Державний стандарт базової І повної середньої освіти icon

Державний стандарт базової І повної середньої освіти
Скачати 248.96 Kb.
НазваДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Дата конвертації08.01.2013
Розмір248.96 Kb.
ТипДержавний стандарт

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 січня 2004 р. N 24

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ


базової і повної середньої освіти


Загальна частина


Державний стандарт базової і повної середньої освіти (далі -

Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів і

випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її

досягненні.


Державний стандарт охоплює Базовий навчальний план, загальну

характеристику інваріантної і варіативної складових змісту базової

та повної середньої освіти, державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів. Виконання вимог Державного

стандарту є обов'язковим для всіх навчальних закладів, що надають

загальну середню освіту.


Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови:


для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах

загальнолюдських та національних цінностей, науковості і

систематичності знань, їх значущості для соціального становлення

людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти, взаємоповаги

між націями і народами, світського характеру школи;


для надання навчанню українознавчої спрямованості, що

безпосередньо забезпечується вивченням української мови,

української літератури, історії України, географії України,

українського мистецтва тощо;


для індивідуалізації та диференціації навчання, його

профільності у старшій школі, запровадження особистісно

орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної,

комунікативної, комп'ютерної та інших видів компетентності учнів.


Особлива увага приділяється практичній і творчій складовим

навчальної діяльності. У державних вимогах до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів зростає роль уміння здобувати

інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати

її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності. Між

ступенями шкільної освіти забезпечується наступність і

перспективність змісту та вимог щодо його засвоєння учнями.


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у

Державному стандарті подано за галузевим принципом у семи освітніх

галузях: мови і літератури, суспільствознавство, естетична

культура, математика, природознавство, здоров'я і фізична

культура, технології, що є органічним продовженням змісту

відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової

освіти.


Зміст освітньої галузі структурується і реалізується в

системі відповідних навчальних предметів та курсів, програми яких

затверджує МОН.


Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що

разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки,

формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого

здобуття освіти. Зміст освіти на цьому ступені є єдиним для всіх

учнів; особистісно орієнтований підхід здійснюється через

варіативність методик організації навчання залежно від

пізнавальних здібностей, а також через факультативні курси.


У старшій школі навчання, як правило, є профільним. У зв'язку

з цим зміст освіти і вимоги до його засвоєння диференціюються за

трьома рівнями: обов'язкові результати навчання, визначені

Державним стандартом, профільний, зміст якого визначають програми

затверджені МОН, та академічний, за програмами якого вивчаються

дисципліни, що тісно пов'язані з профільними предметами

(наприклад, фізика у хіміко-біологічному профілі), а також

здійснюється загальноосвітня підготовка учнів, які не визначилися

щодо напряму спеціалізації.


^ 2. Освітня галузь "Суспільствознавство"


Завданнями освітньої галузі є:


підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до

самореалізації їх як особистостей в умовах багатоманітного світу

через засвоєння комплексу знань, формування відповідних

компетенцій;


формування в учнів національних та загальнолюдських

цінностей, толерантного ставлення та поваги до інших народів,

правової свідомості, економічного мислення;


формування в учнів критичного мислення, навичок оцінювання

суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних

особистісно-життєтворчих, соціалізуючих, комунікативних,

інтелектуально-інформаційних навичок;


формування в учнів почуття власної гідності,

відповідальності, особистого ставлення до подій і явищ суспільного

життя, досвіду емоційно-оцінної діяльності, здатності визначати

власну активну життєву позицію, робити свідомий вибір,

встановлювати особисті цілі, спрямовані на розвиток суспільства,

держави, забезпечення власного добробуту та добробуту своєї

родини.


Загальні змістові наскрізні лінії освітньої галузі - людина -

людина, людина - суспільство, людина - природа.


Через зміст освітньої галузі розкривається сутність

соціальних явищ і процесів, що відбуваються в ході історичного

розвитку людства загалом і українського народу зокрема.


Змістове наповнення галузі базується на українознавчих

засадах. Воно спрямоване на виховання в особистості рис патріота

України, активного компетентного громадянина, людини з

гуманістичними і демократичними цінностями.


Структурні компоненти освітньої галузі - історія рідного

краю, історія України, всесвітня історія, право, мораль,

економіка, філософія, громадянська освіта.

^

Основна школаОсвітня галузь "Суспільствознавство" в основній школі є

логічним продовженням і поглибленням суспільствознавчого змісту

освітньої галузі "Людина і світ" Державного стандарту початкової

освіти.


В основній школі формуються такі найважливіші знання, уміння

і навички:


характеризувати явища і процеси суспільного життя,

встановлювати зв'язок між подіями і явищами;


знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати та

оцінювати її;


формулювати, висловлювати та доводити власну думку, робити

вибір і пояснювати позицію, вести дискусію;


розмірковувати, спілкуватись, співпрацювати у навчанні,

розв'язувати будь-які проблеми;


свідомо дотримуватися правомірної громадянської поведінки,

реалізовувати і захищати свої права, виконувати громадянські

обов'язки.


------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Людина в історії Уявлення про історичність

людської цивілізації та

Історія як процес і як наука. періодизацію історичного

Час в історії. Історичний процесу; про циклічний і

простір. Навколишнє абсолютний час; про

середовище, клімат і людина. суб'єктивність у пізнанні

Історичні джерела. Історичний історії.

факт. Історична Знання відліку часу в історії,

закономірність. Історичне відмінностей у часі;

поняття. Наявність різних найважливіших періодів в

теорій на минуле. Історичне історії людства.

краєзнавство Уміння свідомо застосовувати

поняття "історичний календар",

"хронологія", "століття",

"ера", "епоха"; оцінювати

інформацію історичних джерел

та історичні тлумачення,

встановлювати зв'язок між

подіями і явищами, толерантно

ставитись до поглядів інших

людей


Людина в доісторичний період Уявлення про місце і роль

господарювання у житті людини.

Уповільнений розвиток людини Знання способів господарювання

розумної. Неодночасність давньої людини.

переходу до осілого способу Уміння робити порівняння

життя. Умови життя давньої способів господарювання на

людини. Місце і роль людини у основі інформації про умови

природі. Культурний розвиток життя первісної людини та

людини. Перші графічні задоволення її потреб;

символи. Рідний край у пояснювати закономірності

доісторичний період розвитку на прикладах

визначальних подій та процесів

світової історії, історії

України, історії рідного краю


Форми організації давнього Уявлення про форми організації

людського суспільства. давнього людського

суспільства, релігію та

Історичні свідчення про життя мистецтво людей.

та суспільну організацію Знання найпоширеніших теорій

давніх людей, зокрема на походження людини,

території сучасної України. археологічних пам'яток.

Походження релігії та культури Уміння знаходити в минулому

корисний досвід для власної

практичної діяльності


Давні цивілізації Азії, Уявлення про духовний світ і

Європи спосіб життя людей -

представників різних

Зрошувальне сільське цивілізацій, різні підходи до

господарство. Перехід від висвітлення історичних

перших міст до королівств культур, здобутки давніх

(царств). Поняття цивілізації. цивілізацій.

Спільні риси та відмінності в Знання спільних та відмінних

цивілізаційному розвитку рис життя людини і розвитку

народів Сходу і Заходу. суспільства різних

Головні здобутки давніх цивілізацій; причин появи та

цивілізацій ролі грошей і товарно-грошових

відносин.

Уміння порівнювати

особливості та здобутки різних

цивілізацій; називати і

показувати на карті центри

найдавніших цивілізацій,

оцінювати внесок давніх

цивілізацій в сучасну культуру


Класична античність Уявлення про аграрні

суспільства Євразії; головні

Політичні і культурні пам'ятки античної культури;

досягнення аграрних суспільств найдавніші міста - колонії в

у Євразії. Утворення і Північному Причорномор'ї;

розвиток міст-держав на археологічні культури слов'ян

Середземномор'ї (VIII-IX ст. в давній період.

до н. е.). Політичний і Знання характерних рис

культурний розвиток у містах античних держав; впливу

Середземномор'я. Утворення античної спадщини на світову

середземноморських держав та культуру; витоків українського

організація життя в них народу.

(VI-V ст. до н. е.). Антична Уміння оцінювати роль і місце

культура та її спадщина. античної культури в

Демократія античного часу. загальноісторичному процесі,

Античні міста-держави на характеризувати афінську

території України та їх демократію

сусіди. Слов'яни під час

Великого переселення народів.

Витоки українського народу.

Повсякденне життя людини

античного світу. Рідний край

за часів давніх цивілізацій


Середні віки Уявлення про повсякденне життя

людини епохи середньовіччя,

Людина і природа в середні культурну спадщину

віки. Міський уклад життя та середньовіччя.

культурні обміни в Римській Знання основних тенденцій та

імперії. характеристик розвитку людства

цієї доби; визначних пам'яток

"Варварські" держави Західної української та світової

Європи. Візантійська імперія. культури періоду

Ісламські цивілізації. середньовіччя; основних рис

Київська і Галицько-Волинська феодалізму, наслідків

держави та європейський світ. міграцій.

Священна Римська імперія. Уміння зіставляти найважливіші

Соціальна структура події, визначати місце

середньовічного суспільства та Київської і Галицько-

соціальні рухи. Волинської держав, української

культури в європейській та

Монотеїстичні світові релігії світовій культурній спадщині;

та їх стосунки із світською визначати передумови, причини,

владою. Міграції та культурний наслідки і шляхи подолання

взаємообмін між народами. соціальних, світоглядних і

Міграції в межах євразійського міждержавних конфліктів

простору; старі та нові середньовіччя, описувати життя

держави; феодалізм. Розвиток людини в середні віки; давати

міст. оцінку способам подолання

соціальних, світоглядних та

Рідний край в середні віки. міждержавних конфліктів,

Повсякденне життя людини епохи визначаючи позитивні і

середньовіччя. негативні наслідки


Культурна спадщина

середньовіччя


Людина в період нової історії Уявлення про головні риси

епохи Відродження та нового

Культурні досягнення доко- часу, процеси формування

лоніальних африканської, централізованих національних

азійської, центрально- та держав, повсякденне життя

південоамериканської людини, головні пам'ятки

цивілізацій. Експансія з культури Відродження.

Європи та форми контактів з

населенням Африки, Америки, Знання найсуттєвіших рис, що

Азії в 1450-1750 роках. характеризують нації, колонії,

Формування колоніальних колоніальні імперії; причин та

імперій. Відродження і наслідків революцій нового

гуманізм. Реформація і часу; етапів та особливостей

контрреформація. Витоки формування української нації;

національних рухів витоків, суті та наслідків

європейських народів. реформації і контрреформації;

Формування централізованих поняття "гуманізм".

національних держав. Козацька

доба в історії України. Уміння визначати роль і місце

Революції нового часу. Рідний епохи Відродження та нової

край в епоху Відродження. доби в загальноісторичному

Повсякденне життя людини цього контексті; характеризувати

періоду. Культура процес формування української

нації та аналізувати відносини

українців з іншими народами,

характеризувати ознаки

козацтва; характеризувати

культурні процеси і явища;

аналізувати національно-

визвольну боротьбу

українського народу та процес

державотворення з метою

з'ясування ролі козацтва та

інших верств в цих процесах


Індустріалізація і формування Уявлення про господарську і

націй виробничу діяльність людини;

про культуру цього періоду,

Потреби людини і суспільства, зміни у повсякденному житті;

економічні ресурси та їх політичні і соціальні рухи.

обмеженість.

Знання основних рис

Людина і техніка. Перша індустріального суспільства,

індустріальна революція. рушійних сил життя в

Господарська і виробнича індустріальному суспільстві;

діяльність людини. основних рис індустріальної

Підприємництво. революції та політичних і

соціальних рухів; основних

Політичні і соціальні рухи. надбань українського народу в

Просвітництво. Культура. економіці та культурі.


Становлення націй і українське Уміння давати порівняльну

національне відродження. характеристику національно-

Рідний край в епоху визвольних рухів у Європі та

індустріальної цивілізації. Україні в цей період,

Домінування європейського визначати причини та наслідки

світу та суперництво в Європі. соціальних, політичних та

Завершення територіального культурних зрушень в житті

поділу світу. Особливості українського та інших народів,

розвитку людства у XIX ст. людства в цілому;

класифікувати політичні і

соціальні рухи за різними

ознаками; аналізувати розвиток

людства в XIX ст. з метою

виділення характерних рис


Цінності в житті людини Уявлення про єдність

біологічного і соціального в

Індивідуальність. Вільний людині, основні види

розвиток людини. Свобода і діяльності, соціальні норми,

відповідальність. співвідношення та роль етичних

Толерантність. Мораль. норм у суспільстві, між

Цінності в житті людини і особистісні стосунки та шляхи

суспільства. Етика і етикет їх гармонізації; самоцінність

кожної людини.

Знання цінностей та соціальних

норм в житті людини,

історичність світогляду

людини, роль науки та релігії

в житті, поняття творчості,

свободи і відповідальності,

духовності людини, основи

спілкування, шляхи

конструктивного розв'язання

міжособистісних конфліктів,

основні моральні норми та

цінності українського

суспільства та людства,

правила етикету.

Уміння визначати життєві

цінності та орієнтири, давати

загальну характеристику

релігійного та наукового

світогляду, аналізувати

власний досвід ефективного

спілкування, ефективно

спілкуватися та співпрацювати,

керуватися в поведінці

моральними нормами та

цінностями, відрізняти

моральність та аморальність,

дотримуватися правил етикету


Людина і культура Уявлення про співвідношення

Багатоманітність культури. матеріальної і духовної,

Культурна спільність людей національної та

загальнолюдської культури,

причини і природність

різноманітності культури,

культурної спільності людей;

полікультурний характер

сучасного суспільства і

необхідність злагоди між

представниками різних культур.

Знання сфери духовної

культури, культури суспільства

і людини.

Уміння доводити необхідність

позитивної оцінки і

толерантного ставлення до

культурних відмінностей,

характеризувати наслідки

взаємодії різних культур і

міжкультурні відносини в

Україні, у своєму регіоні

(населеному пункті)


^

Старша школаОсновна навчальна і виховна мета освітньої галузі

"Суспільствознавство" на цьому етапі полягає у створенні умов для

свідомої орієнтації учнів у сучасному світі, суспільстві,

формування у них відповідної активної соціальної та громадянської

позиції, підвищенні рівня духовної культури школярів, культури

спілкування і діяльності, для сприяння їх соціалізації, активному

включенню в соціально-політичне та економічне життя суспільства,

свідомому вибору та підготовці до майбутньої професійної

діяльності.


------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Новітня історія. Причини та Уявлення про світові війни,

наслідки світових війн XX ст. життя людей в умовах

Світ у роки Першої та Другої тоталітаризму, в умовах

світових війн демократії; розвиток людства

на межі XX і XXI століть;

напрями розвитку культури


Протистояння демократії і Знання причин, основних подій

тоталітаризму та наслідків світових війн для

Українська революція початку держав та їх громадян,

XX століття. Здобуття Україною основних подій боротьби

державної незалежності. України за державну

Україна за тоталітарного незалежність у XX столітті;

режиму. Україна у Другій основних тенденцій та проблем

світовій війні. Велика розвитку людства в

Вітчизняна війна. Втрати та індустріальну та

героїзм Українського народу в постіндустріальну епоху.

Другій світовій війні. Уміння аналізувати причини

Післявоєнна відбудова і поразки визвольних змагань

розвиток України. Соціальний, початку XX століття; давати

політичний та економічний оцінку вкладу українського

розвиток країн світу в другій народу у перемогу над

половині XX та на початку XXI фашизмом; характеризувати

століть. Утворення історичний процес відновлення

Європейського союзу та Ради в 1991 році державної

Європи. Розвиток культури. незалежності України;

Ліквідація колоніалізму, державотворчі процеси в

створення і розвиток Україні; основні досягнення в

незалежних держав. Відновлені розвитку науки, мистецтва.

та нові незалежні держави


Сучасність. Україна в умовах Уявлення про глобальні

незалежності. Науково- проблеми сучасності,

технічний прогрес. розв'язання яких є необхідною

Постіндустріальне суспільство. умовою виживання і розвитку

Зростання ролі освіти і знань. людства, можливі альтернативи

Культура. його розвитку і майбутнього.

Єдність і зростання Знання облаштування та

взаємозалежності сучасного протиріч сучасного світу.

людства. Глобалізаційні Уміння пояснювати основні

процеси. загрози для людства XXI

Інформаційне суспільство століття: проблеми війни і

миру, гуманітарні та

екологічні проблеми, давати

оцінку міжнародному тероризму


Громадянське суспільство Уявлення про сутність

громадянського суспільства,

Механізми функціонування громадянський мир і

політичної системи та влади в співробітництво, наступність

Україні. Участь громадян у та відповідальність поколінь;

соціально-політичному житті. приналежність до українського

Цінності та якості, притаманні суспільства та європейської

громадянинові демократичного спільноти.

суспільства. Україна та

інтеграційні процеси в Європі; Знання основних ознак

місце і перспективи України в інститутів громадянського

глобалізованому світі. суспільства, його

Стереотипи. Дискримінація функціонування та умов

існування, сфер суспільного

життя; принципів і цінностей

демократичного громадянського

суспільства, абсолютної

цінності прав та свобод

людини, особистісних рис

громадянина України.


Уміння взаємодіяти із

суспільством та його окремими

інститутами в повсякденному

житті; орієнтуватись у

суспільних явищах і процесах

сучасного світу та давати їм

власну оцінку; конструктивно-

критично мислити і критично

ставитися до проявів

стереотипного мислення,

боротися з дискримінацією


Людина і політика. Політичне Уявлення про політичну сферу

життя суспільства та її роль у житті

суспільства, необхідність

Політика. Політичне життя збереження громадянської

громадянського суспільства. злагоди та миру в суспільстві,

Людина-політика-влада. необхідність плюралізму та

Політична система. Політика та роль засобів масової

ідеологія. Політика і мораль. інформації, вплив ідеології на

Етика політичної діяльності політичну культуру.

Знання структури, ролі органів

та інститутів державної влади

і їх співвідношення з

діяльністю політичних рухів,

партій та громадських

(неурядових) об'єднань і

організацій, основні

процедури, за якими можуть

взаємодіяти громадянин і

держава, структурних елементів

та механізмів функціонування

політичної системи України,

процедури участі у виборах.

Уміння працювати з

матеріалами засобів масової

інформації, характеризувати

особливості політичного життя

у громадянському суспільстві,

особливості виборчої системи

України, пояснювати значення

виборчої системи як показника

рівня демократії в суспільстві


Соціальна сфера суспільства. Уявлення про суспільство як

Етнічна структура суспільства. складну самоорганізовану

систему, місце людини в

Соціальні групи. Соціальні суспільстві, соціальне

ролі. Соціальні конфлікти. партнерство, соціальну

Міжнаціональні захищеність, соціальну

відносини. відповідальність, суть

прогресу в суспільному житті.

Сім'я в соціальній структурі

суспільства. Етика сімейних Знання соціальної структури

відносин. українського суспільства,

способів взаємодії і

Прогрес у суспільному житті соціального партнерства різних

соціальних груп, національного

складу населення України,

сутності і наслідків геноциду

і ксенофобії, шкідливості

міжнаціональних упереджень,

ролі сім'ї в соціальній

структурі суспільства.


Уміння застосовувати знання

для орієнтації в соціальних

відносинах, обирати

конструктивні форми взаємодії

та власної поведінки,

характеризувати міжнаціональні

відносини в Україні,

толерантно поводитися,

позитивно і відповідально

ставитися до створення сім'ї і

життя в ній


Основи теорії держави і права Уявлення про суспільні

відносини, засоби та механізми

Суспільні відносини і засоби їх врегулювання; державу і

їх організації. право; органи державної влади,

джерела та форми права,

Держава як засіб впорядкування правомірну і неправомірну

суспільних відносин. Органи поведінку, правопорушення і

держави. Особливості юридичну відповідальність.

організації державної влади. Знання про суспільні відносини

Історичні типи держав. та засоби їх впорядкування;

Соціальні норми. Поняття права державні органи, особливості

та правової системи. організації державної влади,

Правовідносини. Правомірна і місце правових норм в їх

неправомірна поведінка. системі; джерела права,

Правопорушення і юридична структуру та елементи правової

відповідальність системи.

Вміння розпізнавати різні

засоби впорядкування

суспільних відносин;

порівнювати особливості

здійснення державної влади та

правового регулювання

суспільних відносин у різні

історичні періоди, окремі

види правопорушень та

юридичної відповідальності;

розв'язувати життєві ситуації

з використанням законодавства.


Людина, суспільство і держава Уявлення про основні етапи

розвитку української

Поняття публічних прав і державності; особливості

відносин та основних організації здійснення

інститутів публічного права. державної влади та місцевого

Загальна характеристика самоврядування, правовий

конституційного права та його статус громадян України.

джерел. Державний лад України. Знання предмета та основних

Громадянство України. Основні інститутів галузей права

права, свободи і обов'язки публічно-правового циклу,

громадян. Загальна основних прав, свобод,

характеристика фінансового, обов'язків громадян та засобів

адміністративного, їх захисту.

екологічного, кримінального Вміння розпізнавати окремі

права види правопорушень та

юридичної відповідальності;

характеризувати органи

державної влади, правовий

статус громадян, особливості

здійснення державної влади в

Україні; порівнювати правовий

статус громадян з

міжнародними стандартами у

сфері прав людини;

розв'язувати практичні життєві

ситуації з використанням

законодавства


Основи приватного права Уявлення про приватно-правові

України відносини та галузі права, що

їх врегульовують.

Поняття приватних Знання основних понять,

правовідносин та основні особливостей предмета

інститути приватного права. цивільного, господарського,

Характеристика цивільного сімейного, житлового,

права, його джерел та інших трудового, земельного права;

галузей права змісту та видів права

власності, способів захисту

цивільних прав, видів

договорів, особливостей

цивільно-правової

відповідальності.

Вміння розпізнавати окремі

види приватно-правових

відносин та джерела, що їх

врегульовують;

характеризувати підстави їх

виникнення, зміни і

припинення; складати та

аналізувати найпростіші

документи (заяви, договори)


Філософія Уявлення про загальний процес

розвитку філософії та роль

Філософські течії філософії в житті людства.

Знання найвідоміших

представників світової

філософської думки та

найпоширеніших філософських

течій, філософських поглядів

на сутність людини, її буття і

духовність, суспільство,

природу і світ.

Уміння застосовувати

філософські знання для

пояснення подій і явищ у

суспільстві


Людина як суб'єкт економічних Уявлення про господарську

відносин діяльність людини, суб'єкт

господарювання.

Економічні потреби та Знання потреб споживача та

інтереси. Сутність економічних закономірностей його

рішень. Основні питання економічної поведінки; видів

економіки. Домашнє ринку, попиту, пропозиції,

господарство як економічний ціни; домашнього господарства

суб'єкт та його роль і місце в

економічній системі.

Вміння характеризувати потреби

і споживчі блага; пояснювати

механізми задоволення потреб;

пояснювати необхідність

господарської діяльності і

фактори, що її визначають


Господарювання і виробництво Уявлення про структуру

виробництва в національній

Підприємництво. Підприємницька економіці, відмінності

діяльність та її основні види. виробництва у різні епохи

існування людства; функції

Власність. Види ринків. підприємств.

Ринкова інфраструктура Знання видів підприємств,

об'єднань, господарських

товариств згідно із

законодавством; сутності

підприємницької діяльності.

Вміння оцінювати власні

можливості; розкривати

економічні процеси і

закономірності, безпосередньо

пов'язані з повсякденним

життям окремої сім'ї чи

людини; визначати зміст, форми

і фактори виробництва,

структуру витрат виробництва і

визначати його прибутковість


Моделі економічних систем Уявлення про місце людини і

домашнього господарства в

Національне виробництво. економічних процесах, які

відбуваються у державі.

Економічний цикл. Знання грошово-кредитної

політики та податкової

Зайнятість і безробіття. системи.

Уміння користуватися

Грошово-кредитна політика, інформацією про ринок праці

податкова система. для визначення майбутньої

сфери працевлаштування,

Економічний потенціал України послугами ринкових установ,

та її місце у світовій давати оцінку економічного

економіці потенціалу


Світове господарство Уявлення про основні

тенденції і проблеми розвитку

Міжнародна торгівля - сучасної світової економіки та

міжнародні валютні відносини. економіки України. Знання

Глобалізація світової законів міжнародних

економіки. Міжнародна економічних відносин, основних

економічна інтеграція. відмінностей сучасних моделей

Зовнішньоекономічні зв'язки ринкової економіки; процесів

України глобалізації та інтеграції

світової економіки.

Уміння користуватися

інформацією про спеціалізацію

країн у світовому

господарстві, пояснювати роль

міжнародної торгівлі для

розвитку світового

господарства, господарства

УкраїниСхожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт базової і повної середньої освіти (далі Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів і випускників...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПроект державного стандарту базової І повної середньої освіти загальні положення
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі – Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної середньої...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПроект державного стандарту базової І повної середньої освіти загальні положення
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи