Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" основи екології\" для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " основи екології" для студентів заочної форми навчання
Скачати 302.36 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " основи екології" для студентів заочної форми навчання
Дата конвертації05.10.2013
Розмір302.36 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ

5.09010303 – “Зелене будівництво

і садово-паркове господарство”


ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, 2011

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів заочної форми навчання за напрямом 5.09010303 – “Зелене будівництво і садово-паркове господарство”.


Укладач Н.В. Фоменко


Затверджено цикловою комісією агрономічних дисциплін

Протокол № ___ від “___”____________ 2011р.

Голова циклової комісії ______________ Г.М.Джус


Зміст


Вступ 4

 1. Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт 5

 2. Варіанти тем контрольних робіт 6

 3. Питання до іспиту 17

Список літератури 21

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 22


Вступ


Однією з основних причин сучасних екологічних катастроф є інтенсивний розвиток народногосподарсьої діяльності. Непомірне навантаження на навколишнє природне середовище, порушення нормальних законів розвитку і функціонування – ось найбільш небезпечні супутники цього процесу. До того ж, в результаті постійного нагромадження кількісних змін під впливом антропогенного втручання в природі активно виникають і розвиваються нові небажані процеси. Як правило вони носять руйнівний і незворотній характер.

Мета навчальної дисципліни “Основи екології” – формування фундаментальних базових знань із традиційної екології і, використовуючи знання про будову і функціонування природи нашої планети (ландшафтознавство, біологію, ґрунтознавство, геологію, гідрологію, кліматологію, географію та інші), формування здатності оцінювати сучасний екологічний стан та вміння прийняття управлінських рішень щодо охорони та захисту навколишнього природного середовища, раціонального природокористування і, в кінцевому результаті, захисту здоров’я людини і здоров’я природи Землі.

Для успішного засвоєння знань студентів робочою програмою дисципліни передбачено виконання контрольної роботи, яка є необхідним етапом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “молодший спеціаліст” та “бакалавр”. Дані методичні рекомендації допоможуть у самостійному їх написанні, а також зорієнтують у виборі теми і приблизного плану цього творчого завдання.

Дані методичні вказівки містять 38 варіантів тем контрольних робіт із зазначеної дисципліни. Крім запропонованого плану, подається перелік завдань, які необхідно вирішити в процесі написання контрольної роботи. Згідно поставлених завдань студентами формулюються відповідні висновки і, за можливості, сучасні рішення щодо вирішення проблем охорони навколишнього середовища на сучасному етапі суспільного розвитку. Студентам пропонується також перелік рекомендованої літератури для написання контрольної роботи, вимоги до оформлення роботи, терміни її подання для перевірки викладачем. Також містяться питання для підготовки студентів до іспиту з дисципліни “Основи екології”.


^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ

ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Метою написання контрольних робіт є закріплення знань відповідного навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної форми навчання методів наукового аналізу, самостійного вивчення законодавчих і літературних джерел.

Контрольну роботу з навчальної дисципліни “Основи екології” студенти виконують відповідно до затвердженої тематики згідно списку. Крім того, за погодженням з викладачем, студенти може запропонувати свій варіант теми контрольної роботи.

Вибираючи тему, доцільно ознайомитися з відповідними літературними джерелами для того, щоб отримати загальне уявлення про вибрану тему. Після цього слід приступити до вивчення нормативних актів, літеру тари у вигляді монографій та інших матеріалів. Особливу увагу потрібно звернути на аналіз джерел права. Після вивчення необхідної літератури і складання плану її використання можна розпочати написання контрольної роботи.

Контрольна робота повинна включати:

 • План роботи.

 • Вступ.

 • Матеріал, який передбачає безпосереднє висвітлення питань роботи.

 • Висновок.

 • Список використаної літератури.

Робота пишеться від руки. Загальний обсяг роботи – 18-24 аркуші шкільного зошита. Оформлена контрольна робота здається у заочне відділення (аудиторія 202) для завчасного рецензування до початку сесії, протягом якої студенти будуть складати іспит з цієї дисципліни.

Слід мати на увазі, що невідрецензована або недоопрацьована щодо зауважень викладача контрольна робота позбавляє студента можливості складати іспит.


2 Варіанти тем контрольних робіт

Тема 1
^

Екологія – наука ХХІ століття”


План

 1. Основні етапи розвитку науки екології.

 2. Роль видатних вчених у розвитку екологічних знань.

 3. Методи сучасної екології. Їх основні проблеми.

 4. Завдання загальної екології.

 5. Новітні галузі екології.

Завдання

 1. З’ясувати особливості становлення екології, як науки.

 2. Знайти від якої галузі знань відокремилась екологія та які науки вона об’єднує сьогодні.

 3. Які методи використовує сучасна екологія.

Тема 2
^

Екологічні фактори та їх вплив на життєдіяльність організмів”


План

 1. Рівні організації життя.

 2. Класифікація екологічних факторів.

 3. Екологічні фактори і середовище життя.

 4. Вплив діяльності людини на зміну факторів середовища.

Завдання

 1. Показати особливості екосистемного рівня серед організації життя.

 2. З’ясувати які є пити екологічних факторів.

 3. Показати роль адаптації живих організмів до змінних умов середовища.

 4. Навести приклади пристосувальних реакцій організмів до біотичних та абіотичних факторів середовища.

 5. Дати порівняльний аналіз різних видів взаємодій між живими організмами.

Тема 3
^

Історія розвитку екології”


План

 1. Історія становлення екології як науки.

 2. Основні категорії і закони екології.

 3. Об'єкти й методи досліджень в екології.

 4. Суть і особливості завдань, які стоять перед екологічною наукою.

 5. Місце екології в системі природничих наук.

Завдання

 1. Дати визначення екології.

 2. Охарактеризувати структурні підрозділи загальної екології.

 3. Пояснити суть основних екологічних понять і законів.

 4. Охарактеризувати зв'язки екології з іншими науками.

 5. Проаналізувати історичне підґрунтя існування біосферних законів. Навести приклади їх дії у суспільстві, природні, економіці.

Тема 4
^

Факторіальна екологія”


План

 1. Класифікацію екологічних факторів.

 2. Закон "мінімуму" Лібіха. Його роль в екологічних дослідженнях.

 3. Закон толерантності Шелфорда. Його роль в екологічних дослідженнях.

 4. Форми біотичних відносин.

 5. Антропогенні фактори.

Завдання

 1. Навчитися розрізняти ресурси та умови існування живих організмів і знати основні їх види.

 2. Навести приклади трофічних ланцюгів, що є у відомих Вам екосистемах та визначити, до якого типу вони належать.

 3. Навести приклади законі екології, відомих з Ваших власних спостережень.

Тема 5
^

Методи дослідження в екології”


План

 1. Наукові методи дослідження.

 2. Методи моделювання. Їх місце у вивченні екологічного стану довкілля.

 3. Техніка збору, обробки та унаочнення інформації.

 4. Загальна схема вивчення екосистем.

 5. Роль моніторингу в дослідженні стану екосистем.

Завдання

 1. Вивчити основні методи дослідження екології.

 2. Виявити які методи найширше застосовуються на даному етапі розвитку екології як науки.

 3. Вивчити послідовність дослідження екологічних систем.

 4. Змоделювати оцінку екологічної ситуації на основі отриманих даних (картографічних, математичних, графічних, словесних тощо).

 5. Продемонструвати один з прикладів дослідження в екології.

Тема 6
^

Геоаномальні явища”


План

 1. Класифікація аномальних явищ.

 2. Аналіз таких явищ на прикладах з літератури.

 3. Критичний аналіз аномальних явищ у природі.

 4. Явища атмосферні, геофізичні, гепатогенні та їх матеріалістичне пояснення.

 5. Екологічні моделі деяких аномальних явищ.

Завдання

 1. З’ясувати які види аномальних явищ існують.

 2. Пояснити суть деяких з них (аномальні явища у гідросфері, повітрі, пов’язані з гравітацією тощо).

 3. Дати своє тлумачення явищам і спробувати спростувати їх.

 4. Висловити свою думку з приводу тлумачення тих чи інших аномальних явищ природи.

 5. Зобразити схематично деякі з аномальних явищ природи.

Тема 7
^

Таємниці екології”


План

 1. Що знає екологія?

 2. Механізм екологічного розвитку Землі.

 3. Поява Homo Sapiens – новий виток у розвитку біосфери.

 4. Гіпотези різних вчених стосовно еволюції біосфери і планети в цілому.

 5. Що чекає Землю у майбутньому.

Завдання

 1. Вивчити сутність екології з точки зору розвитку (еволюції) Землі.

 2. Дослідити основні напрями сучасної екологічних наук.

 3. Висловити своє бачення та розуміння розвитку життя та його еволюції.

 4. Дослідити думки різних вчених, що зробили значний внесок у вивчення історії Землі.

 5. Дати прогноз еволюції біосфери.

Тема 8
^

Земля розкриває таємниці”


План

 1. Актуальні проблеми геологічної науки.

 2. Методичні підходи до вивчення екзогенних та ендогенних процесів на Землі.

 3. Проноз землетрусів.

 4. Еволюція вулканічних процесів.

 5. Від гіпотез – до теорії, від теорії – до практики.

Завдання

 1. З’ясувати як в минулі епохи пояснювалися грізні геологічні явища.

 2. Вивчити сучасні методи дослідження геологічного середовища.

 3. Дослідити на конкретних прикладах руйнівну силу вулканів, землетрусів.

 4. Проілюструвати динаміку розвитку вулканів, на основі чого пояснити як вони виникають.

 5. Дослідити методи прогнозування грізних геологічних проявів.

Тема 9
^

Природний потенціал території України”


План

 1. Стан вивченості проблеми.

 2. Види природних ресурсів, їх класифікація.

 3. Забезпеченість території України різними видами природних ресурсів.

 4. Екологічний стан окремих регіонів України.

 5. Зв’язок природного потенціалу території та можливістю до самоочищення природних середовищ.

Завдання

 1. Дослідити питання вивченості та наявності природних ресурсів по регіонах України.

 2. Вивчити соціальне та економічне значення природних ресурсів для держави.

 3. Дати своє тлумачення виразу “чи є Україна само забезпечувальною системою”.

 4. Розкрити суть проблеми розвитку України на сучасному етапі.

Тема 10
^

Історія екологічних досліджень Карпатського регіону”


План

 1. Екологічні спостереження глобального масштабу та їх значення для вивчення екології Карпат.

 2. Моніторинг довкілля.

 3. Спостереження за локальними та регіональними забрудненнями.

 4. Спостереження за станом середовища.

 5. Роль Карпатського регіону для наукових дослідження України та світу.

Завдання

 1. Вивчити питання мети екологічних спостережень глобального масштабу.

 2. Дослідити питання організації моніторингу на прикладі Карпатського регіону.

 3. Проілюструвати прикладами екологічний стан окремих складових навколишнього середовища Карпатського регіону.

 4. Дослідити питання важливості збереження екосистеми Карпатського регіону для України та світу.
^

Біосферна складова екології


Тема 11

Глобальна екологія”


План

 1. Походження й еволюція біосфери.

 2. Визначення понять біосфера, ноосфера, структурні частини біосфери.

 3. Властивості живої речовини.

 4. Біогеохімічні цикли важливих хімічних елементів у біосфері.

 5. Енергетичний баланс біосфери.

Завдання

 1. З'ясувати, в чому полягає безумовна важливість наявності атмосфери для живих організмів.

 2. Пояснити, в чому полягає головна особливість ґрунту як природного тіла.

 3. Назвати основні лісові райони України та описати їхні особливості.

 4. Пояснити, в чому полягає концентраційна функція живих організмів.

 5. Проілюструвати здатність екосистем до самоочищення.

Тема 12
^

Демекологія (екологія популяцій)”


План

 1. Поняття популяції, їх розміри, види.

 2. Основні популяційні параметри. Динаміка популяцій.

 3. Просторова, вікова, статева та ієрархічна структури популяцій.

 4. Фактори, що спричиняють коливання чисельності популяції.

 5. Типи взаємовідносин між популяціями.

Завдання

 1. Дати визначення популяції та назвати критерії виділення популяцій.

 2. Пояснити різницю між біотопом популяції та екологічною нішею.

 3. Навести приклади визначення чисельності популяції.

 4. З’ясувати якими критеріями визначається екологічна ємність середовища.

 5. Визначити від чого залежить вертикальна структура популяцій.

Тема 13
^

Синекологія (екологія угруповань)”


План

 1. Біоценотична класифікація організмів.

 2. Трофічна, просторова, екологічна структура біоценозу.

 3. Видовий склад біоценозів.

 4. Типи сукцесій.

 5. Індикативне значення організмів.

Завдання

 1. Дати визначення біоценозу.

 2. Визначити структуру біоценозу.

 3. Виявити видовий склад біоценозів.

 4. Визначити типи сукцесій.

Тема 14
^

Сучасне вчення про екосистеми”


План

 1. Поняття "біогеоценоз" (за Сукачовим) та "екосистема" (за Тенслі).

 2. Складові компоненти біогеоценозу.

 3. Основні етапи використання речовин та енергії в екосистемах.

 4. Піраміди чисел, мас та енергії.

 5. Загальні принципи стійкості екосистем.

Завдання

 1. Дати наукове визначення термінам екосистема та біогеоценоз.

 2. Навести приклади трофічних ланцюгів, що є у відомих Вам екосистемах та визначити, до якого типу вони належать.

 3. Сформулювати принципи стійкості екосистем.

 4. Проілюструвати різні типи екосистем.

 5. Сформулювати в чому полягає стійкість екосистем, зокрема до антропогенних навантажень.

Тема 15
^

Екосистеми світу”


План

 1. Класифікація основних екосистем світу.

 2. Тундри.

 3. Лісові екосистеми помірного поясу.

 4. Вічнозелений тропічний дощовий ліс.

 5. Степи.

 6. Пустелі.

 7. Болота.

 8. Водні екосистеми.

Завдання

 1. Визначити, що таке біом.

 2. Перерахувати основні біоми та екосистеми Земної кулі.

 3. Назвати основні лісові райони України та описати їхні особли­вості.

 4. Пояснити причини високої видової різноманітності екосистем тропічних дощових лісів.

Тема 16
^

Природні ресурси Землі”


План

 1. Сучасні уявлення про природні ресурси.

 2. Класифікація природних ресурсів.

 3. Зв’язок природних ресурсів між собою.

 4. Види використання природних ресурсів людиною.

 5. Природні ресурси на Місяці, Венері, Меркурії, Марсі та інших планетах.

Завдання

 1. Дати класифікацію природним ресурсам.

 2. З’ясувати які з них належать до вичерпних.

 3. Показати як людина використовує ресурси в процесі життєдіяльності на конкретних прикладах.

 4. Показати схематично зв’язки між різними типами природних ресурсів.

 5. Змоделювати як людина буде виживати, використовуючи ресурси інших планет.

Тема 17
^

Антропогенна деградація біосфери

і проблема обмеженості природних ресурсів”


План

 1. Складові біосфери та їх роль у житті людини.

 2. Чинники і джерела деградації біосфери.

 3. Проблема обмеженості природних ресурсів.

3.1. Енергетичні ресурси.

3.2. Мінерально-сировинні ресурси.

3.3. Ресурси прісної води.

3.4. Ресурси продуктів харчування.

 1. Шляхи виходу з екологічної кризи.

Завдання

 1. З’ясувати з яких складових складається біосфера за визначеннями різних вчених.

 2. Вивчити і охарактеризувати види і джерела деградації по окремих складових біосфери.

 3. Конк4ретизувати на окремих прикладах в чому полягає проблема обмеженості природних ресурсів.

 4. Проілюструвати деградацію біосфери.

 5. Запропонувати шляхи виходу із ситуації, що склалася.

Тема 18
^

Шляхи подолання екологічної кризи в Івано-Франківській області”


План

 1. Фактори, що впливають на стан довкілля.

 2. Транскордонні забруднення.

 3. Регіональні забруднення.

 4. Стан вивченості екологічних проблем.

 5. Пропозиції для покращення екологічної ситуації.

Завдання

 1. З’ясувати, які види екологічних проблем є характерними для Івано-Франківської області.

 2. З’ясувати, які чинники і джерела є найбільш небезпечними за обсягами забруднення.

 3. Детально вивчити які роботи екологічного характеру проводилися в межах досліджуваної території.

 4. Запропонувати заходи для покращення екологічної ситуації в області.

 5. Запропонувати систему моніторингу для територій, які найбільше потерпають від забруднень.

Тема 19
^

Екологічні фактори та їх роль в екологічних дослідженнях”


План

 1. Екологічні фактори та їх класифікація.

  1. Кліматичні фактори.

  2. Фактори водного середовища.

  3. Едафічні фактори (грунтові).

  4. біотичні фактори.

 2. Пристосування організму до динаміки змін факторів.

 3. Антропогенні фактори середовища.

Завдання

 1. Вивчити види факторів.

 2. Проаналізувати чи можлива адаптація організму до змінених умов середовища.

 3. Проілюструвати на прикладах зміну середовища існування організму та його відповідну реакцію.

 4. Проаналізувати які види змін відбуваються в організмі під впливом антропогенних факторів.

Тема 20
^

Біохімічні кругообіги в біогеоценозі”


План

 1. Поняття про біохімічні цикли.

 2. Кругообіги основних біогенних елементів.

 3. Кругообіги важких металів, радіоактивних елементів, мікроелементів тощо.

 4. Кругообіги елементів, залучені внаслідок антропогенної діяльності.

 5. Наслідки підвищених концентрацій елементів у природних середовищах.

Завдання

 1. Проілюструвати біохімічний цикл на прикладі будь-якої екосистеми.

 2. Вивчити питання природної і антропогенної гілки кругообігу елементів.

 3. Пояснити в чому полягає відмінність між природними і антропогенними кругообігами.

 4. Дослідити питання впливу підвищених концентрацій елементів у біосферних середовищах.
^

Проблеми забруднення і охорони навколишнього природного середовища


Тема 21

Проблема антропогенного впливу на біосферу”


План

 1. Джерела антропогенного забруднення довкілля.

 2. Джерела та наслідки забруднення атмосфери.

 3. Джерела забруднення води.

 4. Забруднення ґрунтів.

 5. Вплив забруднення біосфери на здоров'я людей.

 6. Стан повітряного середовища України.

Завдання

 1. З’ясувати що є головними причинами глобальної екологічної кризи. Навести приклади.

 2. Охарактеризувати основні речовини – забруднювачі довкілля (атмо-, гідросфери, ґрунтів) та їх джерела надходження до біосфери землі.

 3. З’ясувати суть глобальних екологічних проблем.

 4. З’ясувати стан навколишнього природного середовища в Україні і світі.

Тема 22
^

Екологія і практична діяльність людини”


План

 1. Шляхи впливу людського суспільства на навколишнє природне середовище.

 2. Джерела екологічної кризи та її вплив на біосферу.

 3. Природні небезпечні явища і процеси.

 4. Техногенні небезпечні явища і процеси.

 5. Екологічно особливо небезпечні процеси.

Завдання

 1. Назвати, якими речовинами забруднюється атмосфера, гідро­сфера та ґрунти.

 2. Вміти назвати категорії антропогенних забруднювачів та основні види забруднення природного середовища.

 3. Перелічити райони та випадки екологічного лиха, вказати на їхні причини та наслідки.

 4. Дати визначення поняттям «екологічна катастрофа» та «еколо­гічна небезпека" відповідно до законодавства України.

 5. Назвати основні механізми деградації біомів та вимирання окремих організмів.

 6. Дати опис механізму та причин евтрофікації водойм.

Тема 23
^

Гармонія чи трагедія у відносинах між природою і людиною?”


План

 1. Масштаби впливу на довкілля.

 2. Еволюція взаємодії людини і природного середовища.

 3. Енергетика та охорона навколишнього середовища.

 4. Охорона життєво важливих умов існування людського організму (повітря, води, грунту, біоти).

Завдання

 1. Дослідити питання масштабів впливу людини на довкілля на сучасному етапі.

 2. Протиставити першому завданню взаємовідносини людини і природи у минулі епохи.

 3. Вивчити питання вичерпності енергетичних ресурсів та одночасного негативного впливу на довкілля при їх використанні.

 4. Проілюструвати перерозподіл хімічних елементів у середовищі внаслідок антропогенної діяльності.

 5. Запропонувати ряд важливих і першочергових завдань у вирішенні проблеми взаємовідносин людини і природи.

Тема 24
^

Бомби повільного впливу на біосферу Землі”


План

 1. Біосфера – потужна саморегулююча система.

 2. Складові біосфери.

 3. Забруднення водних ресурсів.

 4. Сміття та тверді відходи.

 5. Хімізація народного господарства.

 6. Фізичні негативні впливи.

Завдання

 1. Дослідити тлумачення терміну біосфера різними вченими.

 2. Вивчити хто є засновником вчення про біосферу і чому?

 3. Дослідити в чому полягає руйнівний характер антропогенного впливу на біосферу.

 4. Проілюструвати види негативного впливу на біосферу.

 5. Змоделювати що чекає біосферу у майбутньому.

Тема 25
^

Антропогенний вплив на атмосферу”


План

 1. Роль атмосфери в житті людини. Функції атмосфери.

 2. Види і джерела забруднення.

 3. Транспортування забруднюючих речовин в атмосфері.

 4. Глобальні екологічні проблеми пов’язані із забрудненням атмосфери.

 5. Охорона атмосфери від забруднення.

Завдання

 1. З’ясувати роль атмосфери в житті людини. Проілюструвати прикладами.

 2. Охарактеризувати забруднюючі речовини та їх вплив на живі організми.

 3. З’ясувати яким чином полютанти транспортуються в атмосфері.

 4. Зробити прогноз стану атмосфери на майбутнє.

 5. Запропонувати заходи для запобігання забруднень атмосфери.

Тема 26
^

Антропогенний вплив на гідросферу”


План

 1. Роль гідросфери в житті людини. Світові запаси води.

 2. Види і джерела забруднення вод.

 3. Трансформація забруднюючих речовин у гідросфері.

 4. Проблема вичерпності гідросфери – міф чи реальність?

 1. Шляхи виходу з екологічної кризи.

Завдання

 1. З’ясувати роль гідросфери для живих організмів, людини, господарства.

 2. З’ясувати роль гідросфери у зародженні життя на Землі.

 3. Вивчити види і джерела надходження забруднюючих речовин у гідросферу.

 4. Проілюструвати поведінку полютантів у гідросфері.

 5. Запропонувати заходи для вирішення екологічної проблеми.

Тема 27
^

Заповідна справа”


План

 1. Природоохоронні території.

 2. Заповідники, заказники, національні парки: визначення, функції, типи, біологічне, географічне і соціально-економічне значення.

 3. Роль світової системи природних заповідних територій у вирішенні проблеми виходу з глобальної екологічної кризи.

 4. Екологічна роль національного природного заповідного фонду України.

 5. Сучасний стан, проблеми та перспективи національного природного фонду України.

 6. Екологічний моніторинг заповідних територій (типи і масштаби моніторингу, його значення).

 7. Організаційно-правові основи ведення заповідної справи. Основи заповідного господарювання.

Завдання

 1. Вивчити основні поняття щодо природоохоронних територій, їх мету створення, завдання.

 2. З’ясувати в чому полягає біологічне, географічне і соціально-економічне значення природоохоронних територій.

 3. Проаналізувати заповідний фонд України.

 4. Запропонувати систему моніторингу за природоохоронними об’єктами.

Тема 28
^

Антропогенний вплив на літосферу”


План

 1. Роль літосфери у житті людини, промисловості, господарстві.

 2. Види порушень геологічного середовища.

 3. Шляхи надходжень забруднюючих речовин у літосферу.

 4. Наслідки забруднення і порушення геологічного середовища.

 5. Шляхи подолання екологічної кризи.

Завдання

 1. З’ясувати яка роль відводиться геологічній основі у житті людини, господарстві тощо.

 2. З’ясувати яка роль відводиться сучасним та давнім геопроцесам у формуванні земної поверхні, атмосфери, гідросфери тощо.

 3. З’ясувати які зміни відбуваються в літосфері внаслідок фізичного і хімічного забруднення.

 4. З’ясувати який тип відходів утворюється при гірському виробництві і яким чином це впливає на довкілля.

 5. Запропонувати ряд заходів для покращення стану літосфери.

Тема 29
^

Антропогенний вплив на ґрунти”


План

 1. Загальні відомості про ґрунти.

 2. Роль ґрунтів у житті людини.

 3. Історія утворення ґрунтів. Класифікація типів ґрунтів в залежності від кліматичних умов, температури, вологості тощо.

 4. Причини деградації ґрунтів, наслідки їх забруднення.

 5. Охорона ґрунтів.

Завдання

 1. Дати характеристику ґрунтам, як мінерально-органічному субстрату.

 2. Описати роль ґрунтів у житті людини і в біологічному кругообігу атомів.

 3. З’ясувати як утворилися ґрунти.

 4. Проілюструвати наслідки порушення ґрунтів.

 5. Запропонувати заходи для покращення їх екологічного стану.

Тема 30
^

Радіоактивне забруднення біосфери.”


План

 1. Загальні відомості про радіацію.

 2. Природні та антропогенні джерела радіації.

 3. Вплив радіації на живі організми та екосистеми.

 4. Наслідки аварії на ЧАЕС.

 5. Заходи для покращення екологічної ситуації на радіаційно забруднених територіях та для попередження радіаційного забруднення.

Завдання

 1. Описати загальні властивості радіоактивних елементів.

 2. Проаналізувати історію вивчення радіоактивності елементів.

 3. Проілюструвати вплив радіоактивності на живі організми та екосистеми.

 4. Проаналізувати наслідки впливу аварії на ЧАЕС.

 5. Запропонувати заходи щодо покращення екологічної ситуації.
^

Сучасні екологічні проблеми людства


Тема 31

Екологія України”


План

 1. Основні види екологічних проблем.

 2. Розвиток основних еколого-ландшафтних зон на території України.

 3. Зв’язок екологічної ситуації та захворюваності населення.

 4. Основні природа сучасної екологічної кризи в Україні.

 5. Зв’язок регіональних та державних екологічних проблем.

Завдання

 1. З’ясувати які існують види екологічних проблем будь-якої території.

 2. З’ясувати яким чином природні умови території України впливають на її екологічний стан.

 3. Продемонструвати зв’язок між захворюваністю населення окремих регіонів та несприятливою екологічною ситуацією.

 4. Виокремити території, які найбільше страждають внаслідок антропогенного втручання.

 5. Запропонувати шляхи подолання екологічної кризи в Україні.

Тема 32
^

Проблеми вітроенергетики”


План

 1. Суть сучасної енергетичної кризи суспільства.

 2. Види альтернативних джерел енергії.

 3. Автономні вітроенергетичні установки.

 4. Концепція розвитку вітроенергетики на Україні та інших державах світу.

 5. Екологічне значення вітроенергетики.

Завдання

 1. Дати визначення сучасним видам екологічної кризи суспільства.

 2. Виділити суть енергетичної кризи, її природу.

 3. Вивчити які є види альтернативних джерел енергії.

 4. Дослідити автономну вітроенергетичну установку, дати її основні характеристики.

 5. Сформулювати в чому полягає екологічність нетрадиційної вітроенергетики.

Тема 33
^

Глобальні екологічні проблеми”


План

 1. Суть глобальних проблем, їх види.

 2. Суть проблеми енергозабезпечення.

 3. Проблеми нестачі продуктів харчування.

 4. Проблеми забруднення біосфери Землі.

 5. Шляхи виходу з глобальної екологічної кризи.

Завдання

 1. Дати визначення поняттю глобальної екологічної кризи.

 2. Класифікувати види і підвиди глобальних екологічних проблем.

 3. Проілюструвати проблеми парникового ефекту, зменшення товщини озонового екрану, кислотних дощів.

 4. Криза суспільної духовності – дати своє розуміння цього вислову.

 5. Запропонувати шляхи виходу з глобальної екологічної кризи.

Тема 34
^

Природоохоронні території України”


План

 1. Охоронна справа.

 2. Державні заповідники і заказники.

 3. Державні природні національні парки.

 4. Пам’ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, заповідні урочища.

 5. Правові основи охорони природи.

Завдання

 1. Вивчити питання охорони природи в Україні, Європі, світі.

 2. Дати тлумачення термінам ресурсовикористання і ресурсозбереження при створенні природоохоронних територій.

 3. Виявити форми взаємодії людини і природи в межах охоронних територій.

 4. Дати своє бачення питанню, чому дана тематика відноситься до проблеми стратегії і тактики виживання людства.

Тема 35
^

Екологічне право ”


План

 1. Екологічне право. Правові аспекти охорони природи.

 2. Організація охорони природи в Україні.

 3. Міжнародне співробітництво з проблем охорони природи.

 4. Екологічна політика.

 5. Нормативно-правові акти, що регулюють екологічні відносини.

 6. Об'єкти і принципи правової охорони навколишнього середовища.

 7. Шляхи здійснення екологічної безпеки.

 8. Екологічні права та обов'язки громадян щодо охорони навколишнього середовища.

 9. Управління в галузі охорони навколишнього середовища.

Завдання

 1. Визначити суть та завдання екологічної експертизи, функції контролю і нагляду у галузі охорони навколишнього середовища.

 2. Охарактеризувати законодавство, яке регулює використання природних ресурсів.

 3. Дати характеристику природним територіям та об'єктам, що підлягають особливій охороні.

 4. Пояснити суть юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства.

Тема 36
^

Екологія людини”


План

 1. Людина як об’єкт дослідження медичної екології та джерело антропогенного впливу.

 2. Види і форми порушення функціонування людського організму внаслідок шкідливих факторів середовища.

 3. Вплив радіації на організм людини.

 4. Вплив хімічних забруднень на людський організм.

 5. Шляхи подолання суспільної екологічної кризи.

Завдання

 1. З’ясувати основні фактори негативного впливу довкілля на людину.

 2. Визначити чи є залежність між забрудненнями середовища існування і захворюваннями людей. Проілюструвати це.

 3. Вивчити основні форми захворювань внаслідок антропогенних забруднень середовища.

 4. Визначити які основні органи, системи органів страждають при негативних факторах середовища.

 5. Виділити основні групи населення, які в більшій мірі страждають від негативних факторів середовища (в територіальному плані, у віковому, статевому, віковому розрізі, в залежносоті залежності від професій тощо).

Тема 37
^

Екологія міста (села)”


План

 1. Ландшафтно-географічна характеристика.

 2. Основні забруднювачі.

 3. Стан очисних споруд.

 4. Сміттєзвалища, тваринницькі комплекси, використання мінеральних добрив та отрутохімікатів.

 5. Проектування систем очищення стічних вод, складування побутових відходів тощо.

Завдання

 1. Вивчити природні фактори формування екологічної ситуації в місті (селі).

 2. Вивчити основні джерела надходження забруднюючих речовин в довкілля.

 3. Вивчити яким чином впливають сміттєзвалища, тваринницькі комплекси, використання отрутохімікатів та інші види на екологічну ситуацію вашого міста (села).

 4. Запропонувати систему моніторингу місцевості.

 5. Запропонувати заходи для “оздоровлення” сільської екосистеми.

Тема 38
^

Інженерна екологія”


План

 1. Визначення понять “екологія” – “інженерна екологія” – “промислова екологія” та інших.

 2. Зв’язок НТП та сучасних екологічних проблем.

 3. Природно-технічні системи.

 4. Екологічні норми науково-технічного прогресу.

 5. Види інженерного захисту біосфери від шкідливих факторів.

Завдання

 1. Дати визначення основним термінам інженерної екології.

 2. Проаналізувати зв’язки, які існують між категоріями “науково-технічний прогрес – забруднення”, “науково-технічна революція – захворювання” та іншими.

 3. Проілюструвати приклад природно-технічної системи.

 4. Дати своє тлумачення нормуванню науково-технічного прогресу.

 5. Навести приклади використання надбань інженерії при захисті довкілля.


3 Питання до іспиту


 1. Предмет і завдання екології.

 2. Екологія та її місце серед інших дисциплін.

 3. Основні етапи розвитку екології.

 4. Роль В.І.Вернадського у розвитку екології.

 5. Історичний розвиток екології як науки.

 6. Структура навколишнього природного середовища.

 7. Об’єкти вивчення екології.

 8. Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища.

 9. Підходи, принципи і методи вивчення екологічних об’єктів.

 10. Методи прогнозування в екології.

 11. Напрями сучасних екологічних досліджень.

 12. Основні екологічні поняття і терміни.

 13. Основні уявлення про біосферу. Основні компоненти біосфери.

 14. Еволюція біосфери. Структурні одиниці біосфери.

 15. Ноосфера.

 16. Класифікація екосистем, їх типи.

 17. Роль живої речовини в біосфері.

 18. Загальні уявлення про живу речовину.

 19. Елементний склад живої речовини. Хімічні сполуки в складі живої речовини.

 20. Біологічний кругообіг атомів у природі.

 21. Біологічний контроль стану навколишнього природного середовища.

 22. Склад біосферних середовищ.

 23. Кругообіг речовин в екосистемах.

 24. Потік енергії в екосистемах.

 25. Схема трансформації енергії в екосистемах.

 26. Екологічні піраміди.

 27. Енергетична класифікація екосистем.

 28. Проблема забруднення навколишнього природного середовища.

 29. Типи забруднень навколишнього середовища.

 30. Антропогенний вплив на атмосферу.

 31. Види і джерела забруднення атмосфери.

 32. Перенесення забруднюючих речовин в атмосфері.

 33. Вплив забруднюючих речовин атмосфери на біосистеми.

 34. Охорона атмосфери від забруднення.

 35. Антропогенний вплив на гідросферу.

 36. Стан повітряного середовища в Україні.

 37. Заходи боротьби із забрудненням атмосфери.

 38. Забруднення поверхневих вод.

 39. Забруднення підземних вод. Охорона підземних вод України.

 40. Проблема стічних вод.

 41. Охорона вод Світового океану.

 42. Антропогенні катастрофи на акваторіях.

 43. Стан водних басейнів України.

 44. Наслідки забруднення природних вод.

 45. Охорона природних вод від забруднення.

 46. Антропогенний вплив на літобіосферу.

 47. Загальні відомості про літобіосферу.

 48. Основні причини деградації грунтів.

 49. Наслідки забруднення грунтів.

 50. Охорона грунтів.

 51. Охорона земних надр.

 52. Охорона земної поверхні.

 53. Охорона тваринного та рослинного світу.

 54. Охорона рекультивація порушених земель.

 55. Заповідна справа.

 56. Екологічний вплив ГЕС, АЕС, ТЕС на навколишнє середовище.

 57. Традиційні джерела енергії.

 58. Альтернативні види енергії.

 59. Новітні галузі екології.

 60. Екологія Космосу.

 61. Урбоекологія.

 62. Мілітаристична екологія.

 63. Радіоекологія.

 64. Екологія, право, політика.

 65. Загальні відомості про радіацію.

 66. Природні джерела радіації.

 67. Антропогенні джерела радіації.

 68. Вплив радіації на біосистеми і екосистеми.

 69. Деградація біосфери і проблема обмеженості природних ресурсів.

 70. Антропогенні фактори деградації біосфери.

 71. Проблема обмеженості енергетичних ресурсів.

 72. Нетрадиційні джерела енергії – шлях до вирішення енергетичної кризи.

 73. Проблема обмеженості мінерально-сировинних ресурсів.

 74. Основні джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища.

 75. Характер забруднення навколишнього середовища.

 76. Види забруднювачів навколишнього середовища.

 77. Найпоширеніші забруднювачі довкілля та їх вплив на здоров’я людини.

 78. Новітні напрями екологічних досліджень.

 79. Екологія людини.

 80. Медична екологія.

 81. Піраміди мас, чисел і енергії.

 82. Роль рослинних угруповань у зміні первинного стану планети.

 83. Структура природно-антропогенної системи.

 84. Структура соціосфери. Місце людини у ній.

 85. Структура геосфери.

 86. Структура біосфери. Роль живого у житті людини.

 87. Історія утворення грунтів. Роль грунтів у житті людини.

 88. Зв’язки в екосистемах.

 89. Екосистеми і біогеоценози.

 90. Роль продуцентів в історії розвитку планети.

 91. Система екологічного моніторингу України.

 92. Статична та динамічна моделі моніторингу.

 93. Екологічний моніторинг та його рівні.

 94. Глобальні проблеми екології і ресурсозабезпечення.

 95. Забруднення повітря – глобальна проблема екології.

 96. Забруднення вод – глобальна проблема екології.

 97. Утворення відходів – глобальна проблема екології.

 98. Вичерпність біорізноманіття – глобальна проблема екології.

 99. Проблеми забезпечення їжею – глобальні проблеми екології.

 100. Озоновий екран. Його зменшення і захист.

 101. Кислотні дощі та їх руйнівна дія.

 102. Глобальні кліматичні зміни.

 103. Модель організації речовини в природі.

 104. Охарактеризуйте об’єкти вивчення екології: організми → популяції → угруповання → екосистеми → екосфера.

 105. Метод інтерполяції в екології.

 106. Проблема обмеженості ресурсів біосфери.

 107. Проблема обмеженості ресурсів прісної води.

 108. Проблема обмеженості ресурсів продуктів харчування.

 109. Методи визначення якості та обсягу забруднень.

 110. ГДК, ГДВ, ССЗ, МДР.

 111. Теоретичні і методологічні засади охорони природи.

 112. Основні принципи раціонального природокористування.

 113. Що таке стандарти і нормативи якості навколишнього середовища і на основі чого вони складаються?

 114. Яка інформація міститься в екологічному паспорті підприємства?

 115. Для чого і як саме проводиться екологічна експертиза і екологічний аудит?

 116. Завдання екологічного менеджменту та маркетингу.

 117. Структура державного управління природокористуванням в Україні.

 118. Що таке екологічний моніторинг і з якою метою його проводять?

 119. Міжнародні екологічні організації. Напрями їх діяльності.

 120. Назвіть відомі вам екологічні функції держави та права.

 121. Назвіть відомі вам нормативно-правові акти, що визначають осно­ви організації охорони навколишнього середовища.

 122. Основні вимоги в галузі охорони надр.

 123. Форми плати за землю передбачено Законом «Про плату за землю».

 124. Правова охорона вод, система основних водоохоронних засобів.

 125. Види правопорушень у галузі охорони атмосферного повітря.

 126. Якими нормативними актами регулюються відносини у сфері охо­рони, використання й відтворення рослинного світу й багаторічних насаджень сільськогосподарського призначення?

 127. Які основні види використання об'єктів тваринного світу закріпле­ні законодавством України?

 128. Теорія і практика природокористування.

 129. Принципи раціонального природокористування.

 130. Теоретичні і методологічні основи охорони природи

 131. Стандарти і нормативи якості навколишнього середовища

 132. Економічні механізми природокористування

 133. Екологічний менеджмент

 134. Екологічний маркетинг

 135. Екологічна експертиза і аудит

 136. Екологічний ризик та екологічна безпека

 137. Державне управління в галузі природокористування

 138. Екологічна функція держави і права

 139. Екологічне право і екологічне законодавство

 140. Роль екологічного права в реалізації екологічної політики України

 141. Об'єкти і суб'єкти екологічного права

 142. Законодавство про охорону навколишнього природного середовища

 143. Екологічні права та обов'язки громадян

 144. Право природокористування

 145. Право власності на природні ресурси

 146. Правова охорона надр

 147. Правова охорона земель.

 148. Земельне право України

 149. Правова охорона водних ресурсів

 150. Правова охорона атмосферного повітря

 151. Правова охорона лісів і нелісової рослинності

 152. Правова охорона тваринного світу

 153. Правова охорона природно-заповідного фонду

 154. Міжнародна правова охорона навколишнього середовища

 155. Перспективи удосконалення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища

 156. Природні ресурси та їх економічна оцінка

 157. Природні ресурси та природні умови

 158. Функції і показники економічної оцінки природних ресурсів та умов

 159. Розрахунок збитків за забруднення довкілля

 160. Методи визначення економічних збитків від забруднення

 161. Основи плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища

 162. Соціально-економічна ефективність природоохоронних заходів

 163. Принципи раціонального природокористування

 164. Стандарти і нормативи якості навколишнього середовища

 165. Екологічна експертиза

 166. Економічні механізми природокористування

 167. Екологічний моніторинг навколишнього середовища

 168. Правове регулювання екологічних відносин

 169. Державне управління в галузі природокористування

 170. Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовищаСписок літератури


Основна література


 1. Малимон С.С. Основи екології: підручник. - Вінниця: Нова книга, 2009. - 240 с.

 2. Проект закону України «Про концепцію сталого розвитку України» від 25.04.01. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/press/ses9/06-03-2002.htm.

 3. Джигирей В.С. Основи екології. К. – 1998. 203с.

 4. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М.Ситника. – К: Вища шк., 2001. – 358с.

 5. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001 – 500с.

 6. Білявський Г.О. та ін. Основи екологічних знань: Пробний мас. підручник для учнів 10-11 кл. середніх загальноосв. закладів / Г.О.Білявський, С.О.Фурдуй, І.Ю.Костіков. – К.: Либідь, 2000. – 336с.

 7. Злобін Ю.А. Основи екології. К.: - Вид-во “Лібра”, ТОВ, 1998, 248с.

 8. Основи екології. Навчальний посібник. / Корсак К.В., Плахотнік О.В. / 1998, Київ, МАУП

 9. Екологічне управління: Підручник / В.Я.Шевчук, Ю.М.Саталкін, Г.О.Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432с.

 10. Семенов В.Ф., Михайлик О.Л., Галушкіна Т.П. та ін. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004. – 516с.

 11. Гайнріх Д., Гергт М. Екологія: dtv-Атлас: Пер. з 4-го нім. вид. / Жудож. Рудольф і Розмарі Фанерт; Наук. ред. пер. В.В.Серебряков. – К.: Знання-Прес, 2001. – 278с.: іл.

 12. Мусієнко М.М. та ін. Екологія: Тлумачний словник. – К.: Либідь, 2004, - 376с.


Додаткова література


 1. Адаменко О.М., Рудько Г.І. Екологічна геологія. Київ, вид-во “Манускрипт”, 1998, 360с.

 2. Геоекологічні дослідження екосистем України. Збірник наукових праць. Київ, “Манускрипт”, 1996, 124с.

 3. Адаменко О.М., Адаменко Я.О., Булмасов В.О. та ін. Природничі основи екологічного моніторингу Карпатського регіону. Київ, “Манускрипт”, 1996, 208с.

 4. Білявський Г.О., Фурдуй С.О. Практикум з загальної екології. Київ, «Либідь», 1997, 156с.

 5. Геоекологія України. Збірник наукових праць за ред. О.М.Адаменка. Київ, вид-во “Манускрипт”, 1993, 117с.

 6. Дослідження передкризових екологічних ситуацій в Україні. Збірник наукових праць за ред. О.М.Адаменка. Київ, вид-во “Манускрипт”, 1994, 187с.

 7. Нетрадиційні енергоресурси та екологія України. Збірка наукових праць. Київ, “Манускрипт”, 1996, 271с.

 8. Падун М.М., Білявський Г.О., Фурдуй М.О. Основи загальної екології. Київ, “Либідь”, 1993, 268с.

 9. Екологія. Словник. / Адаменко О.М., Коробченко А.А., Періжок Й.Г. / 2000, Івано-Франківськ, ІФДТУНіГ.Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботиМіністерство аграрної політики та продовольства України

Івано-Франківський коледж ЛНАУ


Контрольна робота з навчальної дисципліни

“ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ”
Виконав (–ла): ст.гр. ___________

(назва групи)

Щиглика Віктора Івановича

Перевірив: викладач

______________________________

(ПІП викладача)


Івано-Франківськ, 2011р.

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" основи екології\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія» для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" основи екології\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адвокатура України " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Адвокатура Україна ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" основи екології\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальне право україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" основи екології\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальний процес україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" основи екології\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" основи екології\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "конституційне право " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Конституційне право ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" основи екології\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Нотаріат України" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Нотаріат України ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" основи екології\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " господарське право" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Господарське право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" основи екології\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація роботи з кадрами " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація роботи з кадрами ” для студентів заочної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" основи екології\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація судових І правоохоронних органів України" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація судових і правоохоронних органів” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи