Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни: «фінансування інвестиційних рішень» для студентів заочної форми навчання icon

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни: «фінансування інвестиційних рішень» для студентів заочної форми навчання
НазваМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни: «фінансування інвестиційних рішень» для студентів заочної форми навчання
Сторінка1/4
Дата конвертації16.05.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


КАФЕДРА ФІНАНСИ


КОНТРОЛЬНА РОБОТА


по дисципліни: «ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТЦІЙНИХ РІШЕНЬ»


ВАРІАНТ № ___


Виконав: студент групи________

_____________________

(Ф.И.О. студента)


Перевірив: __________________


Луганськ 2010


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для виконання контрольної роботи

з дисципліни: «ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ»

для студентів заочної форми навчання


Викладач:


1. Згідно з учбово-методичним планом контрольна робота виконується студентами самостійно і спрямована на придбання знань і практичних навичок по дисципліні «Інвестування».

2. Варіант вибирається студентом відповідно до номера за списком у журналі академічної групи.

3. Завдання складається теоретичного питання і задач.

4. Контрольна робота виконується на аркушах формату А4 або в навчальному зошиті в рукописному або комп'ютерному варіанті.

5. Вимоги до оформлення контрольної роботи наступні:

- 1 сторінка – титульний лист з обов'язковою указівкою варіанта;

- 2 сторінка – зміст;

- 3 сторінка – відповіді на теоретичні питання і рішення задачі;

- остання сторінка – список літературних джерел (рекомендується

використовувати не менш 5 джерел).

6. Термін здачі контрольної роботи визначається графіком, що встановлений деканатом.

7. Студент, що не зробив контрольну роботу, не допускається до заліку з даного курсу.


Теоретичні питання


 1. Фінансове регулювання портфельних інвестицій. Принципи регулювання первинного та вторинного ринків цінних паперів.

 2. Ризики, пов’язані з портфельними інвестиціями. Шляхи зниження ризиків.

 3. Управління портфелем цінних паперів акціонерного товариства. Цілі портфельного інвестування у західних корпораціях.

 4. Оцінка і визначення доходності цінних паперів акціонерного товариства

 5. Операції з цінними паперами на фондовій біржі.

 6. Загальна характеристика фінансових інвестицій. Класифікація фінансового ринку.

 7. Прогнозування неспроможності підприємства.

 8. Джерела формування обігових активів підприємства.

 9. Загальна характеристика інвестицій в обігові активи. Визначення потреб підприємства в обігових активах.

 10. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів.

 11. Лізинг як метод фінансування капітальних вкладень.

 12. Порядок фінансування капітальних вкладень. Довгостроковий кредит як джерело фінансування капітальних вкладень.

 13. Джерела фінансування реальних інвестицій в основні фонди. Фінансово-кредитний механізм інвестиційної діяльності підприємства.

 14. Фінансування довгострокових інвестицій у нематеріальні активи.

 15. Аналіз динаміки змін структури інвестицій за джерелами фінансування.

 16. Фактори та механізм їх впливу на інвестиційну діяльність.

 17. Суть та проектування капітального будівництва.

 18. Сутність і класифікація джерел фінансування інвестиційних рішень.

 19. Бюджетне фінансування інвестиційних рішень.

 20. Позабюджетні джерела фінансування інвестиційних рішень.

 21. Основні форми фінансування інвестиційних проектів (лізинг і форфейтінг).

 22. Ціна авансованого капіталу. Алгоритм визначення середньої ціни капіталу.

 23. Економічне обґрунтування капітальних вкладень.

 24. Планування інвестицій на підприємстві.

 25. Основні напрями збільшення капітальних вкладень на макро- та мікрорівні.^ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


ВАРІАНТ №1


Задача 1

Керівництво підприємства планує упровадити нову машину, яка виконує операції, вироблювані в даний час уручну. Машина разом з установкою коштує 5000 грн. зі часом експлуатації 5 років и нульовою ліквідаційною вартістю. За оцінкою фінансового відділу підприємства упровадження машини за рахунок економії ручного труда дозволить забезпечити додатковий вихідний потік коштів 1800 грн. На четвертому році експлуатації машина потребуватиме ремонт вартістю 300 грн.

Чи доцільно економічно упроваджувати нову машину, якщо вартість капіталу підприємства складає 20%?


Вартість машини

5000 грн.

Час проекту

5 років

Залишкова вартість

0 грн.

Вартість ремонту у 4-му році

300 грн.

Вхідний грошовий потік за рахунок придбання машини

1800 грн.

Показник дисконту

20%Задача 2

Підприємство планує одержати ануїтет 10000 грн. протягом п'яти років. Для визначення суми накопичених грошей необхідно обчислити майбутнє значення п'ятирічного ануїтету при процентній ставці нарощення 10 відсотків.


^ ВАРІАНТ №2


Задача 1.

Необхідно знайти IRR ефективності придбання станка за наступними даними. Вартість станка після 5 років експлуатації дорівнює 0.

Станок

Вартість

20000 грн.

Річна економія

Рік 1

4000 грн.

Рік 2

6000 грн.

Рік 3

6000 грн.

Рік 4

7000 грн.

Рік 5

6000 грн.Задача 2


Щорічний дивіденд по акції 1200 грн. Необхідний рівень прибутковості по такій акції оцінюється її власником у 20% річних. Поточна (ринкова) вартість акції 5600 грн. Чи є доцільним придбати ще або продати такі акції?


^ ВАРІАНТ №3


Задача 1.


Є проект дворічної тривалості. Причому в перший рік провадяться інвестиції, величина яких точно визначена, а в другий рік відбувається одержання доходу, розміри якого носять імовірнісний характер. Є п'ять варіантів одержання доходу, що характеризуються певною ймовірністю. Визначити середню очікувану величину доходу в майбутньому, виходячи із заданих ймовірностей.


Номер варіанта (m)

Дохід

Імовірність

Інвестиції (I)

1

10 000

0,1

12 000

2

12 000

0,2

12 000

3

14 000

0,4

12 000

4

16 000

0,2

12 000

5

18 000

0,1

12 000
Задача 2.


Первісний капітал у розмірі 15 тис. грн. виросте до 29 тис грн. при простій ставці позичкових відсотків 28 % річних.

Визначити період нарахування й коефіцієнт нарощування.


^ ВАРІАНТ №4


Задача 1.


У підприємства є можливість реалізувати 3 інвестиційні проекти. Вони мають наступні грошові потоки:

Роки

Проект 3

Проект 2

Проект ІЗ

рік 0

рік 1

рік 2

-20000

70000

10000

-10000

15000

40000

-10000

-5000

60000


Обсяги фінансових ресурсів підприємства становлять 20000. Використовуючи індекс рентабельності визначити, який проект краще вибрати підприємству при ставці дисконтування 12% ?


Задача 2.


Проект (придбання технологічної лінії) вартістю 5000 грн., буде щорічно генерувати доходи протягом 5 років у розмірі 1800 грн. На четвертому році буде зроблений ремонт на суму 300 грн. Визначити ефективність цього проекту за критерієм NPV при ставці дисконтування 20%. Зробити висновок щодо доцільності даного інвестиційного проекту.


^ ВАРІАНТ №5


Задача 1.


Проект генерує грошові потоки по роках: 500, 400, 300, 100 при обсязі інвестицій 1000 грн. Вартість капіталу проекту оцінена на рівні 10 %. Визначити дисконтова ний строк окупності.


Задача 2.


Первісний капітал у розмірі 18 тис. грн. досягне 20 тис грн. через 315 днів.

Визначити просту ставку позичкових відсотків і суму процентних грошей.


^ ВАРІАНТ №6


Задача 1.


Інвестор вклав капітал у проект, розрахований на 2 роки при рівні інфляції 7% у рік і ставці оподатковування 25%. Знайти номінальні й реальні грошові потоки.


Роки

Виторг

Поточні витрати

Амортизація

Валовий прибуток

Податок

Чистий прибуток

Грошовий потік номінальний

(реальний)

1

2000

1100

500

?

?

?

?

2

2000

1100

500

?

?

?

?Задача 2.


Первісний капітал у розмірі 15 тис. грн. виросте до 29 тис грн. при простій ставці позичкових відсотків 28 % річних.

Визначити період нарахування й коефіцієнт нарощування.


^ ВАРІАНТ №7


Задача 1.


Менеджери підприємства визначили, що номінальна норма прибутку від інвестицій складає 20% з очікуваною ставкою інфляції 8%. На підприємстві проводиться аналіз такого інвестиційного проекту:

- первинні витрати – 500 тис. грн.;

- тривалість проекту – 4 роки (залишкова вартість дорівнює 0);

- очікуваний прибуток – 300 тис. грн. у рік .

Визначити критерій чистої теперішньої вартості з урахуванням інфляції.


Задача 2.


Підприємство планує придбати комп'ютерну систему вартістю 100 000 грн. Щорічно видатки на утримання системи становлять - 8000 грн., одноразовий видаток на підготовку персоналу - 12000 грн., ліквідаційна вартість системи 2300 грн. Щорічна економія коштів - 65000 тис. грн., строк корисного використання системи 3 роки. Визначити чисту теперішню вартість інвестиційного проекту при вартості капіталу 10%.


^ ВАРІАНТ №8


Задача 1.


Є два інвестиційних проекти, у яких потоки платежів на кінець року характеризуються наступними даними


Проект

Роки

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

А

Б

-200

-400

-300

-100

100

100

300

200

400

200

400

400

350

400

-

350


Ставка порівняння (норматив рентабельності) прийнята в розмірі 10%.

Який з інвестиційних проектів більш кращий ?


Задача 2.


Існують три типи акцій, з коефіцієнтами, що характеризують ризикованість цінних паперів: 1,0; 2,0; 0,5. Безризикова норма прибутковості - 8%, середня прибутковість на ринку цінних паперів (прибутковість ринкового портфеля) - 12%. Знайти необхідну прибутковість інвестицій.


^ ВАРІАНТ №9


Задача 1.


Підприємству А запропонували купити два станки вартістю 20000 грн. і 25000, кожний з них дає можливість зменшити операційні витрати підприємства на приведені нижче суми. Вартість обох станків після 5 років служби дорівнює 0. Який з двох станків повинне вибрати підприємство. Визначити за методом балансової норми рентабельності придбання якого станка більш вигідне.
Станок 1

Станок 2

Затрати

20000

25000

Річна економія

Рік 1

4000

8000

Рік 2

6000

6000

Рік 3

6000

5000

Рік 4

7000

6000

Рік 5

6000

8000Задача 2.


Підприємство збирається вкласти 100 тис. грн. Процентна ставка – 5,6%. Термін вкладення – 3 роки. Розрахувати майбутню вартість грошей методом простих відсотків і методом складних відсотків.


^ ВАРІАНТ №10


Задача 1.


Підприємство розглядає доцільність придбання нової технологічної лінії за ціною 18 000 тис. грн. За прогнозами відразу ж після пуску лінії щорічні надходження складуть 5700 тис. грн. Робота лінії розрахована на 5 років. Ліквідаційна вартість лінії дорівнює витратам на її демонтаж. Необхідна норма прибутку складає 12%. Знайти чисту поточну вартість проекту.


Задача 2.


Підприємство планує вкласти гроші в придбання нового пристосування, яке стоїть 3170 грн. і має термін служби 4 року з нульовою залишковою вартістю. Упровадження пристосування за оцінками дозволяє забезпечити вхідний потік 1000 грн. протягом кожного року. Керівництво підприємства дозволяє проводити інвестиції тільки в тому разі коли це приносить віддачу хоча б 10% в рік.


^ ВАРІАНТ №11


Задача 1.


Підприємству А запропонували купити два станка вартістю 20000 грн. і 25000, кожний з них дає можливість зменшити операційні витрати підприємства на приведені нижче суми. Вартість обох станків після 5 років служби дорівнює 0. Який з двох станків повинне вибрати підприємство А, якщо для придбання них воно може отримати кредит під 12% річних?
Станок 1

Станок 2

Затрати

20000

25000

Річна економія

Рік 1

4000

8000

Рік 2

6000

6000

Рік 3

6000

5000

Рік 4

7000

6000

Рік 5

6000

8000


Задача 2.


Є два об'єкти інвестування з однаковою прогнозною сумою необхідних капітальних вкладень. Величина планованого доходу (тис. грн.) у кожному випадку невизначена й приведена у вигляді розподілу ймовірностей:


Проект А

Проект Б

Доход

Імовірність

Доход

Імовірність

3000

3500

4000

4500

5000

0,10

0,20

0,40

0,20

0,10

2000

3000

4000

5000

8000

0,10

0,15

0,30

0,35

0,10Який із проектів буде більш кращий.


^ ВАРІАНТ №12


Задача 1.


Хай обидва проекти припускають однаковий об'єм інвестицій 1000 грн. і розраховані на чотири роки. Проект А генерує грошові потоки по роках 500, 400, 300, 100, а проект В - 100, 300, 400, 500. Вартість капіталу проекту оцінена на рівні 10%. Знайти період повернення вкладених інвестицій та вирішити який з проектів найбільш вигідний.


Задача 2.


Кредит у розмірі 20 000 000 грн. видається на 3,5 роки. Ставка відсотків за перший рік – 30%, а за кожне наступне півріччя вона зменшується на 1%. Визначити множник нарощення і нарощену суму.


^ ВАРІАНТ №13


Задача 1.


Розглянемо економічну доцільність реалізації проекту при наступних умовах: величина інвестиції 5 000 тис. грн., період реалізації проекту 3 роки. Поточний коефіцієнт дисконтування (без обліку інфляції) – 9,5%, середньорічний індекс інфляції – 5%. Доходи по роках оцінюються таким чином:

1 – й рік = 1 900 тис. грн.

2 – й рік = 1 700 тис. грн.

3 – й рік = 2 900 тис. грн.


Задача 2.


Кредит видається на півроку по простій дисконтній ставці 20%. Розрахувати суму, одержану позичальником, і величину дисконту, якщо потрібно повернути 30 000 000 грн.


^ ВАРІАНТ №14


Задача 1.


В комерційний банк поступили для розгляду на предмет кредитування бізнес-плани двох альтернативних проектів з наступними параметрами:


Показники

Інвестиційні проекти


№ 1

№ 2

Об'єм інвестицій, млн. грн.

1500

1700

Період експлуатації, років

3

4

Сума грошового потоку, млн.грн:

2300

2600

Перший рік

1300

500

Другий рік

600

700

Третій рік

400

700

Четвертий рік

-

700

Дисконтна ставка %

10

12


Визначити чисту поточну вартість інвестиційних проектів № 1, 2.

Який з проектів більш ефективний ?


Задача 2.


Яка буде майбутня вартість 1тис. дол., покладеної в банк під 8% річних, через 5 років при нарахуванні відсотків один раз у рік і один раз у квартал?


^ ВАРІАНТ №15


Задача 1.


Інвестор вклав капітал у проект, розрахований на 4 роки при повній відсутності інфляції та рівні оподаткування 40%.

Дожидається, що при цьому будуть мати місце наступні грошові потоки:


Роки

Виручка

Поточні затрати

Амортизація

Валовий прибуток

Податки

Чистий прибуток

Грошовий поток після оподаткування

1-й

2000

1100

500

2-й

2000

1100

500

3-й

2000

1100

500Розглянемо тепер ситуацію, коли присутня інфляція, рівень якої 7% у рік, і чекається, що грошові накопичення будуть зростати разом з інфляцією такими ж саме темпами.

^ ВАРІАНТ №16


Задача 1.


Компанія займається обслуговуванням офісів. Вона розглядає можливість здійснення нової інвестиції у копіювальну машину для факсового та простого паперу, котрі потім будуть здаватися в оренду малим підприємствам. Компанія аналізує дві альтернативні моделі, передбачаючи однакові послуги, але різними витратами на копіювальні машини:
Машина А

Машина Б

Витрати на придбання

1 500

2 000

Витрати на установлювання

100

50

Річні витрати:

Текучій ремонт

200

150

Папір

200

180

Строк служби машини

4 р.

5 р.

Реальна вартість капіталу 8%.


Задача 2.


Кредит у розмірі 20 000 000 грн. видається на 3,5 роки. Ставка відсотків за перший рік – 30%, а за кожне наступне півріччя вона зменшується на 1%. Визначити множник нарощення і нарощену суму.


^ ВАРІАНТ №17


Задача 1.


Грошові потоки проекту А становлять за 1-й рік 10,0 тис. грн, за 2-й – 15,0 тис.грн. Грошові потоки проекту Б за 1-й рік – 18,0 тис.грн, за 2-й – 7 тис. грн. Первісні інвестиції кожного проекту – 16,0 тис. грн. Який проект є ризиковані ший, якщо дисконтна ставка зміниться з 10 до 12%?

Визначити показник чистої теперішньої вартості (NPV) за допомогою таблиці.

Рік

Проект А

Проект Б

Грошові потоки, тис. грн.

Дисконтовані грошові потоки, тис. грн.

Грошові потоки, тис. грн.

Дисконтовані грошові потоки, тис. грн.

1-й

2-й

Всього теперішньої вартості грошових потоків
Всього NPV


^ ВАРІАНТ №18


Задача 1.


На підприємстві розглядається можливість реалізації інвестиційного проекту, експлуатація якого надасть можливість отримати протягом трьох років такі зворотні грошові потоки: 10 000 грн; 40 000 грн; 50 000 грн. первісні інвестиції, тобто вартість інвестиційного проекту, становлять 76 500 грн. Чи можна прийняти цей проект до реалізації, якщо гранична ставка дорівнює 11%?

Рік

Грошовий потік, грн

Теперішня вартість грошового потоку при дисконтній ставці, грн.

1 – й2 – й3 - йВсього теперішньої вартості


^ ВАРІАНТ №19


Задача 1.


Кредит у розмірі 10 000 000 грн. виданий 2 березня до 11 грудня під 30% річних, рік високосний. Визначити розмір нарощеної суми для різних варіантів (звичайного й точного) розрахунку відсотків.


Задача 2.


Менеджери підприємства визначили, що номінальна норма прибутку від інвестицій складає 20% з очікуваною ставкою інфляції 8%. На підприємстві проводиться аналіз такого інвестиційного проекту:

- первинні витрати – 500 тис. грн.;

- тривалість проекту – 4 роки (залишкова вартість дорівнює 0);

- очікуваний прибуток – 300 тис. грн. у рік .

Визначити критерій чистої теперішньої вартості з урахуванням інфляції.


^ ВАРІАНТ №20


  1   2   3   4Схожі:

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни: «фінансування інвестиційних рішень» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету "Вища математика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу вищої математики для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей...
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни: «фінансування інвестиційних рішень» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання
Периферійні пристрої. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання.,...
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни: «фінансування інвестиційних рішень» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " агрохімія " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 09010102
Додаток а зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни: «фінансування інвестиційних рішень» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни: «фінансування інвестиційних рішень» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації Для написання контрольної роботи з предмету «Трудове право» для студентів спеціальності "Організація виробницва" (заочної форми навчання)
...
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни: «фінансування інвестиційних рішень» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кормовиробництво " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю
Кормовиробництво” для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 09010102
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни: «фінансування інвестиційних рішень» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація роботи з кадрами " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація роботи з кадрами ” для студентів заочної...
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни: «фінансування інвестиційних рішень» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія» для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни: «фінансування інвестиційних рішень» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної...
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни: «фінансування інвестиційних рішень» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи