Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" господарське право\" для студентів заочної формИ навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " господарське право" для студентів заочної формИ навчання
Скачати 318.85 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " господарське право" для студентів заочної формИ навчання
Дата конвертації05.10.2013
Розмір318.85 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство аграрної політики України

Івано-Франківський коледж ЛНАУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО”

для студентів заочної формИ навчання


за напрямом 5.03040101 “Правознавство”


івано-Франківськ , 2011Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Господарське право” для студентів заочної форми навчання за напрямом 5.03040101 – “Правознавство”


Укладач Непран О.А.


Затверджено цикловою комісією юридичних дисциплін

Протокол № _______від “_____”____________2011 р.

Голова циклової комісії_____________ Ю.С. Лещишин


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………….……………..3

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт.……..4

2 Варіанти контрольних робіт…………….……………………. .……....5

3 Питання до іспиту……………………………..…………………… ……....11

Список літератури……………………………..………………….….……..14


^ Вступ


Предметом навчальної дисципліни «Господарське законодавство» є господарсько-правові відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності, у тому числі господарсько-правові зобов’язання, порядок укладання господарських договорів, відповідальність у господарських правовідносинах, захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, правове регулювання окремих видів господарської діяльності.

^ Місце навчальної дисципліни в навчальному процесі визначається її інтегральним характером, міждисциплінарним дискурсом; тісним зв’язком з комплексом базових та гуманітарних, а також фахових спеціальних економічних дисциплін.

Програма курсу враховує раніше набуті студентами під час вивчення курсу «Правознавство» та економічних дисциплін знання, готує їх до вивчення у майбутньому інших дисциплін.

Метою вивчення навчальної дисципліни є освоєння основних положень правового регулювання господарської діяльності, з’ясування правового статусу суб’єктів господарювання, принципів організації підприємницької діяльності та управління нею, порядку укладання господарських договорів, правових основ зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав та інтересів суб’єктів господарських правовідносин, захисту конкуренції, правового інститут банкрутства та інвестування, набуття студентами досвіду роботи з господарсько-правовими документами, формування правової культури здійснення господарської діяльності.

Завдання навчальної дисципліни визначаються її специфічним значенням у процесі підготовки фахівців економічних спеціальностей. Наголос робиться на здобутті студентами знань та вмінь, необхідних у їх майбутній практичній діяльності за фахом. Програма курсу не передбачає переобтяження теоретичним матеріалом. Опанування курсу повинне сприяти можливості студентів зорієнтуватися у господарському законодавстві у разі виникнення відповідної потреби. Таким чином, основні завдання навчальної дисципліни:

 • ознайомлення студентів з системою чинного господарського законодавства, норми якого регулюють господарські відносини,

 • вироблення навичок практичного застосування набутих знань у процесі вирішення конкретних життєвих ситуацій.^ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольна робота, що виконується студентом, складається з двох частин: теоретичної та практичної. Вимоги до виконання теоретичної частини: робота має бути у вигляді реферату, обов’язково мати план і таку структуру:

Вступ, де розкривається суть теми (до двох сторінок). Основна частина, яка складається з двох чи трьох питань. Розкриваючи питання, необхідно дати аналіз чинних норм права з використанням практичного досвіду, висловити конкретні

особисті зауваження і рекомендації з досліджуваної теми. Висновки мають бути окремою частиною роботи (обсягом до двох сторінок), де слід показати і по можливості обґрунтувати пропозиції і рекомендації з удосконалення чинного законодавства чи теоретичних положень по темі реферативної роботи. Список використаних джерел подається наприкінці реферату. Вимоги щодо практичної частини стосуються вирішення студентом практичної ситуації чи тестового завдання, яке має бути переписано повністю. Студент оформлює належним чином титульний лист, підписує роботу, вказує дату виконання і в зазначений термін подає

на перевірку.


Завдання для контрольної роботи №1 1. Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності

 2. Інтелектуальна власність у сфері підприємництва


^ Практичне завдання:

Підприємець, який без дозволу уповноваженої на те особи використовує чужі: ім’я, фірмове найменування, знак для товарів, вчиняє дії, які мають ознаки порушення:

а) Закону України “Про захист економічної конкуренції”;

б) Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”;

в) Закону України “Про рекламу”;

г ) Закону України “Про Антимонопольний комітет України”.

Відповідь обгрунтуйте


Література: [1, с.14-79; 14, с.20-34; 2, с.13-33].


Завдання для контрольної роботи №2


 1. Правове регулювання оренди майна та лізингу.

 2. Характеристика агенського договору. Відповідальність за порушення агенського договору.

^ Практичне завдання:

Державна адміністрація залізничного транспорту України “Укрзалізниця” направила телеграму начальникам своїх структурних підрозділів, а також начальникам залізниць СНД, в якій повідомлялося про створення при “Укрзалізниці” транспортноекспедиційної компанії “Залізтранс”. При цьому пропонувалося укладати договори на транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних і транзитних вантажів тільки з цією компанією. Водночас на ринку відповідних послуг діяло вже понад 100 компаній, що надавали такі послуги.

Питання:

1. Охарактеризуйте дії “Укрзалізниці” з точки зору чинного законодавства.

2. Якими можуть бути дії Антимонопольного комітету України у разі звернення до нього однієї з вищезазначених 100 компаній?


Література: [5, с.24-41; 11, с.56-64; 2, с.15-20].


Завдання для контрольної роботи №3


1.Правове регулювання перевезення вантажів

2. Захист підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції .

^ Практичне завдання:

Водопостачальна організація м. Симферопіль здійснювала поставку води за графіком. Згідно із визначеними Симферопільскою облрадою нормами відпуску води, розрахунок за надані послуги мав проводитися згідно зі скоригованими тарифами, які було затверджено облдержадміністрацією. Всупереч цьому деяким особам і організаціям вода відпускалася постійно, а плата за воду стягувалася зі всіх споживачів однакова — за цілодобове споживання.

Питання:

1. Порушення яких норм законодавства допустила водопостачальна організація?

2. Яку відповідальність передбачено за такі порушення? До якого державного органу слід звертатися з метою їх припинення?


Література: [13, с.46-59; 7, с.75-83; 2, с.43-48].


Завдання для контрольної роботи №4


1.Загальна характеристика транспортних договорів.

2. Охарактеризуйте аудиторську діяльність.

^ Практичне завдання:

Мале підприємство “Турбота” (м. Краматорськ Донецької обл.) є виробником соусу “Майонез”. Для своєї продукції воно запозичило етикетку Горлівського підприємства “Колос” (м. Горлівка Донецької обл.), яке теж виробляє соус “Майонез” і входить до Донецького виробничого об’єднання харчових продуктів.

Мале підприємство “Турбота” в етикетці для своєї продукції назву «Горлівське підприємство “Колос”» замінило на «Краматорське підприємство “Турбота”», а фірмову назву “Донецьке виробниче об’єднання харчових продуктів”, до складу якого воно не входило, лишило.

Кваліфікуйте ознаки порушення малим підприємством “Турбота” Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”:

а) неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки;

б) неправомірне використання товару іншого виробника;

в) копіювання зовнішнього вигляду виробу;

г ) порівняльна реклама.


Література: [9, с.95-111; 8, с.78-84; 2, с.55-59].


Завдання для контрольної роботи №5


 1. Відповідальність за порушення акта монопольно-конкурентного законодавства. Порядок розгляду справ.

 2. Правила ІНКОТЕРМС у зовнішньоекономічних договорах

^ Практичне завдання:

Між Одеським морським портом і товариством з обмеженою відповідальністю “Морбудтранс” було укладено договір про сумісну діяльність. За цим договором порт надавав ТОВ виключне право на виконання транспортно-експедиційних послуг, тому інші експедитори вимушені були укладати договори з ТОВ “Морбудтранс” для забезпечення транспортно-експедиційних послуг у порту, а також виплачувати йому винагороду у розмірі 3 % від акордної ставки порту за кожну тонну переробленого вантажу. Також ТОВ мало виключне право на експедицію зовнішньоторговельних вантажів. Одна з конкуруючих експедиційних фірм звернулася до Антимонопольного комітету України.

Питання:

1. Чи можна вважати договір між Одеським морським портом і ТОВ “Морбудтранс” антиконкурентними узгодженими діями? Якщо можна, то в чому це виявляється?


Література: [7, с.90-113; 5, с.65-78; 2, с.4-23].


Завдання для контрольної роботи №6


 1. Адміністративно-правовий захист суб»єктів підприємницької діяльності.

 2. Поняття агенської діяльності та агенських відносин.

^ Практичне завдання:

Обласний відділ освіти надіслав завідувачем міських і районних відділів освіти лист, в якому заборонялося користуватися послугами приватних і комерційних туристичних фірм для організації екскурсійного обслуговування школярів. Єдиною фірмою, послугами якої дозволялося користуватися, було визначено туристичну агенцію “Літо”. Такі вказівки отримали і директори всіх шкіл, які згодом перестали укладати відповідні договори з іншими туристичними фірмами.

Питання:

1. Яку відповідальність передбачено за зловживання монопольним становищем на ринку?

2. Чи можна вважати монопольним становище підприємства “Літо”?

3. Що можна порадити конкурентам підприємства “Літо”?


Література: [9, с.123-132; 15, с.88-94; 2, с.86-94].


Завдання для контрольної роботи №7


 1. Законодавство про комерційне посередництво.

 2. Особливості правового регулювання фінансової діяльності суб»єктів підприємництва.

^ Практичне завдання:

Засновники товариства з обмеженою відповідальністю, предметом діяльності якого є здійснення медичної практики та реалізація медикаментів, 20 червня 2003 року звернулися у відповідну районну адміністрацію із заявою про державну реєстрацію товариства.

Листом від 28 червня 2003 року райдержадміністрація повідомила заявників, що у державній реєстрації товариства відмовлено з таких мотивів:

а) відсутність ліцензії на здійснення товариством медичної практики та продаж на території України медикаментів;

б) подані установчі документи суперечать чинному законодавству, оскільки вказані в них вклади засновників в сукупності складають 75 відсотків статутного фонду товариства, а решту – 25 відсотків – засновники планують сформувати за рахунок плати за випущені товариством облігації.

1. Чи правомірна позиція райдержадміністрації в цій справі (по кожному пункту)?

2. Які дії засновників товариства забезпечать захист їх права на реєстрацію товариства?

3. Які нормативні акти регулюють питання державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та ліцензування виконуваних ними робіт?


Література: [21, с.132-141; 43, с.65-70; 2, с.43-45].


Завдання для контрольної роботи №8


 1. Правове регулювання перевезення вантажів , пасажирів і багажу.

 2. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства

^ Практичне завдання:

Державне авіабудівне підприємство, не маючи можливості (через відсутність необхідних коштів) протягом останнього півріччя розплатитися з своїми кредиторами, а також у зв’язку з відмовою міністерства, до відання якого входило це підприємство, надати останньому фінансову допомогу, звернулося до господарського суду з заявою про порушення відносно підприємства справи про банкрутство. До заяви були додані: копії установчих документів підприємства, балансовий звіт за останній фінансово-господарський рік, перелік кредиторів підприємства.

1. Який сенс підприємству-боржнику виступати ініціатором порушення відносно себе справи про банкрутство?

2. Які фактичні підстави для порушення справи про банкрутство?

3. Які документи в цьому разі мають бути подані разом з заявою?

4. Які судові процедури можуть бути застосовані до підприємства-боржника?

5. Які особливості провадження у справі про визнання банкрутом державного підприємства?


Література: [4, с.24-41; 12, с.77-85; 2, с.22-30].


Завдання для контрольної роботи №9


1.Охарактеризуйте факторингову послугу банка.

2. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб»єктів господарювання , об»єднань.

^ Практичне завдання:

Знайдіть у нормативно-правових актах господарського права та випишіть імперативні і диспозитивні, уповноважуючи, зобов’язальні та заборонні, регулятивні та охоронні норми.

Необхідно, користуючись списком нормативно-правових актів, наведених до теми, проаналізувати норми кількох із них після того, як Ви ознайомилися із теоретичними питаннями, винесеними на самостійне опрацювання. Достатньо виписати по 1-2 зразки правових норм кожного виду. Свою позицію щодо їх віднесення саме до тієї чи іншої категорії необхідно стисло аргументувати.


Література: [13, с.86-90; 7, с.43-48; 2, с.33-36].


Завдання для контрольної роботи №10


1.Поняття, правові засоби захисту економічної конкуренції.

2. Нотаріальний захист суб»єктів підприємницької діяльності.

^ Практичне завдання:

Займаючи монопольне становище на ринку профілів для метало-пластикових вікон, ЗАТ »Вікнопласт» скоротило обсяги виробництва своєї продукції з метою створення дефіциту та підвищення попиту на неї, і, як наслідок, підвищення ціни. Зазначене обмеження виробництва продукції не призвело до очікуваних наслідків.

Чи допустило ЗАТ «Майбутнє» зловживання монопольним становищем ? Обґрунтуйте свою відповідь.

На підставі аналізу норм ГКУ та Закону України «Про захист економічної конкуренції» дайте відповідь на поставлені питання. Яких заходів реагування і якими органами може бути вжито в даному випадку?


Література: [8, с.65-69; 10, с.45-48; 3, с.66-72].


Завдання для контрольної роботи №11


 1. Судовий захист прав суб»єктів підприємницької діяльності.

 2. Поняття валютного регулювання і валютного контролю.

^ Практичне завдання:

Акціонери відкритого акціонерного товариства «АО», що в сукупності володіють 8,5 відсотками акцій, поставили перед спостережною радою товариства вимогу про скликання у грудні поточного року позачергових загальних зборів акціонерів у зв'язку із прийняттям правлінням акціонерного товариства рішення, що суперечить інтересам акціонерів і виходить за межі компетенції правління. Спостережна рада відмовилася виконати цю вимогу, посилаючись на недоцільність такого кроку у зв'язку із запланованими на березень наступного року черговими загальними зборами акціонерів.

На підставі аналізу норм ГКУ та Закону України «Про господарські товариства» дайте відповідь на питання: 1) чи можуть акціонери-ініціатори проведення позачергових зборів скликати такі збори самі, 2) якими правами наділено меншість в акціонерному товаристві щодо управління справами товариства, 3) який Ви можете запропонувати вихід з цієї ситуації?


Література: [23, с.234-241; 3, с.55-63; 2, с.43-49].


Завдання для контрольної роботи №12


  1. Система органів валютного регулювання.

  2. Неправомірне використання ділової репутації суб!»єктів підприємницької діяльності.

^ Практичне завдання:

Державне підприємство внаслідок господарської діяльності отримало дохід. З грошових коштів, що становили дохід зазначеного підприємства, останнє придбало легковий автомобіль для своїх потреб.

На підставі опрацювання норм ГКУ та ЦКУ дайте відповідь на наступні питання: 1) чи правомірне придбання зазначеного автомобіля, 2) Чи є державна установа власником переданого їй майна, 3) Який правовий режим майна встановлений законодавством України для державних установ, 4) Які правомочності державної установи щодо закріпленого за нею майна?


Література: [9, с.86-90; 4, с.78-82; 2, с.98-104].


Завдання для контрольної роботи №13


  1. Охарактеризуйте аудиторську діяльність.

  2. Дайте оцінку договору транспортної експедиції.

^ Практичне завдання:

Приватне підприємство «Зерно-експорт», маючи оригінальний примірник господарського договору на поставку сільськогосподарської продукції з селянським (фермерським) господарством «Хлб», внесло в нього зміни щодо ціни на продукцію. Селянське (фермерське) господарство «Хліб» відмовилось від здійснення поставки за зазначеною у примірнику договору ПП «Зерно-експорт» ціною. ПП «Зерно-експорт» звернулося до господарського суду з позовною заявою про спонукання С(Ф)Г «Хліб» до виконання умов договору поставки.

На підставі аналізу відповідних норм ГКУ та ЦКУ дайте відповідь на наступні питання: 1) яке рішення має постановити господарський суд, 2) чи встановлено в законодавстві порядок внесення змін до господарських договорів? 3) Якщо так, то розкрийте порядок зміни умов господарського договору, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.


Завдання для контрольної роботи №14


 1. Охарактеризуйте валютні правовідносини та види валютних операцій.

 2. Анти конкурентні і узгоджені дії суб»єктів господарювання

^ Практичне завдання:

Державне підприємство, не маючи можливості (через відсутність коштів) упродовж останнього півріччя розплатитися зі своїми кредиторами, а також у зв’язку з відмовою Міністерства, до відання якого входило це підприємство, надати останньому фінансову допомогу, звернулося до господарського суду із заявою про порушення відносно підприємства справи про банкрутство. До заяви були додані: копії установчих документів підприємства, балансовий звіт за останній фінансово-господарський рік, перелік кредиторів підприємства.

Ознайомтеся із відповідними нормами ГКУ та Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і дайте відповідь на такі питання: 1) який сенс підприємству-боржнику виступати ініціатором порушення відносно себе справи про банкрутство, 2) які фактичні підстави для порушення справи про банкрутство, 3) які документи в цьому разі мають бути подані разом із заявою, 4) які судові процедури можуть бути застосовані до підприємства-боржника, 5) які особливості провадження у справі про визнання банкрутом державного підприємства?


Література: [10, с.96-98; 9, с.88-90; 2, с.75-79].


Завдання для контрольної роботи №15


 1. Поняття, зміст та сфера застосування комерційної концесії.

 2. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

^ Практичне завдання:

Приватне підприємство «ПП» та акціонерне товариство «АО» уклали договір про надання послуг. Договір передбачав сплату Замовником у разі несвоєчасної оплати належним чином наданих послуг пені у розмірі 1 % суми за кожен день прострочення платежу. 5 травня послуги були надані в повному обсязі, що було зафіксовано в Акті виконаних робіт (наданих послуг). Вартість послуг становила 35 000 грн. Замовник, відповідно до умов договору, узяв на себе зобов’язання оплатити послуги не пізніше, як через п’ять днів з моменту оформлення Акту виконаних робіт (наданих послуг). 1 грудня того самого року Виконавець подав позов до суду про стягнення основного боргу та пені.

Спираючись на норми ГКУ та ЦКУ, обчисліть розмір пені, обґрунтуйте свою відповідь, визначте ціну позову, до якого виду господарсько-правових санкцій належить пеня? Чи можна притягнути АО «АО» до відповідальності у позасудовому порядку?


Література: [16, с.44-47; 18, с.120-134; 2, с.76-85].


Завдання для контрольної роботи №16


 1. Неправомірне збирання, розкриття та використання комерційної таємниці.

 2. Охарактеризуйте поняття комерційної концесії

^ Практичне завдання:

Між ТОВ «Офіс» та меблевою фабрикою було укладено догові про виготовлення для ТОВ меблів. Товариство перерахувало аванс (5 тис. грн.), як і передбачалось договором. Однак підприємство роботу з виготовлення меблів не розпочало, а переведені гроші не повернуло. ТОВ вирішило подати позов до суду.

Ознайомтеся із Господарським-процесуальним кодексом та надайте консультацію директору товариства: які документи необхідно подати до Господарського суду, які з них підлягають нотаріальному посвідченню? Складіть проект позовної заяви.

Література: [19, с.34-44; 7, с.54-59; 2, с.12-19].


Завдання для контрольної роботи №17


 1. Зловживання монопольним становищем на ринку.

 2. Договір позики та кредитний договір.

^ Практичне завдання:

Керуючись наведеними нижче документами, складіть один із договорів (на вибір), які регламентують відносини у сфері кредитно-розрахункової та фінансової діяльності (договір страхування, банківського вкладу, факторингу, кредитний, банківського рахунка тощо). Особливу увагу зверніть на літературу, в якій наводяться зразки договорів. Вам необхідно пристосувати такі зразки до конкретних видуманих життєвих ситуацій.


Література: [16, с.32-36; 8, с.87-48; 3, с.76-89].


Завдання для контрольної роботи №18


 1. Визначіть правовий режим фондів.

 2. Способи припинення підприємницької діяльності

^ Практичне завдання:

Аграрному підприємству «АПК» для здійснення сільськогосподарської виробничої діяльності необхідні 3 зернозбиральні комбайни. Адміністрація підприємства вирішила придбати зернозбиральні комбайни «Лан» у підприємства «Украгролізинг», однак вагається щодо доцільності такого кроку.

Надайте консультацію з приводу можливих найвигідніших для підприємства умов такого договору. Чи не вигідніше буде підприємству придбати техніку отримавши банківський кредит?


Завдання для контрольної роботи №19


 1. Поняття та підстави припинення діяльності суб»єктів підприємницької діяльності.

 2. Договори в галузі інтелектуальної власності.

^ Практичне завдання:

Громадянин Петренко придбав у магазині ТОВ «Калинка» мобільний телефон. Однак через чотири дні користування телефон вийшов із ладу. Петренко звернувся до магазину з вимогою обміняти товар або повернути йому гроші, однак йому відмовили на тій підставі, що магазин не виготовляв телефон і після продажу за товар не відповідає та порадили звернутися до виробника.

^ Дайте правову оцінку ситуації. Як у дані ситуації слід вчинити Петренку? Які ще варіанти вирішення проблеми Ви можете запропонувати?

Література: [13, с.86-90; 7, с.43-48; 2, с.33-36].


Завдання для контрольної роботи №20


 1. Поняття та суб»єкти банкрутства

 2. Правовий режим фондів.

Складіть дві таблиці.

Перша – «ІНКОТЕРМС». У ній необхідно відобразити назви та скорочені позначення різних комерційних термінів, дати їх стислу характеристику. Структура – вільна.

Зразок:

Назва

Скорочена назва

Основні умовиДруга – «Спеціальні режими господарювання».

Зона

Правовий режим здійснення господарської діяльності

Література: [16, с.143-156; 9, с.50-54; 2, с.23-27].


Питання до іспиту:


 1. Поняття господарського права і господарського законодавства. Предмет, метод і система господарського права.

 2. Поняття та види господарської діяльності.

 3. Поняття і зміст підприємницької діяльності, умови її здійснення в Україні. Принципи підприємництва.

 4. Державне регулювання підприємницької діяльності. Механізм і стадії правового регулювання сфери підприємництва.

 5. Ліцензування та патентування господарської діяльності.

 6. Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види, методи регулювання.

 7. Система джерел господарського законодавства.

 8. Господарський кодекс України: загальна характеристика.

 9. Господарсько-правові норми: поняття і види.

 10. Суб’єкти господарських правовідносин: поняття та ознаки.

 11. Види суб’єктів господарського права.

 12. Органи державної влади та місцевого самоврядування у господарських правовідносинах.

 13. Поняття, ознаки та види підприємств.

 14. Утворення та державна реєстрація суб’єктів господарювання.

 15. Індивідуальні підприємці як суб’єкти господарського права.

 16. Поняття та види господарських товариств.

 17. Установчі документи юридичної особи: поняття, види, зміст.

 18. Поняття, види і правові засади діяльності акціонерних товариств.

 19. Правове становище акціонерів. Управління акціонерним товариством.

 20. Акція: поняття, види, юридичне значення.

 21. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

 22. Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю.

 23. Повне товариство: поняття і правове становище.

 24. Командитне товариство: поняття і правове становище.

 25. Правовий статус учасників командитного товариства.

 26. Правовий статус виробничого кооперативу.

 27. Господарські об’єднання: поняття, види, правове становище.

 28. Неприбуткові організації як суб’єкти господарських правовідносин.

 29. Правове становище кредитних спілок.

 30. Правове становище фермерського господарства.

 31. Правовий статус товарної та фондової біржі. Біржові операції та правила біржової торгівлі.

 32. Право власності в економіці України: поняття, форми (види), зміст.

 33. Право власності та похідні від нього правові титули майна підприємств: зв’язок та відмінності.

 34. Правовий режим і структура майна підприємства. Особливості правового режиму окремих видів майна підприємства.

 35. Правовий режим і структура основних, оборотних та спеціальних фондів підприємства.

 36. Цінні папери: поняття, види, обіг.

 37. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності у сфері господарювання.

 38. Захист права власності суб’єктів господарювання.

 39. Правове регулювання приватизації державного майна.

 40. Поняття, види та підстави зобов’язань у господарських правовідносинах.

 41. Господарський договір: поняття, ознаки та види. Господарський та цивільно-правовий договір.

 42. Форма і зміст господарського договору.

 43. Порядок укладання, зміни та розірвання господарського договору. Переддоговірні спори.

 44. Способи забезпечення належного виконання господарських зобов’язань.

 45. Загальна характеристика окремих видів господарських договорів.

 46. Види господарсько-правових санкцій, що застосовуються у договірних відносинах.

 47. Поняття, види та ознаки господарсько-правової відповідальності.

 48. Підстави, принципи та функції господарсько-правової відповідальності.

 49. Відшкодування збитків у сфері господарювання.

 50. Штрафні санкції.

 51. Оперативно-господарські санкції.

 52. Адміністративно-господарські санкції.

 53. Загальні положення про адміністративну відповідальність у господарських правовідносинах.

 54. Загальні положення про кримінальну відповідальність у господарських правовідносинах.

 55. Поняття та види фінансової діяльності. Банківська діяльність, страхування, аудит.

 56. Поняття та види банків, їх правове становище.

 57. Правове регулювання діяльності Національного банку України.

 58. Правовий статус комерційних банків в Україні.

 59. Поняття та види кредиту. Кредитні договори.

 60. Порядок відкриття рахунків у банках. Законодавство України про платіжні системи та переказ грошей (порядок розрахунків).

 61. Правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції в Україні.

 62. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Монополістичні порушення.

 63. Поняття недобросовісної конкуренції, її види і прояви.

 64. Правове становище антимонопольних органів.

 65. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення антимонопольного законодавства.

 66. Законодавство України про рекламу.

 67. Поняття та ознаки банкрутства.

 68. Учасники провадження у справі про банкрутство.

 69. Порядок провадження у справі про банкрутство.

 70. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство. Правовий статус арбітражного керуючого.

 71. Правові наслідки визнання боржника банкрутом. Ліквідаційна процедура.

 72. Санація у справі про банкрутство.

 73. Мирова угода у справі про банкрутство.

 74. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності.

 75. Законодавство України про захист прав споживачів: загальна характеристика.

 76. Права споживачів. Державні гарантії прав споживачів.

 77. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів.

 78. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності.

 79. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим ЗЕД.

 80. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 81. Види зовнішньоекономічної діяльності.

 82. Поняття, форма та правовий зміст зовнішньоекономічного договору (контракту).

 83. Правове регулювання іноземних інвестицій. Форми і види іноземних інвестицій.

 84. Правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон.

 85. Система господарських судів в Україні, принципи їх організації.

 86. Підвідомчість господарських спорів та компетенція господарських судів з їх розгляду. Досудовий порядок врегулювання господарських спорів.

 87. Порядок розгляду та вирішення спорів господарськими судами України.

 88. Розгляд та вирішення господарських спорів в судах апеляційної та касаційної інстанції.

 89. Третейський суд. Порядок розгляду та вирішення спорів третейськими судами.

 90. Особливості розгляду в арбітражних (третейських) судах спорів, що виникають із зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство України про міжнародний комерційний арбітраж.ЛІТЕРАТУРА:


Основні нормативно-правові акти:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 (23.07.96). – Ст. 141. (Зі змінами і доповненнями від 8.12.2004 р.).

 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – №11 (28.03.2003). – Ст. 462. (Остання редакція – 09.01.2007 р.).

 3. Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №14 (02.04.91). – Ст. 168. (Втратив чинність з 1.01.2004 р., крім ст. 4 (згідно із Господарським кодексом України від 16.01.2003 р.), остання редакція – 23.02.2006 р.).

 4. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – №11 (28.03.2003). – Ст. 461. (Остання редакція – 31.05.2007 р.).

 5. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 р. // Голос України. – 2001. – 20 листопада. – С. 3-12. (Остання редакція – 27.04.2007 р.).

 6. Митний кодекс: Закон України від 11липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №38-39 (27.09.2002). – Ст. 288. (Остання редакція – 28.12.2007 р.).

 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 12 липня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – №51 (додаток). – Ст. 1122. (Остання редакція – 16.05.2007 р.).

 8. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25-26 (29.06.2001). – Ст. 131. (Остання редакція – 31.05.2007 р.).

 9. Кодекс законів про працю України: Закон УРСР від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – №50 (додаток). – Ст. 375. (Остання редакція – 11.05.2007 р.).
 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №5-6 (09.02.2001). – Ст. 30. (Остання редакція – 27.04.2007 р.).

 2. Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №5. – Ст. 28. (Остання редакція – 10.01.2002 р.).

 3. Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №5. – Ст. 28. (Остання редакція – 10.01.2002 р.).

 4. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49 (03.12.91). – Ст. 682. (Остання редакція – 27.04.2005 р.).

 5. Закон України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» від 22 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №3 (16.01.96). – Ст. 9. (Остання редакція – 15.12.2005 р.).

 6. Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №47 (24.11.92). – Ст. 642. (Остання редакція – 27.04.2007 р.).

 7. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6 липня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №28 (11.07.95). – Ст. 205. (Остання редакція – 25.03.2005 р.).

 8. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №30 (23.07.91). – Ст. 379. (У редакції від 01.12.2005 р. згідно з ЗУ №3161-IV).

 9. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №29 (16.07.91). – Ст. 377. (Остання редакція – 16.11.2006 р.).

 10. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №20 (19.05.92). – Ст. 272. (Остання редакція – 03.03.2005 р.).

 11. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №20 (19.05.92). – Ст. 272. (Остання редакція – 03.03.2005 р.).

 12. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №25 (21.06.94). – Ст. 198. (Остання редакція – 06.09.2005 р.).

 13. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №25 (21.06.94). – Ст. 198. (Остання редакція – 06.09.2005 р.).

 14. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №34 (25.08.92). – Ст. 504. (Остання редакція – 09.02.2006 р.).

 15. Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» від 15 вересня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №32 (08.08.95). – Ст. 255. (Остання редакція – 07.07.2005 р.).

 16. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №30 (28.07.92). – Ст. 416. (Остання редакція – 27.04.2007 р.).

 17. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №30 (28.07.92). – Ст. 416. (Остання редакція – 27.04.2007 р.).

 18. Закон України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 10 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №41 (08.10.96). – Ст. 188. (Остання редакція – 03.03.2005 р.).

 19. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23 вересня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №40 (04.10.94). – Ст. 364. (Остання редакція – 15.06.2004 р.).

 20. Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» від 17 жовтня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – №45 (06.11.90). – Ст. 602. (Остання редакція – 03.03.2005 р.).

 21. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №19 (07.05.96). – Ст. 80. (Остання редакція – 15.05.2003 р.).

 22. Закон України «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №39 (24.09.91). – Ст. 510. (Остання редакція – 22.02.2006 р.).

 23. Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №18 (30.04.96). – Ст. 78. (Остання редакція – 27.04.2007 р.).

 24. Закон України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №45 (07.11.2003). – Ст. 363. (Остання редакція – 08.09.2005 р.).

 25. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №16. – Ст. 68. (Остання редакція – 11.12.2003 р.).

 26. Закон України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» від 15 вересня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №40 (03.10.95). – Ст. 297. (Остання редакція – 25.03.2005 р.).

 27. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19 жовтня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №51-52 (29.12.2000). – Ст. 447.

 28. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №31-32 (08.08.2003). – Ст. 263. (Остання редакція – 16.03.2006 р.).

 29. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. – №27 (21.07.2000). – Ст. 1109. (Остання редакція – 16.05.2007 р.).

 30. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №20 (14.05.96). – Ст. 82. (Остання редакція – 23.02.2006 р.).

 31. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №20 (14.05.96). – Ст. 82. (Остання редакція – 23.02.2006 р.).

 32. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №37 (12.09.2003). – Ст. 308. (Остання редакція – 28.12.2007 р.).

 33. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №21. – Ст. 156. (Остання редакція – 28.12.2007 р.).

 34. Закон України «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №39. – Ст. 510. (Остання редакція – 22.02.2006 р.).

 35. Закон України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №31 (03.08.2001). – Ст. 145. (Остання редакція – 1.12.2005 р.).


Основна література:

 1. Булгакова I.В. Господарське право України: Навч. посібник / I.В. Булгакова. – К.: Прецедент, 2006. – 346 с.

 2. Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій. – К.: Атіка, 2005. – 624 с.

 3. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна. – К.: МАУП, 2005. – 424 с.

 4. Господарське право: Навч. посібник / за ред. М.Л. Шелухiна. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2006. – 616 с.

 5. Жук Л.А. Господарське право: Навч. посiбник / Л.А. Жук, I.Л. Жук, О.М. Неживець. – К.: Кондор, 2007. – 400 с.

 6. Пiгач Я.М. Господарське законодавство: Навч. посiбник / Я.М. Пiгач, Л.М. Труфанова. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2005. – 624 с.

 7. Підприємницьке право: Підручн. / За ред. О.В. Старцева / 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Істина, 2005. – 600 с.

 8. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посібн. – 3 тє вид., переробл. і доп. – К.: А.С.К., 2005. – 912 с.

 9. Хозяйственное право: Учебник / Ред. Мамутов В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 910 с.

 10. Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник для студ. вузів. – 3 є вид., перероб і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 654 с.


Додаткова література:

 1. Банкiвське право: Навч.-метод. посiбник / уклад. Л.М. Кравченко. – К.: КНТЕУ, 2005. – 93 с.

 2. Бобкова А.Г. Правове регулювання відносин у процедурі банкрутства: Навч. посібник для студ. вузів / А.Г. Бобкова, З.Ф. Татькова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 152 с.

 3. Головань І.В. Правова робота із захист прав підприємців: Монографія. – Донецьк: Юго-Восток, 2003. – 168 с.

 4. Господарське законодавство: Навч.-метод. посібник / О.В. Кришевич, В.В. Мачуський, О.В. Перепадя, В.Є. Постульга. – К.: КНЕУ, 2005. – 182 с.

 5. Господарське право України: Навч. посібник для студентів вузів України / Ред. Н.О. Саніахметова. – Х.: Одіссей, 2005. – 608 с.

 6. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування законодавства про банкрутство / Укл. Б.М. Поляков, ВСУ, Вищий господарський суд України. – К.: Ін Юре, 2004. – 568 с.

 7. Господарський кодекс України: Коментар / Ред. Саніахметова Н.О. – Харків: Одісей, 2004. – 846 с.

 8. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие для вузов / Ред. Безбах В.В. – М.: МЦФЭР, 2004. – 896 с.

 9. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців / Ред. А.В. Дашкевич. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 239 с.

 10. Дмитренко Е.С. Фiнансове право України: Загальна частина: навч. посiбник / Е.С. Дмитренко. – К.: Алерта, К.: КНТ, 2006. – 376 с.

 11. Дмитренко, Е.С. Фiнансове право України: Особлива частина: Навч. посiбник / Е.С. Дмитренко. – К.: Алерта, К.: КНТ, 2007. – 613 с.

 12. Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право: Свобода перемещения компаний в Европейском сообществе. – М.: Вальтерс Клувер, 2004. – 190 с.

 13. Збірник установчих документів (з можливістю копіювання): закрите акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, відкрите акціонерне товариство, державне підприємство, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку / Укл. Є.К. Пашутинський. – 2 е вид. – К.: КНТ, 2003. – 96 с.

 14. Зельдіна О.Р. Спеціальний режим господарювання: навчальний посібник для студ. вузів. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 110 с.

 15. Карлін М.І. Правові основи підприємництва: Навч. посібник для студ. вузів. – 2 е вид., випр. і доп. – К.: Кондор, 2006. – 366 с.

 16. Кибенко, Е.Р. Корпоративное право Украины: Учеб. пособие / Е.Р. Кибенко. – Х.: Эспада, 2001. – 288 с.

 17. Контроль і перевірки підприємницької діяльності / Укл. Ю.А. Авксентьєв, О.М. Івченко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 400 с.

 18. Корпоративні права. – Х.: Фактор, 2005. – 118 с.

 19. Легкова М.Ф. Фiнансове право: Навч. метод. посiбник / М.Ф. Легкова. – К.: КНЕУ, 2005 –

 20. Луць В.В. Акціонерне право: Навч. посібник для студ. юрид. спец. вузів / В.В. Луць, Р.Б. Сивий, О.С. Яворська. – К.: Ін Юре, 2004. – 256 с.

 21. Мамутов, В.К. Господарче право зарубiжних країн: Пiдручник / В.К. Мамутов, О.О. Чувпило. – К.: «Дiлова Україна», 1996. – 352 с.

 22. Мандриковський М.М. Господарське законодавство: Навч. посібник. – 2 е вид. – Львів: Львівська політехніка, 2004. – 167 с.

 23. Мачуський В.В. Господарське законодавство: Навч. посібник для студ. вузів / В.В. Мачуський, В.Є. Постульга. – К.: КНЕУ, 2004. – 276 с.

 24. Мельник О.О. Господарське право: Навч.-метод. посібник / О.О. Мельник. – К.: КНЕУ, 2005. – 208 с.

 25. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: Станом на 1 січня 2004 року / Ред. В.К. Мамутов. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

 26. Науково-практичний коментар до цивiльного законодавства України: В 4 т.. – К.: А.С.К. – Т.1.: Загальнi положення. Особистi немайнові права фiзичної особи. Право власностi та iншi речовi права: В 4 т / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань. – К.: А.С.К., 2004. – 928 с.

 27. Науково-практичний коментар до цивiльного законодавства України: В 4 т.. – К.: А.С.К. – Т.2.: Право iнтелектуальної власностi. Зобов'язальне право: В 4 т / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань. – К.: А.С.К., 2004. – 864 с.

 28. Образцы договоров с комментариями. Международный коммерческий арбитраж (конвенции, регламенты). – М.: Финансы и статистика, Минск: Амалфея, 1997. – 607 с.

 29. Орлюк О.П. Банкiвське право: Навч. посiбник / О.П. Орлюк. – К.: Юрiнком Iнтер, 2005. – 376 с. –

 30. Пантелеев П.А. Производственные кооперативы: Закон. Комментарий. Практические рекомендации. – М.: Инфра М, 1996. – 64 с.

 31. Пачезеров В.Ф. Сборник хозяйственных договоров и учредительных документов: Образцы договоров. – Донецк: «Сталкер», 1998. – 348 с.

 32. Підприємницьке право: Збірник нормативно-правових актів станом на 1.09.2004 р. / Укл. В.О. Кузнєцов. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 1274 с.

 33. Понікаров В.М., Андрійченко Ж.О. Господарське законодавство: Навч. посібник для студ. вузів. – Х.: ІНЖЕК, 2004. – 231 с.

 34. Право власностi в споживчiй кооперацiї України. – К.: Iн-т держави i права НАН України, 1996. – 203 с.

 35. Правові основи підприємницької діяльності: Підручник з навчального курсу «Комерційне право» / Попович В.М. та ін., Ред. Шакун В.І. – К.: «Правові джерела», 1997. – 779 с.

 36. Предпринимательские операции: Практическое руководство по составлению договора. Правовое регулирование. – М.: «Приор», 1995. – 64 с.

 37. Предпринимательское право Украины: Учебник / под ред. Р.Б. Шишка. – Х.: Эспада, 2001. – 624 с.

 38. Принципы международных коммерческих договоров / Пер. с англ. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. – 307 с.

 39. Саниахметова Н.А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины: Учебник для студ. вузов. – 2 е изд. – Х.: Одиссей, 2005. – 799 с.

 40. Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя. – 7 е изд, перераб. и доп. – Х.: Одиссей, 2005. – 992 с.

 41. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посібник для студ. вузів. – 3 є вид, перероб і доп. – К.: А.С.К, 2005. – 912 с.

 42. Споживче право України: Т.1: Юридичний збiрник / вiдповiд. ред. Л.С. Школьник. – К.: Союз споживачiв, Днiпропетровськ: ТОВ «Баланс-Клуб», 2004. – 465 с.

 43. Створення, реорганізація та ліквідація підприємств у запитаннях та відповідях: Нормативна база, Відповіді на запитання, зразки статут ТОВ і засновницького договору: Метод. посібник. – Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2004. – 144 с.

 44. Теньков С. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів: Коментар, Довідковий матеріал, Судова практика / С. Теньков. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.

 45. Теньков С.О. Коментар судової практики з господарських справ. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 384 с.

 46. Федоренко, Г.О. Банкiвське право: Навч.-метод. посiбник / Г.О. Федоренко. – К.: КНЕУ, 2006. – 86 с.

 47. Хозяйственное законодательство Украины: По состоянию на 1.09.2004 г. / Сост. Н.А. Саниахметова. – Х.: Одиссей, 2004. – 720 с.

 48. Цивiльне право України: У 2 т. Т.1: Пiдручник / за ред. В.I. Борисова, за ред. I.В. Спасибо-Фатєєва, за ред. В.Л. Яроцький. – К.: Юрiнком Iнтер, 2004. – 480 с.

 49. Цивiльне право України: У 2 т. Т.2: Пiдручник / за ред. В.I. Борисова, за ред. I.В. Спасибо-Фатєєва, за ред. В.Л. Яроцький. – К.: Юрiнком Iнтер, 2004. – 552 с.

 50. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України: Навч. посібник для студ. вузів. – Суми: Університетська книга, 2003. – 220 с.

 51. Шелухiн М.Л. Господарське процесуальне право [Текст]: навч. Посiбник / М.Л. Шелухiн, О.М. Зубатенко. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2006. – 264 с.

 52. Шимон С.I. Цивiльне право України [Текст]. У 2 ч. Ч. 1: навч.-метод. посiб. / С.I. Шимон. – К.: КНЕУ, 2006. – 304 с.

 53. Шимон С.I. Цивiльне право України [Текст]. У 2 ч. Ч. 2: навч.-метод. посiб. / С.I. Шимон. – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.

 54. Штумп Г. Лицензионный договор / Пер. с нем. А.К. Кудряшова, В.В. Драгунова, Под ред. и со вступ. ст. М.М. Богуславского. – М.: Прогресс, 1998. – 478 с.Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" господарське право\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальне право україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" господарське право\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "конституційне право " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Конституційне право ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" господарське право\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія» для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" господарське право\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " Конституційне право зарубіжних країн" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Конституційне право зарубіжних країн” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" господарське право\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адвокатура України " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Адвокатура Україна ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" господарське право\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " основи екології" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" господарське право\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальний процес україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" господарське право\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" господарське право\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Нотаріат України" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Нотаріат України ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" господарське право\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація роботи з кадрами " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація роботи з кадрами ” для студентів заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи