентів денної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи