Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"конституційне право \" для студентів заочної формИ навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "конституційне право " для студентів заочної формИ навчання
Скачати 339.75 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "конституційне право " для студентів заочної формИ навчання
Дата конвертації05.10.2013
Розмір339.75 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство аграрної політики України

Івано-Франківський коледж ЛНАУ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни
“конституційне право ”

для студентів заочної формИ навчання


за напрямом 5.03040101 “Правознавство”


м.Івано-Франківськ , 2013


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Конституційне право ” для студентів заочної форми навчання за напрямом 5.03040101 – “Правознавство”


Укладач Лещишин Ю.С..


Затверджено цикловою комісією юридичних дисциплін

Протокол № _______від “_____”____________2013 р.

Голова циклової комісії_____________ Ю.С. Лещишин


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………….……………..3

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт.……..4

2 Варіанти тем контрольних робіт…………….……………………. .……....5

3 Питання до заліку……………………………..…………………… ……....11

Список літератури……………………………..………………….….……..14

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи....16


ВСТУП


Сучасне конституційне право — це галузь права, яка закріплює основні принципи демократії та організації державної влади. В умовах становлення України як демократичної, соціальної, правової держави дедалі зростає його роль в оптимізації та прискоренні процесів державотворення і правотворення. Щоб ці процеси були керованими, прогнозованими і відповідно ефективними й оптимальними, вони мають ґрунтуватися на наукових засадах, здобутках та рекомендаціях науки конституційного права. Відтак підвищуються значення і евристичні можливості цієї науки у суспільному розвитку.

Посилюється роль конституційного права і як навчальної дисципліни, що має забезпечити формування у студентів демократичного світогляду на основі засвоєння світових цінностей конституціоналізму, вітчизняного державно-правового досвіду та аналізу конституційної практики інших країн світу. Усе це важливо для формування у майбутніх юристів високої по-літико-правової культури, що означає насамперед повагу до Конституції України як важливої соціальної та політичної цінності, до конституційного законодавства в цілому.

З прийняттям 28 червня 1996 р. Основного Закону конституційний процес у незалежній Україні не завершився, а став більш динамічним, спрямованим на розв'язання найактуальніших проблем державотворення, становлення дієздатних структур громадянського суспільства, забезпечення прав людини і громадянина. Останнім часом відбулися істотні зміни у конституційному законодавстві та у правовій системі в цілому. Конституція України дала поштовх новелізації усіх галузей національного законодавства.

Дані методичні вказівки містять тридцять варіантів тем контрольних робіт із зазначеної дисципліни. Містять також пояснення студентам-заочникам щодо правил обрання однієї з них, перелік рекомендованої до використання під час написання роботи літератури, вимоги до оформлення контрольної роботи і терміни її подання на перевірку викладачеві. Також містяться питання для підготовки студентів до екзамену з «Конституційного права ».


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р.: із змінами станом на 10 лип. 2007 р. / М-во юстиції України. — Офіц. вид. — К.: Ін Юре, 2007. — 134 с.
2. Алебастрова И. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебное пособие.- М.: Юриспруденция, 2000.
3. Баглай М. В., Габричидзе Б. Н. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов.- М: ИНФРА-М, 1996.
4. Джерела конституційного права України (системно-функціональний аналіз) : автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.02. / Васильченко Оксана Петрівна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 19 с.
5. Коментар до Конституції України, Інститут законодавства Верховної Ради України, друге видання, виправлене й доповнене, К., 1998р.
6. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи. — К.: Атіка, 2006. — 255 с.
7. Конституційна юрисдикція в Україні : Навч. посіб. — К.: Школа, 2003. — 254 с. — (Юридична освіта).
8. Конституційне право України : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [Бисага Ю.М., Бисага Ю.Ю., Бєлов Д.М. та ін.]; М-во освіти і науки України [та ін.] — Ужгород: Ліра, 2007. — 370 с.: іл., табл.
9. Конституційне право України : навч. посіб. / О.В.Совгиря, Н.Г.Шукліна; М-во освіти і науки України. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 631 с.
10. Конституційне право України : навч. посіб. для дистанц. навчання. / В.В.Кравченко; [за наук. ред. Л.Ф.Романенко]; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини «Україна» — вид. 2-е, допов. і випр. — К.: Ун-т «Україна», 2007. — 480 с.: іл., табл.
11. Конституційне право України : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В.І.Чушенко, І.Я.Заяць; за заг. ред. В.І.Чушенка; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — К.: Вид. дім «Ін Юре», 2007. — 485 с.
12. Конституційне право України : Навч. посібник. — 4-е вид., випр. і допов. — К.: Атіка, 2007. — 567, [1] с.: іл.
13. Конституційне право України : Хрестоматія: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого; [Упоряд. В.С.Журавський, Ю.М.Тодика] — К.: Вид. дім «Ін Юре», 2003. — 882 с.
14. Конституційне право України : Підручник. / В.Ф.Погорілко, В.Л.Федоренко; За заг. ред. В.Ф.Погорілка; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Київ. ун-т права. — К.: Наук. думка: Прецедент, 2006. — 338 с.: табл. — (ЮБ • Юридична бібліотека).
15. Конституційне право України як галузь права : Конспект лекції. / Нац. юрид. акад. України; [Ред. Є.Д.Пазич] — Х., 1995. — 28 с.
16. Конституционное право: Учебник / Под ред. проф. В. В. Лазарева.- М.: Новьій юрист, 1998
17. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004
18. Медведчук В. Сучасна українська національна ідея і питання
державотворення. Київ: Україна. -1997.
19. Опришко В. Державно-правовова реформа в Україні: основні напрямки. Київ: Право України. - 1998. 
20. Погорілко В.Ф. Об'єкти конституційного права України: поняття, ознаки та види. – К. 2003
21. Правознавство: Підручник / За ред. В.В.Копейчикова, А.М.Колодія.-К.: Юрінком Інтер,2004.- 752с.
22. Принципи права України / Нац. акад. внутр. справ України. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 206 с.
23. Тодьїка Ю. Н., Супрунюк Е. В. Конституционное право Украиньї: отрасль права и наука: Учебное пособие.- Симф.: Таврида, 1997.
24. Шемшученко Ю. Проблеми розбудови української державності. Київ:
Право України. - 1997. 


^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Метою написання контрольних робіт є закріплення знань з відповідного навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної форми навчання методами наукового аналізу, самостійного вивчення законодавчих і літературних джерел.

Контрольну роботу з навчальної дисципліни "Конституційне право " студенти виконують відповідно до затвердженої тематики згідно списку.. Крім того, за погодженням з викладачем, студент може запропонувати свій варіант теми контрольної роботи.

Вибираючи тему, доцільно ознайомитися з відповідними літературними джерелами для того, щоб отримати загальне уявлення про вибрану тему. Після цього слід приступити до поглибленого вивчення нормативних актів, монографічної літератури та інших матеріалів. Особливу увагу треба звернути на аналіз джерел права. Після вивчення необхідної літератури і складання плану її використання можна розпочати написання контрольної роботи.

Контрольна робота повинна включати:

план роботи;

вступ;

матеріал, який передбачає безпосереднє висвітлення питань плану роботи;

висновок;

список використаної літератури.

Робота пишеться від руки. Загальний обсяг роботи - шкільний зошит. Оформлена контрольна робота здається на заочне відділення (ауд. № 202) для рецензування завчасно, до початку сесії, протягом якої студенти будуть складати екзамен з цієї дисципліни.

Слід мати на увазі, що невідрецензована або недоопрацьована щодо зауважень викладача контрольна робота позбавляє студента можливості складати залік.


^ 2 ВАРІАНТИ ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант 1.

 1. Поняття та предмет галузі конституційного права.

 2. Конституційний статус Кабінету Міністрів України.

 3. Органи та посадові особи місцевого самоврядування.
 • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

 • Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

 • Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

 • Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

 • Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

 • Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.Варіант 2.

 1. Місце і роль конституційного права в системі національного права України.

 2. Порядок обрання Президента України.

 3. Місце рад як представницьких органів муніципальної влади в системі місцевого самоврядування.
 • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

 • Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

 • Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

 • Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

 • Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

 • Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.Варіант 3.

 1. Метод конституційного права.

 2. Конституційні принципи правосуддя. Система судових органів України.

 3. Поняття та елементи місцевого самоврядування.
 • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

 • Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

 • Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

 • Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

 • Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

 • Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.Варіант 4 .

 1. Конституційно-правові норми та їх класифікація.

 2. Форми безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою.

 3. Дайте характеристику державного ладу України на основі Декларації про державний суверенітет.
 • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

 • Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

 • Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

 • Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

 • Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

 • Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.Варіант 5.

 1. Поняття та система джерел конституційного права України.

 2. Строки повноважень Верховної Ради України. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

 3. Проаналізуйте відмінності державної влади в самоврядування в демократичній правовій державі.
 • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

 • Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

 • Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

 • Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

 • Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.Варіант 6.

 1. Відповідальність в конституційному праві.

 2. Конституція України про підстави і порядок дострокового припинення повноважень Президента України.

 3. Охарактеризуйте стадії законодавчого процесу.
 • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

 • Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

 • Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

 • Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

 • Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.Варіант 7.

 1. Предмет та система науки конституційного права.

 2. Класифікація конституційних прав, свобод людини і громадянина.

 3. Конституційний договір між Президентом і Верховною Радою України.
 • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

 • Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

 • Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

 • Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

 • Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

 • Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.Варіант 8.

 1. Засади конституційного ладу як загальний конституційно-правовий інститут.

 2. Конституційні обов’язки людини і громадянина.

 3. Охарактеризувати основний засіб захисту прав людини у правовій державі.
 • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

 • Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

 • Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

 • Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

 • Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

 • Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.Варіант 9.

 1. Робочий процес в Україні: поняття та стадії.

 2. Міжнародний захист прав і свобод.

 3. Порядок утворення та повноваження Вищої Ради юстиції.
 • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

 • Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

 • Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

 • Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

 • Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

 • Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.Варіант 10.

 1. Принцип вільних виборів та можливість його обмеження.

 2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим – представницький орган АРК.

 3. Значення конституцій України для розвитку суспільства і держави.
 • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

 • Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

 • Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

 • Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

 • Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

 • Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.Варіант №11

 1. Охарактеризуйте конституційно-правова відповідальність.

 2. Визначіть функції та повноваження прокуратури.

 3. Дайте оцінку складу Кабінету Міністрів України.
 • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

 • Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

 • Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

 • Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

 • Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

 • Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.Варіант №12

1.Охарактеризуйте конституційні ознаки української держави.

 1. Визначіть основні форми діяльності Верховної Ради України.

 2. Суди – виключні органи правосуддя в Україні.Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

  2. Про вибори Президента України: Закон України від 5 берез. 1999 р. // Голос України. — 1999. — 25 берез.

  3. Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України»: Закон України від 8 верес. 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 19 жовт.

  4. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 22 жовт. 1997 р. //

  5. Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 43.

  6. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим: Закон України від 12 лют. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 6—7.

  7. Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січ. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 3—4.

  8. Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 17 груд. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 5.Варіант №13


1.Дайте характеристику об’єктам конституційно-правових відносин.

2.Охарактеризуйте Автономну Республіку Крим як територіальну автономію у складі України.

3.Визначіть основні засади організації місцевого самоврядування в Україні. • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про вибори Президента України: Закон України від 5 берез. 1999 р. // Голос України. — 1999. — 25 берез.

 • Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України»: Закон України від 8 верес. 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 19 жовт.

 • Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січ. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 3—4.

 • Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — 2-е вид. — К.: Наукова думка, 2000.

 • Кравченко В. В. Конституційне право України. — К.: Атіка, 2000.

 • Основи конституційного права України / За ред.  В. В. Ко­пєйчикова. — К.: Юрінком, 2000.Варіант №14

1.Визначіть предмет конституційного права.

2.Охарактеризуйте поняття правового статусу прокуратури.

3.Форма діяльності і повноваження народних депутатів України. • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про вибори Президента України: Закон України від 5 берез. 1999 р. // Голос України. — 1999. — 25 берез.

 • Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України»: Закон України від 8 верес. 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 19 жовт.

 • Про вибори народних депутатів України: Закон України від 22 жовт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 43.

 • Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим: Закон України від 12 лют. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 6—7.

 • Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січ. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 3—4.

 • Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 17 груд. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 5.

 • Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 лип. 1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1991. — № 33.

 • Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — 2-е вид. — К.: Наукова думка, 2000.

 • Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

 • Кравченко В. В. Конституційне право України. — К.: Атіка, 2000.

 • Основи конституційного права України / За ред.  В. В. Ко­пєйчикова. — К.: Юрінком, 2000.Варіант №15

 1. Конституція України – найважливіше джерело конституційного права.

 2. Дайте оцінку поняттю набуття громадянства.

 3. Охарактеризуйте нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України.
 • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

 • Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

 • Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

 • Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

 • Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

 • Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.Варіант №16

 1. Конституційне право в системі національного права України.

 2. Охарактеризуйте економічні, соціальні та культурні права громадян.

 3. Дайте оцінку поняттю Кабінету Міністрів України.
 • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»: Закон України від 16 квіт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 23.

 • Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 груд. 1997 р. // Відом. Верх. Ради України. — 1998. — № 20.

 • Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

 • Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина, К., Парламентське видавництво, 1999.

 • Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

 • Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком, 1997.Варіант №17

 1. Поняття і види конституційно-правових відносин.

 2. Правовий режим іноземців та осіб без громадянства.

 3. Місцеві органи державної влади.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про вибори Президента України: Закон України від 5 берез. 1999 р. // Голос України. — 1999. — 25 берез.

 • Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України»: Закон України від 8 верес. 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 19 жовт.

 • Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січ. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 3—4.

 • Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — 2-е вид. — К.: Наукова думка, 2000.

 • Кравченко В. В. Конституційне право України. — К.: Атіка, 2000.

 • Основи конституційного права України / За ред.  В. В. Ко­пєйчикова. — К.: Юрінком, 2000.Варіант №18

 1. Етапи становлення науки конституційного права.

 2. Права людини у міжнародному аспекті та політичні права і свободи.

 3. Підстави дострокового припинення повноважень Президентом України.Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 2. Про вибори Президента України: Закон України від 5 берез. 1999 р. // Голос України. — 1999. — 25 берез.

 3. Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України»: Закон України від 8 верес. 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 19 жовт.

 4. Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січ. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 3—4.

 5. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — 2-е вид. — К.: Наукова думка, 2000.

 6. Кравченко В. В. Конституційне право України. — К.: Атіка, 2000.

 7. Основи конституційного права України / За ред.  В. В. Ко­пєйчикова. — К.: Юрінком, 2000.Варіант №19


 1. Класифікація, форма, структура Конституції.

 2. Види виборів та виборчих систем.

 3. Порядок формування та організація роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 2. Про вибори Президента України: Закон України від 5 берез. 1999 р. // Голос України. — 1999. — 25 берез.

 3. Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України»: Закон України від 8 верес. 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 19 жовт.

 4. Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січ. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 3—4.

 5. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — 2-е вид. — К.: Наукова думка, 2000.

 6. Кравченко В. В. Конституційне право України. — К.: Атіка, 2000.

 7. Основи конституційного права України / За ред.  В. В. Ко­пєйчикова. — К.: Юрінком, 2000.Варіант №20


 1. Підготовка, прийняття та зміни Конституції.

 2. Функції і повноваження Верховної Ради України.

 3. Порядок діяльності Конституційного Суду України.
 1. Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 2. Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 3. Про вибори Президента України: Закон України від 5 берез. 1999 р. // Голос України. — 1999. — 25 берез.

 4. Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України»: Закон України від 8 верес. 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 19 жовт.

 5. Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січ. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 3—4.

 6. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — 2-е вид. — К.: Наукова думка, 2000.

 7. Кравченко В. В. Конституційне право України. — К.: Атіка, 2000.

 8. Основи конституційного права України / За ред.  В. В. Ко­пєйчикова. — К.: Юрінком, 2000.Варіант №21


 1. Поняття про джерела конституційного права.

 2. Поняття громадянства, належність до громадянства та конституційні обовязки громадян.

 3. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України.
 1. Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 2. Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 3. Про вибори Президента України: Закон України від 5 берез. 1999 р. // Голос України. — 1999. — 25 берез.

 4. Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України»: Закон України від 8 верес. 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 19 жовт.

 5. Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січ. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 3—4.

 6. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — 2-е вид. — К.: Наукова думка, 2000.

 7. Кравченко В. В. Конституційне право України. — К.: Атіка, 2000.

 8. Основи конституційного права України / За ред.  В. В. Ко­пєйчикова. — К.: Юрінком, 2000.Варіант №22


 1. Функції науки конституційного права.

 2. Діяльність та акти органів прокуратури.

 3. Порядок обрання Президента України.Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 2. Про вибори Президента України: Закон України від 5 берез. 1999 р. // Голос України. — 1999. — 25 берез.

 3. Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України»: Закон України від 8 верес. 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 19 жовт.

 4. Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січ. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 3—4.

 5. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — 2-е вид. — К.: Наукова думка, 2000.

 6. Кравченко В. В. Конституційне право України. — К.: Атіка, 2000.

 7. Основи конституційного права України / За ред.  В. В. Ко­пєйчикова. — К.: Юрінком, 2000.Варіант №23


 1. Поняття предмету науки конституційного права України.

 2. Суб”єкти конституційної ініціативи та порядок внесення змін до Конституції України.

 3. Загальна характеристика інституту Президента.Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 2. Про вибори Президента України: Закон України від 5 берез. 1999 р. // Голос України. — 1999. — 25 берез.

 3. Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України»: Закон України від 8 верес. 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 19 жовт.

 4. Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січ. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 3—4.

 5. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — 2-е вид. — К.: Наукова думка, 2000.

 6. Кравченко В. В. Конституційне право України. — К.: Атіка, 2000.

 7. Основи конституційного права України / За ред.  В. В. Ко­пєйчикова. — К.: Юрінком, 2000.Варіант №24


 1. Суб”єкти конституційно-правових правовідносин.

 2. Територіальний устрій України.

 3. Поняття місцевого самоврядування.
 • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про вибори Президента України: Закон України від 5 берез. 1999 р. // Голос України. — 1999. — 25 берез.

 • Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України»: Закон України від 8 верес. 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 19 жовт.

 • Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січ. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 3—4.

 • Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — 2-е вид. — К.: Наукова думка, 2000.

 • Кравченко В. В. Конституційне право України. — К.: Атіка, 2000.

 • Основи конституційного права України / За ред.  В. В. Ко­пєйчикова. — К.: Юрінком, 2000.Варіант №25


 1. Принципи поділу влади та основи правової системи.

 2. Правовий статус Голови Верховної Ради України.

 3. Основні засади судочинства.Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 2. Про вибори Президента України: Закон України від 5 берез. 1999 р. // Голос України. — 1999. — 25 берез.

 3. Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України»: Закон України від 8 верес. 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 19 жовт.

 4. Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січ. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 3—4.

 5. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — 2-е вид. — К.: Наукова думка, 2000.

 6. Кравченко В. В. Конституційне право України. — К.: Атіка, 2000.

 7. Основи конституційного права України / За ред.  В. В. Ко­пєйчикова. — К.: Юрінком, 2000.Варіант №26


 1. Поняття і основні властивості Конституції України.

 2. Поняття виборів та основні принципи виборів.

 3. Повноваження органів місцевого самоврядування.
 • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про вибори Президента України: Закон України від 5 берез. 1999 р. // Голос України. — 1999. — 25 берез.

 • Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України»: Закон України від 8 верес. 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 19 жовт.

 • Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січ. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 3—4.

 • Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — 2-е вид. — К.: Наукова думка, 2000.

 • Кравченко В. В. Конституційне право України. — К.: Атіка, 2000.

 • Основи конституційного права України / За ред.  В. В. Ко­пєйчикова. — К.: Юрінком, 2000.Варіант №27


 1. Функції Конституції.

 2. Поняття та види референдуму.

 3. Порядок формування Конституційного Суду України.
 • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про вибори Президента України: Закон України від 5 берез. 1999 р. // Голос України. — 1999. — 25 берез.

 • Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України»: Закон України від 8 верес. 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 19 жовт.

 • Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січ. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 3—4.

 • Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — 2-е вид. — К.: Наукова думка, 2000.

 • Кравченко В. В. Конституційне право України. — К.: Атіка, 2000.

 • Основи конституційного права України / За ред.  В. В. Ко­пєйчикова. — К.: Юрінком, 2000.Варіант №28


 1. Методологія науки конституційного права.

 2. Основи національного розвитку, національних та економічних відносин.

 3. Становлення інституту Президента.
 • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про вибори Президента України: Закон України від 5 берез. 1999 р. // Голос України. — 1999. — 25 берез.

 • Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України»: Закон України від 8 верес. 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 19 жовт.

 • Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січ. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 3—4.

 • Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — 2-е вид. — К.: Наукова думка, 2000.

 • Кравченко В. В. Конституційне право України. — К.: Атіка, 2000.

 • Основи конституційного права України / За ред.  В. В. Ко­пєйчикова. — К.: Юрінком, 2000.Варіант №29


 1. Винятки із загального порядку внесення змін до Конституції України.

 2. Законодавча діяльність судів загальної юрисдикції.

 3. Функції і повноваження Конституційного Суду України.
 • Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 • Про вибори Президента України: Закон України від 5 берез. 1999 р. // Голос України. — 1999. — 25 берез.

 • Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України»: Закон України від 8 верес. 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 19 жовт.

 • Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січ. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 3—4.

 • Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — 2-е вид. — К.: Наукова думка, 2000.

 • Кравченко В. В. Конституційне право України. — К.: Атіка, 2000.

 • Основи конституційного права України / За ред.  В. В. Ко­пєйчикова. — К.: Юрінком, 2000.Варіант №30


 1. Інші різновиди джерел конституційного права України.

 2. Припрнення громадянства.

 3. Центральні органи виконавчої влади.Р^ ЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

 2. Про вибори Президента України: Закон України від 5 берез. 1999 р. // Голос України. — 1999. — 25 берез.

 3. Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України»: Закон України від 8 верес. 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 19 жовт.

 4. Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січ. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 3—4.

 5. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — 2-е вид. — К.: Наукова думка, 2000.

 6. Кравченко В. В. Конституційне право України. — К.: Атіка, 2000.

 7. Основи конституційного права України / За ред.  В. В. Ко­пєйчикова. — К.: Юрінком, 2000.Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки

^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ


КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Конституційне право


ВИКОНАВ: прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

СТУДЕНТ ГРУПИ: ____________________


ПЕРЕВІРИВ: прізвище та ініціали викладача


Івано-Франківськ, 2013


Питання з предмету «Конституційне право України»


1. Конституційно-правова відповідальність.

2. Функції та повноваження прокуратури.

3. Склад Кабінету Міністрів України.

4.Конституційні ознаки української держави.

5.Основні форми діяльності Верховної Ради України.

6.Суди – виключні органи правосуддя в Україні.

7.Об”єкти конституційно-правових відносин.

8. Автономна Республіка Крим – територіальна автономія у складі України.

9. Основні засади організації місцевого самоврядування в Україні.

10.Предмет конституційного права.

11.Поняття правового статусу прокуратури

12.Форма діяльності і повноваження народних депутатів України.

13. Конституція України – найважливіше джерело конституційного права.

14.Набуття громадянства.

15.Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України.

16.Конституційне право в системі національного права України.

17.Економічні, соціальні та культурні права громадян.

18.Кабінет Міністрів України.

19.Конституційне право як навчальна дисципліна.

20.Особисті права і свободи людини.

21.Поняття статусу народного депутата.

22.Поняття і види конституційно-правових відносин.

23.Правовий режим іноземців та осіб без громадянства.

24.Місцеві органи державної влади.

25.Етапи становлення науки конституційного права.

26.Права людини у міжнародному аспекті та політичні права і свободи.

27.Підстави дострокового припинення повноважень Президентом України.

28.Класифікація, форма, структура Конституції.

29.Види виборів та виборчих систем.

30.Порядок формування та організація роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

31.Підготовка, прийняття та зміни Конституції.

32.Функції і повноваження Верховної Ради України.

33.Порядок діяльності Конституційного Суду України

34.Поняття про джерела конституційного права.

35.Поняття громадянства, належність до громадянства та конституційні обов’язки громадян.

36.Припинення повноважень Кабінету Міністрів України.

37.Функції науки конституційного права.

38.Діяльність та акти органів прокуратури.

39.Порядок обрання Президента України.

40.Поняття предмету науки конституційного права України.

41.Суб”єкти конституційної ініціативи та порядок внесення змін до Конституції України.

42.Загальна характеристика інституту Президента.

43.Суб”єкти конституційно-правових правовідносин.

44.Територіальний устрій України.

45.Поняття місцевого самоврядування.

46.Принципи поділу влади та основи правової системи.

47.Правовий статус Голови Верховної Ради України.

48.Основні засади судочинства.

49.Поняття і основні властивості Конституції України.

50.Поняття виборів та основні принципи виборів.

51.Повноваження органів місцевого самоврядування.

52.Функції Конституції.

53.Поняття та види референдуму.

54.Порядок формування Конституційного Суду України.

55.Методологія науки конституційного права.

56.Основи національного розвитку, національних та економічних відносин.

57.Становлення інституту Президента.

58.Винятки із загального порядку внесення змін до Конституції України.

59.Законодавча діяльність судів загальної юрисдикції.

60.Становлення інституту Президента.

61.Інші різновиди джерел конституційного права України.

62.Припрнення громадянства.

63.Центральні органи виконавчої влади.

64.Реалізація Конституції України.

65.Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади.

66.Функції і повноваження Конституційного Суду України.

67.Юридичні факти в конституційному праві України.

68.Основи конституційного статусу Автономної Республіки Крим.

69.Система місцевого самоврядуваання.

70.Система науки конституційного права.

71.Поняття “права і свободи людини і громадянина”.

72.Функції і повноваження Президента України.

73.Реалізація Конституції України.

74.Законодавча діяльність судів загальної юрисдикції.

75.Центральні органи виконавчої влади.

76.Конституційне право як навчальна дисципліна.Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"конституційне право \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " Конституційне право зарубіжних країн" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Конституційне право зарубіжних країн” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"конституційне право \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальне право україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"конституційне право \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " господарське право" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Господарське право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"конституційне право \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія» для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"конституційне право \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адвокатура України " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Адвокатура Україна ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"конституційне право \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " основи екології" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"конституційне право \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальний процес україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"конституційне право \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"конституційне право \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Нотаріат України" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Нотаріат України ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"конституційне право \" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація роботи з кадрами " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація роботи з кадрами ” для студентів заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи