Інформація про аудиторську фірму: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „Профі-Аудит. Місце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 4 icon

Інформація про аудиторську фірму: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „Профі-Аудит. Місце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 4
Скачати 212.59 Kb.
НазваІнформація про аудиторську фірму: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „Профі-Аудит. Місце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 4
Дата конвертації26.02.2013
Розмір212.59 Kb.
ТипІнформація

73000, м.Херсон, вул. 9 Січня, 4

E-mail:profi@profi-audit.kherson.ua

тел(факс): (0552) 42-33-31, 42-28-06, 42-28-07, 42-33-07, 42-12-42

Internet:www.profi-audit.kherson.ua
№ __

«05» квітня 2011р.


^ Висновок незалежного аудитора

стосовно фінансової звітності публічного акціонерного товариства

Херсонська теплоелектроцентраль” за 2010 рік.


Адресат: управлінський персонал публічного акціонерного товариства „Херсонська теплоелектроцентраль”.


Інформація про аудиторську фірму:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „Профі-Аудит”.

Місце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 4.

До реєстру суб’єктів аудиторської діяльності ТОВ АФ „Профі-Аудит” внесено рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2001р., реєстраційне свідоцтво №2277.


Інформація про публічне акціонерне товариство „Херсонська теплоелектроцентраль”

( ПАТ „Херсонська теплоелектроцентраль”):

Повне найменування : публічне акціонерне товариство „Херсонська теплоелектроцентраль”

Код ЄДРПОУ: 00131771;

Місце знаходження: 73015, м. Херсон область, шосе Бериславське , 1;

Організаційно-правова форма КОПФГ: акціонерне товариство;

Дата державної реєстрації: 20.06.2002р. ;

Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Херсонської міської ради

Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи серії А01 № 617539 видано Державним реєстратором 27.04.2010р., № запису 1499 105 0013 000542 (відбулася заміна свідоцтва про державну реєстрацію в зв’язку зі зміною найменування юридичної особи).

Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) видана Головним управлінням статистики у Херсонській області 26.05.2010р.

Вид економічної діяльності (КВЕД):

  1. виробництво електроенергії;

  2. розподілення електроенергії;

40.30.0 постачання пари та гарячої води.


Вступний параграф

Згідно з договором №11„а” від 18.03.2011р., укладеним між аудиторською фірмою ТОВ АФ „Профі-Аудит” (реєстраційне свідоцтво Аудиторської палати України про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2277, видане рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2001р. № 99) та ПАТ „Херсонська теплоелектроцентраль” (надалі - Товариство) проведена аудиторська перевірка фінансової звітності ПАТ „Херсонська теплоелектроцентраль”) за 2010 рік.

Проведена аудиторська перевірка балансу (форма №1) Товариства станом на 31.12.2010р., а також перевірка звітів: про фінансові результати (форма №2), про рух грошових коштів (форма №3), про власний капітал (форма №4) і приміток до річної звітності (форма №5) за період, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики, інші пояснення та примітки.

Перевірка здійснена директором ТОВ АФ „Профі-Аудит” Плесняєвою-Іващенко С.М. (сертифікат аудитора серія А №003502 від 29.10.1998р., дійсний до 29.10.2012 р.). Аудиторська перевірка розпочата 24.03.2011р., закінчена 04.04.2011р.


Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти


Управлінський персонал Товариства, а саме Голови правління Літвінов С.М. до 23.04.2010р., Одинченко Р.Д. з 24.04.2010р. та головний бухгалтер Мазило О.П. несуть відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах у відповідності з Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, прийнятими в Україні, розробку, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірності відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок, вибір і застосування облікової політики.

^ Відповідальність аудитора


Аудиторська перевірка проводилась:

 • згідно з вимогами Законів України „Про аудиторську діяльність”, „Про цінні папери та фондовий ринок”, „Про господарські товариства”, „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”;

 • у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту 700 „Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення”, 701 „Модифікація висновку незалежного аудитора”, 702 „Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти”, рішення Аудиторської Палати України від 18.04.2003р. №122/2 „Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів” та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1591, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.02.2007р. за №97/13364).

МСА вимагають від нас дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для дотримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів в фінансових звітах.

Ми несемо відповідальність за висновки щодо цих фінансових звітів на підставі даних, отриманих в ході аудиторської перевірки.

Аудитор не несе відповідальності за вступні залишки (сальдо) цих фінансових звітів.

В ході перевірки фінансової звітності нами:

 • отримано розуміння господарської діяльності й системи обліку фінансової інформації та підготовки фінансових звітів ПАТ „Херсонська теплоелектроцентраль”

 • з’ясовано, чи вся інформація, що відображена в бухгалтерському обліку підприємства правильно у повному обсязі знайшла своє відображення в фінансовій звітності за 2010 рік;

 • визначено, чи узгоджуються показники статей балансу підприємства (форма №1) за 2010 рік з Головною книгою;

 • з’ясовано, чи відповідає облікова політика ПАТ „Херсонська теплоелектроцентраль” національним стандартам України і чи застосовується вона належним чином;

 • отримано перелік необоротних активів з визначенням їх вартості і нарахованого зносу, визначено відповідність таких даних статтям балансу за капітальними активами. Здійснено запит щодо послідовності, з якою застосовується методи і норми нарахування зносу;

 • розглянуто надходження і списання на рахунках обліку майна та порядок обліку прибутків і збитків від продажу або іншого вибуття майна. З’ясовано, чи враховані всі подібні операції;

 • визначено, чи відображено належним чином орендні угоди у фінансових звітах;

 • отримано перелік запасів і визначено чи відповідає підсумок залишку по відповідним статтям балансу;

 • здійснено запит щодо проведення поточних та річної інвентаризації, розглянуто проведення коригувань, що внесені за результатами інвентаризації запасів;

 • розглянуто послідовність застосування методів оцінки вибуття запасів;

 • здійснено запит про облікову політику щодо документування дебіторської заборгованості та визначено, чи створені резерви за такими операціями;

 • отримано реєстр дебіторської заборгованості і визначено, чи відповідає підсумок балансу;

 • отримано аналіз дебіторської заборгованості за термінами погашення;

 • отримано і розглянуто перелік операцій, відображених на рахунках власного капіталу;

 • отримано реєстр кредиторської заборгованості і визначено, чи відповідає підсумок балансу;

 • здійснено запит, чи проводилося звіряння щодо залишків кредиторської заборгованості.

Отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.


^ Думка аудитора

На нашу думку фінансові звіти представляють достовірно в суттєвих аспектах інформацію щодо активів, зобов’язань, власного капіталу та фінансового стану ПАТ „Херсонська теплоелектроцентраль” станом на 31.12.2010р., його фінансових результатів на зазначену дату у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.


Змістовна частина аудиторського висновку

Стан бухгалтерського обліку Товариства


На основі проведених нами тестів можна зазначити, що бухгалтерський облік ведеться Товариством відповідно до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-IV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. З метою забезпечення єдиних принципів, методів та процедур, що використовуються Товариством для складання та надання фінансової звітності, керівництвом ПАТ „Херсонська теплоелектроцентраль” видано наказ «Про облікову політику ВАТ «Херсонська ТЕЦ на 2007рік» від 25.12.2006г. №278 (далі - наказ Про облікову політику). Наказом від 24.06.2010р. №151 було внесено зміни і доповнення до наказу №278 в частині нарахування амортизації малоцінних необоротних активів і встановлення вартісного критерію по відношенню цінностей до основних засобів чи малоцінних необоротних активів.

Підприємство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису, протягом 2010 року в бухгалтерському обліку підприємства застосувався план рахунків, затверджений Наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999р.

При перевірці встановлена відповідність, наданих первинних бухгалтерських документів, зведених регістрів, фінансовій звітності відповідно до вимог П(С)БО. Фінансова звітність складається та подається до відповідних державних органів своєчасно.


^ Розкриття інформації за видами активів

Аудиторська фірма ТОВ АФ „Профі-Аудит” підтверджує правильність розкриття інформації про активи Товариства у відповідності з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та з Міжнародними стандартами фінансової звітності.


^ Нематеріальні активи

Підприємством обліковується у складі активів нематеріальний актив – первісною вартістю 735тис.грн. з них права користування майном -428тис. грн. і інші нематеріальні активи -289 тис. грн.

Склад нематеріальних активів, достовірність їх оцінки в цілому та ступінь розкриття відповідають вимогам П(С)БО №8

^ Основні засоби і інвестиційна нерухомість

Нами перевірено облік основних засобів. Облік та нарахування зносу основних засобів здійснюється відповідно вимогам и методам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р.

Відповідно до наказу Про облікову політику з урахуванням вимог П(С)БО в 2010 році підприємство застосовувало прямолінійний метод нарахування амортизації.

Змінами (наказ від 24.06.2010р №151) до наказу «Про облікову політику» для обліку та відокремлення малоцінних необоротних матеріальних активів від безпосередньо основних засобів визначена вартісна межа - 2000грн. Нарахування амортизації по малоцінним необоротним активам здійснювалось за нормою амортизації у розмірі 100% відсотків вартості в першому місяці використання таких активів. Нова облікова політика малоцінних необоротних активів застосована ретроспективно до звітних періодів минулих років з відображенням різниці шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2010р. на балансі обліковувалися основні засоби за первісною вартістю 2 368 714 тис.грн. Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2010р. становить 2 307 812 тис.грн., залишкова вартість 60 902 тис.грн.

За результатами інвентаризації проведеної згідно з наказом по підприємству від 25.10.2010р. №255 не виявлені розбіжності між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю об’єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Станом на 31.12.2010р. на балансі не обліковувалась інвестиційна нерухомість.

Вартість майна і нарахованого зносу по необоротним активам за даними аналітичного та синтетичного обліку відповідає зазначеним даним балансу.


^ Фінансові інвестиції

Облік фінансових інвестицій здійснюється відповідно вимогам і методам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 „Фінансові інвестиції”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №91 від 26.04.2000р. (далі – П(С)БО №12).

За даними фінансової звітності підприємства станом на 31.12.2010р. до складу статті балансу „Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції включені:

векселі ВАТ «ХБК» на суму 415069,33 грн.;

векселі ТОВ «Будснабресурс-К» на суму 180000,00 грн.;

акції ВАТ «Західенергометал» на суму 65000,00 грн.

облігації внутрішньої державної позики для відшкодування ПДВ-100000грн.

Зазначені інвестиції відображені у звітності підприємства за собівартістю.

Аудитор не має впевненості в тому, що векселі ТОВ «Будснабресурс-К» на суму 180000,00 грн., являються фінансовою інвестицією, скільки векселедавець як юридична особа на кінець звітного року вже не існував на підставі витягу з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.


Запаси

Облік запасів здійснюється відповідно до вимог П(С)БО №9 „Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999р. Придбані запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. При вибутті їх оцінка запасів здійснюється: за методом ФІФО (за винятком роздрібної торгівлі). Станом на 31.12.2010р. залишки запасів становлять:

- сировина та матеріали – 2717 тис. грн.;

- паливо – 3246 тис. грн.;

- будівельні матеріали – 19 тис. грн.;

- запасні частини – 207 тис. грн.;

- малоцінні та швидкозношувані предмети – 31 тис. грн.;

Відповідно до вимог Закону №996 та Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України N 69 від 11 серпня 1994 року на підприємстві проведено річну інвентаризацію майна. Інвентаризація проведена згідно з наказом по підприємству від 25.10.2010р. №255.

За результатами інвентаризації розбіжностей між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю матеріальних запасів не виявлено.

Участі в інвентаризації майна підприємства аудитори не приймали, оскільки ця дата передувала даті укладення договору на проведення аудиторської перевірки.


^ Дебіторська заборгованість

Облік дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.1999р. Резерв сумнівних боргів в 2010 році нараховувався: по дебіторські заборгованості за теплову енергію на основі класифікації дебіторської заборгованості; по іншій дебіторські заборгованості – виходячи з платоспроможності окремих дебіторів.

За даними бухгалтерського обліку величина поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2010р. складає 48381тис. грн.

Вартість дебіторської заборгованості достовірно відображає стан дебіторської заборгованості на дату балансу.


^ Грошові кошти та їх еквіваленти

Облік грошових коштів відповідає вимогам Національних стандартів бухгалтерського обліку. Облік касових операцій ведеться у відповідності з Положенням про ведення касових операцій у національні валюті в Україні , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637. Наявність грошових коштів на 31.12.2010р. в сумі 3652тис. грн. достовірно відображена у складі оборотних активів підприємства в фінансовій звітності за 2010рік.


Розкриття інформації про власний капітал

Власний капітал Товариства має від’ємне значення і станом на 31.12.2010р. складає –35333 тис.грн., в тому числі:

Статутний капітал – 29742 тис. грн.;

Інший додатковий капітал – 38899 тис. грн.;

Резервний капітал – 195 тис. грн..;

Непокритий збиток – 104 169 тис. грн.

Валюта балансу по Активу і Пасиву станом на 31.12.2010р. становить 133 310 тис. грн.

В цілому відображення власного капіталу в балансі Товариства відповідає вимогам Національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні.

Станом на 31.12.2010р. статутний капітал товариства складав 29742тис.грн який поділений на 118966248 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Статутний фонд сплачено повністю, що підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій Товариства – реєстраційний №71/1/03 від 14.02.2003р., виданий Державною комісією по цінним паперам і фондовому ринку (м. Київ).


^ Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку)

Аудиторська фірма ТОВ АФ „Профі-Аудит” підтверджує реальність і достовірність фінансових результатів діяльності Товариства, відображених у фінансовій звітності. Сума збитку за 2010 рік складає 104169 тис.грн. Відображення прибутку відповідає вимогам П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1999р.


^ Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Розрахунок відповідності вартості чистих активів законодавству проведено відповідно положень статті 155 „Статутний капітал акціонерного товариства” Цивільного кодексу України, зокрема, п. 3, та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року № 485 „Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств”.

Згідно даних фінансової звітності (форма № 1) станом на 31.12.2010р. показник чистих активів має від’ємне значення (34379тис.грн.), що свідчить про відсутність чистих активів як таких. Розрахунок вартості чистих активів наведений в додатку №1.


Створення забезпечень

В бухгалтерському обліку Товариства розмір створених на 31.12.2010р. забезпечень становить:

 • на виплату відпусток працівникам – 177 тис. грн.;

 • резерву сумнівних боргів – 3222 тис. грн.

Створені забезпечення в повній мірі відповідають вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку.


^ Розкриття інформації про зобов’язання

Зобов’язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів Товариства.


^ Довгострокові зобов’язання

Довгостроковим зобов'язанням вважається зобов’язання яке буде погашено протягом строку, що перевищує 12 місяців, починаючи з дати балансу. До складу довгострокових зобов’язань в Товаристві включена розстрочена сума заборгованості по податку на прибуток в сумі 954 тис. грн., термін погашення якої більше 12 місяців.


^ Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за статтями балансу є достовірними і складаються із:

- заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями – 190 тис. грн.;

- векселів виданих –22 тис. грн.;

- кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги – 19174 тис. грн.;

- заборгованості за розрахунками з одержаних авансів –1027 тис. грн.;

- заборгованості по розрахункам:

з бюджетом – 244 тис. грн.;

з оплати праці –724 тис. грн.;

зі страхування – 338 тис. грн.;

із внутрішніх розрахунків –136 618 тис. грн.;

- інші поточні зобов’язання – 9175тис.грн.

На нашу думку, визнання, облік та оцінка зобов’язань підприємства в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам П(С)БО 11 „Зобов’язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 20 від 31.01.2000р.


^ Аудит доходів

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що первині документи в повному обсязі відображені на рахунках синтетичного обліку в журналах-ордерах та в оборотно-сальдових відомостях.

Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг відображаються в обліку в залежності від виду нарахованих доходів на окремих субрахунках рахунку 70 «Доходи від реалізації».

Згідно даних бухгалтерського обліку величина виручки від реалізації товарів, робіт і послуг без ПДВ за 2010 рік складає 139471тис.грн..

Інші операційні доходи становлять 4841тис.грн. з них

 • доходи від реалізації інших оборотних активів – 268тис. грн.;

 • дохід від операційної оренди активів – 129тис.грн.;

 • одержані штрафи, пені, неустойки – 40 тис. грн.;

 • відшкодування раніше списаних активів – 1241 тис. грн.;

 • дохід від списання кредиторської заборгованості – 2271 тис. грн.

 • інші доходи від операційної діяльності – 892 тис. грн.

Інші доходи складають 268 тис. грн.

Дохід з податку на прибуток – 3429 тис. грн.

На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від різних видів діяльності підприємства ведеться у відповідності до норм П(С)БО 15 „Доходи”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290.

Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2010 рік повно і достовірно відображає величину і структуру доходів підприємства, а також розкриває інформацію про них.


Аудит витрат

Облік витрат Товариства ведеться відповідно норм П(С)БО 16 „Витрати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318. За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданим аудитору, стосовно витрат підприємства за 2010 рік відповідають даним фінансової звітності.

Інші операційні витрати підприємства за 2010 рік становлять 5633 тис. грн. з них:

 • собівартість реалізованих виробничих запасів – 221 тис. грн.;

 • сумнівні та безнадійні борги – 3665 тис. грн.;

 • штрафи, пені, неустойки – 80 тис. грн.;

 • інші витрати операційної діяльності – 1667тис. грн.;

Сума інших витрат становить 7 тис. грн. і складається з витрат з по операціям з необоротними активами – 7 тис. грн.;

Звіт про фінансові результати за 2010 рік повно і достовірно відображає величину і структуру витрат підприємства, а також розкриває інформацію про них.


^ Аналіз показників фінансової звітності

З метою визначення спроможності товариства сплачувати свої поточні зобов’язання здійснено аналіз ліквідності підприємства.

Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) зменшився та становить 0,39 на кінець року та 0,41 на початок звітного періоду. Такий показник коефіцієнту не відповідає його нормативному значенню (>1). Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.

Коефіцієнт швидкої ліквідності, а саме 0,37 на початок та 0,36 на кінець звітного періоду, показує, що підприємство може виконати свої поточні зобов’язання за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Значення коефіцієнту не відповідає нормативному (0,6 – 0,8) та до того ж ще погіршилося станом на кінець року.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює відповідно 0,0163 на початок періоду та 0,0218 на кінець, що вказує на подальше погіршення ліквідності підприємства щодо негайного погашення боргів. Значення коефіцієнту залишилося в межах нормативного.

Спостерігається подальше зменшення суми чистого оборотного капіталу з -79439 тис. грн. на початок періоду до – 101639 тис. грн. на його кінець. Такі значення величини чистого оборотного капіталу свідчать про неспроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність.

Показники фінансової стійкості характеризують джерела фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснено за даними балансу – Форма 1.

Так, розрахований коефіцієнт платоспроможності (автономії) ПАТ „Херсонська теплоелектроцентраль” вказує на подальше зниження долі власного капіталу в загальній сумі капіталу, авансованого в діяльність підприємства. Цей показник на кінець звітного року погіршився та має від'ємне значення -0,27 проти -0,10 на початку року при нормативному співвідношенні 0,5 та більше.

Показник коефіцієнту фінансування на початок періоду становить -10,89, на кінець -4,77. Коефіцієнт показує, що підприємство надто залежить від зовнішніх джерел фінансування, оптимальним значенням вважається 0,5-1.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами становить -0,59 на початок,

та -0,61 на кінець звітного періоду. Такі значення коефіцієнту суттєво не відповідають нормативному значенню (>0,1), що вказує на недостатність власних оборотних засобів для покриття короткострокової заборгованості.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу на початок та кінець звітного періоду має від’ємне значення та становить відповідно 6,38 та 2,88, що вказує на те, що Товариство не має власного капіталу для фінансування поточної діяльності.

Всі показники рентабельності діяльності за 2010 рік є від'ємними, що свідчить про збитковість діяльності.

Коефіцієнт рентабельності діяльності за 2010 рік в розмірі -0,17 вказує на збитковість господарської діяльності підприємства в цілому.

Коефіцієнт рентабельності продукції у 2010 році становив -0,19, що характеризує збитковість основної діяльності підприємства.

Показник коефіцієнту рентабельності активів за 2010 рік становить -0,183 та вказує на збитковість активів підприємства.

Розрахунок коефіцієнтів використаних при аналізі фінансового стану підприємства наведено у Додатку №2.


^ Дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку

Товариство не є професійним учасником фондового ринку.


Забезпечення випуску цінних паперів

Товариство випуску облігацій не здійснювало.


^ Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій

Іпотечних облігацій Товариство не випускало.


Стан виконання зобов’язань за борговими та іпотечними цінними паперами

Боргових та іпотечних цінних паперів Товариство не має.


^ Відповідність вимогам законодавства України розміру власного капіталу компанії з управління активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів

Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.


^ Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року


Щодо статті 41 «Особлива інформація про емітента» Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» то протягом 2010 року в Товаристві змін не відбувалося відносно:

- розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

- викупу власних акцій;

- фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

- отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;

- власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

- зменшення статутного капіталу.

В 2010 році відбулися наступні зміни що складу посадових осіб емітента:Посада

П.І.Б.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (%)

Зміни

Дата, номер прийняття рішення

Голова правління

Літвінов Сергій Миколайович (Паспорт: серія МО номер 182937 виданий 05.08.1996 р. Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області)

Не володіє

Усунено (відсторонено)

Наказ НАК «Нафтогаз України» №176 від 23.04.2010р.

Виконуючий обов’язки

Голови правління

Одинченко Руслан Дмитрович (Паспорт: серія МО номер 888888 виданий 25.11.2000 р. Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області)

Не володіє

Призначено

Наказ №176 НАК «Нафтогаз України» від 23.04.2010р.

Голова правління

Літвінов Сергій Миколайович (Паспорт: серія МО номер 182937 виданий 05.08.1996 р. Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області)

Не володіє

Звільнено

Наказ

№245-К НАК «Нафтогаз України» від 10.06.2010р.

Голова правління

Одинченко Руслан Дмитрович (Паспорт: серія МО номер 888888 виданий 25.11.2000 р. Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області)

Не володіє

Призначено

Наказ

№245-К НАК «Нафтогаз України» від 10.06.2010р.

Виконуючий обов’язки заступника Голови правління

Куриленко Сергій Миколайович (Паспорт: серія МО номер 535773 виданий 20.05.1998 р. СуворовськимРВ ХМУ УМВС України в Херсонській області)

Не володіє

Призначено

Наказ №10/4-1534-5145 від14.08.10р.

Виконуючий обов’язки заступника Голови правління

Куриленко Сергій Миколайович (Паспорт: серія МО номер 535773 виданий 20.05.1998 р. СуворовськимРВ ХМУ УМВС України в Херсонській області)

Не володіє

Звільнено

Наказ № 17-820/1-10 від03.11.10р.

Заступник Голови правління

Куриленко Сергій Миколайович (Паспорт: серія МО номер 535773 виданий 20.05.1998 р. СуворовськимРВ ХМУ УМВС України в Херсонській області)

Не володіє

Призначено

Наказ № 17-820/1-10 від03.11.10р.

Голова Ревізійної комісії

Федорійчук Ярослав Петрович (Паспорт: серія СС номер 047873)

Не володіє

Призначено

Наказ № 580 НАК «Нафтогаз України» від 06.12.2010р.

Член Ревізійної комісії

Кононенко Олександр Володимирович (Паспорт: серія СТ номер 015034 виданий Яготинським РВ ГУ МВС України в м. Києві 16.04.08р.)

Не володіє

Призначено

Наказ № 580 НАК «Нафтогаз України» від 06.12.2010р.

Член Ревізійної комісії

Кузнєцова Маргарита Георгіївна (Паспорт: серія МЕ номер 828853 виданий ТУМ 2 Шевченківського району РУГУ МВС України в м. Києві 04.09.07р.)

Не володіє

Призначено

Наказ № 580 НАК «Нафтогаз України» від 06.12.2010р.

Член Ревізійної комісії

Арабаджі Дмитро Вікторович (Паспорт: серія ВВ номер 966390, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 05.10.1999р.)

Не володіє

Призначено

Наказ № 580 НАК «Нафтогаз України» від 06.12.2010р.

Член Ревізійної комісії

Стрік Ольга Миколаївна (Паспорт: серія СН номер 855258 виданий Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві 23.06.1998р.)

Не володіє

Призначено

Наказ № 580 НАК «Нафтогаз України» від 06.12.2010р.Директор ТОВ АФ «Профі-Аудит» ______­­­_______ С.М. Плесняєва - Іващенко (сертифікат аудитора серії А №003502

від 29.10.1998р.дійсний до 29.10.2012 р.)


Дата видачі висновку 5 квітня 2011 року

Телефон (факс): 8 - (055-2) 42-33-31
Схожі:

Інформація про аудиторську фірму: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „Профі-Аудит. Місце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 4 iconЗвіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки «веста» за 2012 рік (з 01. 01. 2012 р. 31. 12. 2012 р.) Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою
Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою товариством з обмеженою відповідальністю «аудиторська фірма «максимум», код єдрпоу...
Інформація про аудиторську фірму: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „Профі-Аудит. Місце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 4 iconСтатут відкритого акціонерного товариства Повне найменування Товариства: відкрите акціонерне товариство “Трикотажна фірма “Арніка”” 2
Повне найменування Товариства: відкрите акціонерне товариство “Трикотажна фірма “Арніка””
Інформація про аудиторську фірму: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „Профі-Аудит. Місце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 4 iconАкт зарахування зустрічних однорідних вимог м. Київ року Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю (далі — Сторона 1), в особі ген директора, що діє на підставі Статуту, та є платником податку...
Інформація про аудиторську фірму: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „Профі-Аудит. Місце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 4 iconРішення міської ради VІ скликання 30. 08. 2012 №600 списо к землекористувачів, яким поновлюються договори оренди землі № з/п
Колективне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Квадро»
Інформація про аудиторську фірму: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „Профі-Аудит. Місце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 4 iconІнформація про аудиторську фірму
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №1731 від 26. 01. 2001 р
Інформація про аудиторську фірму: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „Профі-Аудит. Місце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 4 iconПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Трикотажна фірма «Арніка»
Інформація про аудиторську фірму: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „Профі-Аудит. Місце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 4 iconРеєєстрації заяв та дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами
Для юридичної особи: повне найменування, місце знаходження та ідентифікаційний код
Інформація про аудиторську фірму: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „Профі-Аудит. Місце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 4 icon07. 11. 2011 Товариство з обмеженою відповідальністю Лист 1
Адреса: м. Київ, вул. Інженерна, 1 р/р 26007010007533 в Філії пат «УніКредит Банк» в м. Києві
Інформація про аудиторську фірму: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „Профі-Аудит. Місце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 4 icon2. 1 договір оренди землі та провести його державну реєстрацію
Про користування підприємством “Торгово-виробнича фірма Майстер“ товариством з обмеженою відповідальністю земельною ділянкою на вул....
Інформація про аудиторську фірму: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „Профі-Аудит. Місце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 4 iconСторони: "Консигнант": Товариство з обмеженою відповідальністю в особі., що діє на
Консигнант : Товариство з обмеженою відповідальністю в особі., що діє на
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи