Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту icon

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту
НазваКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту
Сторінка2/8
Дата конвертації11.04.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8
^

Задача 2.Знайти строк окупності найбільш ефективного за даним критерієм інноваційного проекту (див. умови попередньої задачі).


Для розрахунку скористаємося методом приблизної оцінки строку окупності:Де t – останній період реалізації проекту, при якому різниця накопиченого дисконтованого доходу і дисконтованих витрат приймає негативне значення.

DD(t-) – остання негативна різниця накопиченого дисконтованого доходу та дисконтованих витрат

DD(t+) – перша позитивна різниця накопиченого дисконтованого доходу та дисконтованих витрат.

Розрахунки для першого проекту:

ЧПВ2 = -170 + 138,5 = - 31,5
ЧПВ3 = -31,5 + 106,5 = 75

Отже термін окупності першого проекту:
Розрахунки для другого проекту:

ЧПВ= -20+71,4=51,4Відповідь: найбільш ефективним за даним критерієм є другий проект, строк окупності якого дорівнює 1,3 роки.

Задача 3.Визначити індекс доходності найбільш ефективного за даним критерієм проекту (див. умови першої задачі).

Індекс доходності визначають як співвідношення сумарних дисконтованих грошових доходів до сумарних дисконтованих витрат (в основному на капітальні витрати) за формулою [4, с.201]:

.


Визначимо індекс доходності для першого проекту:

DD1=


DK1 =


ІД1 =

Для другого проекту:

DD2 =


DK2 =


ІД2 =

Відповідь: більш ефективний за даним критерієм перший проект, індекс доходності якого дорівнює 1,2.

Задача 4. Визначте середньорічну рентабельність найбільш ефективного за даним критерієм проекту (див. умови першої задачі).

Середньорічна рентабельність (СР) інвестицій є різновидом індексу доходності (відповідає показнику ROI – Return of Investment), співвіднесена зі строком реалізації проекту і визначає який дохід надає кожна, вкладена в проект гривня інвестицій, тому використовується для порівняння альтернатив інвестицій. Для розрахунку користуються формулою:


СР =


Де ІD – це індекс доходності;

n – це кількість років реалізації проекту.

Для вирішення задачі спочатку розраховується індекс доходності (див. задачу 3), а потім за наведеною формулою розраховують середньорічну рентабельність.

^ Для першого проекту:
Для другого проекту:^ Відповідь: найбільш ефективний за даним критерієм перший проект, середньорічна рентабельність якого 6,7%.

Задача 5. Визначте рівень чутливості/стійкості менш ризикованого за даним показником проекту.

Показник

1 проект

2 проект

Ціна за одиницю продукції, грн.

250

300

Гранична ціна за одиницю

Продукції, грн.

220

270


Показники стійкості та чутливості пов’язані між собою. Тому, розрахувавши стійкість (надано в умові) проекту по даному фактороутворюючому показнику, можна визначити чутливість як відносне відхилення (%Ч), [34, с.207]:


%Ч =


де Х – вихідне значення фактороутворюючого показника;

х – значення фактороутворюючого показника, який визначає рівень стійкості проекту.

Якщо %Ч>10%, проект вважається нечутливим до зміни показника, якщо %Ч<10%, то проект чутливий до зміни показника.

^ Розрахунки чутливості для першого проекту:
Розрахунки чутливості для другого проекту:^ Відповідь: рівень чутливості менш ризикованого по показнику “ціна за одиницю продукції” проекту дорівнює 12% (перший проект).

Задача 6. В ЦНДЛ виконувалися 5ДКР протягом 5 років. Обсяги інвестицій по роках наведені в таблиці:

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

Обсяги інвестицій,

тис. грн.

10800

11000

11200

11300

11400


Фактичні витрати по трьом успішно завершеним ДКР склали:

^ Номери тем

І

ІІ

ІІІ

Фактичні витрати, тис. грн.

8302

11901

15012

Витрати по незавершеним роботам на початок періоду склали 10506 тис. грн., на кінець періоду – 16202 тис. грн. Визначте коефіцієнт фактичної результативності роботи ЦНДЛ.

^ Для розрахунку слід скористатися формулою, наведеною в [22, с.460]:

r = (8302 + 11901 + 15012)/[(10800 + 11000 + 11200 + 11300 + 11400) – (16202 – 10506)] = 0,7

Задача 7.Коефіцієнти фактичної результативності науково-технічної діяльності двох організацій складають відповідно 0,6 та 0,5. Визначте шанс інвестора, що фінансує створення нової продукції.

Ймовірність отримання позитивних результатів при конкурсному вирішенні проблеми розраховується по формулі складання (об’єднання) подій, направлених на досягнення цілі. При конкурсному виконанні робіт двома науково-технічними організаціями з коефіцієнтами результативності r1 та r2 ймовірність (шанс інвестора) визначають за формулою:
P(с) = 0,6 + ),5 – 0,6*0,5 = 0,8

Відповідь: шанс інвестора дорівнює 0,8.

Задача 8. Коефіцієнт фактичної результативності науково-технічної діяльності організацій дорівнює відповідно 0,4, 0,5 та 0,6. Визначте шанс інвестора, який фінансує створення нової продукції.

Якщо в конкурсному виконанні робіт приймають участь три науково-технічні організації, то ймовірність отримати позитивні результати (шанс інвестора) оцінюють за формулою:
За умовами задачі розрахунок шансу:

P(c) = 0,4 + 0,5 + 0,6 – 0,4*0,5 – 0,6*0,4 – 0,5*0,6 + 0,4*0,5*0,6 = 0,88

Відповідь: шанс інвестора, який фінансує створення нової техніки дорівнює 0,88.


3.Карти самостійної роботи студентів

У відповідності до „Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи у КНЕУ”, затвердженого Вченою радою КНЕУ 1.12.05, було розроблено „Карти самостійної роботи студентів” (Карта СРС) для організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Інноваційний менеджмент”, які відображають перелік форм самостійної роботи, що має виконати студент відповідно до робочої навчальної програми.

Всі завдання СРС поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконувати обов’язково під час вивчення даної дисципліни. Вибіркові включають альтернативні завдання, серед яких студент на власний розсуд обирає конкретні завдання для набору необхідної кількості балів.

Карти СРС розроблено окремо по кожній формі навчання (денна, вечірня, заочна) та за умови різних форм підсумкового контролю знань – у формі іспиту (нормативна дисципліна) або у формі поточного модульного контролю (ПМК, вибіркова дисципліна). Карти СРС з дисципліни „Інноваційний менеджмент” наведено нижче.

Студентам надається інформація про всі обов’язкові та вибіркові завдання з „Інноваційного менеджменту” та максимальну кількість балів, які можливо набрати за їх виконання.

Кожен студент самостійно роздруковує для себе Карту СРС із „Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, розміщених на сайті КНЕУ, визначається щодо вибіркової складової своєї самостійної роботи, виконує обов’язкові та вибіркові завдання та відповідно до вказаних термінів звітує викладачу про їх виконання.

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів СРС, фіксуються викладачем в Журналі обліку поточної успішності студентів.

Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС та підведення результатів з деяких видів виконаних робіт здійснюється під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи ( ІКР). Конкретні види та форми ІКР визначено кафедрою та включено до графіка проведення індивідуально-консультативної роботи, який наведено нижче .


^

При підсумковому контролі у формі іспитуКАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни „Інноваційний менеджмент”

для студентів спеціальності 6201 / 1 напрямку „Менеджмент”

8 семестр^ Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю та

звітності

Максималь-

на кількість

балів

Денна форма навчання

1. Обов’язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських і практичних заняттях

1.1.Підготовка до семінарсь-ких і практичних занять та

експрес-тестування

Термін – за

робочою навчальною

програмою-

протягом

семестру

Активна участь в семінарсь-ких і практичних заняттях5

За виконання модульних ( контрольних ) завдань

1.2.Підготовка до модульних контрольних робіт

1 МК - 8 тиждень;

2 МК – 16

тиждень

Перевірка правильності

виконання модульних

контрольних робіт

10 за 1МК


10*2=20

^ За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3.Виконання домашніх

(розрахункових) завдань

7 тиждень

Перевірка правильності

виконання завдань

5

1.4.Аналіз конкретної вироб-

ничої ситуації та підготовка

аналітичної записки (Case-

Study)


8 -15 тижні


Розгляд (презентація) підго-

товлених матеріалів, участь у діловій грі


5
^

Разом балів за обов’язкові види СРС 35


11. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1.Написання міні-кейсу за матеріалами відкритих друкованих джерел

5– 15 тижні

Обговорення та оцінка мате-

ріалів кейсу під час

ІКР або аудиторних занять


5

2.2.Пошук, підбір та огляд літературних джерел за зада-

ною тематикою


_ „ _

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудитор-

них занять або ІКР


5

2.3.Аналітичний (критичний)

огляд наукових публікацій

_ „ _

Обговорення результатів проведеної роботи під час

аудиторних занять або ІКР


5

2.4.Участь в наукових студен-

тських конференціях і семіна-

рах


_ „ _

Доповіді на наукових сту-дентських конференціях і

семінарах


5
^

Разом балів за вибіркові види СРС 5


Всього балів за СРС 401   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconКиївський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
Визначення основних функцій менеджменту і їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconО. М. Гребешкова, канд екон наук, доц., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана принципи формування неоструктур в процесі зовнішнього зростання підприємств
О. М. Гребешкова, канд екон наук, доц., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconПоложення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Співвідношення понять „учасники господарських правовідносин” та „суб'єкти господарювання”: теоретичний та законодавчий аспекти
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconІмені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Антикризове управління підприємством”
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Право власності на землю іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Загальне поняття, система та основні положення правового регулювання податку на додану вартість в Україні
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи