Формування етичних цінностей учнів як основи виховання правової та моральної культури особистості icon

Формування етичних цінностей учнів як основи виховання правової та моральної культури особистості
Скачати 62.41 Kb.
НазваФормування етичних цінностей учнів як основи виховання правової та моральної культури особистості
Дата конвертації08.01.2013
Розмір62.41 Kb.
ТипДокументи


формування етичних цінностей учнів як основи виховання правової та моральної культури особистості


Опис педагогічного досвіду

СТОГОВОЇ НАДІЇ АНАТОЛІІВНИ

УЧИТЕЛЯ ЕТИКИ


Щоб закласти в роки дитинства основу

людяності й громадянськості, потрібно дати

дитині правильне бачення добра й зла.

В.О.Сухомлинський

Сьогодні, коли Україна впевнено крокує до європейського співтовариства, ми є свідками й учасниками процесу розбудови громадянського суспільства, творення новітньої національної правової держави.

Проте соціальний прогрес можливий лише за умови міцної моральної основи, тому формування моральності молодого покоління набуває стратегічного значення у всіх галузях життя, стає першочерговим завданням сучасної освіти.

«Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності націлює школу на безперервний процес становлення особистості, здатної усвідомити найвищі людські чесноти і діяти відповідно до них, бути гідним носієм національної культури, активним громадянином, хорошим сім’янином , справжнім професіоналом.

Важливою сполучною ланкою між молодшою та середньою школою на шляху формування духовно здорової й морально стійкої особистості виступають уроки етики.

Цей курс  не стільки розширює обізнаність учнів з морально-етичних категорій, скільки формує у них моральні якості та відповідні моделі мислення, переконання й поведінки. Уроки етики надають можливість щодо висвітлення багатьох аспектів суспільного життя, допомагають усвідомити наслідки та значення вчинків, манери поведінки, особистісних стосунків, створюють умови щодо виховання правової культури.

У зв’язку зі змінами у ціннісних орієнтирах українського суспільства, відсутність у багатьох представників молодого покоління чітких моральних переконань і принципів, свідомої відповідальності за порушення морально-етичних норм, набуває актуального значення досвід роботи вчителя етики з питання формування етичних цінностей учнів як основи виховання правової та моральної культури особистості. Адже право і мораль мають спільні риси, виконують функцію соціального компромісу між людьми й суспільством, забезпечують збереження стабільності й рівноваги в державі.

У моралі й права загальне цільове призначення – регулювання поведінки людини; вони формують ціннісно-нормативну орієнтацію суспільства, мають єдину духовну природу, єдину шкалу оцінювання – справедливість.

Саме тому вважаємо основною ідеєю нашої роботи – формування моральних якостей і правомірної моделі поведінки, усвідомлення школярами важливості духовних цінностей суспільства шляхом застосування методів і прийомів, заснованих на актуалізації життєвого досвіду учнів, інтелектуально-психологічного потенціалу особистості.

^ Головною метою системи роботи, розробленою вчителем, є наступне:

  • ознайомити учнів з основними моральними цінностями людства в цілому й українського суспільства зокрема;

  • формувати основні аксіологічні компетентності учнів;

  • вчити керуватися в поведінці моральними цінностями й правовими нормами;

  • формувати розуміння залежності морального стану суспільства від моральних якостей окремої людини.

Враховуючи новітній характер Програми (курс запроваджений з 2005-06 н.р.), його практичну спрямованість і той факт, що вивчення предмету відбувається в найбільш складний і відповідальний для учнів 5 класів час – адаптації, основою уроків є життєвий досвід учнів, спонукаючи їх до активного родинного спілкування.

Науково-теоретичною базою досвіду є державні документи: «Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності» та «Концепція громадянської освіти в школах України», в яких поставлена мета «виховувати особистість чутливою до свого оточення, долучати її до суспільного життя, в якому права людини виступають визначальними». Значним підґрунтям в роботі вважаємо дослідження І.Д.Беха стосовно інноваційних навчально-виховних моделей та відповідних розвивальних технологій, В.А Малахова в етиці взагалі, ідеї А.І. Мовчун про найпродуктивнішу форму проведення уроків - етичні практикуми, О.А. Шемшуриної – про роль рефлексії у викладанні етики. Настільною книгою є праці В.О.Сухомлинського. Корисними вважаємо методичні рекомендації до уроків, розроблені методистами МОІППО, дослідження педагогів-практиків, колег. Вони створюють не тільки підґрунтя у вивченні етики, але й технологічну базу її викладання. (Додаток 1)

Для забезпечення психологічного супроводу своєї роботи з учнями 5-6 класів, усвідомлення їх фізіологічних та психологічних характеристик, запобігання перенесення на них методів навчання й спілкування із старшокласниками, спираємось на наукові дослідження з питань вікової педагогіки Рибалко О.Ф.

^ Реалізації основної ідеї посилення правознавчого аспекту уроків етики сприяє власна структура уроку (Додаток 2)

1. Створення емоційно-духовного фону уроку через посилання на випадок із життя класу, самих учнів, звертання до класу за порадою, використання відеофрагменту із фільму, вірші, висловлювання відомої людини, ілюстрації, прислів’я тощо. (Додаток 3)

Це викликає в учнях здивування, інтерес, моральні переживання. Новизна відчуттів одразу активізує їх увагу, вони аналізують ситуацію з позиції моралі, шукають шляхи розв’язання, використовуючи логічно-структурну схему морально-правової оцінки. (Додаток 4, 5)

2. У результаті обговорення формулюється тема та відбувається мотивація для пізнання нового.

3. Визначення проблеми уроку. Учні фокусують увагу на цій проблемі, що стимулює цілеспрямовану навчальну діяльність школярів. (Додаток 6)

4. ^ Вирішення проблеми здійснюється через активну практичну діяльність учнів. (Додаток 7, 8) На даному етапі використовуємо ситуативне моделювання (Додаток 9), роботу з підручником (Додаток 10), аналізуємо життєві ситуації, відеосюжети, уривки з літературних творів, приказки та прислів’я, використовуємо результати опитування батьків, проводимо анкетування. Обговорюючи моральні цінності, показуємо їхній зв'язок з правовими нормами. Для цього розроблена таблиця «Використання правових норм на уроках етики». (Додаток 11)

5.^ Рефлексія й створення власної моделі моральної та правомірної поведінки. Наприкінці уроку учні не тільки обговорюють те, чому навчилися, але й переносять ці знання на життєвий досвід, обговорюючи, що б вони вже зробили по-іншому. (Додаток 12) Це допомагає їм керуватися в поведінці морально - правовими цінностями та нормами: «Не знаєш, як вчинити - чини згідно із законом», «Сила моралі – в суспільній думці», «Сила закону – в його обов’язковому виконанні для всіх».Саме на підставі цих постулатів колективно створюємо «Морально-етичний центр», «Статут класу», «Конституцію шкільної республіки». (Додаток 13)

Коли мова йде про результативність роботи з історії, правознавства, то говоримо про переможців олімпіад, але стосовно етики така оцінка не підходить. Адже на уроках етики учні тільки формують свою моральну культуру й розвивають у собі бажання застосовувати етичні моделі поведінки в повсякденному житті. Якщо знання ми можемо оцінити звичайно – балами, то перевірити уміння й навички на уроці етики неможливо – вони розкриваються поза уроком. Тому використовуємо подвійну систему оцінювання: 1) за знання та уміння аналізувати – в журнал, 2) середній бал, отриманий від класного керівника, товаришів, батьків – в рейтинг учнів класу. Створено «Журнал спостережень за етичною поведінкою учнів», в якому відслідковується рівень застосування етичних моделей поведінки в позакласному житті, школярі ведуть «Залікову книжку добродійника», де записують свої досягнення.(Додаток 14, 15)

Викладаючи етику й історію, маємо можливість оцінити високий рівень аксіологічних компетенцій своїх учнів, даючи завдання оцінити з позиції моральних норм окремі дії державних діячів.

Розвиток інтересу до предмету учнів можна прослідкувати через їхні відгуки та творчі роботи, участь у позакласних і позашкільних заходах, таких як тренінг «Правила спілкування», проекти «Агентство Супер-няня» та «Школа тітоньки Сови», ток-шоу «Етика та мода», Клуб моральних настанов, пошуковій роботі «Етикет різних країн», Акції «Червона стрічка» до Дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими. (Додаток 16,17 )

Формування етичних цінностей, виховання правової та моральної культури особистості неможливо без тісної співпраці з батьками, застосування елементів родинної педагогіки. З цією метою розширено діапазон заходів з морально-правової освіти батьків, проводяться лекторії з етичних питань, профілактичні тренінги, співбесіди, індивідуальні консультації, продуктивні дискусії. Саме в цьому напрямку відчувається позитивна динаміка, народжуються спільні сімейно-шкільні традиції.

Досвід роботи показує, що лише в комплексі навчально-виховних заходів можна отримати позитивні результати в справі формування в учнів дієвих чеснот, вмінь поводитися, орієнтуючись на моральні правила та цінності, усвідомленні необхідності жити й діяти за законом, формуванні основ правомірної поведінки й поваги до права.
Схожі:

Формування етичних цінностей учнів як основи виховання правової та моральної культури особистості iconФормування творчої особистості учня на уроках світової літератури засобами інтерактивного навчання
На сучасному етапі становлення національної системи освіти України важливого значення набуває формування власної свідомості, розвиток...
Формування етичних цінностей учнів як основи виховання правової та моральної культури особистості iconКурси морально-духовного спрямування
України викладатиметься навчальний предмет «Етика», що спрямований на формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної...
Формування етичних цінностей учнів як основи виховання правової та моральної культури особистості iconКурси морально-духовного спрямування
України викладатиметься навчальний предмет «Етика», що спрямований на формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної...
Формування етичних цінностей учнів як основи виховання правової та моральної культури особистості iconПлан-графік заходів місячника етико-естетичного виховання «Симфонія краси», який проходить у загальноосвітніх навчальних закладах міста в період з 03. 12 до 30. 12. 2012 Мета
Мета: формування у дітей та учнівської молоді системи загальнолюдських цінностей, активної моральної життєвої позиції, доброзичливих...
Формування етичних цінностей учнів як основи виховання правової та моральної культури особистості iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році Предмети суспільно-гуманітарного спрямування Курси морально-духовного спрямування
України викладатиметься навчальний предмет «Етика», що спрямований на формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної...
Формування етичних цінностей учнів як основи виховання правової та моральної культури особистості iconПлан-графік заходів освітньої ініціативи «Бережімо собори наших душ»
Мета: формування у дітей та учнівської молоді системи загальнолюдських цінностей, активної моральної життєвої позиції, доброзичливих...
Формування етичних цінностей учнів як основи виховання правової та моральної культури особистості iconПро проведення в школі місячника громадянського виховання
Шепетівського міськвиконкому на листопад 2011 р., з метою формування в учнівської молоді громадянської свідомості, її моральної та...
Формування етичних цінностей учнів як основи виховання правової та моральної культури особистості iconГуманістичні засади формування особистості Матеріали для участі у районній Інтернет-конференції «Образ гуманної педагогіки в аспекті виховання моральної особистості»
«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Городищенської районної ради Черкаської області
Формування етичних цінностей учнів як основи виховання правової та моральної культури особистості iconМатеріали для участі в інтернет-конференції «Образ гуманної педагогіки в аспекті виховання моральної особистості» Гуманістичні засади формування особистості
Матеріали мають практичну цінність для заступників директорів з навчально-виховної роботи, класних керівників
Формування етичних цінностей учнів як основи виховання правової та моральної культури особистості iconСхема методичної роботи дитячого будинку на 2012-2013 навчальний рік
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи