Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту icon

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту
НазваКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту
Сторінка1/8
Дата конвертації11.04.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

Факультет економіки та управління

Кафедра менеджменту


“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи


_____________ А.М.Колот

"____"________________ 2006 р.


Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни


ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

(для бакалаврів спеціальностей 6201/1, 6201/2, 6101, 6102, 6103, 6104,

6105, 6107, 6108, 6109, 6110)


Укладач доц., к.т.н. Гарбуз С.В.


Декан факультету________________ Наливайко А.П.


"____"__________________ 2006 р.


Завідувач кафедри менеджменту________________ Соболь С. М.


"____"________________ 2006 р.


1.Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни "Інноваційний менеджмент"


 1. Сутність та зміст основних категорій інноватики: новація, нововведення, інновація винахід, відкриття.

 2. Сутність інноватики як науки. Предмет, об’єкт, специфіка інноватики.

 3. Сутність та значення інноваційної діяльності. Основні чинники, що сприяють і стримують інноваційну діяльність.

 4. Життєвий цикл інновацій: характеристика фаз розвитку та задач менеджменту.

 5. Стан та проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні.

 6. Сутність, складові та властивості інноваційної інфраструктури.

 7. Закономірності формування технологічних укладів та характеристика його структури. Роль базових інновацій в формуванні ТУ.

 8. Характеристика еволюційного, біфуркаційного та інноваційного типів розвитку в економіці.

 9. Циклічний характер інноваційного розвитку. Теорія Й.Шумпетера.

 10. Основні положення хвильової теорії М.Д.Кондратьєва. Обґрунтування доцільності впровадження інноваційно-інвестиційних проектів з точки зору теорії “довгих хвиль”.

 11. Основні положення неокласичної теорії нововведень Г.Менша. Значення концепції S-образних кривих в обґрунтуванні доцільності впровадження нововведень.

 12. Значення теорії інноваційного підприємництва та соціально-психологічної теорії в дослідженні проблем впровадження інновацій.

 13. Сутність, зміст та види інноваційного процесу.

 14. Структура інноваційного процесу: сутнісна характеристика основних етапів та видів діяльності.

 15. Характеристика основних моделей поширення інновацій.

 16. Сутність та значення класифікації інновацій для управлінської діяльності.

 17. Причини та чинники, що обумовлюють зростання ролі держави в регулюванні інноваційної діяльності.

 18. Мета, напрямки та основні принципи державної інноваційної політики.

 19. Основні етапи розвитку системи державного регулювання інноваційної діяльності в розвинених країнах. Особливості державного регулюванні інноваційної діяльності в Україні.

 20. Характеристика прямих та непрямих методів реалізації державної інноваційної політики.

 21. Джерела інноваційних ідей за П.Друкером. Характерні риси інновацій, що базуються на нових знаннях.

 22. Основні причини успішності та невдач нововведень.

 23. Економічний, правовий та організаційний механізм реалізації державної інноваційної політики.

 24. Сутність, цілі та задачі інноваційного менеджменту.

 25. Принципи та методи інноваційного менеджменту.

 26. Характеристика основних функцій інноваційного менеджменту.

 27. Прогнозування в інноваційному менеджменті: задачі та методи прогнозування.

 28. Цілевстановлення в інноваційному менеджменті. Методи формування “дерева цілей” організації.

 29. Основні вимоги до менеджерів в інноваційній сфері.

 30. Основні якості, що повинні бути притаманні менеджерам в інноваційній сфері.

 31. Рішення в інноваційному менеджменті та методи їх прийняття.

 32. Взаємодія організації і нововведень. Основні чинники, що складають основу сил відторгнення нововведень.

 33. Вплив типу поведінки організації на ефективність процесу впровадження нововведень.

 34. Характеристика чинників, які визначають сприйнятливість організацій до інновацій.

 35. Особливості взаємодії організації і нововведень за Д.Р.Кімберлі та завдання інноваційного менеджменту для кожного типу.

 36. Основні причини опору змінам та характеристика методів їх подолання.

 37. Інноваційний потенціал організації: основні складові та методи оцінки.

 38. Методи формування інноваційного потенціалу підприємства.

 39. Характеристика основних підходів до оцінки інноваційного потенціалу підприємства та особливості їх застосування.

 40. Сутність та особливості інноваційних стратегій. Позитивні наслідки та ускладнення, що супроводжують впровадження інноваційних стратегій в організаціях.

 41. Типи інноваційних стратегій за “менеджерською поведінкою”. Можливі наслідки застосування для підприємства.

 42. Характеристика та особливості застосування наступальних інноваційних стратегій за М.Портером.

 43. Характеристика та особливості застосування оборонних інноваційних стратегій за М.Портером.

 44. Характеристика основних етапів розробки інноваційних стратегій.

 45. Сутність та значення SWOT-аналізу при виборі інноваційної стратегії.

 46. Методи пошуку інноваційних ідей. Характеристика активних методів пошуку.

 47. Основні принципи стратегічного планування інноваційної діяльності.

 48. Порівняльна характеристика “технопарку” і “технополісу”

 49. Характеристика основних етапів стратегічного планування інноваційної діяльності організацій.

 50. Переваги та недоліки структур, організованих за галузями науки, за продуктовою ознакою та за стадіями НДДКР.

 51. Матричні структури: сутність, види, особливості застосування.

 52. Переваги та недоліки способів послідовної, паралельної та інтегральної організації робіт в інноваційному процесі.

 53. Характеристика основних видів ефективності інноваційної діяльності.

 54. Основні принципи оцінки інноваційного проекту.

 55. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств України.

 56. Характеристика організаційних форм міжнародної науково-технічної кооперації фірм для спільного проведення НДДКР.

 57. Роль і значення бізнес-інкубаторів для розвитку інноваційної діяльності в Україні.

 58. Обґрунтування джерел фінансування і вибір інвестора для інноваційної діяльності на підприємстві.

 59. Фінансування інноваційної діяльності венчурним капіталом.

 60. Методи стимулювання творчої активності персоналу в управлінні інноваційною діяльністю

 61. Сутність інноваційної культури організації, її складові та способи формування.

 62. Особливості сучасного розвитку науково-технічного потенціалу України.

 63. Характеристика поняття технологічного розриву. S –образна крива Менша-Фостера.

 64. Роль венчурних організацій в інноваційному процесі.

 65. Види ефективності інноваційної діяльності. Оцінка соціальних наслідків науково-технічних інновацій.2.Приклади типових завдань, що виносяться на іспит.

Задача 1. Визначте ЧДД найбільш ефективного за даним критерієм інноваційного проекту.

Проекти

Доходи по роках

Капітальні витрати по роках

Поточні витрати по роках

Дисконт % річних

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Проект 1

260

360

360

300

50

50

130

130

130

30

Проект 2

280

510

510

180

270

300

120

140

140

40


Для розрахунку ЧДД скористаємося формулою [34, с.200]
де Ві – доходи і-того періоду;

Сі – витрати і-того періоду;

d – ставка дисконту.

Чистий дисконтований дохід для першого проекту:


ЧДД1 =


ЧДД2 =


Відповідь Найбільш ефективним за даним критерієм є другий проект, ЧДД якого дорівнює 87.
  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconКиївський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
Визначення основних функцій менеджменту і їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconО. М. Гребешкова, канд екон наук, доц., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана принципи формування неоструктур в процесі зовнішнього зростання підприємств
О. М. Гребешкова, канд екон наук, доц., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconПоложення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Співвідношення понять „учасники господарських правовідносин” та „суб'єкти господарювання”: теоретичний та законодавчий аспекти
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconІмені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Антикризове управління підприємством”
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Право власності на землю іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Загальне поняття, система та основні положення правового регулювання податку на додану вартість в Україні
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи