Методичні вказівки до розв’язування загальні положення icon

Методичні вказівки до розв’язування загальні положення
Скачати 441.05 Kb.
НазваМетодичні вказівки до розв’язування загальні положення
Сторінка1/3
Дата конвертації10.04.2013
Розмір441.05 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ


ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА КОНТРОЛЬНІ

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЯ»


для студентів Усіх спеціальностей заочної форми навчання


ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою охорони праці

Протокол № 3 від 18.10.07 р.


Харків 2008Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Екологія» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / Упоряд.: Б.В. Дзюндзюк, Н.Л. Березуцька, І.І. Хондак, Л.І. Марченко – Харків: ХНУРЕ, 2008., -26 с.


Упорядники : Б.В. Дзюндзюк

Н.Л. Березуцька,

Л.І. Марченко

І.І. Хондак


Рецензент П.М. Каюда, канд.. екон. Нук, професор каф.ЕМ.
ЗМІСТЗагальні положення……………….……………………………… .5

1 Мета та задачі дисципліни. ……………………………….…….5

2 Робоча програма дисципліни …………………………………...6

3 Методичні вказівки студентам………………………………….7

4 Індивідуальні контрольні завдання ……………………………10
^

Додаток А. Питання тесту для самоперевірки


Додаток Б. Методичні вказівки до розв’язування


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯЕкологія – це наукова дисципліна, що вивчає взаємодію живих істот між собою і з навколишньою неорганічною природою. Сучасна екологія - це наука, що розглядає вплив промисловості, транспорту, енергетики на навколишнє природне середовище (НПС), і розробляє принципи та засоби, що виключають безпосередні й побічні негативні антропогенні впливи на біосферу.

Сучасна екологія є однією з головних фундаментальних наук, своєрідною філософією виживання людства, стратегією перебудови цивілізації у XXI ст., яка має відповідати сучасним реаліям взаємовідносин населення планети та навколишнього середовища, головним чином моральної перебудови на базі розвитку колективного інтелекту, повного взаєморозуміння, взаємодії та взаємодопомоги всіх націй у справі збереження біосфери та стабільного розвитку.

Дисципліна «Екологія» базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення загальної хімії, фізики та вищої математики.

Обсяг дисципліни 54 години. З них лекцій – 4 години, лабораторних робіт – 4 години, самостійних робіт - 46 годин. Самостійне вивчення матеріалу рекомендовано здійснювати за наведеною нижче літературою та даними методичними вказівками. Необхідно також виконати контрольні завдання. Підсумковий контроль (залік) проводиться наприкінці семестру.

Можливі зміни в розподілі часу за видами занять.

^

1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ1.1 Мета дисципліни - передати студентам знання про закономірності взаємодії суспільства та природи; основні природоохоронні проблеми, що виникають в умовах сучасного промислового виробництва; вплив зміненого середовища на людину; засоби захисту, відновлення та раціонального використання природних ресурсів; управління якістю навколишнього середовища на базі сучасних досягнень науки, техніки та технології із захисту НПС.


1.2 Основні задачі

вивчення глобальних проблем екології;

вивчення законів екології;

вивчення екологічних факторів та їхнього впливу на здоров’я людини;

вивчення наслідків забруднення НПС;

вивчення джерел і видів забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери;

вивчення засобів охорони повітря, гідросфери та літосфери від забруднення;

вивчення засобів контролю за станом НПС;

вивчення класифікації шкідливих речовин, наслідків гострих хронічних отруєнь;

вивчення природоохоронного законодавства.


1.3 У результаті вивчення дисципліни «Екологія» студент повинен знати:

основні поняття, терміни та визначення в області екології;

глобальне екологічне становище, вплив та наслідки забруднення НПС;

принципи та засоби охорони НПС.

1.4 Студент повинен уміти:

кваліфіковано на науковій основі і з дотриманням вимог законів щодо охорони природи ставити й вирішувати природоохоронні задачі;

здійснювати інструментальні вимірювання числових значень нормованих показників стану НПС;

здійснювати розрахунки й вибір обладнання для очистки;

оцінювати збитки, завдані природі від технологічного обладнання та існуючих технологій, що впроваджуються.

^ 2 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
    1. Розділи, запропоновані для самостійного вивчення

Номер теми

Назва тем та їхній зміст

1

Вступ. Загальні питання екології. НПС й НТП. Глобальна екологічна ситуація. Правові та соціально-економічні аспекти захисту НПС.

2

Біосфера. Загальні властивості біосфери. Екологічні фактори НПС. Основні екологічні закони. Природні й антропогенні фактори впливу на біосферу. Техносфера.

3

Джерела, масштаби та наслідки забруднення НПС Класифікація й характеристика забруднень. Масштаби забруднення. Матеріальні носії небезпеки. Наслідки промислового забруднення. Шкода, що завдається здоров’ю людей. Екологічний моніторинг.

4

Принципи та засоби захисту НПС від промислових забруднень. Нормативи гранично допустимого викиду (ГДВ) та гранично допустимого скиду (ГДС). Засоби та способи контролю. Класифікація та характеристика методів захисту НС.

5

Атмосфера. Характеристика атмосфери. Джерела забруднення атмосферного повітря. Вплив шкідливих речовин на людину і НС. Основні засоби захисту НС від промислових забруднень. Очистка викидів в атмосферу. Класифікація засобів очистки. Основні апарати очистки.

Номер теми

Назва тем та їхній зміст

6

Гідросфера. Характеристика гідросфери. Джерела забруднення вод. Водоспоживання й водовідведення. Устаткування та системи. Види стічних вод. Очистка стічних вод. Основні засоби й апарати очистки.

7

Літосфера та утилізація відходів виробництва. Характеристика літосфери. Властивості ґрунтів й їхня роль у життєдіяльності організмів. Масштаби забруднення літосфери. Утилізація відходів. Основні принципи нормування допустимих концентрацій, шкідливих для людини.


2.2 Лекційні заняття


Номер теми

Назва теми

1

Основні екологічні поняття.

4

Нормативи з обмеження забруднення НС. Поняття про гранично допустима концентрація (ГДК) та гранично допустимий рівень (ГДР).

5

Контроль якості повітряного середовища.

6

Контроль і регулювання якості води.Таблиця 2.1 - Розподіл часу на вивчення дисципліни

Номер теми

Найменування теми

Облік, годин

лекції

лаб. роботи.

самостійне вивчення.

1

Вступ. Загальні питання екології.

1

-

4

2

Біосфера.

-

-

4

3

Джерела, масштаби та наслідки забруднення НПС.

-

-

6

4

Принципи й засоби захисту НПС від промислових забруднень.

1

-

8

5

Атмосфера.

1

2

8

6

Гідросфера.

1

2

8

7

Літосфера та утилізація відходів виробництва.

-

-

8

Загалом:

4

4

46


2.3 Лабораторні роботи

Метою проведення лабораторних робіт є практичне закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях.


Таблиця 2.2 - Лабораторні роботи, рекомендовані до виконання

Номер лаб.раб.

Назва лабораторних робіт

Кільсть годин

1

Комп'ютерна навчальна програма «River»

2

2

Комп'ютерна навчальна програма «Олігарх»

2

Загалом:

4


2.4 Рекомендована література


1. В.П. Кучерявий. Екологія. Львів, Видавництво Світ. 2001. 375 с.

2. Н. Ф. Реймерс. Природокористування: Словник - довідник. М.: 1990 .

3. Дзюндзюк Б.В., Березуцька Н.Л., Марченко Л.І. Електронний підручник з дисципліни «Екологія». Каф. охорони праці, ХНУРЕ, 2005.


  1   2   3Схожі:

Методичні вказівки до розв’язування загальні положення iconР. Шпакович Бобер – 2009 Відповіді та вказівки до розв’язування завдань Зміст
У цьому збірнику ви знайдете відповіді та вказівки до розв’язування всіх завдань другого конкурсу «Бобер» в Україні. Для кожної з...
Методичні вказівки до розв’язування загальні положення iconРозв’язування діофантових рівняннь
Ознайомити учнів з діофантовими рівняннями та різними способами їх розв’язування, можна на факультативних заняттях чи на засіданнях...
Методичні вказівки до розв’язування загальні положення icon«Застосування розв’язування трикутників у прикладних задачах»
Мета уроку: Формувати вміння учнів у застосуванні знань розв’язування трикутників до розв’язування прикладних задач. Розвивати у...
Методичні вказівки до розв’язування загальні положення iconЗагальні методичні вказівки
З цією метою до кожної теми будуть додаватися посилання на сайти та сторінки Інтернету, на яких студенти можуть знайти необхідну...
Методичні вказівки до розв’язування загальні положення iconПошук способу розв’язування нерівності другого степеня. Мета уроку
Мета уроку: Означити поняття нерівності другого степеня з однією змінною, розглянути графічний спосіб розв’язування таких нерівностей;...
Методичні вказівки до розв’язування загальні положення iconУрок алгебри в 11 класі на тему: «Формування та розвиток критичного мислення під час розв’язування рівнянь вищих ступенів,розв’язки яких зводяться до розв’язування квадратних рівнянь»
Тема уроку : Формування та розвиток критичного мислення під час розв'язування рівнянь вищих степенів, розв'язки яких зводяться до...
Методичні вказівки до розв’язування загальні положення iconМетодичні вказівки. Загальні організаційно-методичні вказівки
Вивчення будови автомобіля проводити так, щоб курсанти розуміли принцип дії та роботу агрегатів, механізмів та систем, знали їх загальну...
Методичні вказівки до розв’язування загальні положення iconМетодичні вказівки. Загальні організаційно-методичні вказівки
Вивчення будови автомобіля проводити так, щоб курсанти розуміли принцип дії та роботу агрегатів, механізмів та систем, знали їх загальну...
Методичні вказівки до розв’язування загальні положення iconМетодичні вказівки. Загальні організаційно-методичні вказівки
Вивчення будови автомобіля проводити так, щоб курсанти розуміли принцип дії та роботу агрегатів, механізмів та систем, знали їх загальну...
Методичні вказівки до розв’язування загальні положення iconМетодичні вказівки. Загальні організаційно-методичні вказівки
Вивчення будови автомобіля проводити так, щоб курсанти розуміли принцип дії та роботу агрегатів, механізмів та систем, знали їх загальну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи