Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» icon

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті»
НазваМетодичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті»
Сторінка1/6
Дата конвертації16.05.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсового проекту з дисципліни

«Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті»

(для студентів спеціальності 7.100.403

«Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»)


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

«Організація перевезень і управління

на автомобільному транспорті».

Протокол № ______ від _____2010 р


Луганськ 2010


УДК 656.135.001.63


Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» для студентів спеціальності «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» всіх форм навчання. / Укладачі: Б.З. Рябенко, В.О. Пихтя.- Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 35 с.


Вказівки містять методичний матеріал, варіанти завдань, зміст курсового проекту, послідовність його виконання і додаток з необхідним довідковим матеріалом.


Укладачі: Б.З. Рябенко, доц.

В.О. Пихтя, ас.


Відповідальний за випуск О.П. Кравченко, проф.


Рецензент Н.Б. Чернецкая, проф.


Вступ

Методичні вказівки призначені для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.100.403 - «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті», які виконують курсовий проект з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті». Подано структуру і порядок виконання курсового проекту, приведені вихідні дані за варіантами і методика розробки проекту. Студенти можуть виконувати курсовий проект і за реальними виробничими ситуаціями, попередньо погодивши їх з керівником.

Проект включає організацію перевезень вантажів з елементами вантажно-розвантажувальних робіт. Вихідна інформація для індивідуальних завдань подана у вигляді схеми транспортної мережі, характеристик вантажопотоків, додаткова інформація - у таблицях додатків.

^ 1. Мета і задачі курсового проекту

Метою проекту є закріплення знань, отриманих у процесі вивчення дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті», на основі самостійно виконаних розрахунків щодо організації автомобільних перевезень, розвиток практичних навичок й ініціативи при вирішенні транспортних задач.

Студенти вирішують такі задачі:

1. Визначення найкоротших відстаней між центрами транспортних районів, враховуючи обмеження по руху вантажних автомобілів.

2. Розробка раціональних маршрутів перевезення масових вантажів по двом критеріям:

- по максимуму коефіцієнта пробігу і

- по мінімуму транспортної роботи.

3. Вибір рухомого складу для перевезення вантажів.

4. Розрахунок показників роботи автомобіля на маршрутах і необхідної їх кількості, формування раціональної структури парку.

Зміст курсового проекту повинен відбивати сучасну організацію транспортних процесів вантажних перевезень.

^ 2. Зміст курсового проекту

Курсовий проект складається з окремих розділів, структура і обсяг яких наведені в табл. 1. Зміст пояснювальної записки повинен відповідати наведеній структурі.

Графічна частина проекту виконується на двох аркушах формату А1.

Пояснювальна записка і графічна частина повинні містить матеріал щодо організації перевезень вантажів:

- розрахунок і таблицю найкоротших відстаней між пунктами району;

- транспортну мережу району з відстанями між його пунктами;

- схему перевезень з епюрами вантажопотоків;

- матрицю плану перевезення вантажів, які залишилися;

- матрицю вихідного плану повернення порожніх автомобілів;

- матрицю первинного плану повернення порожніх автомобілів;

- матриці поліпшення первинного плану і оптимального плану повернення порожняка;

- суміщену матрицю вихідного плану перевезень вантажів і оптимального плану повернення порожніх автомобілів;

- матриці формування маршрутів;

- суміщену матрицю оптимального плану перевезень вантажів і оптимального плану повернення порожніх автомобілів;

- таблицю з характеристикою всіх маршрутів;

- таблицю структури парку.

^ 3. Вихідні данні

Для виконання курсового проекту на рис.1 задана схема транспортної мережі населеного пункту, а в табл. 2 - формули для визначення відстаней між сусідніми пунктами мережі в залежності від остан­ньої і та передостанньої j цифр номера залікової книжки.

Для визначення вихідних даних свого варіанта курсового проекту студент креслить схему транспортної мережі - рис. 1 і табл. 2, в якої відповідно

Таблиця 1

Структура курсового проекту


Найменування етапів

Обсяг,

стор.

Трудоміст-кість, %

Графічний матеріал

Вступ

1-2

3
1. Визначення найкоротших відстаней між пунктами транспортного району


1-3


10


А1

2. Розробка маршрутів перевезень вантажів

5-10

40

3. Вибір рухомого складу

3-5

15А1

4.Розрахунок показників роботи автомобіля на маршрутах і їх кількості, формування раціональної структури парку2-3


25

Висновки

1

7
Разом

24-43

100

з номером залікової книжки і приведених формул обчислює відстані між сусідніми пунктами мережі і проставляє їх на схемі.

Також визначає розміри вантажопотоків. Для чого креслить табл. 3, в якої по формулам другого рядка і тим же цифрам залікової книжки обчислює розмірі вантажопотоків у прямому і зворотному напрямках і заносить їх в третій рядок відповідно в чисельник і в знаменник цієї таблиці.

Потім потрібно дати транспортну характеристику вантажів, тобто установити вид і клас їх, який характеризується статичним коефіцієнтом використання вантажомісткості γ, користуючись додатком 1. Якщо вантажі різних класів (γпрγобр, наприклад γпр = 1,0, а γобр = 0,5), необхідно визначити приведені обсяги перевезень як відношення фактичного обсягу перевезень до статичного коефіцієнта використання вантажомісткості і занести їх в четвертий рядок. В подальших розрахунках потрібно користуватися приведеними обсягами. В п’ятому рядку привести різницю між приведеними обсягами перевезень прямого і зворотного напрямків.

^ 4. Визначення найкоротших відстаней

Довжина ланок між сусідніми пунктами транспортної мережі визначена в

таблиці 2 з урахуванням остан­ньої і та передостанньої j цифр номера залікової
Рис 1. Схема транспортної мережі

книжки. Наприклад, у залікової книжці № 6058 i = 8, j = 5, тоді довжина ланки 1-2 буде: l1.2 = 3 + 8 =11 км., ланки 1-4: l1.4 = 4 + 5 = 9, і так всі ланки.

Таблица 2

Відстані між пунктами транспортної мережі


Ланка

Довжина l, км


Ланка

Довжина l, км

Формула

Величина

Формула

Величина

1-2

3 + i

11

5 -7

8 + i

16

1-3

6 + i

14

5 - 8

12 - j

7

1-4

4 + j

9

6 -7

15 - i

7

2-4

2 + i

10

6 - 9

14 - j

9

2-5

6 + j

11

7 - 9

19 - j

14

3-4

8 + j

13

8 - 9

13 - j

8

3-6

4 + i

12

8 - 10

5 + i

13

4-5

5 + j

10

9 -10

7 + i

15

4-7

1 + i

9Найкоротші відстані між кінцевими пунктами перевезень вантажів можуть бути знайдені різноманітними методами [2]. У пояснювальній записці необхідно привести повний розрахунок найкоротших відстаней методом потенціалів або перебором від начального до кінцевого пункту, а результати цих розрахунків необхідно звести в табл. 3 «Найкоротші відстані». Ланки 4 -6 і 7 - 8 вважаються закритими для руху вантажного автотранспорту.

Найкоротші відстані визначимо перебором можливих варіантів руху.

l1.2.5 = 11+11= 22,

l1.5 min = min l1.4.5 = 9+10 =19, = l1.4.5 = 19.

l1.3.4.5 =14+13+10 = 37
l1.4.7 = 9 + 9 = 18,

l1.7 min = min l1.3.6.7 = 14+12+7=33, = l1.4.7 = 18.

l1.2.5.7 = 11+11+16=38
l2.4.3 .6 = 10+13+12=35,

l2.6 min = min l2.5.7.6 = 11+16+7 =34 , = l2.4.7.6 = 33.

l2.1.3.6 = 11+14+12 =37,

l2.4.7.6 = 10+9+14 = 33,


l2.5.8.9 =11+7+8 = 26

l2.9 min = min l2.5.7.9 =11+16+14=41, = l2.5.8.9 = 26.

l2.4.7.9 =10+9+14=33,

l2.4.3.6.9 =10+13+12+9=44,


l3.6.9.8 =12+9+8=29,

l3.8 min = min l3.4.5.8 =13+10+7=30, = l3.6.9.8 = 29.

l3.4.7.9.8 = 13+9+14+8=48,


l3.4.7.9.10 = 13+9+14+15 = 51,

l3.10 min = min l3.6.9.10 =12+9+15 = 36, = l3.6.9.10 = 36.

l3.4.5.8.10 =13+10+7+13 = 43,


l4.5.7.9 =10+16+14=40,

l4.9 min = min l4.5.8.9 =10+7+8=25, = l4.5.8.9 = 25.

l4.7.6.9 = 9+7+9=25,

l4.3.6.9 =13+12+9=34,
l4.3.6.9.10 =13+12+9+15=49,

l4.10 min = min l4.5.8.10 =10+7+13 =30, = l4.5.8.10 = 30.

l4.7.9.10 =9+14+15 =38,

Таблиця 3

Найкоротші відстані

Маршрут

Відстань, км

1-5

1-7

2-6

2-9

3-8

3-10

4 -9

4 -10

19

18

33

26

29

36

25

30


^ 5. Складання маятникових і кільцевих маршрутів

Для масових перевезень вантажів використовуються маятникові і кільцеві маршрути. Маршрут є раціональним, якщо коефіцієнт використання пробігу β > 0,53. З огляду на це, формування маршрутів варто здійснювати в такій послідовності:

- маятникові зі зворотним вантажним пробігом;

- кільцеві і маятникові зі зворотним порожнім пробігом.

Маятникові маршрути призначаються по даним рядка 4 табл. 4, за обсяг перевезень з двох вантажопотоків приймається менший і складається табл. 5 «Маятникові маршрути зі зворотним вантажним пробігом».

Оскільки після призначення маятникових маршрутів зі зворотним вантажним пробігом залишилася доставка вантажів лише в одному напрямку (β = 0,5), (такі плани перевезення вантажів, які залишилися складені в таблиці 6 і в таблиці 7), то необхідно розглянути можливість упорядкування кільцевих маршрутів.

Ця задача вирішується в три етапи.

На першому етапі необхідно скласти вихідний план повернення порожніх автомобілів (таблиця 8), користуючись сумарними обсягами вивезення (в останньому стовпчику) і завезення вантажів (в останньому рядку) плану перевезення вантажів, які залишилися (табл. 7).

Таблиця 4

Розміри вантажопотоків на прямому і зворотному напрямках, сотні т / добу

Марш-рут1- 5

1- 7

2 - 6

2 - 9

3 - 8

3 - 10

4 - 9

4 - 10


Форму-

ли

4,6+ 0,1i

2,0-0,1i


5,0+0,1 j

2,2-0,1 j

5,8-0,1i

4,4-0,3i

4,8+0,3j

4,0-0,2i

3,5+0,1i

3,0-0,2i

4,2+0,1i

3,6-0,3i


3,4+0,2j

2,2-0,1j

5,0-0,1j

1,1+0,1i


Обсяги

фактичн

540

120

550

170

500

200


630

240

430

140

500

120

440

170

450

190

Обсяги

приведен

540

240

550

340

500

400


630

480

430

280

500

240

440

340

450

380

Різниця

300

210

100

150

150

260

100

70Таблиця 5

Маятникові маршрути зі зворотним вантажним пробігом

№ маршруту

Шифр маршруту

Обсяг перевезень,

т

Довжина оберту, кммаршруту

Шифр маршруту

Обсяг перевезень,

т

Довжина оберту, км

1

2

3

4

1-5-1

1-7-1

2-6-2

2-9-2

2 ∙ 240

2 ∙ 340

2 ∙ 400

2 ∙ 480

38

36

66

52

5

6

7

8

3-8-3

3-10-3

4-9-4

4-10-4

2 ∙ 280

2 ∙ 240

2 ∙ 340

2 ∙ 380

58

72

50

60На
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту рекс -ікт спеціальність 01010436 Харків 2007
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизовані системи організаційного управління» для спеціальності...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconПравила охорони праці на автомобільному транспорті
Вимоги Правил поширюються на суб'єктів господарювання, які організовують або здійснюють роботи на автомобільному транспорті (далі...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну
Уміщені методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни „Основи океанології”. Наведені рекомендації до виконання...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Основи видавничо-друкарських процесів” для студентів спеціальності “Видавничо-поліграфічна...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconМетодичні вказівки до виконання студентами курсового проекту з дисципліни "Технологія виробництва молока"
Технологія виробництва І переробки продукції тваринництва» окр «Бакалавр» на тему «Проектування технологічного процесу виробництва...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconПро затвердження коефіцієнтів співвідношення перевезення пільгових категорій громадян на автомобільному транспорті загального користування приміського сполучення
Затвердити коефіцієнти співвідношення перевезення пільгової категорії населення до кількості громадян, яким пільги не передбачені...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " основи екології" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconМоцер Станіслав Вікторович
Луцького національного технічного університету Список абітурієнтів на денній формі навчання Спеціальність: «Організація перевезень...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Теоретико-організаційні Основи менеджменту у сфері спорту" для студентів IV курсу спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Теоретико-організаційні основи менеджменту у сфері спорту” для студентів...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки рекомендовано до друку методичною комісією економічного факультету, протокол №7 від 12. 03. 2009
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи