Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Адвокатура України \" для студентів заочної формИ навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адвокатура України " для студентів заочної формИ навчання
Скачати 101.08 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адвокатура України " для студентів заочної формИ навчання
Дата конвертації05.10.2013
Розмір101.08 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство аграрної політики України

Івано-Франківський коледж ЛНАУ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни
“Адвокатура України ”

для студентів заочної формИ навчання


за напрямом 5.03040101 “Правознавство”


м.Івано-Франківськ , 2013

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Адвокатура України


ВИКОНАВ: прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

СТУДЕНТ ГРУПИ: ____________________


ПЕРЕВІРИВ: прізвище та ініціали викладача


Івано-Франківськ, 2013


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Адвокатура Україна ” для студентів заочної форми навчання за напрямом 5.03040101 – “Правознавство”


Укладач Лещишин Ю.С..


Затверджено цикловою комісією юридичних дисциплін

Протокол № _______від “_____”____________2012 р.

Голова циклової комісії_____________ Ю.С. Лещишин


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………….……………..

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт.……..

2 Варіанти тем контрольних робіт…………….……………………. .……....

3 Питання до заліку……………………………..…………………… ……....

Список літератури……………………………..………………….….……..

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи....


ВСТУП


Формування правової держави і громадянського суспільства в Україні неможливо без створення гарантій захисту прав та законних інтересів людини та громадянина, без забезпечення умов для ефективного функціонування такого специфічного демократичного інституту, як адвокатура.

Конституція України закріплює право кожного на захист від обвинувачення і надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

Організація та принципи діяльності адвокатури визначаються Законом України "Про адвокатуру", прийнятим Верховною Радою України 5липня 2012 р. Цей Закон відводить адвокатурі чільне місце, маючи на меті відновити престиж цієї професії, її історичні традиції, піднести роль у суспільстві як одного з гаранту забезпечення конституційних прав i свобод громадян.

Отже, в Україні відбувається процес створення належних умов для ефективного та досконалого функціонування адвокатури — інституту, без якого неможливе формування правової держави.

Усе це свідчить про доцільність і можливість підготовки в нашій державі висококваліфікованих, професійно порядних спеціалістів

Дані методичні вказівки містять двадцять п’ять варіантів тем контрольних робіт із зазначеної дисципліни. Містять також пояснення студентам-заочникам щодо правил обрання однієї з них, перелік рекомендованої до використання під час написання роботи літератури, вимоги до оформлення контрольної роботи і терміни її подання на перевірку викладачеві. Також містяться питання для підготовки студентів до заліку з «Адвокатури України ».


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Закон України «Про адвокатуру» від 5. 07. 2012 р..

2. Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

3. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури від 5 травня 1993 р.

4. Положення про порядок реєстрації адвокатських об’єднань.

5. Проект Закону України “Про адвокатуру” (на заміну раніше поданих № 3061 від 23.04.2004 р., № 3061-1 від 30.10.2003 р., № 5187 від 27.02.2004 р.)

6. Цивільно-процесуальний Кодекс України. – К., 2000.

7. Науково-практичний коментар кримінально-процесуального кодексу України. – К. – Юрінком інтер. – 1997. – 307 с.

8. Адвокат. — 2001. — № 5-6. – С.20-22.

9. Ефіменко О.В., К.В. Манжул. Основи галузевого законодавства. – Кіровоград. – 1998. – 305 с.

10. Ермакова С.В. Практические советы юристам. - Симфирополь, 1997. – 190 с.

11. Історія адвокатури України / За ред. Т.В.Варфоломеєвої, О.Д.Святоцького. К., 1992. – 145 с.

12. Михеєнко MM., Шибіко В.П., Дубинский А.Я. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. К., 1997. – 340 с.

13. Святоцкий А.Д. Адвокатура и защита прав граждан. Львов, 1992. – 160 с.

14. Святоцъкий О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. К., 1997. – 170 с.


^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Метою написання контрольних робіт є закріплення знань з відповідного навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної форми навчання методами наукового аналізу, самостійного вивчення законодавчих і літературних джерел.

Контрольну роботу з навчальної дисципліни " Адвокатура України " студенти виконують відповідно до затвердженої тематики згідно списку.. Крім того, за погодженням з викладачем, студент може запропонувати свій варіант теми контрольної роботи.

Вибираючи тему, доцільно ознайомитися з відповідними літературними джерелами для того, щоб отримати загальне уявлення про вибрану тему. Після цього слід приступити до поглибленого вивчення нормативних актів, монографічної літератури та інших матеріалів. Особливу увагу треба звернути на аналіз джерел права. Після вивчення необхідної літератури і складання плану її використання можна розпочати написання контрольної роботи.

Контрольна робота повинна включати:

план роботи;

вступ;

матеріал, який передбачає безпосереднє висвітлення питань плану роботи;

висновок;

список використаної літератури.

Робота пишеться від руки. Загальний обсяг роботи - шкільний зошит. Оформлена контрольна робота здається на заочне відділення (ауд. № 202) для рецензування завчасно, до початку сесії, протягом якої студенти будуть складати екзамен з цієї дисципліни.

Слід мати на увазі, що невідрецензована або недоопрацьована щодо зауважень викладача контрольна робота позбавляє студента можливості складати залік.


Варіант 1


 1. Поняття адвокатури та її завдання.

 2. Права та обов’язки адвоката як представника потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, особливості захисної промови.

 3. Адвокатська етика. Правила адвокатської етики.


Варіант 2


1.Процесуально – правові основи участі адвоката в цивільному процесі. Представництво в цивільному процесі.

2. Адвокатура України після 1917 року. Правове оформлення інституту адвокатури.

3. Види дисциплінарної відповідальності.


Варіант 3


 1. Професійні обов’язки адвоката.

 2. Гарантії адвокатської діяльності.

 3. Адвокатура України після 1917 року. Правове оформлення інституту адвокатури.Варіант 4


 1. Організаційні форми діяльності адвокатури.

 2. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.

 3. Соціальний захист адвоката.Варіант 5

 1. Права та обов’язки адвоката як представника потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, особливості захисної промови.

 2. Адвокатська етика. Правила адвокатської етики.

 3. Положення про адвокатури Української РСР 1982 року.Варіант 6


 1. Особливості діяльності адвокатури у 30 – 40 х роках ХХ ст.

 2. Порядок оплати праці адвоката.

 3. Предмет адвокатської таємниці.Варіант 7

 1. Порядок діяльності кваліфікаційно – дисциплінарних комісії.

 2. Оподаткування адвокатської діяльності.

 3. Підстави припинення адвокатської діяльності.Варіант 8


 1. Анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

 2. Порядок реєстрації адвокатських обєднань.

 3. Професійні обов’язки адвоката.


Варіант 9


1.Місце та роль адвокатури як науки системі інших юридичних наук, її предмет, система та методи.

2.Права та обов’язки адвоката як представника потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, особливості захисної промови.

3. Правові основи діяльності адвоката в кримінальному процесі.


Варіант 10


 1. Законодавчі вимоги до статусу адвоката та помічника адвоката. Гарантії адвокатської діяльності.

 2. . Момент та порядок допуску до участі в справі захисника та представника потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача.

 3. . Адвокатське досьє. Збирання та подання доказів адвокатаВаріант 11

 1. Адвокатура України після 1917 року. Правове оформлення інституту адвокатури.

2. Права та обов’язки адвоката як представника сторони. Діяльність адвоката в процесі підготовки цивільного позиву.


3.Адвокатська етика. Правила адвокатської етики.


Варіант 12


 1. Процесуально – правові основи участі адвоката в цивільному процесі. Представництво в цивільному процесі.

 2. . Підстави припинення адвокатської діяльності.

 3. Місце та роль адвокатури як науки системі інших юридичних наук, її предмет, система та методи.Варіант 13


 1. Положення про адвокатури Української РСР 1982 року.

 2. Колізія позицій захисника і підзахисного. . Судові рішення, на які може бути подана апеляція.

 3. . Гонорарні відносини. Оподаткування адвокатської діяльності.


Варіант 14


 1. Склад та структура. Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, порядок формування та повноваження.

 2. Правові засади захисту прав людини та основоположних свобод у Європейському суді з прав людини.Варіант 15


1. Адвокатська етика. Правила адвокатської етики.

2. Підстави припинення адвокатської діяльності.

3. Права та обов’язки адвоката як представника потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, особливості захисної промови.


Варіант 16

 1. Права та обов’язки адвоката як представника сторони. Діяльність адвоката в процесі підготовки цивільного позиву.

 2. Законодавчі вимоги до статусу адвоката та помічника адвоката. Гарантії адвокатської діяльності. . Судові рішення, на які може бути подана апеляція.

 3. Касаційне оскарження вироку.Варіант 17


 1. Правові засади захисту прав людини та основоположних свобод у Європейському суді з прав людини.

 2. Поняття адвокатури та її завдпння

 3. Спілка адвокатів України.Варіант 18


1. Статус адвокатських об’єднань. Створення раціональних, загально – державних та Міжнародних спілок та асоціацій.

2. Професійні права та обов’язки адвоката. Адвокатська таємниця.

3. Зародження та розвиток інституту адвокатури в Україні.


Варіант 19


1 . Момент та порядок допуску до участі в справі захисника та представника потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача.

2 . Гонорарні відносини. Оподаткування адвокатської діяльності.

3. Порядок оскарження рішення про накладання дисциплінарного стягнення.


Варіант 20


1. Права та обов’язки адвоката як представника сторони. Діяльність адвоката в процесі підготовки цивільного позиву.

2. Адвокатська етика. Правила адвокатської етики.

3. Адвокатське досьє. Збирання та подання доказів адвоката


Варіант 21


1. Процесуальні способи захисту інтересів довірителя адвокатури.

2. Адвокатська етика. Правила адвокатської етики.

3. Спілка адвокатів України.


Варіант 22


1 . Правовий статус адвоката у Європейському суді з прав людини.


 1. Статус адвокатських об’єднань. Створення раціональних, загально – державних та Міжнародних спілок та асоціацій.

 2. Професійні права та обов’язки адвоката. Адвокатська таємниця.Варіант 23


1. Види дисциплінарної відповідальності.

2. Професійні права та обов’язки адвоката. Адвокатська таємниця.

3. Зародження адвокатури. Адвокатура в Стародавній Греції та Римі.


Варіант 24


1. Порядок оскарження рішення про накладання дисциплінарного стягнення.

 1. Правові засади захисту прав людини та основоположних свобод у Європейському суді з прав людини.

 2. Види дисциплінарної відповідальності адвокатів.Варіант 25


 1. Права та обов’язки адвоката як представника потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, особливості захисної промови. .

 2. Судові рішення, на які може бути подана апеляція.

 3. Спілка адвокатів України.Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Адвокатура України \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія» для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Адвокатура України \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " основи екології" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Адвокатура України \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Нотаріат України" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Нотаріат України ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Адвокатура України \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальний процес україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Адвокатура України \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальне право україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Адвокатура України \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Адвокатура України \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "конституційне право " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Конституційне право ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Адвокатура України \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " господарське право" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Господарське право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Адвокатура України \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація судових І правоохоронних органів України" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація судових і правоохоронних органів” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Адвокатура України \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація роботи з кадрами " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація роботи з кадрами ” для студентів заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи