Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту icon

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту
НазваКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту
Сторінка7/8
Дата конвертації11.04.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8


При підсумковому контролі у формі поточного модульного контролю (ПМК)


^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни „ Інноваційний менеджмент”

для студентів спеціальностей: 6201/2, 6101, 6102, 6103, 6104,

6105, 6107, 6108, 6109, 6110^ Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю та

звітності

Максималь-

на кількість

балів

Заочна форма навчання

1. Обов’язкові

За виконання модульних ( контрольних ) завдань

1.1.Підготовка до модульних контрольних робіт

За графіком навчального процесу

Перевірка правильності

виконання модульних

контрольних робіт


40 за 1 МК


^ За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.2.Виконання домашніх завдань (контрольних робіт для заочної форми навчання)

- „ -

Перевірка правильності

виконання завдань40
^

Разом балів за обов’язкові види СРС 80


11. Вибіркові
За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1.Розробка кейсу та підготовка до нього аналітичної записки та методичних рекомендацій

5 – 15 тижні

Обговорення та оцінка результатів роботи під час ІКР

20

2.2.Аналітичний (критичний)

огляд наукових публікацій

_ „ _

Обговорення та оцінка результатів проведеної роботи під час

ІКР


20


2.3.Пошук, підбір та огляд літературних джерел за зада-

ною тематикою


_ „ _

Розгляд та оцінка підготовлених матеріалів під час ІКР


20

^

Разом балів за вибіркові види СРС 20


Всього балів за СРС 100Графік проведення індивідуально-консультативної роботи (ІКР)

з дисципліни „Інноваційний менеджмент” для 6201/1

на 2006/2007 навчальний рік *)
^ Форми індивідуально-

консультативної

роботи

Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР

Кількість

годин


1


2


3


4


5


6


78


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18

Денна форма навчання

1.

Індивідуальні заняття

2

2

4

2.

Консультації
22222

10

3.

Перевірка виконання завдань СРС2


2

26

Разом


20

Вечірня форма навчання

1.

Індивідуальні заняття

2

2

4

2.

Консультації
22222

10

3.

Перевірка виконання завдань СРС2


2

37

Разом


21

Заочна форма навчання

1.

Індивідуальні заняття

2

2


3

7

2.

Консультації
22222

10

3.

Перевірка виконання завдань СРС2


233
10

Разом


27


*) Конкретна дата, час, місце може бути визначена за наявності розкладу занять .


^ Графік проведення індивідуально-консультативної роботи (ІКР)

з дисципліни „Інноваційний менеджмент” для 6201/2

на 2006/2007 навчальний рік *)
^ Форми індивідуально-

консультативної

роботи

Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР

Кількість

годин


1


2


3


4


5


6


78


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18

Денна форма навчання

1.

Індивідуальні заняття

2

22


2
8

2.

Консультації
22222

10

3.

Перевірка виконання завдань СРС

22222
10

Разом


28

Вечірня форма навчання

1.

Індивідуальні заняття

2.

Консультації


3.

Перевірка виконання завдань СРС


Разом
^ Заочна форма навчання

1.

Індивідуальні заняття

2

2

2


6

2.

Консультації
222


2
2

10

3.

Перевірка виконання завдань СРС222
2
2
10

Разом


26


*) Конкретна дата, час, місце може бути визначена за наявності розкладу занять .


^ Графік проведення індивідуально-консультативної роботи (ІКР)

з дисципліни „Інноваційний менеджмент”для 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6107, 6108, 6109, 6110

на 2006/2007 навчальний рік *)
^ Форми індивідуально-

консультативної

роботи

Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР

Кількість

годин


1


2


3


4


5


6


78


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18

Денна форма навчання

1.

Індивідуальні заняття

2


2


2


2
8

2.

Консультації
2


2


2


2

8

3.

Перевірка виконання завдань СРС

22222
10

Разом


26

Вечірня форма навчання

1.

Індивідуальні заняття


22


2

28

2.

Консультації
2


22


2
8

3.

Перевірка виконання завдань СРС2


22


2

8

Разом


24

Заочна форма навчання

1.

Індивідуальні заняття


2.

Консультації

3.

Перевірка виконання завдань СРС

Разом

*) Конкретна дата, час, місце може бути визначена за наявності розкладу занять .


^ 4.Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань з дисципліни “Інноваційний менеджмент”

Об'єктом поточного контролю знань студентів є .:

 • Рівень активності, систематичності та самостійності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни (максимальна оцінка - 20 балів);

 • Рівень виконання модульних завдань (максимальна оцінка - 20 балів за умови здачі іспиту і 40 балів за умови ПМК).

^ 1. Контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів при обговоренні питань семінарських занять. Шкала оцінювання становить: 0; 5 та 10.

Критерії оцінювання:

а)рівень активності роботи студентів під час семінарських занять вимірюється середнім значенням одержаних впродовж семестру оцінок:

 • за середньої оцінки нижче 3 студент отримує 0 балів;

 • за середньої оцінки в інтервалі від 3 до 4 студент отримує 5 балів;

 • за середньої оцінки вище 4,0 студент отримує 10 балів;

Оцінка знань студентів під час виступу на семінарських і практичних занять проводиться за такими критеріями (шкала 5 балів):

 • розуміння та ступінь засвоєння теоретичного матеріалу курсу;

 • ступінь обізнаності з основною та додатковою літературою, а також з сучасною вітчизняною та зарубіжною літературою з питань теми;

 • уміння використовувати теоретичні знання при розгляді кейсів, виконанні завдань, що розглядаються в аудиторії;

 • вміння структурувати та логічно викладати матеріал при виступах в аудиторії, захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації під час дискусії.

Відмінна оцінка може бути отримана студентом тоді, коли його відповіді в аудиторії відповідають зазначеним критеріям і знижуватися на відповідну кількість балів за відсутності певних складових.

б)рівень систематичності оцінюється в 5 балів за умови відвідування не менше 75% семінарських занять.

в)рівень самостійності при вивченні дисципліни передбачає виконання домашніх завдань та оцінюється в 5 балів.

Виконання домашніх завдань - необхідна складова засвоєння курсу, яка передбачає такі види робіт:

 • виконання навчальних завдань по відповідним темам;

 • підготовку рефератів;

 • письмовий розгляд кейсів.

При оцінюванні домашніх завдань викладач може за творчий характер виконаної роботи та за своєчасність представлення надати не тільки максимальну оцінку, а й заохочувальні бали. За списування та порушення встановленого графіка подання домашніх робіт викладач знімає бали з набраної суми.

Максимальна оцінка - 20 балів складається із суми оцінок за успішне виконання пунктів а), б) та в).

^ 2.Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студентів, передбачають проведення тестування за темами дисципліни. Проміжний тестовий контроль здійснюється двічі за семестр у терміни, передбачені графіком навчального процесу. Перше модульне завдання складається з тестових запитань за темами 1-6 програми курсу та задачі. Друге модульне завдання складається з тестових запитань за темами 7-12 програми курсу та задачі. Тестові питання одиничного, множинного або вибіркового типу оцінюються в 1 бал за умови правильної відповіді та 0 балів – неправильної. Відкритий тест оцінюється в 2,1 або 0 балів. 2 бали надається за правильну відповідь, 1 бал за в основному правильну відповідь з незначними помилками, 0 балів за неправильну відповідь. Задача оцінюється в три бали за умови правильного вирішення, 2 або 1 бал надається за умови застосування необхідних формул, але неточних розрахунків, 0 балів – неправильно вирішена задача.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на питання модульного контролю застосовують такі критерії:

 • 10 балів – від 8 до 10 набраних балів;

 • 5 балів – від 4 до 7 набраних балів;

 • 0 балів – менше 4 набраних балів за всіма завданнями.

Студенти, які беруть активну участь у роботі студентського наукового товариства факультету економіки та управління, представляють свої наукові роботи на конференціях та конкурсах, і за результатами оцінювання не набрали 40 балів, мають право додатково отримати 5 – 10 балів до загальної оцінки поточної успішності.

Студенти, які підготували відповідно до встановлених кафедрою вимог письмовий огляд спеціальної літератури за темою, визначеною викладачем, і за результатами поточного оцінювання не набрали 40 балів, також мають право додатково отримати 5 балів до загальної оцінки поточної успішності.

Результати поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів і вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності.

В разі невиконання поточного контролю з об'єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського заняття. Порядок складання визначає викладач дисципліни на потоці.


Проведення підсумкового письмового іспиту

Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі затвердженої програми курсу “Інноваційний менеджмент”. Структурно екзаменаційний білет складається з 6 завдань, які включають:

 1. два теоретичні запитання за програмою курсу;

 2. два тестових завдання, до складу кожного з яких входить десять запитань різних типів;

 3. одне тестове завдання, що містить два відкриті тести;

 4. задача.

Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за 60-бальною системою. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за наступною шкалою: 10; 5; 0 балів.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні запитання використовуються такі критерії:

 • відмінному рівню (10 балів) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

 • задовільному рівню (5 балів) відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

 • незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовуються ті ж критерії, що і в проміжному контролі, відкриті тести оцінюються в 5 і 0 балів.

Письмове розв'язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок, оцінюється у 10, 5 та 0 балів залежно від:

а) точності вирішення задачі;

б) повноти вирішення задачі;

в) ступеня обґрунтованості відповіді за результатами розрахунків.

Якщо відповіді студента оцінені менше, ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто 0 балів).

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що студент набрав 30 і більше балів).

Якщо на іспиті студент набрав менше 30 балів, а отже отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю.

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у письмовій формі за екзаменаційними білетами за 100-бальною системою. Переведення 100 бальної шкали оцінювання у чотирибальну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:


Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

85-100

5 (відмінно)

B

80


4 (добре)

C

65-75

D

60


3 (задовільно)

E

50-55

FX

20-45

2 (незадовільно з можливістю повторного складання

F

0-15

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


^ 5.Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання.

Поточний контроль знань студентів здійснюється у формі перевірки виконаної студентами домашньої письмової роботи та проведення письмового модульного контролю

Завдання для домашньої письмової роботи сформовано на основі затвердженої програми курсу “Інноваційний менеджмент”. Структурно домашня письмова робота складається з двох завдань, які включають:

 1. Одне теоретичне питання за програмою курсу;

 2. Одне практичне завдання.

Метою домашньої роботи є:

 1. поглиблене вивчення та засвоєння матеріалу курсу;

2) розширення системного інноваційного мислення як основи інноваційної діяльності;

3) підвищення професійної компетенції.

Студенти вибирають одне теоретичне запитання згідно їх номеру за списком групи, причому студенти непарних груп обирають питання з першого блоку, а парних груп – з другого. Номер практичного завдання визначається згідно останньої цифри номеру залікової книжки студента за наведеним вище принципом.

Перелік теоретичних питань та практичних завдань для студентів заочної форми навчання наведено в навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни “Інноваційний менеджмент” та розміщено на сайті університету.

Оцінювання виконання студентами домашньої письмової роботи здійснюється за 10-бальною шкалою. Кожне завдання домашньої письмової роботи оцінюється окремо за шкалою: 10; 5; 0 балів залежно від:

А) точності виконання завдань;

Б) повноти рішення завдань;

В) ступеня обґрунтованості відповіді та правильності результатів розрахунків.

Виконані за дисципліною "Інноваційний менеджмент” домашні письмові роботи мають бути представлені на кафедру менеджменту за два тижні до складання іспиту, в семиденний термін перевірені викладачем і в разі недопущення їх до захисту, повернені студентам для доопрацювання.

Результати самостійно виконаної домашньої письмової роботи перевіряються викладачем, підлягають захисту у ході співбесіди зі студентом і в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 15 балів. Викладач може надати заохочувальні бали за творче відношення до виконання письмового домашнього завдання і вміння захищати власну точку зору з проблем, які вирішувались під час виконання письмового завдання. Студент може отримати 5 балів за творчу роботу, пов’язану з пошуком, відбором та реферуванням наукових статей за обраною тематикою.

Написання і перевірка модульних контрольних завдань проводиться в сесійний період згідно з розкладом. На поточний контроль виноситься завдання одного модуля, що охоплює ключові теми курсу у вигляді тестових питань та задач.

Результати поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів і вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності.
^

Критерії оцінювання знань студентів під час підсумкового контролю, умови переведення балів в шкалу ECTS та чотирибальну шкалу описано в п. 4.

6. Зразок екзаменаційного білета з дисципліни “Інноваційний менеджмент”


1. Теоретичне питання. Основні положення хвильової теорії М.Д.Кондратьєва. Обґрунтування доцільності впровадження інноваційно-інвестиційних проектів з точки зору теорії “довгих хвиль”.

2. Теоретичне питання. Сутність та особливості інноваційних стратегій. Позитивні наслідки та ускладнення, що супроводжують впровадження інноваційних стратегій в організаціях.

3.Тестове завдання 1.

 1. Бізнес-Інкубатори створюються з метою:

А) освоєння нових технологій;

Б) фінансової підтримки підприємства;

В) надання послуг при проведенні наукових досліджень і комерціалізації результатів;

Г) забезпечення умов для виживання дрібних фірм.

 1. Стратегічні інновації – це:

А) нововведення, впровадження яких спрямоване на конкурентні переваги у перспективі;

Б) використання основних досягнень та розробки складають основний вид діяльності;

В) процес перетворення наукових знань в інновацію.

 1. Під суб’єктами інноваційної діяльності слід розуміти:

А) організації, що займаються інноваційною діяльністю, науковими дослідженнями та розробками;

Б) організації, для яких наукові дослідження та розробки складають основний вид діяльності;

В) юридичні особи, які реалізують інноваційні ідеї у конкретні проекти.

 1. Матрична організаційна структура використовується на:

А) етапі дослідження та обгрунтування ідей;

Б) етапі розробки та впровадження інноваційних проектів;

В) малому бізнесі.

 1. Інноваційна діяльність – це:

А) впровадження будь-чого нового щодо організації або її безпосереднього оточення;

Б) перетворення наукового знання на фізичну реальність, яке завершується у просторі та часі;

В) пошук можливостей, котрі забезпечують практичне використання наукового, науково-технічного результату та інтелектуального потенціалу з метою одержання інновацій та їх втілення у виробництво з метою задоволення соціальних потреб.

 1. Циклічність – це:

А) періодичне повторення характерних економічних, технологічних і соціальних ситуацій;

Б) життєвий цикл новації;

В) загальна форма руху світового розвитку та розвитку національних господарств.

 1. За якими критеріями інновації поділяються на реактивні та стратегічні:

А) за роллю у процесі виготовлення;

Б) за характером задоволення попиту;

В) за причиною виникнення;

Г) за масштабом поширення.

 1. В літаках деяких компаній діє INTERNET, що дає змогу пасажирам-підприємцям підтримувати зв`язок з фірмою. Це є:

А) продуктова;

Б) технологічна;

В) організаційно-управлінська;

Г) інфраструктурна інновація.

 1. Використання ПЕОМ як поліграфічного обладнання це:

А) базова;

Б) поліпшуюча;

В) псевдоінновація.

10.Пріоритетним напрямком науково-технічного прогресу є:

А) створення нових технологій;

Б) удосконалення існуючих технологій і продуктів;

В) правильна відповідь відсутня.


4.Тестове завдання 2.

1.Нововведення – це:

А) генерування, прийняття та впровадження нових ідей, процесів, продуктів, послуг;

Б) процес, в якому наукова ідея приводить до створення кращих за своїми якостями виробів, технологій, послуг;

В) зміни в організації виробництва та його матеріально-технічному забезпеченні;

Г) кінцевий результат діяльності, результат якої втілено у вигляді нового або удосконаленого технологічного процесу, продукту чи послуги;

Д) появлення нових ринків збуту;

Е) нові методи, винаходи, новий порядок, нове явище, що впливають, змінюють тип мислення і поведінки людей;

З) кінцевий результат інноваційної діяльності, який характеризується науково-технічною новизною і виробничим використанням.

2. Нововведення в організації – це:

А) процес розробки нового продукту;

Б) перебудова системи комунікацій;

В) розробка нової реклами;

Г) зміна в методах і способах виробництва;

Д) здача в оренду обладнання.

3.Цілями інноваційного менеджменту є:

А) розвиток виробництва традиційних видів продукції;

Б) збір та систематизація інформації про стан інноваційної діяльності;

В) зниження витрат виробництва;

Г) виробництво продукції високої технічної складності;

Д) розробка та впровадження нової продукції;

Е) розвиток організації.

4. До ключових факторів успіху нововведень відносяться:

А) унікальність продукту;

Б) маркетингові "ноу-хау";

В) високі витрати на НДДКР;

Г) рівень професійної компетенції кадрів;

Д) повний цикл НДДКР;

Е) забезпечення лідерства в бізнесі.

5. Основні методи організації інноваційного процесу включають:

А) формування організаційної структури;

Б) послідовну організацію робіт;

В) децентралізацію управління НДПКР;

Г) паралельну організацію робіт;

Д) інтегровану організацію робіт.

6. Активними методами пошуку інноваційних ідей є:

А) маркетингові дослідження;

Б) оцінка публікацій;

В)метод синектики;

Г) дерево "рішень";

Д) метод "мозкової атаки".

7. Сучасними моделями організації інноваційного процесу є:

А) асоціація;

Б) кейрецу;

В) консорціум;

Г) "інкубатор";

Д) технополіс;

Е) науковий центр.

8. Інтенсивність нововведень визначається:

А) базисною технологією;

Б) потребами ринку;

В) рівнем наукових досліджень;

Г) державним фінансуванням інноваційної діяльності;

Д) забезпеченням конкурентоспроможності підприємств;

Е) глобалізацією та інтернаціоналізацією економічних процесів.

9. Поняття інфраструктурної інновації запропоноване:

А) Ю.Бажалом;

Б) І.Мілендорфером;

В) К.Перес-Пересом;

Г) А.Пригожиним.

10. Технопарки та технополіси створюються з метою:

А) створення робочих місць для висококваліфікованих спеціалістів;

Б) для впровадження регіональної інноваційної політики;

В) для прискорення впровадження новацій у виробництво;

Г) для "вирощування" нових фірм.

5.Тестове завдання 3.

1.Назвіть фактори, що визначають темп і масштаби дифузії нововведень на макрорівні.

2.Визначте основні етапи стратегічного планування інновацій.

6..Задача.

Інвестору потрібно визначити можливість залучення науково-дослідної лабораторії до виконання дослідно-конструкторських розробок. Відомо, що в НДЛ протягом 3 років виконували 5 ДКР. Обсяги інвестицій на НДДКР по роках та фактичні витрати по трьом завершеним роботам наведені в таблицях.


Обсяги інвестицій на НДДКР по роках.

Роки

2002

2003

2004

Обсяги інвестицій, тис. грн.

1170

1620

1410
1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconКиївський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
Визначення основних функцій менеджменту і їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconО. М. Гребешкова, канд екон наук, доц., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана принципи формування неоструктур в процесі зовнішнього зростання підприємств
О. М. Гребешкова, канд екон наук, доц., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconПоложення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Співвідношення понять „учасники господарських правовідносин” та „суб'єкти господарювання”: теоретичний та законодавчий аспекти
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconІмені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Антикризове управління підприємством”
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Право власності на землю іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Загальне поняття, система та основні положення правового регулювання податку на додану вартість в Україні
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи