Наказ №925 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „10 серпня 2010р за №655/17950 Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) icon

Наказ №925 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „10 серпня 2010р за №655/17950 Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг)
Скачати 122.12 Kb.
НазваНаказ №925 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „10 серпня 2010р за №655/17950 Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг)
Дата конвертації26.02.2013
Розмір122.12 Kb.
ТипНаказ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ

27.07.2010р. № 925


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

„10” серпня 2010р. за № 655/17950


Про затвердження

Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти

та Інструкції щодо заповнення

Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти


Відповідно до абзацу четвертого підпункту 19 частини першої статті 8 та абзацу другого частини першої статті 40 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (2289-17) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий договір про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкцію щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти (z0656-10), що додаються.

2. Департаменту державних закупівель та державного замовлення:

- забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

- оприлюднити цей наказ на веб-сайті Міністерства економіки України та в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель”.

3. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Сухомлина О. А.
Міністр В. П. Цушко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

27.07.2010 № 925


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

„10” серпня 2010р. за № 655/17950


^ ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти


____________________ „___” __________ 20___р.

(місце укладення договору) (дата)


___________________________________________________________________________

(найменування Замовника)

в особі _________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________________________

(найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

(далі – Замовник), з однієї сторони, і ________________________________________________

(найменування Учасника)

в особі _________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________________________

(найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

(далі – Учасник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):
^ I. Предмет договору.

1.1. Учасник зобов'язується у 20___ році поставити Замовникові товари, зазначені в ______________________________ (виконати роботи або надати послуги, зазначені в ______________________________), а Замовник – прийняти і оплатити такі товари (роботи або послуги).

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару (роботи або послуги) ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Кількість товарів (послуг або кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт) __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

1.3. Обсяги закупівлі товарів (робіт або послуг) можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
^ II. Якість товарів, робіт чи послуг.

Учасник повинен передати (поставити) Замовнику товар (товари), (виконати передбачені цим Договором роботи або надати Замовнику послугу (послуги)), якість яких відповідає умовам ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.
^ III. Ціна договору.

3.1. Ціна цього Договору становить ____________________________________________,

(вказати цифрами та словами)

у тому числі: ____________________________________________________________________.

(ціна Договору визначається з урахуванням Закону України „Про податок на додану вартість”)

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
^ IV. Порядок здійснення оплати.

4.1. Розрахунки проводяться шляхом:

- оплати Замовником після пред'явлення Учасником рахунка на оплату товару (робіт або послуг) (далі – рахунок) або після підписання Сторонами акта ______________________;

або попередньої оплати, яка здійснюється на підставі __________________________ у термін до „___” __________ 20___ року в розмірі ___________________________________ гривень*;

або поетапної оплати Замовником поставлених товарів, виконаних робіт чи наданих послуг.

_______________________________________________________________________________.

(зазначаються інші умови і порядок здійснення оплати)

Учасник протягом ______________________ з дня надходження коштів як попередньої

(строк)

оплати підтверджує їх використання згідно з актом приймання-передачі товарів або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням*.

4.2. До рахунка додаються:

________________________________________________________________________________

(акт приймання-передачі товарів (робіт або послуг) та інші документи)
^ V. Поставка товарів (надання послуг або виконання робіт).

5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів (виконання робіт або надання послуг) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

5.2. Місце поставки (передачі) товарів (виконання робіт або надання послуг) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.
^ VI. Права та обов'язки сторін.

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари (надані послуги або виконані роботи);

6.1.2. Приймати поставлені товари (надані послуги або виконані роботи) згідно з актом _______________________________________________________________________________;

6.1.3. Інші обов'язки _________________________________________________________.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його у строк ___________________;

6.2.2. Контролювати поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів (виконання робіт або надання послуг) та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Інші права ____________________________________________________________.

6.3. Учасник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів (виконання робіт або надання послуг), якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Інші обов'язки _________________________________________________________.

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари (надані послуги або виконані роботи);

6.4.2. На дострокову поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ____________________;

6.4.4. Інші права ____________________________________________________________.
VII. Відповідальність сторін.

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів (робіт або послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі _________________________________________________, а у разі здійснення попередньої оплати Учасник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

_______________________________________________________________________________.

(зазначаються види порушень та санкції за них)
VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом __________ днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються _________________________________________________________.

(найменування органу, уповноваженого видавати такі документи)

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ______ днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.
^ IX. Вирішення спорів.

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
^ X. Строк дії договору.

10.1. Цей Договір набирає чинності з __________________ і діє до __________________.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у _____ примірниках, що мають однакову юридичну силу.
XI. Інші умови.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
^ XII. Додатки до договору.

Невід'ємною частиною цього Договору є:

________________________________________________________________________________

(у разі наявності зазначаються додатки до Договору)
^ XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін.


Замовник

______________________________

(найменування)

______________________________

(ідентифікаційний код)

______________________________

(місцезнаходження)

______________________________

(телефон)

______________________________

(телефакс)

______________________________

(рахунок у Державному казначействі або у банку)

______________________________

м. п. (підпис)

Учасник

______________________________

(найменування/П.І.Б)

______________________________

(ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер)

______________________________

(місцезнаходження/місце проживання)

______________________________

(телефон)

______________________________

(телефакс)

______________________________

(рахунок у Державному казначействі або у банку)

______________________________

м. п. (підпис)
* Заповнюється у випадках, якщо здійснення попередньої оплати за державні кошти передбачено чинним законодавством.


Заступник директора департаменту

державних закупівель та державного замовлення С. С. Пересунько


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

27.07.2010 № 925 (z0655-10)


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

„10” серпня 2010 р. за № 656/17951


ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення

Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти


1. Сторони мають право при укладанні договору про закупівлю товарів, робіт чи послуг за державні кошти (далі – договір) замість найменувань „Замовник” та „Учасник” використовувати найменування сторін, передбачені Цивільним кодексом України (435-15) та Господарським кодексом України (436-15) для окремих видів договорів.

2. У договорі обов'язково зазначаються істотні умови, якими є: предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент); кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості; порядок здійснення оплати; ціна договору; термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт; строк дії договору; права та обов'язки сторін; зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків; відповідальність сторін.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України (435-15).

Сторони не мають права відступати від істотних умов Типового договору про закупівлю товарів, робіт чи послуг за державні кошти, затвердженого наказом Мінекономіки від 27.07.2010 № 925 (z0655-10) (далі – Типовий договір), але мають право конкретизувати його умови.

3. Умови договору зазначаються з дотриманням статті 40 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (2289-17) (далі – Закон) та вимог Цивільного кодексу України (435-15), Господарського кодексу України (436-15) та інших нормативно-правових актів.

4. При укладенні договорів, визначених частиною четвертою статті 2 Закону (2289-17), сторони враховують особливості, встановлені окремими законами, розроблені відповідно до цієї статті Закону.

При визначенні умов зовнішньоекономічного договору (контракту) сторони враховують особливості, визначені Законами України „Про міжнародне приватне право” (2709-15), „Про міжнародний комерційний арбітраж” (4002-12), „Про зовнішньоекономічну діяльність” (959-12).

При укладенні державних контрактів за державним замовленням сторони враховують особливості, визначені Законами України „Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб” (493/95-ВР), „Про державне оборонне замовлення” (464-14).

5. Пункт 1.2. розділу I Типового договору (z0655-10) заповнюється відповідно до виду договірних зобов'язань.

У разі закупівлі товарів указується, який товар учасник зобов'язаний передати (поставити) замовнику, із зазначенням найменування, співвідношення за сортами, групами, підгрупами, видами, марками, типами, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент, номенклатура), залежно від номенклатури – одиниця виміру товару, прийнята для товарів такого виду (у тоннах, кілограмах, штуках тощо), та його загальна або гранична, планова кількість. Якщо Замовник закуповує також послуги, пов'язані з поставкою товарів, вартість яких не перевищує вартості самих товарів, у цьому пункті зазначаються також найменування (номенклатура) та кількість (обсяг) відповідних послуг.

У разі закупівлі робіт указується, які роботи Учасник зобов'язаний виконати за договором із зазначенням найменування, співвідношення за групами, підгрупами, видами, типами або іншими ознаками (номенклатура), та кількість (обсяг) робіт, що пропонується виконати за договором.

У разі закупівлі послуг указується, які послуги Учасник зобов'язаний надати Замовнику, із зазначенням найменування, співвідношення за групами, підгрупами, видами, типами або іншими ознаками (номенклатура), та їх загальна або гранична, планова кількість.

6. До пункту 2.1. розділу II Типового договору (z0655-10).

Вимоги щодо якості визначаються з урахуванням вимог Цивільного кодексу України (435-15) та Господарського кодексу України (436-15) та інших нормативно-правових актів виходячи із специфіки конкретного виду договору про закупівлю товарів, робіт чи послуг.

7. У пункті 3.1. розділу III Типового договору (z0655-10) ціна договору вказується у національній валюті. Використання іноземної валюти (а також платіжних документів в іноземній валюті) при здійсненні розрахунків на території України за зобов'язаннями допускається у випадках і порядку, установлених законом.

Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за курсом Національного банку України відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом.

Ціна договору визначається відповідно до Закону України „Про податок на додану вартість” (168/97-ВР).

У разі закупівлі товарів обов'язково зазначається ціна за одиницю товару.

8. До розділу IV.

У цьому розділі зазначаються вид, порядок та строки розрахунків.

Якщо особливості здійснення попередньої оплати за державні кошти встановлені законодавством, відповідні умови договору зазначаються з урахуванням цих особливостей.

9. До розділу VI.

Права та обов'язки Замовника і Учасника визначаються виходячи з правового регулювання конкретних видів договорів відповідно до положень Цивільного кодексу України (435-15), Господарського кодексу України (436-15) та інших нормативно-правових актів.

10. До розділу VII.

У разі якщо хоча б одна Сторона договору є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектору економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, у договорі обов'язково передбачаються штрафні санкції за порушення зобов'язань у розмірі, передбаченому частиною другою статті 231 Господарського кодексу України (436-15), якщо інший розмір не передбачено законом чи договором.

Сторони можуть також передбачити інші види санкцій відповідно до законодавства.

11. До пункту 10.1. розділу X.

Строк дії договору зазначається відповідно до статті 631 Цивільного кодексу України (435-15) та статті 180 Господарського кодексу України (436-15).

У разі якщо договір підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, у пункті 10.1. розділу X вказується, що договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і державної реєстрації – з моменту державної реєстрації.

12. Якщо внесення забезпечення виконання договору було передбачене документацією конкурсних торгів, то в розділі XI договору зазначається про таке забезпечення.

13. До розділу XII.

У разі виникнення необхідності конкретизації умов договору сторони мають право викласти їх у додатках до договору, які є невід'ємною частиною договору.


Заступник директора

департаменту державних закупівель

та державного замовлення С. С. ПересунькоСхожі:

Наказ №925 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „10 серпня 2010р за №655/17950 Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) iconПоложення про тендерний комітет Про затвердження Типового положення про тендерний комітет Зміст документу міністерство економіки україни наказ 20. 05. 2009 n 470 Зареєстровано в Міністерстві
Відповідно до абзацу десятого пункту 18 Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою...
Наказ №925 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „10 серпня 2010р за №655/17950 Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) iconПро затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг)
Відповідно до абзацу четвертого підпункту 19 частини першої статті 8 та абзацу другого частини першої статті 40 Закону України "Про...
Наказ №925 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „10 серпня 2010р за №655/17950 Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 "Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти", наказую
Про затвердження Порядку надання роз'яснень щодо застосування законодавства у сф
Наказ №925 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „10 серпня 2010р за №655/17950 Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні Про внесення змін до Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти Зміст документу кабінет міністрів україни постанова від 27 січня 2010 р. N 51
Про внесення змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
Наказ №925 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „10 серпня 2010р за №655/17950 Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затверджене Постановою км n 921 ( 921-2008-п ) від 17. 10. 2008 ) Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти
...
Наказ №925 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „10 серпня 2010р за №655/17950 Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошт, затвердженому постановою км україни від 17. 10. 2008р. №921
України (далі – Мінекономіки), поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю та у відповідності до п п. 85-91 Положення...
Наказ №925 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „10 серпня 2010р за №655/17950 Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) iconПоложення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кош Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти Зміст документу
Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
Наказ №925 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „10 серпня 2010р за №655/17950 Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 (зі змінами), наказую: Затвердити Порядок зміни істотних умов договору про закупівлю, що додається
Відповідно до пункту 84 Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...
Наказ №925 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „10 серпня 2010р за №655/17950 Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) iconПро застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Міністерством освіти і науки України видано наказ від 08. 08. 2013 р. №1135 "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію...
Наказ №925 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „10 серпня 2010р за №655/17950 Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) iconПро застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Міністерством освіти і науки України видано наказ від 08. 08. 2013 р. №1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи